Vergelijking van de verkiezingsbeloften

Trucage door DE BLIEDEMAKER

De uitslagen van de verkiezingen hebben 2 weken wat kunnen bezinken. Misschien nu tijd om de 4 verkiezingsprogramma’s van de diverse lijsten te vergelijken. DE BLIEDEMAKER is dat uitgebreid aan het doen. De programma’s mooi naast elkaar gekopieerd met kleurtjes (zie uitgebreid via link>>>)
Het lijkt niet moeilijk om deze van de 3 coalitiepartners (ACT!E, Plan-B en N-VA) in elkaar te schuiven (in feite zijn alle 4 de programma’s vrij identiek).
Toch zijn er enkele verschillen die zullen moeten (of reeds zijn?) uitgepraat worden. Maar dat zal wellicht best meevallen. Dus geen schrik voor strubbelingen.
Men zal het nieuwe jaar collegiaal kunnen inzetten


In het voorjaar 2017 was schepen Bram Degrieck niet akkoord met de vorming van een kartel door de huidige meerderheid (DAS (de vroegere socialisten) en CD&Vplus). “..Beide partijen zouden een stukje van hun eigenheid verliezen en een kartel is een slechte zaak voor de democratie..“. Lees meer>>>. 
Door op te komen met zijn eigen lijst Plan-B en ten gevolge zijn goede kiescampagne (veel op Facebook) heeft hij veel stemmen afgenomen van de “Kartellijst van de Burgemeester”. Hierdoor heeft deze zijn meerderheid verloren. (nl 39% van de stemmen;  uitgedrukt in zetels 10/21).
Direct na deze uitslag werd onderhandeld om de nodige bestuursmeerderheid te vormen. Mogelijkheden: LB met NVA;  ACT!E met PLANB en met NVA; LB met ACT!E; en splitsing LB(deel CD&Vplus) met ACT!E (De CD&Vplus en DAS hebben immers elk 5 zetels verworven als Jacqueline haar ambt afstaat). Deze 4 mogelijkheden werden op verschillende locatie onderhandeld ts 5:30 en 9 uur dezelfde avond van de verkiezing. Lees Analyse van de gemeenteraadsverkiezingen 2018>>>.
Cindy Verbrugge (N-VA) had de teugels  in handen voor de eerste 2 scenario’s. Van beide lijsten kreeg ze een schepenambt aangeboden. Na vergelijking van de programma’s en na consultatie van haar achterban heeft Cindy gekozen voor het tweede scenario, die het uiteindelijk gehaald heeft.
Dit coalitieakkoord vertegenwoordigt 26,2 +18,2+10,2 = 54,6% van de stemmers (tegenover 39+5+1,4=45,4% ). In stemmen van de burgers uitgedrukt is dat een duidelijke meerderheid vergeleken met de LB (maar 39%, dus de coalitie heeft 20 % meer) . Maar in zetels omgerekend is dit maar een krappe meerderheid van 11 zetels tegenover LB 10 zetels (dat komt door de  berekenings-methode Imperiali die als bedoeling heeft de  “maximale STABILITEIT in de gemeenteraad” te waarborgen door de kleine partijen uit te sluiten. Het neveneffect is dat hierdoor grote partijen bevoordeligd worden, hier dus LB).

Onderhandelaars: van L.R: Bram, Nicolas, Noël, Cindy, Frank Imof, Jochen Raymaekers, en Wim

Situatie Koksijde

Is deze krappe meerderheid 11/10 wel werkbaar? Bestaat het risico niet dat 1 gemeenteraadslid van de meerderheid overloopt naar de LB?. (dezelfde situatie doet zich voor te Koksijde waar de LB ook 1 zetel tekort had en daarom de enige zetel van de SP.A bijgenomen heeft)

In eerste instantie lijkt er geen probleem als men kijkt naar de 4 gepubliceerde programma’s (of visies of beleidsdoelstellingen). Het verschil is zeer gering. (alleen de “visie tekst” van de N-VA is summier, maar intern hebben de kandidaten een veel meer gedetailleerde lijst besproken maar helaas nog niet gepubliceerd. Misschien voor een volgende DE BLIEDEMAKER ?)

Voor de confrontatie van deze  programma’s LEES>>>

Wat zijn de grootste verschillen?

1. Gemeentehuis/Koningsplein:
Het eerste opvallend verschil betreft de plannen voor het “verbouwing gemeentehuis + ondergrondse parking Koningsplein”.
Plan-B wil het gemeentehuis renoveren en uitbreiden (zoals de huidige meerderheid reeds in het geheim uitgewerkt zou hebben (waar is de INSPRAAK van de burger op de concept-schetsen????).
De AKT!E stelt een nieuwbouwproject op het Koningsplein voor en een woon- of woon-zorgproject of een ander privaat project op de site van het bestaande gemeentehuis.
Plan-B gelooft niet om onder het Koningsplein drie verdiepingen garages + parking te bouwen. Dit lijkt hen een budgettaire strop en zal niet zorgen voor een ontlasting van de wijken dichtbij het centrum.  Het plan – B opteert duidelijk voor het verhogen van de capaciteit daar waar de bezoeker wil zijn: in het hart van het commerciële centrum, bij de restaurants en winkels en onder de nieuwe Zeedijk.
Volgens de LB zou het plein, bovengronds, een groene welkomstfunctie krijgen en bezoekers uitnodigen om de auto daar ondergronds te parkeren. Dit zou de start zijn van de wandeling naar ons commercieel centrum enerzijds en anderzijds naar het strand via de Esplanade…
Dit was ook reeds 6 jaar geleden de topprioriteit.
In het eerste beleidsjaar 2019 zal dit punt tot een compromis moeten komen want in vóór eind december 2019 moet van overheidswege het “Strategisch Meerjarenplan 2020-2025” gestemd worden.
DE BLIEDEMAKER denkt ook dat het goed is om alle administratieve diensten van de gemeente te groeperen in 1 centrum (uitgez. de technische administratie direct gebonden aan de uitvoering). Ook de ex-OCMW en de seniorenadministratie in de Boare best alle in 1 gebouw. Dit betekenent ook slechts 1 onthaalinfrastructuur voor de burger. Extra bureaucapaciteit is dus nodig in het gemeentehuis (alhoewel niet overdreven moet worden want in de eerste 6 of 12 jaar worden we gedwongen om te fusioneren of zeer intensief samen te werken met de naburige gemeenten voor de vele bevoegdheden die van de hogere overheden gedownloaded worden naar de gemeente (vb personeelsgebonden bevoegdheden van de provincies, vb inventarisatie onroerend erfgoed,…).
De 4 programma’s streven alle naar intense intergemeentelijke samenwerking. Indien geenfusie zal ook dat  leiden tot eventuele inkrimping van de nodige bureauruimte.
Vandaar voorstel van DE BLIEDEMAKER om alle NIET adminstratrieve functies uit het gemeentehuis te herlocaliseren: vb bibliotheek naar de lezers, dienst toerisme naar de toeristen, wijkpolitie naar de burger, historisch archief kan overal… enz..De aldus vrijgekomen plaats zal wellicht meer dan voldoende zijn om een uitbreiding te voorkomen.
Tijdens de ombouw van het gemeentehuis zouden bepaalde diensten tijdelijk kunnen ondergebracht worden in de tijdelijke containers van het WZC Bernardus.

Duidelijke scheiding loketfunctie burelen te GENK.

2. Zeedijk
Het Plan – B kiest prioritair voor een volledige remake van de volledige Zeedijk van De Panne met inbegrip van de zijstraatjes (de rampen) Onder de Zeedijk moet een gecombineerd complex van openbare parkeerplaatsen, standplaatsen en garageboxen worden gerealiseerd, om zo een aanzienlijke verhoging van de parkeercapaciteit in de ruime omgeving van de Zeedijk te bekomen én plaats te maken voor de bewoner in de achterliggende wijken. Hier zijn Plan-B en AKT!E op ongeveer dezelfde golflengte. Plan-B opteert voor een snelle overeenkomst met de vroegere dading partners en wellicht voor het voortwerken voor de bovengrond met het studiebureau Plantec, maar nu als gecombineerd project met de ondergrond.  Eerste fase kan ten vroegste kan uitgevoerd worden vanaf 2021 – 2022. Het plan – B opteert duidelijk voor het verhogen van de parkingcapaciteit daar waar de bezoeker wil zijn: in het hart van het commerciële centrum, bij de restaurants en winkels en onder het strand. (dus niet Koningsplein waar AKT!E toch nog blijft hopen op een PPS voor ondergrondse parking. (schepen Bram heeft de gelegenheid gehad om reeds 6 jaar die onderhandelingen gevolgd te hebben via het schepencollege)

3. Dumontwijk en parkeerplaatsen bewoners.
Het starten van de vernieuwing van de riolen is wellicht het meest dringende programmapunt. Daar kijken alle neuzen in dezelfde richting. De tweede reeks plannen liggen reeds 2 jaar te wachten in de schuif op een discussie over de parkeerplaatsen. Men kan niet meer wachten op een realisatie Koningsplein of Zeedijk. De knoop moet dus eerstmaandelijks doorgehakt worden via inspraakvergadering(en)  met de bewoners. AKT!E is daar zeker voorstander van.
Met dit probleem raakt met het algemeen parkeerbeleid van De Panne-Bad aan. “..Betalend parkeren en bewonerskaarten mits aandacht voor de ontwikkeling van de lokale economie.. . Liefst zelfde parkeerbeleid langs de volledige Westkust...”
Volgens Plan-B kunnen nieuwe inkomsten uit meer betalend parkeren zonder dat de bewoner er last van heeft. Deze centen kunnen dienen om bijkomende parkeercapaciteit en bewonersparkeren te helpen financieren (cf Nieuwpoort). Hierdoor zal de bewoner terug een plaats hebben voor eigen deur. Her en der in De Panne zijn zones waar perfect een dagtarief  kan worden gehanteerd, in combinatie met bewonersparkeren. (vb Dynastielaan, Westhoeklaan, Korrelaan, … ).
Waarom ook niet in de Dumontwijk waar het aantal geïnstalleerde parkeerplaatsen uiterst beperkt zal zijn (in het goedgekeurd Herwaarderingsplan van 2010 werd geopteerd voor “uitsluitend bestemmingsverkeer” omdat men er een fiets en wandelzone van wil maken met mooi zicht op de villa’s. De wijk is daarom ook reeds een “Woonerf” en dat blijft zo)
Te Nieuwpoort is de volledige toeristische zone Bad betalend parkeren op de vakantiedagen en week-ends (wat is hun ervaring?)

4. Inspraak en transparantie
Hiervoor lijken alle neuzen in dezelfde richting te kijken. Alle 4 de programma’s stellen meer proactieve communicatie voor in de 2 richtingen (niet alleen informeren maar ook consulteren). Hierdoor zullen minder frustraties ontstaan. Consultatie- en informatieronden verhogen de draagkracht van projecten (geen voorbeeld was het  Marktplein). Openbaarheid van bestuur zien ze als een meerwaarde en niet als een last. Nieuwe digitale kanalen moeten maximaal worden benut.  Je moet gemakkelijk terecht kunnen met je vragen en snel een antwoord krijgen.
AKT!E stelt ook live video verslag van de gemeenteraadszitting voor en een agenda van de gemeenteraad in mensentaal (vergezeld van een verklarende nota)

5. Erfgoed
In de LB staat niets hierover, maar er is duidelijk overeenstemming in de bestuurscoalitie. Ook aandacht nodig voor het onroerend erfgoed buiten de Dumontwijk (hiervoor beheersplan nodig). Plan-B schrijft zelfs: “Het oprichten van een Commissie Onroerend Erfgoed dient de Gemeente te adviseren bij het beoordelen van projecten met invloed op Onroerend Erfgoed……we moeten de kennis over ons Erfgoed, nog aanwezig bij een aantal mensen, archiveren én publiceren..Het is immers ook een toeristisch product”.

6. Proper De Panne
Schepen Bram heeft reeds een uitgebreid traject afgelegd, maar we zijn er nog niet. De installatie van de afvalstraatjes en de ondergrondse betaalcontainers als sluitstuk van de operatie De Panne Proper zitten in de pipe-line. De aanbestedingsprocedure loopt.
Een streng hondenpoep-beleid verder aanhouden met controles.

7. Zeelaan
Hier zijn de 2 grootste partijen akkoord dat er iets zou moeten gedaan worden maar ze zijn beide zeer voorzichtig met hun uitspraken en hebben geen kant en klare oplossing. Eerst bestuderen, dan consulteren en dan uitvoeren.
Maar dit komt niet overeen met de LB, dat kordater is en voorstelt om bij de start van de komende legislatuur de voorbereidingen treffen om  de uitbraak van de voetpaden als een prioriteit te stellen (budget  1,5 M€). Dit bezwaart natuurlijk het project “nieuw gemeentehuis” temeer dat het project “Riolen Dumontwijk” om overstromingsredenen niet kan uitgesteld worden. Bij plan-B komt de investering voor een nieuwe Zeedijk maar op het laatst van de legislatuur. De prioriteiten zullen duidelijk moeten gelegd worden

8. Andere
Wellicht weinig problemen om de 3 programma’s in elkaar te schuiven.

  • De campagnes voor de verkiezing waren zeer intens maar “proper”. Tot de laatste minuut waren de diverse kandidaten actief om stemmen te winnen. 
  • De verkiezingsavond was uiterst spannend o.a. dank zij nieuwsmededelingen via Facebook.
  • Na de uitslag horen we niets meer vanwege de verkozenen. Noch de exacte verdeling van de schepenbevoegdheden, noch de verzoening tussen de 3 programma’s zijn in het nieuws gekomen. Is dit uit respect met het bestaande bestuur of heeft men de “transparantie” beloften vergeten? Een maand na de verkiezing is nog geen enkel nieuws.
  • Het huidig bestuur houdt de burgers niet op de hoogte van het resultaat van de gemeenteraad van 19 november achter gesloten deuren met als enig agendapunt “Besluit van de gemeenteraad d.d. 30 juli 2018 tot aanstelling van een algemeen directeur met ingang van 31 juli 2018. Rechtvaardiging”.

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Gemeente Politiek. Bookmark de permalink .

2 reacties op Vergelijking van de verkiezingsbeloften

  1. tom.vanderzande zegt:

    Hallo José,Dank voor de mooie uiteenzetting.Er zit een klein foutje in er wordt regelmatig naar visie verwezen terwijl je actie bedoelt. Fijne dag!Groetjes tom vander zandeVerzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

  2. Gestels Ivo zegt:

    Mooie samenvatting en zeker boeiend voor tweede (bewoners) verblijvers. Ook al heb je geen stemrecht ( inspraak ) toch zijn wij graag op de hoogte van wat er in de gemeente, waar we het meest (willen) verblijven, staat te gebeuren .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.