Dumontwijk onder water?

Overstroombaar deel van De Panne in 2115: Uit het Klimaatportaal van de VMM

“De Dumontwijk onder water!”
Ik heb een hekel aan al die alarmerende berichtgevingen over de zeewaterspiegel stijgingen. Zelfs de officiele website van de VMM  (=Vlaamse MilieuMaatschappij) waagt zich aan dergelijke alarmerende waarzeggerij Lees>>>>
In het laatste deel van DE BLIEDEMAKER “Onze dierbare Duinen”  wordt aangetoond dat er voor De Panne geen probleem zal zijn op voorwaarde dat we – als het nodig blijkt- ons strand laten “verduinen” en op voorwaarde dat er voldoende sediment blijft in de Noordzee (zoals nu en indien onze Vlaamse zandbanken geen zand genoeg hebben, moeten we zand kopen aan de Hollanders. Zij hebben enorme voorraden in hun Noordzee).
Het is goed over de CO2 en temperatuurstijgingen bezorgd te zijn, maar met de klimaatmodellen projecties naar de toekomst moeten we sceptisch zijn. Onze aardbol heeft reeds veel wijzigingen ondergaan en steeds komen we in nieuwe evenwichten. Hoeveel Pannenoars weten zelfs niet dat wij hier op de plaats van De Panne ongeveer 8.000 jaar geleden ongeveer 20 m lager stonden (zie grafiek verder). Zoveel is de zee gestegen in die tijd en ons zandeiland bestaat zeker reeds meer dan 2.500 jaar en strekte zich 2 á 3 km meer in zee uit. Dit wordt bewezen door de talrijke opgravingen welke gebeurd zijn in De Panne (vooral in de “Romeinse Vlakte” voordien ”Romeins Kamp” genoemd. Door de toeristen de “Sahara”). 

De laatste tijd wordt de publieke opinie opgeklopt door de “klimaatreligie“. Vele goedbetaalde instituten werken nog steeds aan klimaatmodellen die aantonen dat de aarde opwarmt ingevolge de menselijke economische activiteiten.  (lees hierover veel over het  Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatsverandering (IPCC) van de Verenigde Naties). Zowel het verkeer, huisverwarming, de E-productie, de landbouw en de industrie duwen alle in dezelfde richting namelijk nl naar een verhoging van het CO2 gehalte in de atmosfeer (inderdaad meetbaar). De  klimatologen hebben diverse geavanceerde  “broeikaseffect” scenario’s opgebouwd die voorspellen dat dit in de nabije toekomst (een 100-tal jaren) aanleiding zal geven tot hogere temperaturen in de atmosfeer.  Dit zou op zijn beurt aanleiding geven tot afsmelten van de ijskappen en gletsjers en een klimaat met meer stormen. Hierover is een vrij grote wetenschappelijke consensus alhoewel een klein percentage “ecorealisten” sommige van die alarmkreten overdreven vinden.
Een stap veel verder is dan berekenen hoeveel de zeespiegel hierdoor zal stijgen. Tot heden houdt men voor deze voorspellingen alleen maar rekening met de te verwachten hoeveelheid smeltwater dat in de oceanen bijkomt en met de uitzetting van het water in de zee ingevolge de opwarming van de aarde.

Maar het probleem is veel ingewikkelder en men mag zeker niet beweren dat het mechanisme van de zeewaterstijging ondubbelzinnig goed exact voorspeld wordt.

1.Kernernergie is het enig radicaal alternatief
Een eerste grote onbekende is hoe we de hoeveelheid CO2 in atmosfeer zullen verminderen in de komende jaren. Er worden idealistische beloften gedaan op grote internationale congressen (Klimaatakkoord Parijs, nu Marrakesch en New-York). Dat gebeurt door politiekers die zomaar zaken beloven zonder dat ze weten hoe ze dat in hun land zullen realiseren. Mooi voorbeeld is België. Er is maar 1 politieke partij nl de N-VA die durft zeggen dat we deze doelstellingen niet zullen halen. Ze doen dit hard, zo hard dat ze zelfs de federale regering hebben laten vallen (nu blijkt duidelijk dat ook de onderliggende politiek van de N-VA naar confederalisme ook een rol speelt).
In België doen ministers gewetenloos grote beloften door met nog meer “groene energie” (meer zonnepanelen en nog meer windmolens) de klimaatdoelstellingen te halen. De resultaten van het verleden zijn eerder bedroevend (momenteel amper 10% groene energie in België. Doelstelling is nl 13 % hernieuwbare energie in België in 2020 volgens de Europese richtlijn van 2009 maar dat zullen we wellicht niet halen ten ware met boekhoudkundige manipulaties van de statistieken). En men belooft een stijging naar 20% in 2030.
Wat zijn de resultaten van acties om de CO2 emissie van het verkeer te verminderen? en van de huisverwarming?
Drastische acties zouden nodig zijn. Maar hiervoor zal de maatschappij veel inspanning moeten doen en ook veel betalen. De jeugd via de klimaatsijpelaars (groene hesjes) is enthousiast en wil de politiek dwingen om meer actie te nemen. Mooi, maar zijn ze bewust wat dit voor hen zal betekenen? Nog meer taksen om windmolens af te betalen. Dat betekent nog minder netto inkomen. Men zal vlug omslaan van groene naar gele hesjes en zal deze extra kosten willen doorschuiven naar de rijkere burgers.
Het zou stilaan ook moeten duidelijk worden dat we de omslag niet kunnen doen zonder de kernenergie. Alle fossielen energiebronnen (steenkool, bruinkool, petroleum, aardgas,..hebben alle een vergelijkbare CO2 emissie/verbrandingswarmte. Welke andere brandstoffen hebben we nog? Onze huidige welvaartsmaatschappij is volledig gebouwd op energie.
Windmolens en zonnepanelen? daarmee zullen we het niet halen.
Dan maar drastisch besparen. Verwarming drastisch verminderen, de auto opzij zetten,  geen vliegtuigvakanties meer?? Zullen de “groene hesjes” dat drastisch doen?
Dat geloof ik niet. Vandaar dat we zeker de CO2 doelstellingen niet zullen halen zonder kernenergie. Daarvan is de CO2 emissie nul en via E-productie kunnen we zowel auto’s, huisverwarming, openbaar vervoer en de zware industrie van energie voorzien.
Ook niet vergeten dat CO2 is een wereldprobleem is. In alle landen stijgt het E-verbruik. In de wereld zijn momenteel 2 tendensen zichtbaar. De meeste zoals Turkije, bouwen nieuwe grote kolencentrales omdat de steenkoolprijs ineengestort is wegens minder afname ingevolge het succes van aardgas. Dus deze economische wetmatigheid van vraag en aanbod zorgt op wereldniveau voor geen drastische CO2 vermindering. Anderzijds zijn er landen die voor de heropstanding van de nieuwe kernenergie generatie kiezen.  Spectaculair in China (niettegenstaande het kernafvalprobleem nog nergens opgelost is). Europa is op gebied van tweede generatie kerncentrales in een diepe slaap gevallen en zal er niet gemakkelijk uitgeraken. Hoofdreden is dat de industrie niet meer kandidaat is om zulke grote investeringen te doen met zulke lange afbetaaltijd. Alleen de overheden kunnen dat (cf EDF in Frankrijk), maar alle landen vechten tegen jaarlijkse begrotingstekorten. China heeft dat probleem niet en exporteert zijn geavanceerde nucleaire technologie niet alleen in China maar ook wereldwijd.
Dat is de toekomst.

2. Nog veel hiaten in de theorie over zeewaterstijging

Cecile Baeteman

Zeer veel wetenschappelijke instellingen wereldwijd verdienen een goeie boterham aan klimaatonderzoek. Beslist een goeie zaak. Maar er zijn nog veel aspecten die nog niet onderzocht zijn. Het is onze Prof. Cecile Baeteman van de VUB afkomstig uit Nieuwpoort die haar bedenkingen heeft over hoe het aardoppervlak reageert op de stijgende zeespiegel. Daar is blijkbaar nog onderzoek voor nodig want de realiteit van die zeewaterstijging is  volgens haar veel genuanceerder  Lees artikel>>>>

Cecile is professor Geologie aan de VUB en vorser bij de Geologische Dienst van België.  Zij stelt dat de Aarde niet zozeer te vergelijken met aan massieve, ronde steen, maar eerder met een rubber bal: wie daarop twee handen legt en met de linkerhand naar beneden duwt, zal merken dat de rechterhand een beetje omhoog gaat. De zone net onder de aardkorst: de aardmantel is weliswaar niet vloeibaar, maar kan wél plastisch deformeren. Daardoor is het mogelijk dat er in de mantel trage convectiestromingen plaatsvinden, met een snelheid van enkele centimeters per jaar. En dat gebeurt nu en wordt via statelieten geregistreerd.

De aardkorst wordt naar beneden gedrukt, plaatselijk, door landijs van Groenland en Antarctica. Wanneer dit smelt, vermindert het gewicht van het ijs op deze plaats en dus ook de druk op de aardkorst . Gevolg is dat materiaal in de aardmantel zal vloeien naar de zone onder de aardkorst waarop nu minder ijs ligt. Het land zal er dus omhoog komen. En omdat het mantelmateriaal langzaam stroomt naar de gebieden die omhoog gekomen zijn, zullen gebieden buíten de rand van de ijskap omhoog komen.

Zelfs de gebieden die ver verwijderd zijn van de ijskappen zijn onderhevig aan deze bodembeweging. Het smeltwater komt namelijk in de oceanen terecht en oefent in deze gebieden bijkomende druk uit op de oceaanbodem. Gevolg is dat deze onder meer ‘dieper’ wordt.

Dus als gevolg van deze capaciteitsverhoging van de oceaan, zal de stijging van het zeeniveau niet eenvoudigweg gelijk zijn aan de hoeveelheid smeltwater die er is bijgekomen…Het extra water dat er in de oceanen bijkomt, wordt niet gelijkmatig verdeeld over de aardbol. Het zal immers vooral vloeien naar de regio’s waar sprake is van een bodemdaling. Deze zal het meest uitgesproken zijn in de meer zuidelijke delen van de oceanen, meer bepaald bij het ‘continentaal plat’ (het gedeelte van een continent dat onder water staat). Het water dat drukt op dat gedeelte van de aardkorst zal er voor zorgen dat mantelmateriaal langzaam landwaarts vloeit. De kusten daar zullen dus stijgen ten opzichte van het daar geldende zeeniveau. Kortom: ginds zal een relatieve zeespiegeldaling optreden.

Het is pas sedert kort dat, enkele leden van, het IPCC kennis hebben genomen van deze visie. Voorlopig zijn er geen tekenen die erop wijzen dat het VN-panel zijn standpunten wijzigt inzake het mechanisme van de zeespiegelstijging.

3. Er moet voldoende sediment zijn in de Noordzee
In datzelfde artikel geeft Prof. Cecile Baeteman ook nog bedenkingen voortvloeiende uit haar levenswerk nl “De ontwikkeling van de kustvlakte volgens het relatieve zeespiegelstijgingsmodef (RSL)”. Oude samenvatting lees DE BLIEDEMAKER>>>>

De relatieve zeespiegelstijging de laatste 10.000 jaar kan worden achterhaald op basis van C14-dateringen van het basisveen, dat zich vormde bij de eerste vernatting van het toendra-achtige bodem ingevolge de vroeger zeespiegelstijging na de laatste IJstijd. Het basisveen vormt de onderzijde van de latere zand en slibafzettingen in de ganse Vlaamse kustvlakte (tot Diksmuide en bijna tot Brugge).

De Holocene zeespiegelstijging in het mondingsgebied van de Schelde in Zeeland (naar Kiden, 1995).

Op basis van deze dateringen werd voor de Belgische kustvlakte een eerste zeespiegelcurve opgesteld in 1995. Die curve toont aan dat na een zeer snelle stijging van het zeespiegelniveau (gemiddeld 75 cm per 100 jaar tussen ca 9500 en 7500 cal BP) de snelheid van de stijging afnam tussen ca 7500 en 5500 cal BP (tot gemiddeld 25 cm per 100 jaar), tot ze vertraagde tot gemiddeld 7 cm per 100 jaar na ca 5000 cal BP tot en met vandaag. Uit de curve blijkt dat de gemiddelde zeespiegelrijzing sinds ca 3000 v C ongeveer stabiel is en er slechts een stiging van het zeespiegelniveau van een paar meter  plaatsvond. Dit is in tegenspraak met de vroegere theorieën van aanzienlijke stijging en dalingen (de zogezegde Duinkerkse transgressies en regressies ten gevolge van klimaat-wijzigingen).

In die theorie heeft Prof Cecile gewezen op het groot belang van sedimentaanvoer (zand en slib) naar de Noordzee via de grote rivieren. Er is reeds 10.000 jaar een zeespiegelstijging bezig; tussen de Romeinse tijd en nu, bijvoorbeeld, gaat het over een tweetal meter. Maar dit heeft de lage kustgebieden net gevormd, door afzetting van sedimenten.
Bij voldoende sediment zal automatisch het strand niveau meestijgen met het zeewaterniveau .
Lees achteraan “Onze Dierbare Duinen Deel 9/9” >>>>

Een succesvolle zandvanger. Bemerk hoe snel de duintjes zich terug vormen.

Prof Cecile zegt: “Er zijn evenwel een aantal menselijke activiteiten die dit verhinderen. Het bouwen van dammen, bijvoorbeeld. Deze zorgen ervoor dat onvoldoende sediment van het binnenland in de zee terechtkomt via de grote rivieren (veel sediment blijft achter in de stuwmeren die opgevuld geraken en in capacteit verminderen). Gevolg is erosie, waarbij de kustlijn landinwaarts verschuift.
Ook het pompen van grondwater heeft een enorme impact, vooral in kustgebieden waar de grond zeer veel water bevat, zoals polders. Het landoppervlak gaat door dat pompen namelijk naar beneden, een fenomeen dat ‘subsidentie’ heet.”
“In de Baai van Manila, bijvoorbeeld, blijkt dit sedert 1980 tienmaal sneller te gaan dan de stijging van het relatieve zeeniveau, met als gevolg dat de meeste straten er nu onder deze laatste liggen. En tussen 1993 en 2005 zakten, door subsidentie, Centraal-, Noord-, Oost- en Zuid-Jakarta met respectievelijk 240, 57, 11 en 28 cm. Typisch voorbeeld is ook Sjanghai, waar het landoppervlak sedert het begin van haar industriële ontwikkeling met 3 meter is gedaald.”

Als grachten en kanalen worden dieper gegraven hebben deze hebben een effect dat vergelijkbaar is met het pompen van grondwater; daling van het landoppervlak, dus.

Buiten de dijken onstaat ook erosie waardoor de golven bij stormen nóg vlotter daarover raken, en zo overstromingen veroorzaken. Prof. Baeteman pleit dan ook voor minder dergelijke waterkeringen. In de plaats daarvan dient aan de zee opnieuw ruimte te worden geven. Zeewaarts zou dit ervoor zorgen dat wat grondoppervlak ‘verloren’ gaat omdat de kustlijn opschuift richting binnenland; landwaarts, echter, zou de regelmatig overstroomde vlakte verder kunnen evolueren en opvullen in relatie met het stijgend zeeniveau, waardoor daar de kans op overstromingen wordt geminimaliseerd.
Dit gebeurd nl met het “Verdronken Land van Saeftinghen”.

Het probleem van de zeespiegelstijging is dus zeer complex. We moeten deze nauwkeurig opmeten en niet overhaast maatregelen nemen. De mens is inteligent en zal wellicht wel ter gepaste tijd een oplossing vinden. Dat is ECOREALISME.
Hopelijk zal de te verwachte stijging van het welvaartsniveau van de wereldbevolking opgevangen worden door electriciteitsproductie via nieuwe kerncentrales (de Chinese oplossing)

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Natuur. Bookmark de permalink .

4 reacties op Dumontwijk onder water?

 1. Luk Vangheluwe zegt:

  Een factor die ontbreekt in het zeewaterniveau verhaal, is de activiteit van de “zwarte gaten” van zon.
  Die dan in ijstijden minder warmte uitstoot en warmere periodes “meer” energie uitstoot.
  Hoe zou u anders de warmere periodes verklaren waar er nog géén industrie en CO2 uitstoot was? Is er daar een consensus over?

 2. Jamaer zegt:

  Geachte,
  Mooi , technisch wetenschappelijk onderbouwd.
  “De mens is inteligent en zal wellicht wel ter gepaste tijd een oplossing vinden. Dat is ECOREALISME.”
  Neen dat is surrealisme zoals :
  “De staatsschuld is er vanzelf gekomen en zal vanzelf ook vanzelf wegggaan zei ooit een PS’er.”

  Anderzijds.
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Club_van_RomeZij moesten het doemscenario bijsturen.

 3. noelhoste zegt:

  José, ten aanzien van je derde punt, over voldoende sediment, kan nog het volgende worden toegevoegd. Prof. Baeteman heeft enkele artikels geschreven over de nefaste gevolgen van de bouw van betonnen dijklichamen langs de kustlijn. Ook dit heeft met sedimentatie te maken. Er is geen wisselwerking meer mogelijk tussen de zee en het zand van de duinreep, waardoor het strand gaat verlagen en overstromingsgevaar toeneemt. Dat is precies wat sinds jaren aan het gebeuren is langs de Westhoek, waar een duinvoetversterking werd gebouwd tot op de rand van de hoogwaterlijn (deel tussen zeilwagencentrum en de kaap voor de eerste slufter). Baeteman heeft dit geval trouwens aangehaald en als voorbeeld gesteld.
  Dus moeten we die dijk nu toch wel dringend gaan slopen. Ook dat is ecorealisme.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.