Analyse van de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Bijgevoegd: in het Blauw

De nieuwe burgemeester: Bron foto: HLN.BE

De meerderheid is volledig omgeklapt ingevolge huidige schepen Bram Degrieck. HIJ vond hij het oprichten van een kartellijst LIJST VAN DE BURGEMEESTER ondemocratisch. Hij heeft zich hierom afgescheurd. Terecht! Hierdoor heeft het nieuwe kartel de meerderheid niet gehaald. De 3 oppositiepartijen hebben NA de verkiezingen een coalitie gevormd en hebben hierdoor de meerderheid en dus alle macht in handen. De burgemeester wordt Bram Degrieck en alle leden van het huidige schepencollege verliezen hun zitje. 
Dus grote vernieuwing van bestuur maar de programmapunten van zowel de winnaars als van de Lijst van de Burgemeester lopen vrij parallel. De beleidsdoelstellingen voor de komende 6 jaar zullen dus vrij gemakkelijk tezamen gestemd geraken. Dus niettegenstaande de krappe meerderheid lijkt het dat onze gemeente goed bestuurbaar zal zijn.
Ook reeds in de verkiezingscampagne werd “proper” gespeeld. 
Veel heeft zich afgespeeld op Facebook waar het geklaag over Adinkerke zeker het oud bestuur niet ten goede gekomen is. 
Het resultaat is dat minder in blok gestemd werd voor Adinkerke en dat we nu sinds de Vanheste-dynastie van 4 coalities (lees sinds 1995) nu plots veel verkozenen zien die niet in Adinkerke wonen. Opmerkelijk veel nieuwelingen uit De Panne-Bad en meer bepaald uit handelszaken.
Zal het Toerisme, onze enige industrie en inkomen, heropbloeien?

Bron: Vlaanderenkiest.be 2018-10-14 16:31:22

Eigen zetelverdelingsprogramma

1.Lijst Burgemeester verliest haar meerderheid
De grote vraag van deze verkiezing was: “Zal de Lijst van de Burgemeester nog een meerderheid hebben?”. (herlees het illuster  artikel op Facebook DE BLIEDEMAKER de avond vóór de verkiezing Lees>>>).
De toewijzing van de zetels werd quasi online zondag gepubliceerd op Fb DE BLIEDEMAKER (Bron: Vlaanderenkiest.be).  De eerste resultaten van 6 kiesbureaus waren reeds binnen vanaf zondagnamiddag 15:46 (slechts 2 bureaus). Deze onvolledige uitslag voorspelde reeds exact het eindresultaat (zetelverdeling 10/6/4/1). 10 minuten later om 15:54 komen nog 2 kiesbureaus bij: het blijft dezelfde zetelverdeling. Reeds om 16:31 komt de volledige zetelverdeling (zie hierboven). Dus een zeer spannende 45 minuten. De burger heeft beslist:  de Lijst van de Burgemeester heeft de meerderheid niet meer: slechts 10 zetels = 5 minder dan in 2012 . Het CD&Vplus gedeelte wellicht voor een grotendeels overgenomen door Plan B met zijn 4 zetels (in 2012 had CD&Vplus 6 zetels en in 2006 7 zetels).
Intussen zijn de berekening voor de zetels bij DE BLIEDEMAKER toegekomen voor de stembureaus afzonderlijk voor Adinkerke en De Panne: 
Adk 11/6/3/1 en DP: 9/7/4/1. Dus maar een vrij klein maar belangrijk verschil: ADK heeft voor de meerderheid van de burgemeester gestemd en De Panne juist niet.
Het verschil is ZEER KLEIN.

“Lijst Burgemeester” is ongeveer CD&Vplus+DAS. En  ACTIE is ongeveer VISIE2020&NVA min N-VA

Volgorde toewijzing zetels

De volgorde van de toekenning van de zetels kun je zien hierboven op een eigen berekening. Hier merken we ook op dat de eerste zetel die niet aan de bak komt een N-VA zetel is. Een simulatie toont aan dat de LB bijna de laatst toegekende zetel verloren had ten voordele van N-VA op 27 stemmen na (zie onderstaande simulatie). Dan zou het resultaat geweest zijn LB:9-ACTIE:6 Plan B: 4 en N-VA:2.

Simulatie extra zetel NVA ten koste LB

Hoeveel stemmen heeft de LB nodig om van 10 zetels naar 11 zetels (de meerderheid) te geraken?. Indien we veronderstellen dat deze stemmen komen ten nadele van Plan-B dat zouden volgens de simulatie 130 stemmen nodig zijn. Dus het kartel had 130 stemmen extra nodig om de meerderheid te behouden. (wat niet zo heel veel is)

Het Vlaams Belang heeft een vrij laag kiescijfer van 375 stemmen. Ingevolge het onrechtvaardig (volgens DE BLIEDEMAKER) Imperiali zetelverdeelsysteem ruimschoots onvoldoende voor een eerste zetel. Om die eerste zetel te bemachtigen hadden Vlaams Belang 154 meer stemmen nodig. Idem in 2012 dan hadden ze een kiescijfer 418 stemmen t.o.v. nu 375 (dus ook geen zetel. In 2006 1 zetel nl Reinilde Van Cleemput).
De lijst Gemeend Verzet heeft amper 100 stemmen. De kiezer heeft blijkbaar hun hoofdprogrammapunt nl “actie tegen Plopsaland” niet gevolgd.

Conclusie: de DAS-stemmen zijn blijkbaar achteruit gegaan. Wellicht heeft een groot gedeelte van de CD&Vplus kiezers het Plan-B gevolgd. Dat volgt ook uit de systematische lagere voorkeurstemmen van de ex-DAS raadsleden (zie verder).
Wel weze gezegd dat Plan-B de meest spannende verkiezingscampagne gevoerd heeft met ook een publieke meeting in de Arizona.  Hij heeft ook een jonge lijst maar heeft die inééngeboxed in amper 2 maanden. Bravo voor Bram. De Liberalen en N-VA zijn bijna status-quo.  (voor waarom de afsplitsing van Bram 1 jaar geleden >>>>)

De vorige meerderheid DAS-CD&Vplus werd verkregen door een voorakkoord. Een kartel is nog veel meer ondemocratisch. want dan speculeert men op winst via het Imperiali kiessysteem die onevenredig veel zetels toekent aan de partijen met een groot kiescijfer en omgekeerd: Lees hiervoor>>>

Die oneerlijkheid is duidelijk naar voren gekomen in de huidige resultaten: de meerderheid van 39% krijgt 10 van de 21 zetels toegewezen. Met andere woorden 2.911 stemmen op de Lijst van de Burgemeester hadden bijna alle macht in handen, alhoewel de som van de andere stemmen 4.561  is. Dat is juist het volksbedrog van een kartel waartegen Bram zich verzet heeft.

2. Waarom wordt Ann Vanheste met de meeste naamstemmen geen burgemeester?

Natuurlijk heeft het kartel ook bijgedragen tot een groot aantal extra naamstemmen voor huidige burgemeester Ann Vanheste. Immers door het feit dat vroegere CD&Vplus kiezers nu op dezelfde lijst als DAS (ex-socialisten) stemmen zullen ze  veelal ook een stem geven aan de DAS burgemeester. Kiezers op andere lijsten kunnen niet tezelfdetijd stemmen op Ann omdat in België “panacheren” niet meer toegelaten is.
Dat belet niet dat we Ann Vanheste moeten feliciteren met haar grootste aantal naamstemmen nl 1.431 (20% minder dan in 2012). Ook haar moeder heeft een mooi resultaat en is verkozen (alhoewel 1 van beide ontslag zal moeten geven in de gemeenteraad omdat moeder en dochter niet in dezelfde gemeenteraad mogen zetelen).
Op Facebook komen regelmatig reacties voor van “Waarom geen rechtstreekse verkiezing voor de burgemeester zoals in Wallonië? Zij heeft toch de meeste voorkeurstemmen?“.
Met de resultaten van bijvoorbeeld De Panne zou dat niet kunnen, want zonder meerderheid is besturen quasi onmogelijk. Ann zou dus burgemeester zijn van een schepencollege en gemeenteraad waarover zij geen zeggingsschap (meerderheid) heeft (cf de huidige onderhandelingen in Oostende, Gent en Antwerpen).
Dan wordt verwezen naar Wallonië waar dat wel zou kunnen?. Maar niets is minder waar.
“… La Région wallonne a introduit une nouvelle règle, d’application depuis les élections en 2006, par laquelle le bourgmestre est d’office le candidat ayant obtenu le plus de voix  sur la liste ayant recueilli le plus de voix au sein de la coalition…”
(De burgemeester moet dus deel uitmaken van de coalitie (in Panne is de Lijst van de Burgemeester NIET in de coalitie geraakt. De lijst met de meeste stemmen in de coalitie is ACTIE. Daar de meeste voorkeurstemmen is Wim Janssens. Hij zou daar dus “verplicht” burgemeester moeten zijn ingevolge de wil van het volk. Men kan daar het ambt weigeren maar dan wordt men gewoon gemeenteraadslid of niets. Onderhandelingen hierover in de coalitie zijn niet toegelaten.

“..In Vlaanderen en Brussel werd het traditionele Belgische kiessysteem aangepast: de burgemeester wordt voorgedragen door gemeenteraadsleden van de nieuwe meerderheid en benoemd door de gewestelijke minister van Binnenlandse zaken. In Wallonië werd in 2006 de Code de la démocratie locale goedgekeurd, een nieuwe wetgeving betreffende de plaatselijke democratie. Daar werd o.m. de benoeming van de burgemeesters gewijzigd. Het wordt nu de kandidaat met Hij de meeste “voorkeurstemmen” op de “grootste lijst van de coalitie”. De bedoeling van het nieuwe systeem was meer inspraak te geven aan de kiezers. Toch kan er geen sprake zijn van een rechtstreekse verkiezing. De burgemeester is niet noodzakelijk de verkozene met de meeste stemmen van de gemeente als hij opgekomen is op een lijst die in de oppositie zit. Toch wordt de inspraak van de kiezers groter en de rol van de partijen kleiner.
Het Waalse systeem om de burgemeester te benoemen is geen revolutie. Maar het geeft de kiezers de indruk dat hun stem toch meer invloed heeft op de werking van hun gemeente. Nu zoveel mensen hun geloof of vertrouwen in de democratie kwijtraken is dat waarschijnlijk een bescheiden stap in de goede richting.
(in 2018 zijn in enkele Duitstalige gemeenten maar 1 partij opgekomen. Dan zou in Vlaanderen niet moeten gekozen worden, maar toch wel in deze gemeenten omdat de bevolking de burgemeester aanduid met de meeste stemmen)
Merk ook op dat bij het niet aanvaarden van het burgemeesterambt de meest verkozenen niet mag passen voor een schepenambt. Hij komt dat automatisch als gemeenteraadslid.
Donc le bourgmestre est obligatoirement (sauf s’il se désiste) le candidat le plus populaire du parti le plus populaire formant la majorité.    (et non le candidat qui reçoit le plus de voix)..”

3. Het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen (CBS)?

Tussen 16:31 en 9 uur zullen dus de geheime coalitiebesprekingen tot een bestuursakkoord gekomen zijn dat dezelfde avond ondertekend werd. Die gebeuren in het geheim. Hierover heeft Wim Janssens (de rechthebbende burgemeester) direct na de onderhandelingen op facebook geschreven:
“...Ik  neem het mandaat op van eerste Schepen in De Panne..!
Vele mensen vragen me waarom ik geen burgemeester ben geworden. Want ACT!E is de grootste fractie in de meerderheid en ik heb de meeste voorkeurstemmen in die meerderheid.
Ik heb zelf gekozen om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. De 6 leden van het college hebben elk een mandaat dat op hun lijf geschreven is. Daarom kies ik voor de technische beleidsdomeinen zoals Openbare Werken, Technische Dienst en andere. Door deze keuze hebben we een sterke overeenkomst gesloten met onze 2 partners (Het Plan B en N-VA) en heeft ACT!E een grote vertegenwoordiging in het gemeentebestuur. Bram Degrieck krijgt mijn volle vertrouwen om als burgemeester het nieuwe schepencollege met 3 schepenen van ACT!E, 1 schepen van Het Plan-B en 1 schepen van N-VA te leiden…”  (de 2 andere schepenen zijn niet vermeld maar voor ACTIE).

Sindsdien circuleren veel “geruchten” over deze coalitiebesprekingen. Er waren 3 locaties waar druk overlegd werd. Voor de LB: De Maretak te Adinkerke, voor ACTIE! het Park Hotel, voor het Plan-B het Donny Hotel en voor N-VA de Kommilfoo. Mogelijkheden voor coalitie: LB met NVA;  ACT!E met PLANB en met NVA; LB met ACT!E; en splitsing LB(deel CD&Vplus) met ACT!E (De CD&Vplus en DAS hebben immers elk 5 zetels verworven als Jacqueline haar ambt afstaat). Vrij snel was voor iedereen duidelijk dat Cindy Verbrugge de teugels in handen voor de eerste 2 scenario’s. Van beide lijsten kreeg ze een schepenambt aangeboden. Zij is dus naar De Maretak geweest om het aanbod te aanhoren van LB. Zij kreeg er het een schepenambt aangeboden (alhoewel er wat onenigheid was over de verschillende bevoegdheden voor Toerisme). Ook werden 2 schepenen van LB naar de Kommilfoo gestuurd om de achterban van N-VA te proberen te overhalen voor een samenwerking met coalitie met LB. In het kartel dreigde een scheuring. CD&Vplus stuurt 2 schepenen naar het Park Hotel om met ACTIE! te onderhandelen (onderhandeling met Plan-B kan niet). Cindy krijgt ook een schepenfunctie aangeboden van ACTIE! en Plan-B. Cindy bespreekt deze voorstellen met haar achterban in de Kommilfoo. Er wordt geopteerd voor ACTIE! en Plan-B. De nieuwe coalitie is geboren!
Dit coalitieakkoord vertegenwoordigt 26,2 +18,2+10,2 = 54,6% van de stemmers (tegenover 39+5+1,4=45,4% ). In stemmen van de burgers uitgedrukt is dat een duidelijke meerderheid vergeleken met de LB (maar 39%, dus de coalitie heeft 20 % meer) . Maar in zetels omgerekend is dit maar een krappe meerderheid van 11 zetels tegenover LB 10 zetels (dat komt door de  berekenings-methode Imperiali die als bedoeling heeft de  “maximale STABILITEIT in de gemeenteraad” te waarborgen door de kleine partijen uit te sluiten. Het neveneffect is dat hierdoor grote partijen bevoordeligd worden, hier dus LB)

De invulling van de bevoegdheden van schepenambten ligt momenteel nog maar voorlopig vast:
1.Bram Degrieck: de klassieke burgemeestersbevoegdheden zoals veiligheid, politie, bevolking, administratie, mobiliteit?…
2.Wim Janssens: openbare werken en nog enkele andere technische bevoegdheden (stadskernvernieuwing, reinigingsdienst..)
3.Michèle Vandermeeren: Sociale Zaken, integratie,… (OCMW bestaat niet meer afzonderlijk)
Serge Van Damme neemt zijn schepenambt niet op (wordt wel “voorzitter van de gemeenteraad”) zodat zijn ambt doorgegeven wordt aan:
4.Stephane Buyens: deel vrije tijd, dierenwelzijn…
5.Nicolaas Luyssen: financiën, woonbeleid, Erfgoed,..
6. Cindy Verbrugge: toerisme, cultuur, senioren, communicatie…

(sport? senioren? milieu?  …maar dit komt wel. Er is nog tijd tot 2 januari 2019 om dat onderling rustig te overleggen)

Directe reactie van DE BLIEDEMAKER op fb ACTIE:
“….In feite kwam het burgemeesterschap jou toe Wim (de meeste stemmen in de grootste lijst van de meerderheidscoalitie met 6 zetels t.o.v. Plan-B met 4 zetels. En in de VLDlijst de meeste persoonlijke voorkeurstemmen, nog meer dan Serge Vandamme).
Het siert u Wim dat u opteert voor de persoonlijke sterktes van de diverse verkozenen en dat u nederig uw burgemeester ambt afstaat voor een meer technisch bevoegdheid nl Eerste Schepen van Openbare Werken.
Ik ken uw bereidheid tot communicatie en ben er bijgevolg van overtuigd dat ik een goed klankbord zal hebben bij u (hetgeen ik helaas mankeerde bij uw voorganger). Dus veel succes en ik heb grote verwachtingen over het nieuw bestuur..”
Reactie van Jean Verpoorte de kampioen op Facebook:
“..Dit toont aan dat ACTIE! woord houdt en het niet enkel draait om postjes en het claimen van de burgemeesterssjerp.  De juiste mensen op de juiste plaats.
Mooi ook dat Bram die sjerp wordt gegund en hij zo in de voetsporen van zijn vader mag treden.  Hopelijk kan hij het waarmaken als burgemeester; met een kleurrijke figuur als Bram aan het roer worden het ongetwijfeld 6 boeiende jaren.
Ik hoop dat ACTIE! hun programmapunten kunnen doordrukken en erin slagen de inwoners van De Panne te verzamelen rond een positief project voor de toekomst van onze gemeente waar inspraak en verjonging centraal staat.  Hopelijk weet men gaandeweg ook het vertrouwen van de kiezers van de Lijst vd Burgemeester (DAS/CDnV) voor zich te winnen en wordt De Panne – Adinkerke eindelijk eens de 21ste binnengeloodst.   Tijd voor nieuwe politieke cultuur, tijd voor inspraak… tijd voor ACTIE op een bedje van Plan-B met een crumble van NV-a..”

4. Het klinkt misschien raar dat iemand met slecht 274 stemmen schepen kan worden?

Dat is het normale politieke spel. Cindy had de sleutel in handen. Zij kon de coalitie doen klippen van de ene zijde naar de andere, en zij zal dat ook wel gedaan hebben.
Maar we zijn gerust. Cindy Verbrugge heeft in haar jaartje gemeenteraadslid (als opvolging van Martine Linthout) bewezen een zeer bekwame politieker te zijn. Ze bereidde haar dossiers goed voor en is zeer spreekvaardig.

Onderhandelaars: van L.R: Bram, Nicolas, Noël, Cindy, Frank Imof, Jochen Raymaekers, en Wim…

De winnar Wim Janssens

De tevredenheid van de N-VA ploeg

3. De vroegere meerderheids-kandidaten verliezen veel naamstemmen

De detaillijst met alle kandidaten met hun stemresultaten 2018, 2012 en 2006 kunt u zien op volgend werkblad
LEES het KLASSEMENT en de EVOLUTIE van de naamstemmen>>>
(deze Link wordt ook permanent bewaard in de rechtermarge onder de rubriek “Gemeentepolitiek”)

Bovenste gedeelte van bovenstaande Link

Legende: Vet=verkozen; Groen=nieuw; Rood = meeste voorkeurstemmen; Vet en groot stemcijfer = goed gescoord; klein stemcijfer = minder dan vorige verkiezingen.  In kolom H = verlies of winst t.o.v. 2012

Het is aan de lezer om deze cijfers te evalueren.
(toch valt groot verlies op voor notaris Serge Van Damme en ook een systematisch verlies voor de  DAS leden).

Conclusie: het kartel heeft ferm verloren (zelf de burgemeester -20%). Is de schuldige alleen Bram Degrieck of waren veel kiezers niet tevreden van het gevoerde beleid? Voorbeeld eerste schepen Johan Blieck -13%. Wat is het aandeel hierin ingevolge geen inspraak en geen communicatie bij de openbare werken? Ook Jacqueline Vanheste is ferm gezakt. Heeft dat te maken met het einde van de Vanheste Dynastie van 4 coalities sinds 1995.

Belangrijk is in te zien dat de versie van Vanheste 5.0 zou bestaan hebben uit quasi dezelfde gemeenteraad met slechts 1 nieuweling op de 10 LB verkozenen nl Butstraen Danny. Is dat nieuw beleid?

De vraag is natuurlijk: “Hoe gaan de nieuwe dat doen de komende 6 jaar”.
Het valt op dat het zwaartepunt van het beleid verschoven is van Adinkerke naar De Panne-Bad met nogal veel commercanten. Hopelijk een goeie zaak om het toerisme – veruit ons enig inkomen- te boosten. Meer inkomen is ook meer ruimte voor sociale hulp.

Er zijn abnormaal veel kansarmen in De Panne. Daar moet ook iets aan gedaan worden.

In volgende DE BLIEDEMAKER zal gespeculeerd worden hoe de “Puntjes van DE BLIEDEMAKER van mei 2018” zouden kunnen passen in het nieuw beleid Lees>>>

SUCCES AAN HET (bijna) VOLLEDIG NIEUW CBS!
Men spreekt van een nieuwe versie DEGRIECK 2.00. VANNESTE 5.0 heeft niet gekund. Misschien komt er nu ook een verfijning van het lege Marktplein versie MARKT 2.01 (met toch een frietkot? en wat meer vast groen?)

Markt 1.0

Zeer mooie samenvatting in het Wekelijks Nieuws door Gudrun Steen (openklikken)

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Gemeente Politiek. Bookmark de permalink .

9 reacties op Analyse van de gemeenteraadsverkiezingen 2018

 1. Rudy zegt:

  José, een heel mooie en eerlijke samenvatting en conclusie van de verkiezingen 2018!
  En nu afwachten hoe het nieuwe beleid zal verlopen en welk effect het gaat hebben op onze gemeente.

  • Als ze de goeie kanten van de verschillende schepenen opwaarderen zullen ze veel kunnen doen. Één groot probleem is altijd de remmende kracht van de procedures. Schepen Stephane zal daar wel problemen mee hebben.

 2. Luk Aerts zegt:

  José,
  Bedankt voor deze duidelijke uiteenzetting van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in De Panne.
  Ik hoop samen met u, met de Pannenaars en de tweede verblijvers dat deze nieuwe bewindsploeg oren heeft naar onze verzuchtingen.

 3. Jean-Pierre Goderis zegt:

  Zeer goede analyse doch volgens mij er ontbreekt iets, nl hoe had men die nederlaag kunnen vermijden. De oorzaak ligt in het opzetten van een kartel. Ter vergelijking: 2 winkels fusioneren en de totale ‘nieuwe’ omzet is niet de som van de 2 vorige maar minder. Diezelfde 2 winkels gaan samenwerken (misschien zonder dat de klanten het weten) en de totale omzet is groter dan bij een fusie. Het beste voorbeeld is Delhaize en Albert Heyn, zij blijven elk afzonderlijk bestaan.
  Was het kartel er niet gekomen dan hadden DAS en CD&V in totaal meer stemmen gehaald maar vooral Bram Degrieckwas niet opgestapt en had geen eigen partij gevormd……
  Dus strategisch was het kartel een fout.
  Jean-Pierre Goderis, geboren en getogen pannenaar en was ook tot een paar jaar geleden nog een een teruggespoelde!

 4. Belinda zegt:

  Knap gedaan je samenvatting , José
  Makkelijk te volgen.
  We kijken uit naar de vernieuwingen. Hopelijk houden ze rekening met de natuur. Nog steeds het aantrekkelijke van De Panne en omgeving. De 7000 terras zitjes op het strand is ruim voldoende.

  • jose zegt:

   Ik moet het u niet vertellen Belinda dat “natuur” ons grootste troef is voor de toekomst. Dat kwam nochtans in geen enkel verkiezingsprogramma en dat verwondert me niet. De burgers liggen daar niet van wakker en zijn gewoon dat die natuur hier is. Dus geen verkiezingsitem. Temeer omdat deze zaak quasi volledig onder beheer staat van ANB. Zij doen dat zeer goed en het kost ons niet. Wel kan het Toerisme wat meer samenwerken voor de toegankelijkheid (via paden), de recreatieve infrastructuur en de marketing van onze natuur (althans mijn bescheiden mening)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.