De Groene Gordel van De Panne_13

page73image12912De beste bescherming van de “Groene Gordel” rond De Panne bestaat erin dat alle deelgebieden EIGENDOM zijn van de overheid. Maar daar stopt het niet bij. Om duingebieden te behouden moeten die niet alleen beschermd worden maar ook BEHEERD. En dat kost veel moeite en geld.
Gebeurt dat niet dan evolueren deze duinen onherroepelijk van blanke duinen, naar struweelwildernissen en verder naar bossen.
Wat doet men van beheer in onze duinen, wat zijn de resultaten en wat voor de toekomst?

De DYNAMIEK van de (stuif)duinen is stilgevallen
Er worden veel bomen gekapt tegen de verbossing. Een goede reactie hierop is “Waarom zijn de duinen dan vroeger niet geëvolueerd naar bossen?”.
Grondboringen in de zogenaamde “Oude Duinen” (periode IJzertijd tot Romeinse tijd) duiden aan dat onze duinen vrij vlak waren en gedeeltelijk met loofbos begroeid. Maar vanaf de 11de eeuw is de zogenaamde “Jonge duinvorming” op gang gekomen met grote “loopduinen” die vanaf het strand de polders overwaaiden. Maar vooral de laatste 100 jaar is er zeer veel veranderd. Vroeger (sinds 1789: Franse Revolutie) waren de duinen vrij intensief gebruikt door de lokale bevolking (vissers). Het hout werd volledig geplunderd voor de verwarming van de vissershuisjes en het gebruik in de  keuken. Men kapte zelf de duindoorn en kruipwilg hiervoor. Ook werden de takken van de duindoorn gebruikt voor het beschermen van de duneakkertjes en het vastleggen van de stuivende duinen. Er was verspreid akkerbouw op omwalde bemeste duneakkertjes.
De meeste vissers bezaten ook enkele dieren: vooral (muil)ezels,  dunekoetjes, schapen,…Deze werden te grazen gezet in onze duinpannen (nog tot de WO II). Hiervoor werden vele veedrinkputten gegraven. Deze begrazing was  een rem op de verstruweling.p_015
Ook was er veel omwoeling door de vele konijnen. Het was  zeer moeilijk voor jonge boompjes om te overleven. Indien er geen metalen gaas rondgeplaatst werd was in de kortste keren de schors afgeknaagd. Nu zijn er veel minder konijnen ingevolge 2 virale ziekten: de myxomatose van de jaren 50 en de VHS (Viraal Haemorrhagisch Syndroom)  van begin van de jaren 90. Beide ziekten zijn nog actief in onze duinen. Het verliezen van de konijnen had evenwel geen impact op de duindoorn uitbreiding (ingevolge de doornen) wel op de vergroening.
Een ander groot verschil is de dynamiek van de zandverstuivingen. De stuivende helmduinen waren nog niet geürbaniseerd  en de met zout beladen winden hadden in dit boomloze en struikarme landschap vrij spel. De Panne-Bad bestond nog niet en ook de campings Zeepark en Le Perroquet waren nog niet  groot uitgegroeid en vormden nog geen windscherm voor vers zand vanaf het strand bij stormen (in feite is 100% het zand van onze duinen afkomstig van het hoogstrand ingevolge de stormen. De zee brengt al vele honderden jaren hij ieder hoogtij een nieuw dun laagje vers grofkorrelig zand op het nat strand).
Ook mag men niet vergeten dat tijdens beide wereldoorlogen de duinen zeer erg afgezien hebben.

Foto J. Massart (begin 20ste eeuw)

Foto Jean Massart (begin 20ste eeuw)

Sinds deze dynamiek in de duinen stilgevallen is was het ook gedaan met de 16-17 eeuwse grote “paraboolduinen” die naargelang de dominante westenstormen, 10-tallen m/jaar zich verplaatsten. Aan  de restanten nog goed te zien op de huidige luchtfoto’s. (deze wiggen zijn nu begroeid en verplaatsen zich quasi niet meer)

Huidige paraboolduinen (Groen=Kykhillduin vabn de Dumontwijk)

Huidige paraboolduinen (Groen=Kykhillduin vabn de Dumontwijk)

Dan zijn er nog andere factoren die de geweldige “verstruweling” van de laatste 50 jaar in de hand gewerkt hebben. Alle gaan in dezelfde richting: meer groen. De “verbossing” gebeurt ook maar veel minder snel. (zie speciaal hoofdstuk in het beheerplan “De Duinen en de Bossen van De Panne” Lees “Verlies aan dynamiek” 3.1>>> evenals de “Evaluatie van het gevoerde beheer” 4.1>>>
Een tweede recente spectaculaire verandering deed zich voor tussen de foto’s hieronder van 1999 en 2004: de “Vergroening van de Sahara” (het stuivend loopduin de Romeinse Vlakte). Iemand die de laatste 15 jaar de Westhoekduinen niet meer bezocht heeft herkent het landschap momenteel nog nauwelijks. Dat heeft niets te maken met het feit dat de duinen afgesloten werden in die periode (vanaf 1997). Dit fenomeen treedt ook op in andere duingebieden aan onze kust en het buitenland. Later hierover meer in een afzonderlijke DE BLIEDEMAKER .

Evolutie vergroening van de Sahara (tussen 1999 en 2004 is er een 4-voudige toename van de helmvegetatie!)

Een ander spijtig fenomeen is de sterke afname van de zeereepduinen ter hoogte van de Westhoekverkaveling. Dit ingevolge de betonnen duinvoetversteviging aangelegd in de jaren 70 langs het tracé van de Atlantikwall. Hierdoor is de natuurlijk opbouw van het strand en de eerste duinenrij sterk gestoord en krijgen we geen natuurlijke hoge duinvorming meer zoals verder naar Duinkerke (vb tussen Zuidkote en Leffrinkhoeke). Op de foto’s van WO I waren hier voor de verkaveling nog zeer hoge duinen.

Besluit: het is moeilijk om een referentiebeeld voor onze duinen vast te leggen waar we naar zouden moeten streven bij “natuurherstel”, maar men opteert in teder geval om de spontane langzame verbossing tegen te werken.

Scan-1

Hoge zeereepduinen een ongeveer 300 m te westen van de Esplanade

Belangrijk om weten hoe het duinbeheer gebeurd is allereerst te weten waar de verantwoordelijken liggenNaamloos-2Vooreerst wie zijn deze eigenaars?
1.  “De Duinen en de Bossen van De Panne” (oker+groen) eigendom van de Vlaamse Overheid (ANB=Agentschap Natuur en Bos) en de gemeente De Panne (Oosthoekduinen+ Calmeynbos-Oost). Dit is een alles overkoepelde oppervlakte van = 652,85 ha.
Nieuw beheerplan>>>
Kaarten beheerplan>>>
2. “Waterwinningsgebied “De Westhoek” (blauw) eigendom van de IWVA gemeentelijke waterintercommunale. 96 ha
Beheerplan 2005>>>
Kaarten beheerplan>>>
Voor deze beide gebieden werd een uitgebreid beheersplan opgesteld. Geïnteresseerden kunnen de details van deze plannen uitpluizen via de bovenstaande Links. Het zijn lijvige documenten opgesteld door academici en vandaar nogal “zware kost” voor de modale burger en natuurliefhebber. Zeer interessant zijn de hoofdstukken GESCHIEDENIS en INVENTARISATIE van de flora en fauna. Ook lijst met de reeds gedane werken.
Wel zeer mooi geïllustreerd (vooral ook mooie historisch kaartmateriaal. Vb hieronder een kaart van het Calmeynbos in 1911 dus 8 jaar na het begin van de bosaanplanting.

calmeynbosOok onderstaande kaart met de terreinhoogten komt uit het beheerplan (hoe meer geel en rood hoe hoger). De Panne ligt dus beduidend hoger dan Adinkerke.

hoogteliggingen

De vooruitgang van deze studies wordt regelmatig opgevolgd door de  “Adviescommissie Westhoek”. Hierin zetelt ook de gemeente. (schepen Milieu en Hoofd Milieudienst). Alvorens goedkeuring komt een beheersplan wel ter advies in de Milieuraad en in de Gemeenteraad. In het verleden was nog geen openbaar onderzoek vereist. Eigenaardig want veel maatregelen hebben een effect op de burgers vb recreatieve voorzieningen, afsluiten van deelgebieden,….Lees meer over laatste goedkeuring>>>

Wat verstaat men onder beheer?

1. natuurbeheer om de potentiële biodiversiteit maximaal tot ontplooiing te laten komen (kappen bomen, ontstruwelen, hand maaien en begrazing met grote dieren,…). In 2003 heeft de gemeente De Panne het beheer van de Oosthoekduinen + Calmeynbos-Oost overgedragen aan ANB (gratis tot heden). ANB heeft sinds 1997 4 arbeiders in dienst om alle natuurbeheerwerken op hun gebied uit te voeren.
IWVA voert zelf het beheer uit van het Calmeynbos-west + Krakeelduinen op uitzondering van het technisch beheer door Bos en Groen (o.a. uitvoeren van de kappingen).
Op basis van het “Bosdecreet” zijn een aantal zaken verboden in het Calmeynbos zoals verwijderen van strooisel en dood hout, constructies oprichten, de rust in het bos verstoren….Maar ook alle andere natuurgebieden vallen verder onder de reglementering van het natuurdecreet van 1997 en de daaropvolgende uitvoeringsbesluiten.

2. recreatieve voorzieningen om de burger te laten genieten van het natuurschoon (aanleg en onderhoud wandelpaden, rustbanken, bewegwijzering, opruiming zwerfvuil + ledigen vuilbakken). De gemeente De Panne helpt hierin soms voor de Oosthoekduinen en het Calmeynbos (beide zijden). Voorbeeld: bepaalde recreatieve voorzieningen: zoals het vrijhouden van wandelpaden bij omgewaaide boom, fit-o-meter,…. Ook soms een zwerfvuiltoer na drukke vakantieperiodes. ANB zorgt zelf voor het zwerfvuil houden van hun eigen terreinen.

Een tevreden boswachter Johan Lamaire

Een tevreden boswachter Johan Lamaire

3. toezicht: momenteel slechts 1 enkel gevolmachtigd boswachter, Johan Lamaire (GSM: 0473 92 79 13) of vervanger tijdens de WE, voor ALLE hierboven gebieden. TE WEINIG temeer deze persoon ook nog andere administratieve en beheerstaken heeft op zijn bureel in de Koekuithoeve. Hulp werd destijds gevraagd aan het gemeentebestuur, maar is weinig betrouwbaar gebleken. Misschien verbetert dat in de toekomst nu we meer GAS-ambtenaren hebben. Een knelpunt.

Soorten beheer

Alhoewel ALLE natuurgebieden zich op zandgrond bevinden (zelfs deze in Adinkerke) moeten we toch 2 diametraal tegengestelde natuurbeheertypen onderscheiden. Namelijk BOSBEHEER alleen voor het Calmeynbos en vooral alle andere gebieden DUINBEHEER.
In het eerste type stelt men de bomen primordiaal. In het tweede vecht men tegen de spontane verbossing. Men heeft maar een beperkt aantal duingebieden meer aan de Vlaamse kust en men wilt deze als duingebied behouden. Dus bomen kappen en beletten dat nieuwe bijkomen. (heeft normaal niets te maken met het kappen van exoten zoals door de volksmond soms verkeerdelijk verteld wordt). Voorbeeld, de dubbele rijen populieren  langs de leidingen van IWVA pasten zeker niet in een duinlandschap. Kijk nu eens hoe mooi het daar nu geworden is  sinds de grote kap. Idem de grote boomkap in de Oosthoekduinen, langs de Duinhoekstraat en momenteel aan “De Mol” ). In duinbeheer streeft men naar minimaal biologisch restproduct. De gekapte bomen, het hakselafval, het maaisel enz…wordt afgevoerd uit te duinen om maximale verarming van de bodem te verkrijgen. De duinflora is immers bestand tegen de lage voedingswaarde in het zuiver zand. Dan pas voelen deze planten zich superieur en worden ze niet overwoekerd door planten die het moeten hebben van “goeie grond”.

Evolutie van het beheer in De Panne

In 1962 werd voor het toenmalig beheer van alle natuurreservaten in België een eerste Ministerieel Besluit uitgevaardigd (later aangepast door MB van 1975). Deze waren beperkt tot een beperkt aantal zeer strikte gedrags- en toegangsregels. Vb verbod op paardrijden, jacht, honden, fietsen, moto’s en het verlaten van de paden. Maar van ingrijpend natuurbeheer was nog geen sprake. Men beschouwde alles als “pure natuur” en realiseerde zich niet wat de gevolgen waren in het landschap t.g.v. het vroeger menselijke handelen (men weet nu van beter). Wel werd in reeds 1964-65 het Westhoekreservaat afgesloten (wel met 10 ingangen) en een bewegwijzerd wandelnetwerk aangelegd (Konijnenpad, Duindoornpad,..). Deze paden hielden nog geen rekening met het ontwijken van kwetsbare biotoop. In die tijd hielden de wandelaars en de ruiters zich niet aan het reglement om op de paden te blijven. Aan de grens had de afsluiting, op 50 m van de grens,  een eerder militaristisch uitzicht om de Franse jagers en kampeerders te weren Zie actie van Versteele in 1973>>>>
O
ok de watermaatschappij 1964 had de toegang tot het Calmeynbos ontzegd op uitzondering van het historisch wandelpad Sint-Pieterskerk naar de Duinhoekstraat (was ook jachtterrein). De Oosthoekduinen waren “verboden toegang” tot 1970. Toen de beloofde aankoop van de Houtsaegerduinen door de gemeente niet doorging heeft ook de familie Houtsaeger zijn duinen afgezet.

Het is pas in 1970 dat er een eerste keerpunt gekomen is in het feitelijk beheer van het reservaat door de oprichting van een wetenschappelijke “Adviescommissie Westhoek”, met niet alleen  academici maar ook maatschappelijk betrokken  leden met moderne visies. Veel studies bevestigden de sterke wisselwerkingen tussen menselijke ingrepen en natuur. Het reservaat werd niet meer als een statisch museum gezien. Een echt natuurlijk landschap bestaat al lang niet meer. Vandaar dat in 1973 reeds beperkt gemaaid werd om flora in bedreiging te vrijwaren. Gedetailleerde vegetatiekaarten via luchtfoto-analyses maakte het mogelijk de waardevolle vegetaties in kaart te brengen en op te volgen.
Ook speelde al sinds de jaren 70 de toeristische dienst, onder de bezielende leiding van Yvette Luyten, een pioniersrol op het vlak van gegidste wandelingen in het reservaat.
Halverwege de jaren 80 werden door Waters & Bossen 2 arbeiders aangesteld voor  natuurbeheerswerken en boswachter Paul Guillemin. De wandelpaden werden hertekend, het aantal ingangen gehalveerd en de afsluiting aan de voet van de zeereep gesloten (de “mur”).
Vanaf halverwege de jaren 90 kreeg het beheer van de Westhoek een fundamentele nieuwe impuls. De eerste volwaardige beheerplannen werden opgemaakt en ministerieel goedgekeurd. Westhoek: 9 mei 1996; Houtsaegerduinen: 1996.
Het oude discussie conflict tussen beheer voor een duurzaam behoud van de historische biodiversiteit en een spontane “laissez aller” van de spontane ontwikkeling werd opgelost door het Westhoekreservaat in 2 delen te splitsen. Het westen het verst van het toerisme en de waterwinning werd voorbehouden voor doelgerichte en dikwijls mechanische ingrepen om de bedreigde planten- en diersoorten te herstellen.  Ook werden 26 ha duinpannen ontstruweeld voor 50% met Europese subsidies. In het oosten, dichtst bij De Panne stond de spontane vegetatieontwikkeling centraal. Men wilde van beide strategieën leren.
Om begrazing mogelijk te maken werden noordelijk gedeelte 53 ha in 1998 (in 2000 uitgebreid tot 81 ha) afgesloten, in het zuidelijk gedeelte 55 ha in 1997. Nu zijn die 2 begrazingseenheden verbonden volgens het nieuw beheerplan van 2014 Lees DE BLIEDEMAKER >>>.
In beide blokken werden Schotse hooglandrunderen, in het noorden vergezeld van Konikpaarden en in het zuiden door Schetlandpony’s. Enkele jaren later werden een extra 41 ha van de Krakeelpanne omheind voor ezelbegrazing (in 2015 vervangen door konikpaardjes volgens het nieuw beheerplan).
Verspreid over het gebied werden ook 16 nieuwe poelen gegraven en 12 bestaande geschoond ten behoeve van de grazers en de amfibieën. Ook de 2 slufters werden uitgevoerd waarvan momenteel de westelijk verzand is.

Het wandelpadennetwerk werd hertekend en concentreerde zich in het oostelijke gedeelte van het reservaat.Het verbod op het verlaten van de paden blijft gehandhaafd maar de hoogstrandzone en een grote centrale zone waar vroeger het stuifduin was werd gedoogzone waar vrij wandelen en stationair recreëren toegelaten wordt. (vb zonnebaden,..). In de Oosthoekduinen zijn ook grote “speelzones” voorzien tussen de J-Club en de Oosthoek.

Gedoogzone midden in het Westhoekreservaat

Gedoogzone midden in het Westhoekreservaat

Het nog steeds geldende verbod op honden werd vervangen door een tolerantiebeleid voor honden aan de leiband op uitzondering van de zones met grote grazers. De interne bewegwijzering werd verbeterd maar de verhoopte grensoverschreidende wandelaansluiting met de “Dune du Perroquet” blijft een toekomstdroom. Het was ir. Jean-Louis Herrier, met zijn boswachter Marc Leten, die dit meer dan 15 jarig beleid leidde, stimuleerde en realiseerde.
Ook veel aandacht werd geschonken aan de educatieve ontsluiting via de talrijke gidsbeurten zelfs in de afgesloten gebieden  (Pietje Mol, Groene Gordel,…). Ook mooie folders en publicaties. Het Bezoekers- en Natuureducatiefcentrum De Nachtegaal speelt al van voor zijn officiële opening in 2004 een belangrijke rol als onthaalpoort voor al die publiek toegankelijke  natuurgebieden van De Panne.

Voor een leesbare samenvatting van de RESULTATEN VAN 15 JAAR DOELGERICHT BEHEER (inclusief slufters) verwijzen we naar het boek van Hans Berquin “In het zand geschreven” pag 284 en volgende. Dank zij die beheersinspanningen is in de voorbije 15 jaar een halt geroepen aan de achteruitgang van de biodiversiteit in onze duinen, zeker wat betreft de flora! Het gebied is een stuk opener geworden en veel plantjes doen het hierdoor  goed. De toename van de bijzondere en kwetsbare soorten zien we vooral in het westelijk gedeelte waar de meest ingrijpende maatregelen genomen werden (ontstruwelen, maaien, begrazing..). Open plekken raken snel begroeid met duinriet maar de dieren grazen dat tot een korte grasmat waar een aantal zeer bijzondere soorten zich kunnen vestigen. Sommige zijn enig voor Vlaanderen.
Het natuurbeheer heeft na een zoekende en aarzelende start allicht een eerste slag gewonnen tegen de aftakeling van de natuurlijke duinhabitat.
Moeilijker is het gesteld met het verdwijnen van de stuifduinen. Bij het opstellen van het beheerplan in 1996 had niemand gedacht dat dit zo’n vaart zou nemen. Er waren derhalve ook geen maatregelen hiertegen voorzien.
Wat de verwachtingen voor de toekomst zijn wordt verteld in een volgende en laatste DE BLIEDEMAKER over de “Groene Gordel”.

De oudste natuurbeheersplannen van de Westhoek en de Houtsaegerduinen dateren van 1996. Deze moeten na 10 jaar geëvalueerd en bijgestuurd worden. Een studie hiertoe is inderdaad gebeurd door het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO). Men heeft er ook de “Vergroening van de Sahara” trachten wetenschappelijk te verklaren uitgaande van de vele luchtfoto’s en de klimatologische gegevens. Deze vergoening treedt overal drastisch op in de duinen van West Europa. Ook de slufters  werden geëvalueerd. Na deze evaluatie werd in 2010 gestart met de opmaak van de herziene beheersplannen. Het is een goede beslissing om alle bestaande beheersplannen samen te bundelen in één groot plan ‘”De Bossen en de Duinen van De Panne”. In deze beheersplannen zullen ook de recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden en fietspaden herzien worden en hopelijk uitgebreid. Dit plan werd ondertekend door de minister begin 2014.

Tot op heden hebben we geluk dat De Panne hierin weinig of niet financieel moet tussenkomen. De grootste kosten worden gedragen door het ANB (=Agentschap Natuur en Bos) van de Vlaamse Overheid. Ook regelmatig subsidies in het kader van Europees LIFE + Natuurproject FLANDRE (= Flemish And North French Dunes Restoration). Voorbeeld is recente goedkeuring van een nieuw budget van 4.066.454 €, waarvan 50% meegefinancieerd wordt door de Europese Unie) Lees>>>)

Besluit: door een samenspel van natuurlijke en menselijke factoren is het duinenlandschap sterk veranderd en zijn veel soorten in verdrukking geraakt. De precieze oorzaak van deze veranderingen is niet altijd gemakkelijk te achterhalen. De duinen die we nu kennen zijn van bij hun ontstaan beïnvloed door menselijk gebruik zodat een natuurlijk referentiebeeld ontbreekt. Vanuit natuurbeheer is moeilijk om te weten wel landschap we willen beschermen of ontwikkelen en welke beheersmaatregelen hiervoor vereist zijn. Het beheer op zichzelf is een nieuwe werkwijze sinds 1995 in De Panne en wat later bij onze franse buren van de “Dunes des Flandre” (daar ze nu ook veel maaien en begrazen). De ervaring is dus vrij beperkt en inderdaad gedeeltelijk experimenteel. Dank zij de opvolgingen worden deze technieken geëvalueerd en bijgestuurd.
Voor de recreatieve inrichtingen (o.a. wandelpaden) zijn nog enkele knelpunten. (zie volgende DE BLIEDEMAKER waar ook de evaluatie van de Romeinse Vlakte en Slufter zal samengevat worden).
Er is dus reeds een grote weg afgelegd. Ook het wandelnetwerk en het natuurcentrum De Nachtegaal  zijn een mooie toeristische meerwaarde voor De Panne die nog meer kan ontgonnen worden. (vb Champagnewandeling op 6juni 2015)

In het kader van de “Groene Gordel” rond De Panne kunnen we dus stellen dat vanaf de eerste beheerplannen in 1996 veel veranderd is voor de wandelaars. Burgemeester Versteele heeft erin geslaagd de Oosthoekduinen open te zetten voor het publiek. Spijtig dat zijn aankoop van de Houtsaegerduinen mislukt is in jan 1980 zodat dan nu de “Groene Gordel” gesloten zou zijn + wandelpad van De Panne-Bad naar Baaltje (cf wandelpad tussen Koksijde en IWVA-bezoekerscentrum). Toch staan nu alle natuurgebieden open voor het publiek, in tegenstelling met vroeger (rond en voor de jaren 70 was veel “Verboden Toegang”. Het wandelpaden netwerk is goed uitgebouwd en goed onderhouden en veel thema-wandelingen worden door de Dienst Toerisme georganiseerd voor de toeristen en voor de “tweede verblijvers” die houden van onze duinen.

panoramaplatform
De oudere generatie van de Pannenoars zeuren nog altijd dat er in de duinen veel te veel afgesloten is. Dat is juist, het wildeweg doorkruisen van de duinen is niet meer mogelijk en strafbaar. Maar intussentijd is de mentaliteit veranderd. De oudere Pannenoars die deze duinen als hun speelduinen beschouwden sterven stillekens uit. De nieuwe jeugd heeft geen behoefte meer om te spelen in de duinen (nu eerder iPad) en de toeristen zijn opgevoed met het besef dat men zich moet houden op de wandelpaden om de natuur minimaal te verstoren. Huidige bekeuringen gebeuren maar zijn gering.
Wel zijn 3 verbindingen tussen onze natuurgebieden prioritair te realiseren nl.
1. verbinding Houtsaegerduinen met Baaltje. Het poortje tussen de “Acht” en de corridor aan de grens van Baaltje naar zee zou dringen moeten opengesteld worden (staat juist niet op bovenstaande kaart).
2. verbinding Houtsaegerduinen en Oosthoekduinen nu via de Noorddreef-Oosthoek-drukke Veurnestraat-Sportcentrum is niet aangenaam. Veel beter ware een verbinding via de oude dreef ten oosten van het “kasteel van Houtsaeger” en de Lijnvissersstraat ofwel via Keesjesdreef en de Blauwe Distelweg.
3. verbinding Westhoekreservaat met de Dunes du Perroquet, zeker nu alle duinen tussen de 3 campingzones opgekocht zijn door de Franse overheid (Conservatoire du Littoral en Conseil du Nord).
Dan pas komen we tot een geïntegreerd internationaal natuurgebied van de oostelijke grens van De Panne (nl Baaltje) tot Leffrinkhoeke.

Volgende nummer in de reeks “Groene Gordel” over de evaluatie en de toekomst van de Romeinse Vlakte en de Slufter.

PANNESPROKKELS:

Dit jaar DUMONTFEESTEN (vroegere Leopoldfeesten) op 16 juli 

– Degelijk antwoord van schepen Bram Degrieck naar Anaïs die het niet kon begrijpen waarom het voorfestival Dranouter-Bad voor de gehandicapten NIET gratis is en voor het hoofdfestival voor anderen gratis (deze vraag werd ook reeds verleden jaar door de schepen toegelicht in de gemeenteraad):

…Beste Anaïs
Ik kreeg je mailtje door in verband met Dranouter Bad. Alvast bedankt voor je bezorgdheid en de melding ervan.
Ik geef je graag wat toelichting.
Toerisme De Panne, de gemeente dus, heeft een overeenkomst met de vzw Dranouter voor de organisatie van het festival; dit jaar voor de elfde keer. De gemeente investeerde tot voor enkele jaren ongeveer 125000 eur in een betalend festival. Omdat dit niet langer houdbaar was, en er eigenlijk te weinig ticketverkoop was, werd in 2013 beslist om het festival gratis te maken vanaf 2014 en de gemeentelijke bijdrage voor het festival te beperken.
Vorig jaar heeft dit gewerkt, er waren meer bezoekers, hogere inkomsten aan drank en spijs en dus een beter financieel resultaat waardoor het festival opnieuw toekomst had.

Dranouter Bad is eigenlijk een externe organisatie, heeft een volledige aparte boekhouding en organisatie. De gemeente of toerisme De Panne is dus geen betrokken partij en heeft hierin ook geen zeggingschap. Bad wordt georganiseerd door vzw dranouterfestival in samenspraak met een aantal organisaties zoals de Pelgrim en de Lions. Bad profiteert in feite van de infrastructuur die aanwezig is op het strand voor het weekend; als Festival aan Zee er niet zou zijn, kan Bad onmogelijk plaatsvinden. Ik weet wel dat onder meer De Lions een zeer grote financiële steun verleent aan tal van instellingen en het festival zelve om de ticketprijs zo laag mogelijk te houden.
Ik begrijp dat dit niet altijd even duidelijk is en dat dit soms vragen oproept, maar zo zit het in feite in elkaar.
Bovendien wens ik te benadrukken dat iedereen, maar dan ook iedereen, van harte welkom is en blijft op het gratis weekendfestival, dus ook de mensen die er op donderdag zijn – of omwille van omstandigheden niet kunnen bij zijn.
Hopelijk heb ik je voldoende kunnen informeren, mocht dit niet het geval zijn, geef me gerust een seintje!
Met vriendelijke groeten
Bram Degrieck
0479 296 896..”

IMG_7163

Eerste Italiaans feest ten voordele van RVT Bernardus was alvast een groot succes. 211 ingeschrevenen en veel ambiance

– Zeer mooie foto’s van de “Groene Gordel” wandeling op Paasdag op de facebookpagina van Inge Hofmans. KIJK>>>

Naamloos-3

In het “Duinpark Kykhill” zijn “banden” rond de jonge boompjes geplaatst. Is niet voor de katten tegen te houden, maar om boomschorsen te beschermen tegen beschadiging ingevolge de grasmachines.IMG_7175

– In het verkiezingsprogramma van CD&V-plus  staat:” ..Van de Markt kan een schitterend en verassend plein gemaakt worden. Mits grondige infrastructurele maatregelen kunnen de mogelijkheden van de markt geoptimaliseerd worden. Weinig badsteden kunnen beschikken over dergelijke open ruimte binnen het commerciële centrum, het is dan ook aan de gemeente om deze gigantische troef maximaal uit te spelen..
Ook in het “Strategisch Meerjarenplan 2014-2019” is een “Herinrichting Markt” gepland in 2017 (budget: 400.000 €). In gemeenteraad van maart werd een deel van de begroting naar 2015 verschoven. Bedoeling zo snel mogelijk de “muur” af te breken.

IMG_7130

Alhoewel de markt momenteel een gezellig pleintje is met druk bezochte terrassen kan alles nog verbeterend worden, ook de muur, fontein  en frietkot (inc. rookafzuiging + ingang). Maar oppassen, niet zomaar 1 essentieel stuk afgebroken zonder dat dit past in een algemene VISIE. Het is niet omdat er een paar nadelen zijn (plaats voor podium bij optredens, geen plaats voor grotere ijspiste…) dat het dagelijks gebruik moet afgeschaft worden. Muur weg betekent veel banken want die muur wordt zeer frequent gebruikt door senioren, friet-eters, spelende kinderen…enz. Ook het verdwijnen van de achterliggende rij lindebomen zou het uitzicht en de gezelligheid drastisch veranderen.
Vandaar OK, maar eerst moet de “globale nieuwe visie” van het plein vastgelegd worden alvorens één van de werken vooruit te schuiven. Dus EERST ontwerper aanstellen en visie goedkeuren door gemeentebestuur en omwonenden. Dan pas bouwvergunning

VANDAAR WORDT IN DE VOLGENDE GEMEENTERAAD EEN ONTWERPER AANGESTELD.

– Eind maart werd het fietspad langs de Koninklijke Baan, kant Houtsaegerduinen, voorzien van nieuw schelpenzand. Nu geen waterputten meer.
IMG_7093

– DOKUMENTATIE ALS AANVULLING VOOR DE NEOS-BOMENWANDELING van NEOS op donderdag 23 april LEES>>>

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis, Natuur. Bookmark de permalink .

4 reacties op De Groene Gordel van De Panne_13

 1. Milou Roosemont zegt:

  Zeer goed initiatief van José en zijn milieugroep. “Wor is de tied van de wolle woar we dikkoppen kosten vangn en de koepitten”. Het komt erop aan de greep van de vlaamse overheid te beperken en de samenwerking met Frankrijk verder te bevorderen. Fluxis is van plan een grote gracht voor gasleidingverbinding met Duinkerke naar Zeebrugge aan te leggen.

 2. Piet Vertraete zegt:

  Geestig om te weet’n dan der dunekoeie’n bestoegen ; gaven ze zieder toene ook dunemèk en adden z’ook dunekovers? M’en toch è schoène tale, hé José !?
  1

 3. Camiel Vanhoucke zegt:

  Een paar dagen geleden maakten mijn vrouw en ik een fietstocht van Oost-Vleteren naar “De Vrede”, waar ze dat straffe bier schenken van de abdij. Onderweg, niet ver van Krombeke zagen we brede sleuven in het veld met stalen pijpleidingen, met een doormeter van circa 80 cm. Ik vroeg me af wat de bedoeling was. Ik dacht van het te vragen aan de Bliedemaker, maar nu zie ik, dat u mijn vraag reeds hebt beantwoord voor ze is gesteld. Kan u, naast uw vele andere gaven, ook nog gedachten lezen misschien?…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.