Digitale kaarten

Geluidskaart Adinkerke

DE BLIEDEMAKER heeft reeds meermaals nuttige tips gepubliceerd over digitale kaarten. Dit was reeds 4 jaar geleden over het gebruik van de smartphone als wandel-GPS en verleden jaar met de streetview in onze duinen met smartphone.
Ook werd in 2014 een “wilde natuurwandeling” voorgesteld in de Dunes Dewulf die je alleen maar kunt vinden via smartphone.
Hieronder nog een reeks kaarttoepassingen eerder voor thuis op iPad of laptop.

Graafschap Vlaanderen 1302

1.Links naar de kaart met de Omgevingsvergunningen (vroeger bouwvergunningen genoemd)
Vanaf verleden jaar moeten alle Omgevingsvergunningen in Vlaanderen digitaal ingediend worden. Vandaar dat deze nu door iedereen thuis raadpleegbaar zijn via het publiek Omgevingsloket. Men hoeft niet meer naar het gemeentehuis te gaan om de algemene plannen te raadplegen.
Men gaat zelfs een stap verder: men hangt in De Panneniet altijd nog “gele affiches” uit ter plaatse om het openbaar onderzoek van 30 dagen aan te kondigen (alleen de direct aangrenzende omwoners worden eventueel verwittigd).

Een goeie verbetering is dat de gemeente een inspanning doet om deze projecten ter melden op de gemeentelijke website Bekijk>>>

Voorbeeld: De Panne Bad. De blauwe bolletjes zijn de beschikbaar plannen. Rood de lopende Openbare verzoeken

De Link naar dit OMGEVINGSLOKET is Klik>>>

Voorbeeld uit een opengeklikt project: …Bvba PL Construct Project heeft een project ingediend voor  een meergezinswoning met 13 appartementen + 19 ondergrondse garages. De site is gelegen in op de hoek van de Meeuwenlaan en de Vlaanderenlaan in De Panne. Op het perceel staat momenteel een grote woning die wordt afgebroken. De vergunning werd toegekend op 17 januari 2019.  Er werden geen bezwaren/opmerkingen ingediend.
De grootte van de appartementen varieert van ca 80 tot ca 105 m2 woonoppervlakte. Elk appartement heeft zijn eigen buitenruimte onder de vorm van een dakterras, balkon of terras bij de tuin. Zo bieden deze appartementen een groot comfort ideaal. Aldus zullen ze wellicht hoofdzakelijk als hoofdverblijf en ondergeschikt als tweede verblijf worden gebruikt. Het aantal bewegingen per dag per nieuwe woongelegenheid, moet dan ook als zeer beperkt worden beschouwd.
Alle appartementen genieten volop van een perfecte zonneligging. De gemeenschappelijke delen van het gebouw, incl. de publieke zijde van de toegangsdeuren naar de verschillende appartementen, voldoen aan de laatste stedenbouwkundige verordening inzake TOEGANKELIJKHEID. Zo moeten de deuren ruwbouwbreedte hebben van min. 101cm en een ruwbouwhoogte van min. 215cm. Groendak, 3 regenwaterinfiltratieputten en grote regenwaterputten…
Vier GEDETAILLEERDE INPLANTINGSPLANNEN EN TERREINPROFIELEN zijn te openen in het dossier”

“...Niet alle documenten van het aanvraagdossier en/of de beslissing worden getoond in het publiek omgevingsloket. Die kunnen wel geraadpleegd worden bij de gemeente waar het project gelegen is. Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket, maar die kunt u wel bij de gemeente inkijken.
Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen waarin iedere rechtspersoon opmerkingen of bezwaren kan indienen via aan het college van burgemeester en schepenen (CBS) via een eenvoudige brief/email of digitaal via het “publiek omgevingsloket”.
In sommige gevallen stuurt de gemeente aangetekende brieven naar de aanpalende eigenaars en gebruikers om hen te verwittigen dat een “openbaar onderzoek” gestart is. 
Lopende openbare onderzoeken kunt u bekijken op het “publiek loket”. Het is ook mogelijk om via die weg een beroep in te dienen bij de hogere overheid tegen een reeds genomen beslissing (CBS/Deputatie/Vlaamse Regering/Raad voor vergunningsbetwistingen). In de meeste gevallen moet u bij het indienen van een beroep tegen een beslissing na de toekenning een dossiertaks betalen (W-Vl: 100 euro)…
Bron: Omgevingsvergunningsbesluit

Bij de bekendmaking met een TEKST gevoegd worden met minimum volgende gegevens (ook voor het “publiek loket”):
1° een beknopte omschrijving van het voorwerp van de vergunningsaanvraag;
2°de ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag;
3°de naam van de aanvrager
4°de overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag;
5°de overheid waarbij relevante informatie kan worden verkregen;
6°de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek;
7°de plaats waar de vergunningsaanvraag tijdens het openbaar onderzoek ter inzage ligt;
8°de mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag of, in voorkomend geval, het nog niet goedgekeurd project-MER of nog niet goedgekeurd OVR, alsook de voorwaarden en modaliteiten waaronder ze ingediend kunnen worden;
9°in voorkomend geval, de datum, het uur en de plaats van de informatievergadering;
10°in voorkomend geval, een verwijzing naar de eerder gehouden openbare onderzoeken.

2. Kaarten, zowel kadaster als historische en natuurkaarten via GEOPUNT

Geopunt is de centrale toegangspoort tot allerlei geografische overheidsinformatie o.a. ook voor de burgers. Het portaal biedt een ruim aanbod aan data, diensten en toepassingen en richt zich naar een breed en divers publiek op een slimme en gebruiksvriendelijke wijze. Met deze toepassing kan gezocht worden op adres, interessante plaats, perceelnummer, trefwoord of coördinaat.
Bovenop de achtergrondkaart kan de gebruiker geografische lagen of interessante plaatsen toevoegen.
Men kan ook een route plannen, op de kaart tekenen of een hoogteprofiel opvragen.

Link naar de Geopunt folder Lees>>>

Op http://www.geopunt.be kan je diverse overheidsKAARTEN raadplegen en zelf met elkaar combineren in één kaart. Je kan bijvoorbeeld de locaties van treinstations en bushaltes combineren met de locaties van de scholen. Of de geluidsbelastingskaarten met de overstromingskaarten om op zoek te gaan naar een ideaal stukje bouwgrond. Via de routeplanner kan je ook de snelste of kortste route berekenen en van jouw traject het hoogteprofiel laten bepalen. Op de website vind je altijd de meest recente luchtfoto die van Vlaanderen beschikbaar is! Naast Kaarten vind je ook een Catalogus met datasets, webservices en applicaties die op één of andere manier iets te maken hebben met ‘geo’.

Daarnaast vind je op Geopunt ook kant-en-klare kaarttoepassingen over één bepaald thema, zodat je zelf niet meer hoeft te zoeken naar de beschikbare kaarten over een onderwerp.

Enkele voorbeelden wat men kan doen:

Volledige lijst onder THEMA’S>>>
Deze honderden kaarten kun je gratis bekijken of downloaden. Het is mogelijk meerdere kaarten in opeenstapelde lagen te vertonen. Fantastisch is dat men via een regeling van de doorkijk door de kaarten geen kan kijken. Zo kan men perfect de oude Ferrariskaarten doorkijken naar de huidige

Overlappig Ferrarisaart met huidige basiskaart

2. BASISKAART of het GRB  (= het Grootschalig ReferentieBestand)

Deze recent afgewerkte ‘basiskaart’ is een erg gedetailleerde vectorkaart. Inzoombaar tot schaal 1/250. Het is een titanenwerk geweest om deze referentiekaart ZEER NAUWKEURIG op te maken. Baseren op luchtfoto’s is te onnauwkeurig en kadasterplannen aan elkaar puzzelen gaat ook niet (als men deze kadasterplannen naast elkaar legt, zal men veelal niet goed aansluiten). Doordat deze kaarten o.a. moeten dienen om de kabels en leidingen in de straten digitaal op te tekenen heeft men gans Vlaanderen moeten heropmeten (althans de referentiepunten aan de openbare wegen). De nauwkeurigheid van die kaart gaat véél verder dat wat de burger nu kent onder de vorm van een stafkaart, commerciële initiatieven of bv. het kadasterplan. Betrouwbare en actuele informatie is niet alleen nodig  over percelen en gebouwen maar ook over veel andere zaken zoals adressen, wegen, waterlopen…
Naast de Vlaamse overheden is het de nutssector (Fluvius (vroeger Electrabel, Eandis), Proximus,  en de kabelmaatschappijen) die dit mogelijk gemaakt hebben door middel van cofinanciering. Zij zijn de belangrijkste gebruiker van de basiskaart voor het nauwkeurig positioneren van hun kabels en leidingen (in Vlaanderen ligt ruim 500.000 kilometer aan kabels en leidingen of omgerekend 8 meter kabels en leidingen per meter weg).
Toegang tot deze gedetailleerde kaarten is voorbehouden tot deze diensten en is verplicht voor alle aannemers die grondwerken uitvoeren in het openbaar domein. Hiervoor werd het Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) opgericht dat dient om te voorkomen dat graafschade aan kabels en leidingen bij grondwerken ontstaat.  Het indienen van een KLIP-planaanvraag bij grondwerken in Vlaanderen is verplicht sinds 1 september 2009.

Basiskaart

Ingezoomde basiskaart met de voetpaden-straten

3. GEOPUNT
Via www.geopunt.be kun je niet alleen deze Basiskaart raadplegen en gebruiken maar ook een ganse reeks andere digitale kaarten.  Je kunt ze zelf met elkaar combineren in één kaart. Je kunt bijvoorbeeld de geluidsbelastingskaarten (zie kaart bovenaan) met de overstromingskaarten om op zoek te gaan naar een ideaal stukje bouwgrond. Via de routeplanner kan je ook de snelste of kortste route berekenen en van jouw traject het hoogteprofiel laten bepalen.

4. LUCHTFOTO’s
Één van de veel gebruikte kaarten op GEOPUNT zijn de grootschalige Luchtfoto’s met een resolutie van 10 cm (ingewonnen in periode de periode 2013-2015, juiste vliegdatum staat op de afzonderlijke opnamen).
Oudere luchtfoto’s zijn ook beschikbaar voor onze streek, maar van slechtere kwaliteit (grondresolutie = 1 m). De oudste is van 1971. Dus juist vóór de feitelijke Westhoekverkaveling.

Luchtfoto 1971. Grondresolutie 1 m.

Kleurenluchtfoto winter 2018 (6 nov) met middelmatige resolutie van 25 cm

In deze middenresoltie (25 cm) zijn 10 winterfoto’s en 10 zomerfoto’s beschikbaar tussen 2000 en 2018. Dus men kan via luchtfoto’s de verandering in ruimtelijke ordening opvolgen via luchtfoto’s. KNAP!

3. ADRESSEN met huisnummer
Dit officiële adressenbestand op Geopunt kan ook interessant zijn. (wel voldoende inzoomen alvorens de huisnummers op de kaart verschijnen).

4. Geluidsbelasting wegverkeer

Geluidskaart Adinkerke

5. Digitale Gewestplannen

6. Duinendecreet

Duinendecreet in de Westhoekverkavelin

7. Woonuitbreidingsgebieden en industriegebieden

8. Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw (1950-1970)

Topografische kaart nog met de Duitse wegen in de duinen

9. Hinderkaart aangepast per dag
Op de website alle gegevens over de vraagtekens (vb verhuizing, wegenwerken,….)

Hinder per dag

10. Hoogtekaart

Hoogtekaart met resolutie 1m

11. Ondernemingen met hun gegevens

Ondernemingen

12. Recht van voorkoop

Recht van Voorkoop

13. Reis door de tijd
Spectaculair met de “slider” van 1712 naar vandaag

Verschillende historische kaarten/foto’s op elkaar

14. Atlas der Buurtwegen (1840)

Atlas der Buurtwegen

 15. Vergelijking van willekeurige bovenstaande kaarten op Geopunt.
Zeer interessant om de kaarten naast elkaar te leggen op dezelfde schaal. Ook de pointer beweegt parallel op de 2 kaarten. Fantastisch! Zeker eens proberen

Ferraris kaart t.o.v. huifdige kaart

16. Fiets en Wandelnetwerk

17.Sportinfrastructuur

Sport

18. Speelzones

Speelzones in de natuur

 19. Sterfteatlas Mannen en vrouwen aan darmkanker 2003-2012
Ook cijfers over borstkanker vrouwen

Sterftecijfers darmkanker Mannen-vrouwen

20. Zorgstatistieken
Enkele voorbeelden

Links aantal inwoners per huisarts-Rechts aantal bedden WZC voor inwoners >80j

Dus te weinig huisartsen in De Panne-Koksijde en te weinig WZC bedden 

21. 3D Basiskaart (3D GRB).
Recent op Geopunt. Om de gebouwen in 3D te visualiseren en aldus efficiënt hoogte-informatie van de gebouwen. Indien men op het gebouw klik ziet men de 3 D afmetingen van het desbetreffende gebouw

3D gegevens van de gebouwen

22. Reiswegen, Haltes en Routeplanner De Lijn

De Lijn. Voor de info over het traject op de lijn klikken

 Bovenstaand is een voorbeeld van wat er allemaal te vinden is via Geopunt.
Voor het gebruik is een zeer duidelijke HELP beschikbaar.

And last but not least
23. GOOGLE MAPS en STREETVIEW
Dit is wel de grote kampioen voor kaarten en dan nog bijna wereldwijd. Ook zeer mooie fotografische kaarten. De mogelijkheden evolueren nog permanent.
Zeer belangrijk zijn de verkeersinformatiestromen op de hoofdwegen. In kleuren groen, geel tot rood kunt u LIVE de toestand opvolgen. Dit klopt zeer goed. Indien men op de radio meldt dat er verkeersopstoppingen zijn te Adinkerke en op de E40 dan kijk ik regelmatig naar deze kaarten en ik heb ervaren dat die uiterst nauwkeurig is en “live” verandert . Je kan dus exact zien op uw iPad wanneer je best niet binnenrijdt naar De Panne-Bad via Adinkerke. Was ook zeer interessant om de controle acties van de Franse douaniers te zien. Ten ander deze verkeersinfo wordt in de moderne auto-GPS ook weergegeven en wordt gebruikt om automatisch  “alternatieve wegen” voor te stellen. Die informatie is mogelijk omdat veel auto’s en vrachtwagens rijden met on-line GPS kaarten (die natuurlijk steeds “up to date” zijn). Het is door het volgen van deze auto’s dat de “Google Statelieten” weten hoe snel het verkeer is,

Onderaan kan men een voorspelling instellen van de verkeersdrukte op een bepaald moment van een bepaalde weekdag (hier zondag 16 uur). Kerkstraat en Pannelaan stilstaand verkeer in beide richtingen

Bemerk dat men ook de hinder door wegeniswerken kan opvolgen

Wegeniswerken in de Koninginnelaan

Op bovenstaande kaart staan ook “locaties” opgegeven. Deze symbolen bevatten “links” naar de Google databank. Klik bijvoorbeeld op de on-line “Google Maps” (niet op kaart hierboven) op het symbool Hotel Cajou en men krijgt al de gegevens van het hotel. Men kan zelfs direct een kamer boeken. (beschikbaarheid, prijs en link naar bookingssite worden opgegeven). Men kan ook direct de “route” vragen om naar het hotel te rijden (immers de Google kaarten zijn “routeerbaar”. Vandaar het overweldigende succes van het navigeren met een on-line iPhone i.p.v. met een off-line auto-GPS).
Deze GOOGLE toepassingen bieden nog veel meer mogelijkheden vb STREETVIEW, zelfs op de officiële wandelwegen in onze duinen Lees de speciale DE BLIEDEMAKER>>>
De mogelijkheden zijn enorm en het systeem laat heel gemakkelijk toe om eigen kaarten van een wandel-GPS op deze kaarten te laden.
(hierover misschien eens een afzonderlijke DE BLIEDEMAKER?)

Voorbeeld van wandeling opgenomen met iPhone.

Iets gans anders op kaart is het
24. Dialectloket op kaart Luister>>>

Het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD), een project van de Gentse universiteit waaraan al sinds 1972 wordt gewerkt, is nu ook online beschikbaar. Op de website www.e-WVD.be vindt men meer dan 1,6 miljoen dialectwoorden voor 11.000 begrippen uit Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen.

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Achitectuur, Stedenbouw. Bookmark de permalink .

Een reactie op Digitale kaarten

  1. Laforce Wilfried zegt:

    Tof artikel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.