De Groene Gordel van De Panne_11

29-5599f6c238c9a4a738b9b769d250619a

Groene Gordel van De Panne uitlopend op de Westhoekverkaveling

In de zomer van 1979 verandert de wereld rond burgemeester Versteele. Een uitvloeisel van de zaak Simpelaere? Het gerecht beweert van niet. In 1 week gebeurt er zeer veel. Zijn politieke macht krijgt een deuk. Toch blijft hij zich verder kranig inzetten om de “Groene Gordel van De Panne” te sluiten.

Naamloos1

Burgemeester Raf Versteele is sinds 1974 geen senator meer en wilt gedurende zijn derde burgemeestersambt (sinds 1976) zijn ambitieuze visie over De Panne realiseren. Niet alleen een verdubbeling van toeristisch De Panne (en dus ook het kadastraal inkomen) maar ook de sluiting van de “Groene Gordel”.  In de kranten van april heeft hij een mooi artikel geschreven over de mooie “Groene Gordel van De Panne” en zijn verdere plannen van stadskernvernieuwing. Tegen die verloedering van het oude toeristische gedeelte van De Panne schiet hij nu ook in volle actie. Veel oude panden zijn aan het verkommeren. Hij verklaart in zijn artikel”..Sommige mensen hadden me reeds voor gek verklaard. Hij (Versteele) koopt niets anders dan zand zeggen ze, maar ik heb geen schrik voor het oordeel van latere generaties..“. Hij beweert zich te kanten tegen  “…de groenjongens die zich verzetten tegen de aankoop van de Houtsaegerduinen maar die er geen bezwaar tegen hadden dat er een expressweg (project ir. Deleye)  zou doorlopen en een brok van het Calmeynbos willen voorbestemmen als parkeerterrein (tussen huidig  KTA en Nachtegaal)..”.

Groot is de consternatie toen op woensdag 20 juni 1979 6 leden van het Hoog comité van Toezicht samen met procureur D’Hoore de burgemeester om 9:30 afhalen op het gemeentehuis voor een huiszoeking en een lange ondervraging te Veurne. Ook de gemeentesecretaris Daniel Withouck en het hoofd van de technische dienst Luc Moerman worden ondervraagd evenals bouwmeesters uit Brussel die betrokken waren met de aanleg van de Westhoek-verkaveling. Alleen de burgemeester wordt in diezelfde nacht opgesloten te Koksijde en op 21 juni ,na nog 1 dag ondervraging, blijft hij officieel aangehouden in “Het Pandreitje” te Brugge, wegens “onwettelijke belangenneming” (alleen mogelijk bij ambtenaren) en “passieve omkoping” .
Eigenaardig dat de burgemeester nu geen beroep aantekent tegen de verlenging van zijn aanhoudingsmandaat.
Deze gezamelijke brutale actie door het hoog comité van toezicht en het Veurns parket wordt ervaren als een uitloper van de zaak Paul Simpelaere maar men beweert dat er tussen beide zaken geen rechtstreeks verband is.
Ook de dienst voor stedenbouw en ruimtelijke ordening heeft meegeholpen aan de grondige voorbereiding van het onderzoek.
In de daaropvolgende dagen hebben 6 ploegen van 10 man (!) van het Hoog Comité van Toezicht op een hele reeks plaatsen huiszoekingen gedaan (o.a. MELIpark). Er is ook een inval in de Dienst voor Toerisme. Daar was een “pool” opgericht met de bouwpromotoren om samen met dienst toerisme ter bevordering van de verkoop van Westhoekgebouwen. (paar miljoen openbare subsidies). Het bureau wordt verzegeld wegens vakantie van het diensthoofd voor Toerisme.
Ook een team van landmeters en ambtenaren is neergestreken die de precieze afmetingen van de gebouwen en appartementen controleren om te vergelijken met de bouwaanvragen.

Deze heisa werd nog opgeklopt door een grote media-aandacht met veel zucht voor sensatie. Het was nationaal nieuws! De Stoeten Ostendenoare publiceerde emotionele foto’s (die we hier liever niet tonen).
Natuurlijk grote consternatie en verwondering bij de Pannenoars zelf die zo lang hun vertrouwen in de burgemeester stelden.

Beschuldigingen:
De burgemeester zou persoonlijke belangen gediend hebben en die belangen verward hebben met zijn ambt als burgemeester. Zo zou hij spectaculaire bedragen als honoraria van co-eigenaars en promotoren geïnt hebben die niet direct zichtbaar zijn in jurisische prestaties of zeker niet in verhouding. Hij zou smeergelden van bouwpromotoren of onwettige erelonen ontvangen hebben ingevolge voorrangsbehandeling voor de werken. Hij zou oogluikend of bewust toestanden hebben laten ontstaan inzake het naleven van bouwvergunningen of toekenningen daarvan. Hij had aldus grote bedragen ontvangen voor “dienstbetoon”. De omkopers (ontwerpers, bouwmeesters,..) zijn natuurlijk ook schuldig bij een omkoping, maar voor een openbaar mandataris wegen beschuldigingen van corruptie nu eenmaal zwaarder dan voor een particulier.

Zo had Paul De Simpelaere op 20 juni verklaart  dat er  in 74 reeds 1,75 MBEF smeergeld betaald werd aan Versteele om de koop van de Oosthoekduinen mogelijk te maken. Een tweede maal zou 1,750 MBEF ereloon betaald geweest zijn door de onverdeeldheid aan Versteele via cheque Marc Simpelaere (nadat de in het gewestplan geplande bufferzone in BPA ts het natuurreservaat en de verkaveling geschrapt werd). Door zijn toedoen was er 50 MBEF in het voordeel voor onverdeeldheid. Heeft hij dan gehandeld als advocaat of als burgemeester? (zie verder)

Ook één van de 2 bouwmeesters van het verkavelingsplan nl Brunswyck zou 1 MBEF betaald hebben aan Versteele (volgens overeenkomst moest hij een jaarlijkse beloning voor aanstelling als urbanist; zo verwierf hij veel opdrachten als architect).

Dus veel zaken die wellicht opgedoken zijn tijdens het onderzoek in de zaak Simpelaere alhoewel zogezegd de 2 dossiers gescheiden zijn.

Een andere tenlastestelling volgt uit de verkoop van zand.
Verkinderen uit Langemark was de aannemer van de wegen- en rioleringswerken. Duizenden ton zand van rioleringssleuven en nivellering voor de wegen werden weggevoerd. (niettegenstaande een licht protest in de gemeenteraad). De aannemer zou 40 BEF/ton betalen aan onverdeeldheid (deze premie zou betaald zijn aan Versteele). In feite had dat niets te maken met de voorwaarden van de gemeentelijke wegenisvergunning maar alleen met het contract bouwheer-aannemer.
Ook zou hij verkiezingsgelden ontvangen hebben van personen buiten de gemeente en andere politieke partij. De naam Louis Claeys duikt ook geregeld op.

Het gerecht bewaarde het grootste stilzwijgen maar ondertussen doen de wildste (valse) geruchten de ronde. Enorm veel sensatie in de pers en de sensatiebladen (o.a. Panorama). Het kan toch niet zijn dat onderzoeksrechter Colle een zo’n bekend figuur heeft opgesloten? Als onderlegd jurist wist hij maar al te best dat hij op zijn tellen moest letten in verband met de Westhoekverkaveling, die vroeger zoveel contestatie heeft opgeleverd?

Procureur D'Hoore

Procureur D’Hoore

Op vrijdag 20 juli 79 moet de burgemeester voor de tweede keer voor de raadkamer bij de rechtbank van Veurne verschijnen (de raadkamer moet om de maand de voorlopige arrestatie bevestigen of afwijzen). Men moet beslissen of de burgemeester al dan niet in voorarrest moet blijven. Is zijn hechtenis nog noodzakelijk voor het verder onderzoek? De voorzitter van de raadkamer is rechter Edgard Welvaert. Het onderzoek wordt nu al door een derde onderzoeksrechter geleid. Aanvankelijk was het Colle die tijdens zijn vakantie werd vervangen door Vandenbulcke en nu is het rechter Desplenter die het onderzoek leidt. De raadkamer heeft het aanhoudingsbevel met 1 maand verlengd. De verdediging van de burgemeester heeft deze keer meteen beroep aangetekend tegen deze beslissing zodanig dat de zaak Versteele binnen de 15 dagen moet voorkomen voor een hogere kamer, hier de K.I.B. (=Kamer van InBeschuldigingstelling) te Gent die uiteindelijk zal oordelen of de burgemeester al dan niet moet aangehouden blijven. Te Veurne heeft voorzitter Welvaart geoordeeld dat de vrijheidsberoving nog langer noodzakelijk is voor de belangen van het onderzoek.
De burgemeester ontkent betaald geweest te zijn voor ambtelijke prestaties of niet-toelaatbare praktijken door te vingers te zien. Wel erkent hij sommen ontvangen te hebben als honoraria voor juridische prestaties.

Op 25 juli beslist het schepencollege het ambt van eerste schepen van Michel Bruynooghe, die waarnemend burgemeester was, toe te vertrouwen aan raadslid Gilbert Bossuyt zolang de burgemeester verhinderd is zijn ambt waar te nemen. Zodoende doen de liberalen te De Panne hun intrede in het homogeen CVP-bestuur. (Gilbert is reeds 25 jaar ononderbroken raadslid)

Op donderdag 26 juli 79 verschijnt Versteele voor de K.I.B van Gent. Men stelt dat hij in voorlopige vrijheid mag gesteld worden. De burgemeester belooft “geen daden meer te zullen stellen als burgemeester in afwachting van een definitieve uitspraak door de rechtbank“.
Zijn echtgenote en schepen van cultuur Lehouck kunnen hem ’s namiddags naar huis voeren.

Johan Degrieck.(de latere burgemeester)

Johan Degrieck.(de latere burgemeester)

Raf Versteele probeert de eerstkomende geplande gemeenteraad van donderdag 9 augustus 1979 uit te stellen, maar de de oppositie is niet akkoord en eist “bij hoogdringendheid”, maar aanvaardt niet dat de burgelmeester zou voorzitten. Ook raadsleden van de meerderheid blijken niet ingenomen met de gang van zaken en achten het momenteel ongelegen dat Versteele zijn functie weer waarneemt. Van de gouverneur mag en moet hij de gemeenteraad direct voorzitten omdat hij slechts onder verdenking staat en niet veroordeeld is (zie gemeentewet). Nochtans had hij in de K.I.B. beloofd zijn functie niet uit te oefenen. Toch gaat de geplande gemeenteraad door met de voorziene agendapunten aangebracht door de oppositie. 2 meerderheidsleden laten verstek.(Johan Degrieck en Robert Degroote). De oppositie komt op maar na een procedure discussie met oppositieleider Gilbert Bossuyt verlaten ze de gemeenteraad onder applaus van veel publiek (op uitzondering van Marcel Verhaeghe die zich reeds vroeger onafhankelijk had verklaard. Tien meerderheid + Marcel =11/21. Dus gemeenteraad geldig ).
Ze weigeren ook volgende gemeenteraad op te komen zolang er geen gerechtelijke uitspraak is. Ook Johan Degrieck vindt dat dit niet met de politieke zeden strookt dat Versteele verder regeert..
Alhoewel in al de vorige gemeenteraaden alle Westhoekverkavelingsdossiers zowel door meerderheid als oppositie unaniem goedgekeurd werden ontstaat nu onenigheid.
Oppositie weigert, via pers, deel te nemen aan gemeenteraden met Versteele als voorzitter zolang het onderzoek duurt.
Eén van de voorwaarden bij zijn invrijheidstelling was: geen daden als burgemeester tot uitsptraak.

In november 1979 herneemt Versteele de uitoefening van zijn beroep als advocaat te Veurne (na 3 maand stopzetting in overleg met de stafhouder)

Op jan 1980 komt de gemeenteraad voor de eerste maal in 8 maanden terug voltallig bijeen; Raf Versteele werkt verder aan zijn “Groene Gordel idee” maar zijn voorstel om 70 ha Houtsaegerduinen door de gemeente te laten kopen wordt afgewezen.(Gemeente 81 MBEF en staat ook 81 MBEF) (nochtans principiële goedkeuring in nov 78 om de verkavelingspogingen van Georges Houtsaeger definitief af te blokken). De Koning Boudewijnstichting had zich bereid verklaard in de Houtsaegerduinen een wandelpad aan te leggen. Zo zou men allicht van de Marktlaan naar het de “Home Pêcher” ( nu het Jan Hoet centrum )kunnen wandelen. (tegenwoordig is dit niet meer bespreekbaar met de huidige eigenaar nl de Vlaamse Overheid). Op het einde van de raadszitting die 9 uur duurde besliste de raad op voorstel van de burgemeester de 70 MBEF die beschikbaar was voor de aankoop van de Houtsaegerduinen te bestemmen voor een vernieuwing van de riolering van de Zeedijk en de Zeelaan. Volgens raadslid Bossuyt zou de  financiële dobber voor De Panne te groot worden als men ook nog de Houtsaegerduinen zou aankopen. Raadslid Johan Degrieck beaamde dit en zou als meerderheidsraadslid tegenstemmen. Twee dagen na deze bewuste gemeenteraad kan een subsidie binnen van 32 MBEF voor het herstellen van enkele straten. Het is dan ook niet uitgesloten dat de beslissing in verband met de gemeentelijke aankoop een andere wending zou gekregen hebben indie 2 dagen vroeger die subsidietoekenning bekend geweest ware. De aankoop van de duinen heeft dus aan een zijden draadje gehangen.

Pas na 20 maanden,in 1981, komt terug beweging in de rechtspraak rond Marc Simpelaere.
Op 10 febr 1981 wordt Marc Simpelaere door rechter Desplenter door de correctionele rechtbank te Veurne veroordeeld tot 7 maanden gevangenis en 48.000 BEF boete ingevolge “valsheid in geschriften en verduistering van fondsen”. Zijn onmiddellijke aanhouding wordt niet bevolen. Blijkbaar volstaan de 2 maanden voorarrest. Hij gaat in cassatie maar dat haalt niets uit.

IMG_7026

Oppositielid Paula  Colaert-Velghe

In juni 1981 is heibel in de gemeenteraad toen gemeenteraadslid Paula Colaet-Velghe Versteele interpelleerde over zijn aanhouding. De gemeenteraadsleden waren de geruchten beu: zij wilden de waarheid weten. Schepen Degrieck met nog 3 gemeenteraadsleden van de meerderheid keren Versteele definitief de rug toe. Zij willen dat de gemeente één of meerdere raadsleden aanstelt om de belangen van de gemeente waar te nemen tijdens het Versteele proces. Na veel heibel wordt uiteindelijk dat punt gestemd. Maar Versteele beschikt nog over een beperkte meerderheid in het schepencollege en weigert achteraf halstarig deze krasse beslissing van de gemeenteraad uit te voeren, nl dat “de gemeente zich burgerlijke partij zou zetten tegen zijn eigen burgemeester“. Zelfs een aanmaning van de gouverneur van West-Vlaanderen wordt genegeerd.
Na veel ruzieën worden uiteindelijk 3 burgers aangesteld die zich burgerlijke partij zullen stellen (Jan-André Matthys, Patrick Gevaert en Annemie Colaert). Hiervoor moesten ze nog de toelating krijgen van de Bestendige Deputatie en ook een borgsom storten van 15.000 BEF. Uiteindelijk werd een advocaat aangesteld tegen de wil van het schepencollege (nl Piet Van Eeckhout) dit om de belangen van de inwoners te behartigen op het proces.

Op 6 oktober 1981, na 2 uitstelmanoeuvres sinds april 1981, wordt door het K.I.B. uiteindelijk beslist dat de zaak Versteele en een 12 tal medeverdachten “wanbedrijven” zijn die correctioneel moeten behandeld worden door het Hof van Beroep te Gent. (dus meer dan 2 jaar na zijn aanhouding)

Op maandag 19 april 1982 start de zaak Versteele voor het hof van beroep te Gent. 20 advocaten + vijf dagen van pleidooien waar regelmatig geprobeerd wordt om het hof van beroep onbevoegd te verklaren in deze zaak. (immers door de “Regel van Voorrang van Rechtsmacht” is de zaak Versteele verwezen naar hof van beroep i.p.v. naar de correctionele rechtbank. Hierdoor kunnen niet alleen Versteele maar ook alle andere medelanders betichten niet hoger in beroep gaan). Ook het teruggrijpen tot 1972 ingevolge de”samenhang” kan ingeroepen worden voor Versteele maar niet voor de andere betichten die van jongere feiten beticht worden (immers bijna al de feiten op uitzondering van de steekpenningen voor het zand zijn gebeurd tussen 1976 en 1979.
Ook veel kritiek op de ontoelaatbare optredens en intimidaties door het Hoog Comité van Toezicht tijdens het onderzoek).
De details van de pleidooien komen de ganse week uitvoerig in de pers met veel sensatie waarvan we u hier besparen.
Op al deze feiten zal de procureur zijn besluiten schriftelijk opstellen en de advocaten zullen vernemen wat ze behelzen. Ze hebben het laatste woord en daarom is er een extra zitting voorzien op 18 mei 82 waarbij alle partijen kunnen antwoorden op de stelling van het openbaar ministerie of de burgerlijke partij. Dan zou ook de datum voor de uitspraak bepaald worden.
Na de bijeenkomst van 18 mei lijkt een volgende bijeenkomst op 2 juni nodig te zijn. Versteele vraagt deze te verschuiven naar 16 juni 82.

Pas op 29 september 1982 valt uiteindelijk het vonnis en heeft het Hof van Beroep te Gent Versteele schuldig bevonden aan “passieve omkoping als burgemeester, onwettige belangenneming als burgemeester en valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken”.
Straf: 30 maand gevangenis waarvan 18 m met uitstel voor 5 jaar + 40.000 BEF boete. Ook de 8,450 MBEF die Versteele tenminste verdiende met deze “omkoping” werd verbeurd verklaard. (dit bedrag moet Versteele overhandigen aan het OCMW van De Panne).
Ook is hij 5 jaar ontzet uit zijn rechten.
Voor details + andere veroordelingen: lees>>>.

Met uitzondering van enkele kleine punten werd Versteele schuldig gevonden aan alle hem ten laste gelegde punten. Voorlezing van arrest duurde meer dan 2 uren.
Aan de 3 bewoners van De Panne die zich burgerlijke partij hebben gesteld moet Versteele 1 frank morele schadevergoeding storten. De gevraagde materiële schadevergoedingen werden niet gegrond verklaard.

Op 14 oktober 1982 voorziet Versteele in cassatie tegen zijn veroordeling. (gaat alleen over de procedurekwesties en toepassing van de wet, niet over de feiten). Ook veroordeelden Marcel Verkinderen en Pol Floré gaan in cassatie.

In jan 83 heeft het schepencollege van De Panne opdracht om “bewarend beslag” te leggen op de eigendommen van burgemeester Versteele. Dit moet gebeuren door het parket-generaal. Maar dit is onmogelijk want geen schadevergoeding maar een het “verbeurd verklaren van kapitalen”. Heeft ook niets te maken met de “burgerlijke partijstelling” van 3 inwoners van De Panne. De uitvoering zal uiteindelijk gebeuren door het parket-generaal te Gent.

Op 19 april 1983 heeft het Hof van cassatie de veroordeling bevestigd.
Niet aangenomen ten laste van Versteele:
1. Geen:” Eenheid van opzet en onderling verband”
2. Nietigverklaring onderzoeksdaden vooraleer Hof van Beroep eenonderzoeksrechter heeft aangesteld (23 jan 1980)
3. Straf te zwaar
4. Niet als ambtenaar gehandeld voor aankoop Oosthoekduinen
5. Niet als ambtenaar bij toekenning werken tweede fase aan Verkinderen.
6. Idem bij herziening van BPA i.v.m. bufferzone.
7. Idem bij compromis voor de beplantingen.
Ook 2 punten ten laste van Pol Floré werden niet aangenomen (valse fakturen en te hoge straf)
Dus Hof van Cassatie verwerpt alle 9 bezwaren

Versteele dient een genadeverzoek in bij de koning en moet aldus zijn resterende celstraf van 10 1/2 m nog niet direct uitvoeren. De boete valt buiten de toepassing van genadeverzoeken.

Op 10 jan 1984 heeft de tuchtraad in Beroep van de orde der Advocaten beslist dat Versteele voor de tuchtraad van de balie in Veurne moet verschijnen om te oordelen of hij nog na zijn veroordeling nog advocaat mag blijven. De stafhouder Hugo Gevaert mag niet zetelen omdat hij destijds tegen Versteele had gepleit.

Begin februari, in het notariaat van Marc Simpelere, werd een opnieuw een belangrijke verduistering van krediet ten nadele van clientèle vastgesteld. Het onderzoek is afgerond en de notaris wordt naar de correctionele rechtbank doorverwezen. De notaris tekent daartegen beroep en zodat de Kamer van Inbeschuldiging te Gent hierover moet beslissen. Daar werd hij op 27 nov 84 opnieuw veroordeeld tot 6 maanden gevangenis.

Op 3 maart heeft minister van justitie Gol het genadeverzoek van Versteele bij de koning afgewezen.

Op 5 april 1984 heeft Versteele zich aangeboden in de gevangenis van Ieper om zijn celstraf uit te zitten.

Op 20 november schrapt de Orde van de advocaten in Veurne Versteele levenslang als advocaat.Daartegen tekent hij opnieuw beroep aan dat hij op 19 juni 1985 verliest in de tuchtraad van Beroep te Gent.

SAMENVATTING: na een lang en vooral mediageniek proces, waarbij naast Versteele nog elf andere personen terechtstonden, werd  hij in 1982 door het Gentse hof veroordeeld tot 30 maanden celstraf, 40.000 frank boete en vijf jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. De 8 miljoen frank boete moest hij betalen aan de gemeente De Panne, meer bepaald aan het OCMW.  Dat hebben zijn erfgenamen intussen ook gedaan.

Versteele overlijdt op 13 februari 1995 aan kanker

————————-

MERK OP: getuigen van vroeger die aanmerkingen hebben of aanvullingen kunnen doen mogen dat toesturen op mijn email adres voor eventuele bijwerking van mijn tekst

jose.decoussemaeker@gmail.com
D
ANK U voor de medewerking

In het kader van de “Groene Gordel” rond De Panne kunnen we dus stellen dat dank zij burgemeester Versteele het Calmeynbos-Oost en de Oosthoekduinen aangekocht werden door de gemeente. (wellicht hebben de verkopers deze gelden gebruikt om de infrastructuurwerken en de nutsleidingen verder te financieren in hun Westhoekverkaveling). Indien hij niet veroordeeld ware en er dus geen politieke heibel ontstaan was rond zijn persoon, dan zouden zekerlijk ook de Houtsaegerduinen aangekocht geweest zijn door de gemeente (met 50 % subsidie). Dit zou niet bedoeld geweest zijn om te verkavelen maar wel als “groene zone”  om de grote “Groene Gordel” rond De Panne te sluiten. Deze duinen zouden dan nu zeker openstaan voor het publiek en men zou via mooie paden kunnen wandelen van De Panne  naar Baaltje (vb Delvaux museum) en andersom. Geen lastige wandeling.
Verder heeft hij het ook kunnen klaarspelen dat de onverdeeldheid van de Westhoek  afstand gedaan heeft aan de gemeente van belangrijke gronden zoals het strand (dat privé Borier-Calmeyn was)  en de zone tussen het strand en de gevels van de eerste gebouwen aan het strand. Dit is nu een mooie natuurzone, eigendom van de gemeente, waar eventueel toestemming kan gekregen worden om een wandelpad in te richten // de tijdelijke dijk van het monument Leopold I tot aan het vissersdorp. Ook in de verkaveling zelf heeft de gemeente nog mooie stukken grond in eigendom gekregen ingekleurd in het BPA als zones voor “openbaar nut” (vb eventueel parking, casino,;…). Deze laatste opportuniteiten zijn blijven liggen en kunnen nu niet meer ingevolge het DUINENDECREET van 1993 (zie een volgend arikel). Ook het “recreatiepark Langeleed-De Panne is blijven liggen.
In volgende artikels zullen we het hebben over de verdere evolutie van onze duinen en in het bijzonder de “Vergroening van de Sahara”

PANNESPROKKELS:

IMG_6948
In het verkiezingsprogramma van CD&V-plus  staat:” ..Van de Markt kan een schitterend en verassend plein gemaakt worden. Mits grondige infrastructurele maatregelen kunnen de mogelijkheden van de markt geoptimaliseerd worden. Weinig badsteden kunnen beschikken over dergelijke open ruimte binnen het commerciële centrum, het is dan ook aan de gemeente om deze gigantischr troef maximaal uit te spelen..
Ook in het “Strategisch Meerjarenplan 2014-2019” is een “Herinrichting Markt” gepland in 2017 (budget: 400.000 €). In gemeenteraad van maart werd een deel van de begroting naar 2015 verschoven. Bedoeling zo snel mogelijk de “muur” af te breken.

Alhoewel de markt momenteel een gezellig pleintje is met druk bezochte terrassen kan alles nog verbeterend worden, ook de muur, fontain en frietkot (inc. rookaftuiging + ingang). Maar oppassen, niet zomaar 1 essentieel stuk afgebroken zonder dat dit past in een algemene VISIE. Het is niet omdat er een paar nadelen zijn (plaats voor podium bij optredens, geen plaats voor grotere ijspiste…) dat het dagelijks gebruik moet afgeschaft worden. Muur weg betekent veel banken want die muur wordt zeer frequent gebruikt door senioren, friet-eters, speelde kinderen….enz. Ook het verdwijnen van de achterliggende rij lindebomen zou het uitzicht en de gezelligheid drastisch veranderen.
Vandaar OK, maar eerst moet de “globale nieuwe visie” van het plein vastgelegd worden alvorens één van de werken vooruit te schuiven. Dus EERST ontwerper aanstellen en visie goedkeuren door gemeentebestuur en omwonenden. Dan pas bouwvergunning (verkorte methode zonder “openbaar onderzoek”?)

– Ieder jaar maakt DE BLIEDEMAKER hier reclame voor het jaarlijks toneel ten voordele van  het Woon- en Zorgcentrum (WZC) Sint-Bernardus. Dit jaar iets anders nl Italiaans Buffet. Om activiteiten voor de bewoners te helpen financieren en ook geregeld nog een aankoop te kunnen  vragen zij u om zaterdag 18 april naar het toneel dit feest te komen. Wij gaan alvast!.IMG_7061

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Gemeente Politiek, Geschiedenis, Natuur. Bookmark de permalink .

12 reacties op De Groene Gordel van De Panne_11

 1. Brecht Thiers zegt:

  Dit wordt stilaan een boek…

 2. M.P. Dubois zegt:

  Zeer interessant leesvoer voor aangespoelden zoals de pannenaren de inwijkelingen noemen.

 3. Rob Vermoote zegt:

  Wat mij voor altijd getekend heeft, is de enorme hypocrisie van vele ‘vooraanstaanden’ in De Panne. Ze konden niet dicht genoeg bij de burgemeester staan, deden er alles aan om in het licht te staan en plots waren ze allemaal weg. Nergens te bespeuren die ‘echte vrienden’. En mevrouw Versteele en haar kinderen gingen door de hel. Helemaal alleen. De kinderen van die ‘kennissen’ kregen het bevel om hun jarenlange, hechte vriendschapsbanden abrupt door te knippen. De repressie. Hoe klein kan een ouder worden?

 4. Luc De Decker zegt:

  Zeer sterke reeks. Gedetailleerde, toch duidelijke en ook voldoende genuanceerde informatie.

 5. Rudy Kenis zegt:

  Ik heb enorm veel bijgeleerd!
  Nu ben ik een beetje mee hoe de infrastructuur van De Panne ontstaan is.
  Een heel sterk verhaal!!!

 6. W. Zoete zegt:

  Dit werk van José werpt wel een ander licht op de geschiedenis van 100 jaar De Panne.

  De bevolking van De Panne is er niet in geslaagd om de gemeente een eigen gelaat te geven en heeft zich steeds de wet laten dicteren door de Franstalige bourgeoisie (begonnen met de dochters van Emilie Bortier en Joseph Calmeyn) en daarna het kapitalisme van buitenstaanders. Met als laatste “stunt” die jaarlijkse subsidie van 750.000 euro (BTW exclusief) gedurende 20 jaar aan de NV Plopsaland.

  De bevolking en de openbare infrastructuur van de gemeente is er niet beter op geworden door de verkoop van de parels van de gemeente aan buitenstaanders voor een appel en een ei en enkele zilverlingen.
  Als inwoner van Adinkerke moet ik iedere dag vaststellen hoe triestig het is gesteld met de openbare infrastructuur: geen fietspaden langs openbare wegen, slecht onderhouden voetpaden, verouderd gemeenteschoolgebouw, aftands OCMW gebouw, verouderde politiekantoren, verkrotte gevels openbare gebouwen en jarenlange braakliggend OCMW grond, geen OCMW woonzorgcentrum, desolate openbare pleinen enz.

  De huidige evolutie waarbij men de duinen en natuurgebieden (die nochtans eigendom zijn van de Staat en dus van alle onderdanen van die Staat) steeds meer afsluit voor de mensen en er begrazingszones van maakt, wordt blijkbaar ook gedicteerd vanuit het Ferrarisgebouw in Brussel. En aan de bevolking van De Panne wordt opnieuw niet naar de mening gevraagd.

  Toch eigenaardig dat de overheid zoveel kabaal maakt voor een hondenstront maar die duinen nu laat bemesten door uitwerpselen van konikpaarden, ezels, pony’s, Schotse Hooglanders enz.

  Ook het gebrek aan een verhard fietspad door natuurgebied (Westhoekduinen, Calmeynbos, ook Cabour gebied van 90 hectaren in Adinkerke is niet toegankelijk), maakt de natuur van De Panne niet meer interessant voor de minder mobiele mensen zoals elektrische fietsers, rolstoelgebruikers, kinderwagens etc.

  Volgens mijn bescheiden mening, zal binnen 10 of 20 jaar duidelijk blijken dat het gevoerde natuurbeleid in de duinen een fiasco is geworden. Zoals we bijvoorbeeld ook zagen bij de aanleg van de slufters van het Westhoekreservaat of het opnieuw rooien van de bomen in het Hannecart bos te Oostduinkerke.

  Wie er voordeel haalde uit die slufters staat in die brochure “open vensters in de duinen”, wie er voordeel haalt uit al die paaltjes en prikkeldraad in de duinen ?

  • Willy: geluk dat onze “Groene Gordel” zo goed beschermd is als natuurgebied. Zal ook zo nog zijn binnen 10 of 20 jaar. De reeks artikels is nog niet afgelopen. De huidige visies over het natuurbeheer komen nog aan bod evenals de recreatieve voorzieningen.
   Het is juist dat met de duinen van een Veurnenaar en een Diksmuidenaar veel geld verdiend werd door rijke Brusselaars. Denk niet dat dit aan de gemeentebesturen ligt maar aan het tekort aan privé-initiatief en kapitaal van onze eigen bevolking. En het is nog bezig: Zilt, verkaveling Camping Zeepark,..We hadden wel vroeger eigen goeie commercanten in de winkels en Horeca maar dat Is ook aan het minderen.

 7. belinda zegt:

  Wat een verhaal zeg…..goed gedaan José. Vanaf nu kijken we met andere ogen naar bepaalde verkavelingen.
  Hopelijk wordt camping Zeepark niet verkaveld en komt deze bij het Houtsaegerduin .
  Groene gordel van kuststrook naar kuststrook …rond De Panne…
  Het zou leuk zijn, dat de huidige weg Nieuwpoortlaan ter hoogte van het Houtsaegerduin onder de grond ging , ook tram, zodanig dat de duin kon doorlopen en de ezeltjes tot aan de kuststrook konden grazen…of ben ik aan het dromen?

  Heraanleg markt ….offer het kassei straatje op…dus geen verkeer meer langs de markt. …met veel terrassen langs de zonnekant …. een gezellig groen / kindvriendelijk dorpsplein … of ben ik weer aan het dromen?

  Een dorp leeft als het durft te veranderen!

 8. Jan Neggers zegt:

  Weer heel wat bijgeleerd over deze toch wel turbulente tijden in De Panne . Als tweede verblijver is het altijd interessant wat meer te weten over je “tweede thuis “ . Goed geschreven ook. Zou een verhaal uit een boek kunnen zijn . Bedankt Josee…………jan 🙂

  • Jose zegt:

   Het zijn er al veel die gevraagd hebben hierover een boek te schrijven. Dat mag maar zal ik zelf niet doen. Zou moeten wat boeiender herschreven worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.