Onze Lieve Vrouw Kerk is zeer mooi en waardevol (Deel 2/3)

Bisschop Henri Lamiroy wijdt de Onze Lieve Vrouw kerk

In een vorig artikel hebben we de mooie architectuur van de kerk uitgebreid toegelicht. Nu volgt de geschiedenis.
Die is korter dan van de St.Pieterskerk waar dit jaar de 130 ste verjaardag zal gevierd worden. Maar in de Onze Lieve Vrouw Kerk  is dit jaar ook iets te vieren nl 70 jaar Fatima.
Naast de hoofdbestemming van het kerkgebouw voor liturgie, laat de pastoor nu reeds regelmatig, niet commerciële, activiteiten toe die leiden tot valorisatie van deze prachtige kerk. (vb. mooie concerten)

Met de aanleg van de Zeelaan door Ollevier-Bonzel komen villawijken tot ontwikkeling die ver van de St.Pieterskerk liggen. Ook de Paterskerk is niet centraal. Daarom wordt naar een mogelijkheid uitgezien om de vakantiegangers een alternatief te bieden.

Dit idee was niet nieuw.
Sinds de aanleg van de Zeelaan in kasseistenen door Pedro Ollevier en Arthur Bonzel  in 1892 werd de Zeedijk ontsloten voor  aaneengesloten villabouw en hotels. Na de eeuwwisseling breidde die verkaveling zich snel uit in de achterliggende duinen, nu Dumontwijk genoemd. Ook ontstond reeds vóór WO I commerce tussen de Zeedijk en de Bonzellaan en ook een beetje op de markt. Lees hierover meer>>>>

Eerste verkavelingsschets (geen kerkkavel voorzien)

Voor een uitgebreide uitleg over het ontstaan van de Dumontwijk Lees>>>

 

Reeds in de Belle Epoque periode had architect Dumont de zone waar de kerk nu staat, voorbehouden als een groene zone waar ontmoeting centraal stond. Door de latere toevoeging van de kerk, rond de jaren 30, is deze plek bij uitstek een verblijfsruimte en vormt het aan de rand van de Dumontlaan een belangrijke invalshoek voor deze wijk.

 

Het is reeds in de Kerkraad in juli 1912 van de St.Pieterskerk dat het idee geopperd wordt om dichter bij het strand een nieuwe kerk te bouwen. Het voorstel haalt geen meerderheid. Dit belet niet dat men in oktober 1912 naar de prijs van een lot grond informeert om “later” een nieuwe kerk te bouwen. Maar de prijzen van de gronden waren dan al zeer hoog zodanig dat op 1 januari 1913 het idee van een nieuwe kerk definitief verlaten wordt en men in de plaats voor het eerst de bouw van een kerktoren voor de St.-Pieterskerk met klokken overweegt. Helaas breekt de oorlog uit en wordt dit plan op de lange baan geschoven.
Na de oorlog breidt de bevolking van De Panne zich snel uit. In november 1926 wonen in de verkaveling Ollevier-Bonzel 1.144 mensen tegenover 3.090 in het oude gedeelte van de gemeente. Ook is er een gestadige groei van de toeristische activiteit na de Eerste Wereldoorlog, mede getriggered door het oorlogstoerisme. De bestaande Sint-Pieterskerk en de kapel van de Paters Oblaten liggen te ver van het nieuwe centrum van de badplaats. Reeds in 1922 stuurt pastoor Piepers tijdens de zomermaanden zijn medepastoor De Spot naar een kleine kapel in de Koninginnelaan. Deze kapel lag aan de huidige Meeuwenlaan ter hoogte van café “In de klokke”. Dit was oorspronkelijk een protestants kapelletje gebouwd  door een Engelse dame ter nagedachtenis aan haar zoon Ruppert Edw. Inglis die in de oorlog gesneuveld tijdens een reddingsoperatie van gewonde soldaten op 18 september 1916. Zij heeft dit kapelletje laten optrekken in Normandische stijl. Na de oorlog laten de Britten dat kapelletje over aan de gemeente De Panne. Deze kapel wordt in 1923 opgeknapt en krijgt een nieuwe naam: de Sint-Jozefskapel.

In de gemeenteraad van 1925 wordt de grond voor een nieuwe kerk vastgelegd (30 are).
Maar vooreerst is de oprichting van een nieuwe parochie “aan zee” noodzakelijk, zo meende pastoor Van Hondeghem (pastoor in de St. Pieterskerk van 1924 tot 1928). De nieuwe parochie  wordt opgericht bij KB van 25 november 1926 en wordt onder bescherming geplaatst van Onze Lieve Vrouw (alhoewel de Paterkerk ook O.L. Vrouw der Zee als patrones heeft). Op 3 april 1927 ontvangt burgemeester d’Arripe E.H. Alfons De Ridder als eerste pastoor van de nieuwe parochie. (de grens van de Onze Lieve Vrouwe parochie met de St. Pietersparochie: Dynastielaan, Koninklijke Baab, Ernest d’Arripelaan, Donnylaan, Blondéweg en Brouwersstraat).
Zijn eerste opdracht alhier werd de bouw van de “Marktschool” met een voorlopige kapel (in de plaats van het Sint Jozefskappelletje dat moeilijk te verwarmen is).
Niettegenstaande de wereldwijde economische crisis slaagt met er toch in voldoende geld te krijgen om een grote  kerk te bouwen.  Het wordt een mooie neo-Romaanse kerk van de hand van de beroemde architect Jos en Luc Viérin, centraal in het nieuw toeristisch gedeelte van De Panne. Samen met aannemer Georges Demolder uit De Panne bouwen zij  de pastorie (1929) en de Onze-Lieve-Vrouwekerk met crypte (1931-32). De kerk komt in dienst op palmzondag 1932.
Uiteindelijk ,onder pastoor Charles Bondue, wordt in september 1937 de kerk door Mgr. Lamiroy geconsacreerd. Vanaf 1941-47 is René Desmet pastoor.

Als dank voor het vrijwaren van de O.L.V. kerk van het oorlogsgeweld tijdens de Slag om Duinkerke in mei 1940 en van de vernielingen aan de kust tijdens de bezetting, wordt de belofte gedaan de crypte onder de kerk uit te bouwen tot een heiligdom gewijd aan O.L.Vrouw van Fatima. Het is pas veel later dat pastoor Frans Van Ryckegem de door pastoor René Desmet gedane belofte uitgewerkt heeft. Dat geschiede door de crypte aan Onze-Lieve-Vrouw van Fatima toe te wijden in 1947. De inrichting is naar het ontwerp van de Koksijdse architect Gryson.
DUS 70 JAAR GELEDEN. (zal gevierd worden)

Op 20 november 1947 werd het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, op z’n wereldreis,  van de kapel van Baaltje per auto naar De Panne gebracht. Voorafgegaan door de schoolkinderen en gevolgd door 2.000 gelovigen werd het door de bestuursleden van de congregatie de Onze Lieve Vrouwe Kerk binnen gedragen. Vandaar vertrok de stoet naar de Paterskerk. ’s Anderendaags zette het zijn reis verder naar de St. Pieterskerk en vandaar naar Adinkerke, waarna het beeld zijn reis verder zette. Het bezoek van de Onze Lieve Vrouwe Kerk gaf aanleiding tot de Mariavieringen aldaar. Vroeger was er maar 1 jaarlijkse bedevaart naar O.-L.-Vrouw van Fatima in de crypte. Sinds pastoor Van Ryckeghem zijn dat er 6/jaar ter herdenking van de 6 verschijningen aan de kinderen te Lourdes.

Dit trekt nog steeds veel bedevaarders. Op maandag 13 mei 2013 was er de jubileumviering “65 jaar bedevaarten Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatima De Panne” Lees>>>

65 jaar Fatima bedevaart

Orgelconcereten>>>

Ingevolge het grote succes van de bedevaarten wordt in 1961 door Deken Frans Van Rijckegem de crypte fel uitgebreid (de pastoor is eerste deken geworden van de nieuwe dekenij Westkust sinds 1960).

De 6 mooie brandvensters in de Crypte worden aan de 6 verschijningen van O.L.Vrouw gewijd. Ze werden ontworpen en getekend door de heren Jean Kellens en M. Gryson. Het Huis Etienne Pintelon van Brugge zorgde voor de uitvoering.
Op de vraag “welk mirakel in De Panne gebeurd is” antwoordde pastoor Doom destijds: “Het mirakel is dat niettegenstaande hier nooit een mirakel gebeurd is er toch zoveel bedevaarders naar De Panne blijven komen”.
Zijn opvolger in 1968 is Leo Devloo die van onze mooie kerk een museum voor moderne religieuze kunst wou maken.
Van de 7 pastoors die de parochie gekend heeft bekleedden er 3 de functie van deken.

Stephan Houtman

De huidige pastoor is Stephan Houtman uit Roeselare. Het is een zeer aimabele en intelligent persoon die veel gestudeerd heeft op de Univ, van Leuven: “Theologie en religiewetenschappen” evenals  “Sociale en culturele antropologie”. Na een verblijf in Kananga (Congo-Kinshasa) en een priesterambt te Knokke is hij hier een zeer geapprecieerd pastoor. Hij zet zich fel in voor de jeugd evenals voor de rol van de  vrouwen in de Kerk. Ilse Plancke is zijn gebedsleider. Lees meer>>>
De pastoor is ook dagelijks actief op zijn persoonlijke Facebookpagina Lees>>>
hij is reeds vanaf het begin een grote fan van zijn iPad. Zelfs zijn agenda kan hij vanaf zijn altaar raadplegen AGENDA Lees>>>

Naast de hoofdbestemming van het kerkgebouw voor liturgie, laat de pastoor nu reeds, in samenspraak met de kerkraad, activiteiten toe die leiden tot valorisatie van de prachtige kerk.
Valorisatie is te onderscheiden van medegebruik of nevenbestemming.
In overleg weerhoudt men volgende criteria aangaande het gebruik van het kerkgebouw door derden.
1° de aanvrager dient een socioculturele organisatie of het gemeentebestuur te zijn
2° de activiteiten zijn van socioculturele aard
3° niet commercieel van aard
4° er dient compatibiliteit in de ruimste zin van het woord te zijn met de liturgische hoofdbestemming van het kerkgebouw
De pastoor neemt de uiteindelijke beslissing maar consulteert bij twijfel vooraf de leden van de kerkraden.
Ter herinnering in het kort het verhaal van Onze-Lieve-Vrouw-van-Fatima:
O.L.Vrouw verscheen voor het eerst in het dorpje Fatima in Portugal aan 3 kinderen: Francisco Marto, Jacinta Marto en Lucia Dos Santos op 13 mei 1917.
Op 13 juni verscheen OLV een tweede keer, dan op 13 juli, 13 augustus, 13 september en 13 oktober 1917 (dus 6 keer). Eén van hen, de latere zuster Lucia,tekende haar ervaringen op. De twee andere kinderen stierven op jonge leeftijd aan de Spaanse griep (ongeveer 10 jaar jong). …De Moeder Gods beschreef aan Lucia haar profetieën : het einde van de tsaren en de Russische Revolutie, het einde van de eerste wereldoorlog, de komst van Paus PiusXII in 1922, het Nazi-rijk en de tweede oorlog, de verspreiding van de valse leer van het Communisme, het verdwijnen van Nagasaki en Hiroshima van de aardbol, de aanslag op de Paus in 1981 door een moslim (het werd Mehmet Ali Agca). Dit laatste werd door een Vatikaan-woordvoerder pas in 2000 bekend gemaakt als profetie, evenals een aantal satansvoorspellingen inzake macht, regeren en besturen in de kerk.
Op 10 december 1925, 15 februari 1926 en 13 juni 1929 verscheen O.L.V. opnieuw aan Lucia, die intussen intrad bij een Spaans Karmelietessenklooster

Bijgevoegd: zoals reeds meerdere malen aangekondigd in vorige DE BLIEDEMAKERs is er sinds begin juli 2014 een nieuw openbaar toilet bijgekomen achter de Onze Lieve Vrouw kerk in de Zeelaan (bovenste van de 3 onderstaande foto’s). “Het mooiste luxetoilet en het best onderhouden toilet van De Panne”. Na herhaald aandringen werd uiteindelijk toch een discrete bewegwijzering aangebracht vanaf de Zeelaan en naast de deur van het luxueus toilet (dagelijks onderhouden door de gemeente). OPEN VAN 10 TOT 19 uur.
Een mooie verbetering. Met dat wegwijzertje hoopten we dat iedereen de weg vanaf de Zeelaan gemakkelijk zou vinden.
Ook reeds meermaals  gevraagd om nog enkele wegwijzers voor de wandelaars in de Dumontwijk toe te voegen.
Voor de bezitters van een iPhone is de weg wel zeer eenvoudig te vinden via Toilet-Finder (zie icoon hiernaast). Maar veel senioren hebben geen smartphone met on-line verbinding.
(Momenteel is het toilet tijdelijk gesloten ingevolge de werken aan de paden)

 

Oorspronkelijke vlag van De Panne

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Varia. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.