De Groene Gordel van De Panne_16

11118482_343304982544203_3126770518077206224_o

Nog enkele km en de Groene Gordel wandeling is ten einde (foto van de Groene Gordel wandeling op Pasen 2015) Foto door INGE HOFMANS

Als allerlaatste artikel in de reeks “Groene Gordel” van De Panne sluiten we af met een “visie naar de toekomst”. We  beklemtonen nog eens dat je een overzicht hebt van al deze artikelen via de bovenstaande link in het menu onder “Groene Gordel”. Deze artikels moet je niet afdrukken, ze worden  (evenals  alle andere op DE BLIEDEMAKER ) niet verwijderd. Veel leesgenot.

Voortgaande op vorig artikel aangaande de slufters stelt ir. Noël Hoste het volgende voor als beste compromis voor de “wandeldijk”:
Lees zijn VOLLEDIG OUD artikel in DE BLIEDEMAKER reeds van in 2011>>>

1 DuinvoetversterkingWesthoek met kaapExtract: “…te verwachten dat op termijn de duinvoetversterking in de Westhoek zal gesloopt worden. Het gaat meer bepaald om delen 1 en 2 (zie naaststaande Google foto), tot aan de “kaap” voorbij het vissersdorp, die te dicht bij zee liggen. Het westelijk gedeelte (delen 3 en 4), voorbij de “kaap”, liggen meer landinwaarts, en geraken bij het huidige regime van kustaanwas stilaan helemaal ondergestoven. Uit de optiek van kustbeveiliging mag de duinvoetversterking tussen het zeilwagencentrum en de oostelijke slufter dus verwijderd worden. Na de sloop zal zich een nieuwe natuurlijke duinvoetlijn vormen, nl de springtijvloedlijn. Ter hoogte van het vissersdorp zal aanvankelijk enige afslag gebeuren na de eerste stormen, maar al vlug zal zich een nieuwe natuurlijke duinvoetlijn vormen, die iets meer landinwaarts zal liggen dan nu het geval is, in lijn met de duinvoet westelijk van de slufters. Na verloop van tijd zullen de nieuwe zeereepduinen een bredere basis krijgen en hoger worden, zoals momenteel gebeurt in het gebied tussen de “kaap” en de Franse grens. Mooie voorbeelden van zo’n kustlijn zijn te zien tussen Zuydcoote en Leffringcoote, maar ook tussen Koksijde en Oostduinkerke.
Tegenstanders voeren aan dat men bij hoogtij niet meer over het strand voorbij zal kunnen. Maar dat klopt niet. Alleen bij springtij en storm zal de zee tot tegen de duinvoet komen, en dan nog alleen bij hoogwater. Bij hoogtij en zelfs springtij zal men nog tussen de hoogwaterlijn en de duinvoet kunnen wandelen of paardrijden. (cfr duinen hierboven vermeld). Een groot nadeel van deze sloop is uiteraard dat het geliefde wandelpad bovenop de dijk wegvalt. Het zou heel wat kosten om onderaan de duinvoet een alternatief wandelpad te bouwen. Dergelijk pad moet bestand zijn tegen stormen, en zou dus door een soort staketsel moeten gedragen worden. Maar ook mindervaliden en senioren zullen nog steeds hun wandeling kunnen maken, maar nu op het “harde zand” bij lage tij. Het strand zal er ter hoogte van het vissersdorp zelfs veel beter bij liggen. Wel moeten er verharde paden worden aangelegd om de toegang naar dit harde zand voor rolstoelen mogelijk te maken. Nu ligt er een ter hoogte van het Bortierplein. Eentje meer aan westelijke zijde, maar ook een aan de oostelijke kant van de Zeedijk zouden uiterst welkom zijn. 
Het wegvallen van het pad op de duinvoetbescherming zal bij de publieke opinie tegenstand oproepen, omdat men dat wandelpad ondertussen gewoon is. Dit pad vormt evenwel een unieke situatie aan onze kust. Nergens tussen Middelkerke en Duinkerke bevinden zich wandelpaden voor de zeereepduinen. Wel zou bij de Vlaamse Gemeenschap, als compensatie, kunnen aangedrongen worden op een nieuw wandelpad van de Esplanade tot de Oostelijk slufter, aan te leggen tussen de zeereepduinen en de hoogbouw (te vergelijken met de Westelijke en Oostelijke uitlopers van de promenade in Oostduinkerke). De betreffende gronden zijn eigendom van de gemeente maar bevinden zich in het gebied dat onder het duinendecreet valt. José heeft jaren geleden reeds een dergelijk pad voorgesteld tussen de Esplanade en het Zeilwagencentrum, over een afstand van 350 m. Dit voorstel werd door de milieuraad goedgekeurd, op voorwaarde van een verharding met schelpenzand……

De sloop van de duinvoetversterking zal uiteraard heel wat kosten. In enkele latere artikels heeft Noël Hoste daarom een variante voorgesteld, die nog enkele andere voordelen met zich meebrengt. Het betreft het “inzanden” van het eerste deel van de duinvoetversterking tot voorbij de kaap.

Voorstel inzanding2

Wat houdt dit voorstel in? 
Gezien de weerstand binnen de gemeente om deze dijk gewoon te slopen – wat trouwens heel wat zou kosten als gevolg van het vele bunkerpuin dat onder deze dijk is weggewerkt – stelt hij voor om de dijk als dusdanig te laten bestaan (zie het zwart profiel op de bijgevoegde schets, van peil +7m tot +4m), maar er een hoogstrand voor aan te leggen tot peil +6m, een meter lager dus dan de bovenzijde van de dijk, en dit over een breedte van 50 m in de richting van de zee.

Wat zijn de voordelen hiervan, naast de lagere kostprijs?
1) de dijk zal zelfs bij een “gewone” storm niet meer door golfoploop worden belaagd, zodat de steeds terugkerende herstelkosten zullen wegvallen of op zijn minst sterk verminderen.
2) de liefhebbers van deze dijk kunnen die nog een hele tijd blijven bewandelen, wat tegemoet komt aan de weerstand van vele Pannenaars en Tweede Verblijvers tegen het slopen ervan.
3) door het aangelegde hoogstrand voor de dijk zal uiteindelijk ook hier natuurlijke kustvorming kunnen optreden, waardoor de dijk op termijn geleidelijk onder het zand zal verdwijnen.
De duinvoetversterking slopen en afvoeren blijft uiteraard de beste oplossing, maar inzanding is een acceptabele variante, die misschien nog het voordeel heeft van de geleidelijkheid. Het benodigde zand kan vanuit zee worden opgespoten, zoals voor een paar jaar ook is gebeurd op het strand van Koksijde in het kader van het Kustveiligheidsplan. Hierop is trouwens ook de kostenraming gebaseerd die Noël Hoste in een van de artikels hierboven naar voor heeft geschoven.

In het kader van de “Groene Gordel” rond De Panne kunnen we dus stellen dat de “Groene Gordelwandeling”  dat men nog steeds deze unieke wandeling kan maken. Men moet nu wel op de goed onderhouden en bewegwijzerde wandelpaden blijven ofwel één van de 2/jaar gegidste “Groene Gordel dagwandelingen” van de toeristische dienst meemaken. Indien individueel kan men best het Wandelnetwerkplan WESTKUST aanschaffen Digitaal>>>
(
24-23(of 25)-26-27-28-29-30-21-20-12-13-9-8-4-
3 (met afslag naar de Mol voor een PICON) -2-1)
Download ook de nuttige APP op uw smartphone (2,99 €)
voor iPhone>>>
voor Androïd>>>

Schermafbeelding-2015-05-06-om-07.37

Volgens knooppuntennetwerk

Spijtig geen verbinding in A van 29  “Home Eduard Pecher” (nu beter gekende als cultureel centrum Taf Wallet, Veurnestraat ) via de Houtsaegerduinen naar 30 (Oosthoek).

Ook meer dan wenselijk dat:
1. een doorgang C komt tussen de Westhoekduinen en de Perroquetduinen.
2. een doorgang A-B komt dwars door de Houtsaegerduinen (zoals vroeger) Het poortje einde Veurnestraat (punt A) zou NOOIT mogen afgesloten worden !!! (dit is niet voorzien in nieuw beheerplan!).

In het natuurbeheerplan 2014 wordt wel een ringpad beloofd die het strand aan de Camping Zeepark (of het nieuw gepland weekendhuisjes-complex) via een ringpad langs de Marktlaan naar de Oosthoek (volledig gescheiden van het natuurreservaat Houtsaegerduinen. zie plan hieronder). De nodige terreinen zijn reeds verkocht door de familie Houtsaeger. ANB wacht op de kredieten voor de uitvoering van het pad.

Ringpad Houtsaegerduinen (rode lijn met bolletjes)

Ringpad Houtsaegerduinen (rode lijn met bolletjes)

Ook spijtig dat doorgang Houtsaegerduinen-Baaltje onbespreekbaar blijft.
(schrik voor afval en geen toezicht betaalbaar?)

Ook superspijtig dat het pad langs het kasteel van Houtsaegher (kant Oosthoek) niet terug opengesteld wordt (punt C) zodat een doorgang ontstaat van de Houtsaegerduinen via de Lijnvissersstraat naar Oosthoekduinen. Dit pad is er historisch steeds geweest van bij het ontstaan van De Panne. Het is opgenomen in het Gemeentelijk Structuurplan als mogelijke optie om beide duingebieden te verbinden maar helaas ook NIET weerhouden in het Natuurbeheerplan. Men wilt  niet de bestaande poort C openen. Nochtans de weg en de poort bestaan. 

Nog enkele km en de Groene Gordel wandeling is ten einde (foto van de Groene Gordel wandeling op Pasen 2015) Foto door INGE HOFMANS

Het is gedaan met de “Groene Gordel” reeks.
Foto door INGE HOFMANS (Pasen 2015)

 

PANNESPROKKELS:

– Ik kon het niet geloven? HET VOLLEDIGE COMPLEX “DE WIELINGEN” WORDT VOLLEDIG MET DE GROND GELIJK GEMAAKT EN VOLLEDIG HERBOUWD.
De zoveelste aanvraag voor een bouwvergunning voor het Dexia gebouw was opnieuw in openbaar onderzoek tot 2 mei. De vorige goedgekeurde bouwvergunningen verkeerden in een sukkelstraatje ingevolge protest van de omwonenden bij de Raad van Staten.

PAS OP: de 2 bovenstaande foto’s zijn deze van het eerste ontwerp. Niet van het laatste ontwerp

 DE BLIEDEMAKER van 23 april 2014 staat: “… Voor Vulpia residenties (=serviceflats) “De Wielingen” in de Dynastielaan zijn nog, ondanks de goede samenwerking met de beleidsverantwoordelijken van de gemeente, de noodzakelijke stedenbouwkundige vergunning in procedure. (vooral tegen gebouw links). De bestaande infrastructuur (vroegere Dexiagebouw) wordt momenteel grondig verbouwd tot een ‘wellcare-hotel’ met 60 bedden woonzorgcentrum en 30 hotelunits/seniorenflats. De opening is voorzien voor medio 2015. Het verouderd woonzorgcentrum van 25 bedden uit de Ollevierlaan hebben zij opgekocht en dat zal geïntegreerd worden in het vernieuwde complex. …”
VULPIA was reeds een hele tijd bezig met het linker torengebouw inwendig aan te passen voor deze nieuwe functie. Ze hebben hiervoor reeds miljoenen uitgegeven en nu wordt alles terug op nul gesteld. (eerste openbaar onderzoek liep tot 9 april 2011 lees oude DE BLIEDEMAKER ). Op DE BLIEDEMAKER van 28/1/2009 wordt gemeld dat het gebouw ter koop aangeboden werd voor een mininum vraagprijs van 8 milj €!
Lees ook artikel Wekelijks Nieuws>>>

Het nieuwe project zal ongeveer een dubbele capaciteit hebben t.o.v. het eerste project (nu ongeveer 65 RVT kamers en 110 assistentiewoningen). (cf het project te Koksijde van dezelfde firma met 99 luxe assistentiewoningen (lees DE BLIEDEMAKER>>>).
Nu zouden er 2 volledig nieuwe banale appartementslokken komen (west 5 bouwlagen + 1; oost 10 bouwlagen +1).
Bij de eerste bouwvergunning heeft DE BLIEDEMAKER beroep aangetekend i.v.m. de architecturale verminking ingevolge het eerste bouwplan. Lees hieronder bij de reacties.

De vraag is natuurlijk of de omwonenden niet terug naar de Raad van Staten zullen lopen. De juridische discussie gaat over het aantal bouwlagen nl 10 (=9 verdiepingen) +1 technisch verdiep. Dit staat zo in het BPA1 Westhoek van 1970. Na 25 jaar is zo’n BPA niet meer geldig en verwacht men herziening. Dit is niet gebeurd maar men heeft wel de voorschriften van het BPA opgenomen in de verkavelingsvergunning. Deze blijft geldig temeer daar meer dan 60% van de verkaveling gerealiseerd is. 
De juridische finesse waar alles om draait is de grondniveaulijn van die 10 bouwlagen. In het BPA staat dat zowel voor de wegen als de gebouwen het duinreliëf moet gerespecteerd worden. Het Dexia gebouw staat een eind van de baan en hierdoor wat hoger op een natuurlijke duinhoogte. De advocaten van de omwoners beweren dat de 10 verdiepingen moeten gerekend worden vanaf het straatniveau (dat op deze plaats ook golvend is). Door dit juridisch steekspel van advocaten worden vele miljoenen verspild en blijven we in De Panne zitten met een schrijnend tekort aan RVT kamers.
Ter tijde van burgemeester Raf Versteele heeft datzelfde probleem zich ook gesteld voor 2 buildings. Dat heeft Versteele vlug in minne geregeld. Hij heeft er 2-maal een flinke vergoeding voor gekregen. (Duneland: 50.000 BEF; Westdiep 200.000 BEF). Dit was ook één van de punten die hem aangewreven werd op het Hof van Beroep, maar op dit punt werd hij vrijgesproken. Nu zijn het de advocaten van de Raad van Staten die flink betaald worden maar het verschil is dat er geen oplossing komt maar een vernietiging van de projecten. De Raad van Staten zal dan ook wel bestaan hebben, maar wie durfde daar naartoe gaan? In welke tijd leven we!

– Op zondag 10 mei gaat de tweede viswedstrijd van de PANNEVISSERS door aan de Rampe. Altijd een speciale attractie om de weging te volgen. 

Naamloos

 

– de hoofdmoot in de gemeenteraad van maandag 4 mei was de bespreking en de vaststelling van  2 zeer ingrijpende wegenisprojecten: enerzijds de zone Brouwersstraat-Tegenthofflaan en Verenigingsstraat, anderzijds de ganse omgeving van de Koninginnelaan en de Astridlaan. Deze 2 zones van de gemeente zullen een ingrijpende metamorfose ondergaan. Wordt zeer mooi met respect voor de voetgangers (o.a. brede voetpaden)  en fietsers (o.a. fietssuggestiestroken..) . Veel groen en toch in beide projecten nog iets meer parkeerplaatsen dan momenteel. De schoolingang van de school De Tuimelaar wordt verplaatst naar de Verenigingsstraat. Speciaal pleintje. Brouwerstraat (ts Kasteelstraat en Tegenthofflaan wordt éénrichting. De Astridlaan + oostelijk gedeelte Koninginnelaan wordt ingericht in een hoger categorie 1 met “verbindend” karakter (idem als nu reeds de Prins Albertlaan. Dit werd reeds jaren geleden gesuggereed door DE BLIEDEMAKER i.v.m. de mogelijkheid om de Zeelaan-bad éénrichting te maken maar dan tegenstand van omwonenden).
De bewonersvergadering voor de omgeving Brouwerstraat is reeds doorgegaan, deze voor de omgeving Koninginnelaan gaat door volgende maandag 11 mei om 19:30. Iedereen welkom (ook niet-bewoners). Van zodra de “voorontwerpen” , “ontwerp” geworden zijn zullen deze plannen op de gemeentelijke website kunnen geraadpleegd  worden.
De grote onbekende is: wanneer komen de rioolsubsidies (deze voor de Koninginnelaan waren reeds toegekend maar nu veel groter aantal straten). Voor de VMM vallen we in de derde prioriteitscategorie, maar doordat we praktisch 100% van het hemelwater kunnen wegkrijgen door inzijpelen in de zandgrond (cf Zeelaan-bad) kunnen we wellicht prioriteit krijgen. Lobbying in “Brussel” zal nodig zijn!
BRAVO voor het uitstekende werk van het studiebureau Lobelle in samenwerking met de gemeente.
Vrijdag interview met schepen ir. Johan Blieck in het Nieuwsblad Lees>>>

– Ook nog in gemeenteraad:
– project “auto lenen” nog maar als proefproject voorlopig uitsluitend voor gemeentepersoneel (in tegenstelling met Depanneleeft)
– voor personen met problemen van te hoge inkomprijs voor Plopsaqua kan steun gekregen worden via het Jongerenfonds.

– ingevolge de aanpak van de depositie van stikstofoxiden door landbouwbedrijven in De Panne zijn er 2 bedrijven met een rood label en 6 met een orange. Een motie werd goedgekeurd maar niet voorgelezen. Een probleem voor de toekomst van de weinig resterende landbouwbedrijven te Adinkerke. (=toepassing Europese richtlijn)

– Aan de voet van het klimmend gedeelte van de Hogeduinenlaan (hoek met A. Dumontlaan) wordt in samenwerking met “Onroerend Erfgoed” een proefvak aangelegd om de klinkers te testen voorzien voor de secundaire wegjes in de Dumontwijk.

– Voor de FIETS-SMAAKROUTE rond De Panne Kijk>>>

 – zaterdag met de opening van Flore&More heeft schepen Johan Blieck (CD&Vplus) staatssecretaris Bart Tommelein (VLD) verwelkomd aan het Albert Dumont Memoriaal (met 13 bloempotjes, cf de 13 kinderen van A. Dumont). In zijn speech heeft Bart zeer nadrukkelijk dat de witte kassa’s er zeker komen en ook als doel hebben om de eerlijke concurrentie in de HORECA te stimuleren. Hij had ook een lange lijst mee met maatregelen waarvan de witte kassa gebruikers zullen genieten vooral in verband met meer flexibiliteit (piekpersoneel, jobstudenten,….).
En Marc Deswarte was er ook natuurlijk bij om de staatssecretaris een bundeltje van zijn lekkere asperges te schenken.

IMG_7251

IMG_7269

– Deze morgen (maandag) is men EINDELIJK begonnen met het herstellen van de Zeedijk (de fameuze waterplassen). Voor een spotprijs (300 €) kunnen de Horeca-uitbaters een wachtbuis laten onderbrengen om hun terrassen van water, elektriciteit en andere leidingen te bevoorraden.
De werken gaan enorm snel vooruit. Maandagavond was het gedeelte tussen de Halmenstraat en de “Mont Blanc” reeds klaar (=1/3 oude Zeedijk).
Moest daar zo lang over nagedacht worden op de gemeente?
IMG_7265 IMG_7268

IMG_7270– Dit jaar de DUMONTFEESTEN (deel van de vroegere Leopoldfeesten) op 16 juli 2015

 – De GEMEENTERAAD zal in juni EEN ONTWERPER AANGESTELLEN voor de nieuwe GLOBALE visie over de markt + Meeuwenlaan tot aan de Julien Demolderlaan. De hoofdbedoeling blijkt te zijn om de kerstmarkt uit te breiden. Hiervoor zou de middelste lindenbomenrij en de trapconstructie dringend moeten verwijderd worden.
NODIG??? Ik dacht dat onze Kerstmarkt de gezelligste was van de Westkust juist door zijn geborgenheid. Moeten er meer dan 13 gratis kotjes komen? Als de vraag van de verenigingen te hoog wordt kan een kleine standprijs of E-vergoeding aangerekend worden mij dunkt.

 

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Geschiedenis, Natuur. Bookmark de permalink .

9 reacties op De Groene Gordel van De Panne_16

 1. Spijtig dat het pad langs het kasteel van Houtsaegher (kant Oosthoek) niet terug opengesteld wordt zodat een doorgang ontstaat van de Houtsaegerduinen via de Lijnvissersstraat naar Oosthoekduinen. Dit pad is er historisch steeds geweest van bij het ontstaan van De Panne.

  • Graag dat je dit aanhaalt. Ik ben daar ook geweldig voorstander van en heb het destijds in het Gemeentelijk Structuurplan laten zetten als een mogelijke optie om de Houtsaegerduinen met de Oosthoekduinen (en de Nachtegaal) te verbinden. Hier nu niet meer opgehaald omdat het niet weerhouden is in het natuurbeheersplan. SPIJTIG.

  • Emmanuel: ik heb uw terechte opmerking nog bijgevoegd in de tekst + figuur.

 2. Willy Zoete zegt:

  Eigenaardig dat er geen publieke reactie komt op de melding die we hier kunnen lezen: “HET VOLLEDIGE COMPLEX “DE WIELINGEN” WORDT VOLLEDIG MET DE GROND GELIJK GEMAAKT EN VOLLEDIG HERBOUWD…

  Ze hebben hiervoor reeds miljoenen uitgegeven en nu wordt alles terug op nul gesteld. ”

  Wat voor zin heeft het om een gemeentelijke seniorenraad te installeren en gemeenteraadsleden te kiezen als die …

 3. Bert Huygens zegt:

  Voor de afbraak van de wielingen heb ik contact genomen met M&L.
  Ik heb hen gezegd dat het spijtig is dat één van de mooiste naoorlogse gebouwen aan de Belgische kust word afgebroken terwijl men toch klaagt dat er aan de kust geen mooie gebouwen meer gebouwd wordt.
  Als je dan bekijkt wat er in de plaats komt nl een stijl van de jaren 80 dan is dat triestig.
  Tweede verblijvers mogen zeker inspraak hebben vind ik, zij betalen er genoeg voor en zonder tweede verblijvers geen kusttoerisme en al zeker geen westhoekverkaveling waar de Wielingen gelegen is.

  • Je hebt volledig gelijk Bert. Tegen de allereerste bouwaanvraag heb ik ook bezwaar ingediend in verband met het BEELDBEPALEND karakter Lees mijn bezwaarschrift>>>>

   • Bert zegt:

    Ziehier een deel van het antwoord van M&L.

    “Het gebouw is gelegen binnen een beschermd landschap maar de architecturale waarde van Wielingen zelf is daar niet mee opgenomen.
    Dat betekent dat wij bij een bouwaanvraag wel advies zullen geven in het kader van een stedenbouwkundige procedure, met het oog op de impact op de landschappelijke context”.

    Dat laatste lijkt mij een klein beetje hoopgevend.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.