Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 2/4)

De website DEPANNETHEEK zit volledig in een nieuw kleedje. Al eens gekeken?>>>

De Cordial. Het nieuw toerismekantoor opent in 2023 (zie opschrift vensters)

Zoals reeds beschreven in de vorige DEBLIEDEMAKER werd het meerjarenplan 2020-2015 tijdens de vorige gemeenteraad van 9 december uitvoerig voorgesteld door de burgemeester en de verantwoordelijke schepenen. Het lijvig document (183 pag.) met de detailuitwerking van de “prioritaire beleidsdoelstellingen” budgetteert zeer gedetailleerd de diverse uitgaven en inkomsten zowel van de exploitatie – als investeringsposten. Dit jaar per jaar voor de 5  jaren van de huidige legislatuur en voor het eerste jaar van de volgende gemeenteploeg. Het is een hele opdracht voor de financieel directeur, het managementteam en de andere bedienden. Na een schouderklopje door de voorzitter van de gemeenteraad Serge Van Damme voor het mooie werk van Evelien Broucke, onze financieel directeur, volgde  een spontaan applaus. Dit jaar ook voor het eerst een mooi geïllustreerde toelichting door de burgemeester en schepenen bij de verschillende doelstellingen. Dit ontbrak 6 jaar geleden.
Met dit plan heeft het nieuw gemeentebestuur na 1 jaar voorbereiding nu eindelijk aangekondigd wat ze zullen doen.
Dus nu tijd om de ACTIE te beginnen
!

Vervallen maar beschermde Cordial

Er is voor dit meerjarenplan een grote belangstelling bij de inwoners en tweedeverblijvers. Dat blijkt o.a. uit het grote bezoekersaantal op DE BLIEDEMAKER. Ook veel  tweedeverblijvers. Deze hebben de grootste financiële bijdrage in dit plan.
Voor details verwijzen we naar de boekhoudkundige tabellen met toelichting.
HET volledig MEERJARENPLAN 2020-2025>>>
Deze lange tabellen zijn zeer gedetailleerd en weinig overzichtelijk. Vandaar dat DE BLIEDEMAKER probeert een eigen samenvatting te maken  waar alleen de totale investeringskost (geen expo) over de 6 jaar weergegeven (en ook 2020) wordt zodat men kan afwegen in welke mate en wanneer men een financiële inspanning inzet voor elk item.
Lees eigen samenvatting Meerjarenplan (Spreadsheet Tabblad “Meerjarenplan”)>>>>

1. Beleidsdoelstellingen – (die prioritair zijn)
Dit meerjarenbeleidsplan is een ‘levend document’. Dat betekent dat het jaarlijks aanpasbaar is aan nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden of … onverwachte moeilijkheden. Elk jaar wordt een update aan de gemeenteraad gepresenteerd.”.
De cijfers voor 2020 vormen de “Begroting voor 2020”. Met de globale goedkeuring van dit plan is dus automatisch ook het budget 2020 goedgekeurd.

1. ONDERSTEUNING
Het gemeentelijke apparaat is performant, burgers en bezoekers worden als klanten geholpen. De gemeente wordt een aantrekkelijke werkgever die een aangename werkomgeving creëert.

Het gemeentehuis aanpassen om de dienstverlening naar de burger toe te optimaliseren en een betere werkomgeving voor de medewerkers te realiseren. De dienst Toerisme verhuist naar de site Cordial en de bib naar de Sint-Pieterskerk zodat ruimte vrijkomt voor het personeel en het OCMW.
(De lopende procedure voor de uitbreiding en de harde renovatie van het gemeentehuis wordt radicaal verlaten evenals ook het principe van de vorige legislatuur dat alle dienstverlening en alle functies onder één dak in het gemeentehuis moeten gecentraliseerd worden).
Het gemeentehuis blijft hierdoor haar authentieke karakter behouden en er is respect voor het bestaande patrimonium. Het wordt gerenoveerd met front- en backoffices en een nuttiger ruimte- en energiegebruik. (raming 4 M€ volop te starten in 2023)

Blijft behouden.

Bib naar Sint Pieterskerk (ontwijding kerk, aankoop kerk, pastorie en omliggende gronden: 0,5 M€ in 2020 en inrichten voor bib 2 M€)
Dienst Toerisme en nevendiensten naar Cordial (2 M€ voor de hernieuwbouw in 2021-2022 (reeds 0,4 M€ voor aankoop oude Cordial en nevenliggende winkel); verkoop appartement en subsidie in 2022 geraamd op -0,6 M€)
Tentoonstellingszaal (zaal 1) naar opgewaardeerde Scharbillie en de huisvesting van de ambulanciers naar ?
Nog meerdere minder dure acties: administratie; digitalisering, HR-beleid en snel verspreiden van verslag na de gemeenteraad in video-streaming (cf Koksijde?), (reeds in 2020 volgens begroting?). Dienstverlening naar de burger toe moet steeds centraal staan. Communicatie naar burgers EN tweedeverblijver moet sneller en beter.
Strategisch Communicatiebeleidsplan” is reeds in opmaak met ook nieuwe huisstijl, nieuw logo en website wordt herzien.
Nadruk op burgerparticipatie. (maar eigenaardig hiervoor geen budget voorzien)
Voor grote en mogelijks legislatuur-overschrijdende projecten zal gewerkt worden met gemeenteraadscommissies. Er zal een gemeenteraadscommissie ‘Zeedijk’ en een gemeenteraadscommissie ‘Gemeentehuis’ worden opgericht.
Nu reeds is er voor de burgers een vragenhalfuurtje vóór elke gemeenteraad. Eventueel komt er een kindergemeenteraad.
Voor het opmaken van het “Gemeentelijke Ruimtelijk Beleidsplan” worden zowel gemeenteraadsleden als burgers betrokken (over partijen heen met een horizon van 20 jaar). De nieuwe ‘adviesraad lokale economie‘ evenals de ‘adviesraad voor mensen met een beperking‘ zijn reeds gestart.
Vele van bovenstaande actiepunten werden opgenomen in de tabellen maar niet gebudgetteerd (bedragen relatief laag en nog “geen financiële gegevens” beschikbaar)

2. RUIMTE
Een leefbare, verkeersveilige gemeente met aandacht voor een net en onderhouden openbaar domein zorgt voor een goede woonomgeving en een aantrekkelijke uitstraling.

Vele projecten voor een duurzaam Adinkerke: 1,07 M€ veel vanaf 2021
“waterplein” met gelijkvloerse fietserbrug (2022); “groene  corridor” aan de oostkant evenwijdig met de Stationstraat (2021); hondenweide (2020) en herinrichten “putten Markey” (2021); groenzones (2021 en 2022).
(voor Cosynmolen en Doornstraat lees volledige tekst in het Meerjarenplan).

Renovatie Zeedijk: 1,9 M€  eerste fase vanaf 2023. Ondergrondse garages, openbare parking of een combinatie ervan?  Hiervoor beroep op externe expertise. Gesprekken nodig met MDK (=Maritieme Dienstverlening en Kust) betreffende de kustverdediging en andere instanties en overheden voor wat betreft cofinanciering of subsidies.
(er is dus een zeker terugbetaaleffect te verwachten maar niet voorzien in het meerjarenplan  o.a. voor overdracht ondergrond voor  garages. Dit komt niet in het plan in mindering. Bij het eerste project van 2005 werd hiervoor 4,053 M€ aangeboden door de BC&E (=nv Belgian Contractors-Exporters)
Lees de uitgebreide historiek Zeedijkproject>>>>)

Volledige renovatie Dumontwijk: 1 M€ vanaf 2020 (dan reeds 0,3 M€)
Men wil de volledige Dumontwijk (ook de omliggende straten tussen Duinkerkelaan-Koninklijke Baan-Zeelaan) renoveren tijdens de huidige legislatuur.
Dus ook het niet-historisch deel. (dit is een DRINGENDE noodzaak ingevolge de gevaarlijke toestand van sommige rioleringen). De volledige wijk wordt autoluw en wordt zo een toeristische trekpleister. Alleen in het beschermd gedeelte wordt parkeren zeer beperkt. De wijk wordt autoluw waardoor de wandelaar en fietser centraal staan. Het invoeren van uitsluitend plaatselijk verkeer kan een middel zijn om autoverkeer uit de wijk te houden. De volledige wijk wordt immers een “woonerf(niet alleen het historisch gedeelte).Zijn de bewoners hiermee akkoord (cf vroegere poging)?

Dit project werd met veel moed aangepakt door de vorige coalitie maar is blijven steken na de goedkeuring van de eerste fase in de gemeenteraad van 9 november 2015. Deze werd gevolgd door een “infomarkt”  op 12 november 2015. Inspraak was dan nog niet populair en geen vragen mochten in het publiek gesteld worden. Lees en verwijzingen >>>>. Volgens geruchten zouden de nieuwe plannen (nu voor de ganse wijk) reeds een paar jaar goedgekeurd zijn door het Schepencollege evenals Onroerend Erfgoed. Nog niet op de gemeenteraad gebracht. Dan verwachten we nog een “inspraakvergadering”volgens de inspraak politiek van het nieuw gemeentebestuur. Het zou meer dan wenselijk zijn dat Onroerend Erfgoed ook aanwezig is en hiervan gebruikt maakt om ook hun standpunten te verdedigen. Meteen ook een gelegenheid om nogmaals de eigenaars voor te lichten over hun rechten en plichten in een beschermde wijk. De eerste maal in het Park Hotel ter gelegenheid van het ondertekenen van het Herwaarderingsplan was dat zeer nuttig.

Alvorens te starten met de renovatie van villa Le Chalutier, moet een duidelijke functie worden bepaald, tezamen met Onroerend Erfgoed (cf. villa Le Zephir te Westende). Het Plan B stelde voor in hun verkiezingsbelofte : “een multimediale tentoonstellingsruimte van te maken.  Met als enige thema: Dumont en de Dumontwijk”. Het Masterplan hiervoor ligt op tafel en werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 3 december 2018 . (lees ook niet geactualiseerde tekst Lees>>>)
Er werd evenwel NIETS voorzien in het Meerjarenplan. De meubels en de schilderijen blijven dus in bewaring bij Castelein.

Villa Le Chalutier

Living

Beter wonen
Woonbeleidsplan” opmaken en uitvoeren om het grote aantal niet- kwalitatieve woningen aan te pakken met als doel de armoede te bestrijden. Oprichten van een woonloket (reeds in 2020). Eigenaars begeleiden voor aanpassingen en renovatie aan huurwoningen. Renovatiewerken aan de gemeentelijke woningen.

Inbreidings woonproject op de site Rijkswacht/Flora (nog veel onduidelijkheden).
Ruimtelijk rendement moet verhoogd worden: meer mensen op minder oppervlakte met behoud van de leefbaarheid. Voldoende aanbod aan betaalbare woningen is belangrijk om jonge gezinnen in onze gemeente te kunnen houden (geen budget voorzien)

Leegstaand aanpakken
Strenger optreden tegen verwaarlozing van gebouwen en bouwmogelijkheden verruimen (o,4 M€). Leegstand die gepaard gaat met verwaarlozing van het uiterlijk zal strenger aangepakt worden via register van leegstaande panden (vooral handelspanden). De belastingreglementen zullen daartoe worden aangepast waarbij de focus wordt verschoven van leegstand naar verwaarlozing. Nieuw GAS reglement waarbij het gebrek aan basisonderhoud direct bestraft wordt. Het subsidiereglement voor starten handelszaak in het “Kernwinkelgebied” wordt geheroriënteerd naar het starten van een handelszaak in een langdurig leegstaand pand (momenteel weinig leegstaande winkels in het”Kernwinkelgebied”)

Parkeerbeleid
Onderzoek moet uitwijzen of bijkomende parkeercapaciteit en bewonerskaarten haalbaar zijn. Bewonerskaarten worden onderzocht in een globaal kader over het hele grondgebied en gekoppeld aan de evaluatie van de globale parkeercapaciteit.

In 2022 verloopt het parkeerconcessiecontract met de huidige uitbater lndigo. Vandaar dringend het nieuw parkeerbeleid uittesten en evalueren (om parkeren aantrekkelijker, transparanter en logischer te maken).
Geen investeringskosten voorzien.

Zeelaan-Bad
Tegels zijn té glad en komen los van de betonnen ondergrond
(aanpak hoogste prioriteit volgens de bevolkingsenquête). Eerst worden dringend (2020) nog enkele materiaaltesten en proefvakken gerealiseerd. Maar men heeft toch reeds het “worst case” scenario gebudgetteerd nl 1,2 M€ voor 2020 en 2021. (namelijk af-frezen van stuk van de bovenste betonfundering met alle hinder vandien. Groot en duur werk)

Mobiliteit
Het nieuwe Mobiliteitsplan (in herwerking voor 2020) moet maximaal de belangen van de zwakke weggebruiker behartigen.

De “Omleidingsweg Adinkerke” is primordiaal. Het dossier is vergevorderd, maar helemaal nog niet beslist. Het gemeentebestuur moet harder duwen aan het Vlaams beslissingsproces.
N35 (baan naar Veurne): werken starten in 2021 vanuit Veurne (duurtijd 2 jaar). Fietspaden worden terugbetaald
Duinhoekstraat: werken starten eind 2020 (duurtijd 2 jaar). Veel wordt terugbetaald via module 13.

3. WELZIJN
De gemeenschap is inclusief. Er wordt aandacht gegeven aan jonge gezinnen, ouderen en de kwetsbaren in de woonomgeving.

Kinderopvang.
De gemeente moet investeren in meer infrastructuur:0.6 M€.

Vereenzaming van senioren. Actief detecteren en aanpakken (o.a. door huisbezoeken en het uitbreiden van de vrijwilligerswerking). Moeten kunnen blijven deelnemen aan gemeentelijke activiteiten. Hiertoe kan een gemeentelijk aanbod aan vervoer worden opgezet.

Huis van het kind. Jonge gezinnen begeleiden in de ‘eerste 1.000 dagen’. Ontmoetingsplaats opbouwen met focus op dienstverlening.(geen investeringen)

Regierol Kinderarmoede en regierol lokaal sociaal beleid wilt de gemeente opnemen (geen investeringen voorzien)

4. VRIJE TIJD EN ECONOMIE
Bewoners voelen zich thuis en kunnen terugvallen op een uitgebreide dienstverlening. Verenigingen zijn de lijm van onze gemeenschap en ondernemers krijgen kansen.

Lokale economie. Lokale ondernemers en handelaarsverenigingen actief ondersteunen (breder werkveld dan puur toeristisch). Ijveren voor een lokaal bedrijventerrein. Oprichting van een nieuwe “adviesraad lokale economie“. Huidige initiatieven (webshop shoppingdepanne. be, premies voor startende ondernemers,..)  moeten geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd worden (vooral zichtbaar in het straatbeeld en ten goede van de startende ondernemer). (geen investeringen)

Toerisme. Actievere Promotie en verhuis naar de Cordial. Opmaken van een “Strategisch Beleidsplan Toerisme” vooral gericht zijn om ons imago te verbeteren, en onze unieke troeven in het toeristisch-recreatief aanbod te beklemtonen. (studie is bezig). Subsidiereglement voor toeristische actoren of verenigingen die de doelstelling van de dienst Toerisme helpen verwezenlijken. “Vzw Toerisme De Panne” wordt omgevormd tot een EVAP (Extern Verzelfstandigd Agentschap met Privaatrechtelijk karakter) (voordelen?).
Opwaardering van het ‘merk De Panne’ (geen investeringen voorzien)

Infrastructuur voor het verenigingsleven
Nieuw lokaal Sea-Scouts in 2021 (0,6 M€). Met mogelijke integratie van de lokalen van ’t Kraaiennest en De Kwinte.

De verschillende zalen en ruimtes binnen het gemeentelijke patrimonium worden blijvend maximaal ter beschikking gesteld van het verenigingsleven. Ook accommodaties te delen. Hiervoor 1,25 M€  investeringen gepland vanaf 2021.
De polyvalente zaal van de nieuwe gemeenteschool te Adinkerke moet maximaal ter beschikking gesteld van het verenigingsleven. Het Gemeenschapshuis en Den Hert dienen ofwel grondig gerenoveerd te worden ofwel te worden opgegeven.

Het Jukeboxmuseum: Helaas: veel Pannenoars hebben het nog niet bezocht>>>
Na de inrichtingskosten en de lopende huurcontracten zou het Jukeboxmuseum een meerwaarde moeten zijn in het all-weather aanbod van De Panne. Pas nadat alle juridísche vraagstukken met betrekking tot de toestellen en de uitlening ervan zijn uitgeklaard, start de uitbating. Geen investeringskosten meer.

Cultuur
Voldoende en gevarieerd aanbod voor de diverse culturele doelgroepen, met ook aandacht voor woord, beeld en muziek.

De werking van de muziekschool i.s.m. StapWest (= Stedelijke Academie voor Podiumkunsten)  wordt uitgebreid door het invoeren van tuttiklassen (=direct muziek leren met instrument). (eventueel een kinderfanfare)
Optimale intergemeentelijke culturele samenwerking.
Museum Cabour 2021 (0,1 M€)

Erfgoed
Koestering van het bestaande materieel, immaterieel en bouwkundig erfgoed.

Eventueel oprichting van nieuwe “Erfgoedraad” (er is nu ook een schepen met Erfgoedbevoegdheid nl Nicolas Luyssen. Wel is er geen geld gebudgetteerd voor Erfgoed. Dus geen sprake van een “4-sterren lijst” van mooie villa’s zoals te Koksijde (inclusief renovatie subsidies). Dit getuigd voor weinig respect voor de eigenaars, die grote inspanningen doen om hun erfgoed te onderhouden en te restaureren)

Jeugd
Uitbouw van het jeugdhuis. (0,021 M€ in 2020)

Heraanleg van het skatepark (0,125 M€ in 2020)
Speelruimte en -infrastructuur (0,4 M€ vanaf 2021)

Sociaal weefsel versterken & lokale gemeenschap betrekken
Geen financiële gegevens

TOTAAL VAN DE INVESTERINGEN voor bovenstaande prioritaire DOELSTELLINGEN voor de 6 jaar  :18,12 M€ (1)
(
voor overdracht van de ondergrond Zeedijk voor  garages komt eventueel in mindering. Bij het eerste project garages van 2005 werd hiervoor 4  M€ beloofd )

2. Uitgebreid Financieel Doelstellingsplan: Tabel M1 en Tabel M2
Vanuit bovenstaande Prioritaire Beleidsdoelstellingen worden de investeringen en de exploitatiekosten verwerkt in het Financieel plan M1 (zie plan).  Hieraan worden ook de “verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen” aan toegevoegd, alsook de financieringskosten.
Investeringen over 6 jaar ZONDER beleidsdoelstellingen :17,3 M€ (2)
Inclusief:
– investeringen AGB (=Autonoom Gemeente Bedrijf)-2020: 0,278 M€
– Westerpunt+Vista Houtsaeger: 0,367 M€ +0.15 M€ subsidie
– Hondenlosloopweide Dynastielaan: 0,010 M€ in 2020
– Duurzaamheid: totaal investeringen. 2,5 M€ (zonnepanelen, LED straatverlichting, elektrische voertuigen…)
(voor de details van ALLE investeringen, subsidies en speciale expo kosten Lees>>>)
TOTAAL VAN DE INVESTERINGEN 2020-2025          :35,5 M€
(1)+(2)
(cf. Koksijde 120 M€ met 22.000 inwoners, 28 M€ voor Veurne, 60 M€ voor Nieuwpoort. De laatste legislatuur was te Koksijde (dan met NVA bestuur)  de schuld serieus afgebouwd. Nu terug grote stijging vooral door zeer veel nieuwe investeringen. Daar wordt de grote schuld gejustifieerd door dit te plaatsen tegenover het groot waardevol gemeentelijk patrimonium en het feit dat dit betaald wordt door niet alleen de eigen inwoners maar OOK de tweedeverblijvers)
Een samenvatting is de staat van het financieel evenwicht: Tabel M2

Financiering 2020-2025:
Ieder jaar zijn er “Aflossingen” door de AGB tengevolge de verbintenissen de ze overeengekomen waren om de gedane investeringen terug te betalen: ongeveer 520 M€/j. Ook zijn er 2 boekjaren waar 10 M€ nieuw geld geleend wordt nl: 2011 3n 2024. De som van deze 2 bedragen staat geboekt onder Ontvangsten.
Daarvan worden de uitgaven voor de diverse leningen uit het verleden afgetrokken = Financeringssaldo
Op tabel M2 hierboven is het “Beschikbaar budgettair resultaat” op het einde van elk boekjaar af te lezen: 4,320 M€ op einde van 2025 (begonnen met 10,735 M€ begin 2020).

Op de volgende tabel zien we de Autofinancieringsmarge = Exploitatiewinst – Uitgaven leningen. Het laatste jaar in 2025 is dat positief nl 470 M€ wat wettelijk verplicht is.

3. BEGROTING 2020
Deze werd in de gemeenteraad van 9 december 2019  mee goedgekeurd met het Meerjarenplan 2020-2025 (nl. eerste kolom). De helft van de investeringen zijn voor de strategische doelstellingen (4,3 M€) en worden uitvoerig toegelicht en becijferd in het Meerjarenplan (kolom 2020). Totaal investeringssaldo 2020: 10,4 M€.
Resultaat exploitatie voor 2020 +0,981 M€.

4. Overzicht belangrijkste belastinginkomsten 2020

In een volgende DE BLIEDEMAKER tonen we de verhogingen en “indexaanpassingen” van deze belastingen.

5. Speciale uitgaven 2020

Lees Tabblad “Speciale Uitgaven>>>>

De grootste kostenposten voor 2020 (buiten personeel, investeringen,..) zijn
– Politiezone Westkust:                       3,3 M€ !!!
– Toerisme:                                            1,27 M€ (ongeveer zelfde als Koksijde)
– Investeringssubsidie Plopsaland: 0,650 M€+prijssubsidie 0,106
– Hulpverleningszone Westhoek:     0,458+0,350 M€ !!!

6. Lopende Juridische Geschillen

In het plan zijn achteraan onder ‘Financieel Risico’ de risico’s vervat die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie als ze zich zouden voltrekken (vb stijging rente). Vandaar dat ook de toestand van belangrijke juridische  geschillen waaronder:
– garagecomplex Canadezenplein: waterinfiltratie ingevolge verkeerde afwerking van het gemeentelijk plein en van de dekstenen aan de rand van de inrit van het garagecomplex. In beroep.
– frituur op de Markt: expertiseverslag neergelegd op 15 november 2018.
– opzegging architect gemeentelijke basisschool Adinkerke: gemeente in beroep. De zaak kan ten vroegste gepleit worden in maart 2021.
– belasting op wooneenheden zonder domiciliëring: voor het aanslagjaar 2015 ontving het bestuur een 800-tal bezwaarschriften waarbij de wettelijkheid van deze belasting wordt betwist. Dit resulteerde in 105 rechtszaken voor de rechtbank van eerste aanleg. Op 7 februari 2018 werd de gemeente in het gelijk gesteld. Inmiddels werd beroep aangetekend en wordt een uitspraak verwacht op 26 november 2019 in één van die rechtszaken als test. De uitspraak is gebeurd op 23 december 2019 en is negatief voor de gemeente. Deze uitspraak kan bepalend zijn voor de dossiers die nog op de rol staan.
Voor het aanslagjaar 2016 werden 69 rechtszaken aanhangig gemaakt voor de rechtbank van eerste aanleg.
Voor het aanslagjaar 2017 48 procedures voor de rechtbank.
Voor het aanslagjaar 2018 zijn er hiervoor momenteel 14 rechtszaken

7. Conclusies DE BLIEDEMAKER
In de doelstellingen wordt veel aandacht besteed aan de strijd tegen de leegstaande winkels.  Nog geen duidelijk gemeentelijk parkeerbeleid. Ook “optimale kinderopvang” is één prioritaire doelstellingen evenals de “eenzame thuiswonende 80-plusser bereiken” (beide eveneens in vorige legislatuur, maar niet volledig gelukt).
Één van de meest uitdagende doelstellingen van de vorige legislatuur was om van “De Panne de PROPERSTE gemeente van de kust” te maken. Daar was schepen Bram Degrieck  voor een zeer groot gedeelte in gelukt. Alleen de kers op de taart moest nog uitgevoerd worden nl de ondergrondse afvalbakken aan de Zeedijk en de afvaleilandjes (beide zijn reeds besteld in 2019 door het nieuw gemeentebestuur. Deze investeringskost van 1,115 M€ komt dus niet meer in de prioritaire beleidsdoelstelling. De verdere kosten zijn gewone exploitatiekosten).

Na 1 jaar vergaderen voor het afspreken van dit prioritair doelstellingenprogramma, zijn nu DRINGENDE VERWACHTINGEN door de bevolking:
– goedkeuren herziene plannen heraanleg Dumontwijk in de gemeenteraad + inspraak met de bevolking o.a. over het uitbreiden van de Woonerf (max 20 km/u) en het parkeerbeleid die zal toegepast worden.
– starten materiaaltesten en proefvakken voor de nieuwe voetpaden Zeelaan.

De nieuwe adviesraden en voorbereidingen voor de diverse beleidsplannen zijn momenteel in volle opstart.
Eigenaardig geen geld voorzien voor Fietsbeleid en Erfgoedbeleid

WE WENSEN DE NIEUWE BELEIDSPLOEG VEEL SUCCES MET HUN AMBITIES EN HOPEN OP EEN HOGE REALISATIEGRAAD.

Volgende DE BLIEDEMAKER:
– splitsing belasting: burgers t.o.v. tweedeverblijvers (blijkt niet mogelijk met de huidige boekhouding, raming maken?)
– zijn de belastingen in 2020 gestegen?

Vervolg 3/4 >>>>

Meerjarenplan Koksijde: tweemaal doorklikken: naar PUNT 5 (volledige raad = 7:23)

Mooi FOCUS reportage. Tweemaal doorklikken

Voorlopige sanering bouwterrein van de gemeente.

RECLAME

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Gemeente Politiek. Bookmark de permalink .

13 reacties op Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 2/4)

 1. Blijkt dat bijna 1/3 de gemeentelijke inkomsten van de Gemeente De Panne komt uit de 2de verblijverstaksen!!!
  Wat krijgen die daarvoor in de plaats buiten een jaarlijks 2de verblijversevenement waar velen toch niet aan kunnen deelnemen?
  Een eerste stap zou kunnen zijn het verlenen van gratis parkeerkaarten.
  In de zomermaanden is er een echte invasie van auto’s met Franse nummerplaten die heel veel parkeerplaatsen innemen en NIETS bij dragen aan de gemeentelijke belastingen, buiten wat parkeergeld, als ze die dan al betalen (niet in de Dumont wijk, waar bijna de helft vd wagens in de zomer Franse wagens zijn).
  De Gemeente De Panne moet voor de 2de verblijvers veel meer faciliteiten geven voor hun betaalde belasting, anders moet deze belasting drastisch omlaag.

  • Dag Marc P. Die belasting tweedeverblijvers hebben al de 10 kustgemeenten ingevoerd om de extra kosten en hinder te verhalen voor de grote opkomsten (meer politie en gemeentepersoneel nodig, meer infrastructuur nodig met lage utilisatie, enz..).
   Ik heb een paar DE BLIEDEMAKER’s geleden de tabel voor onze kust ingebracht. Ik denk dat De Panne één van de goedkoopste is. Vanavond op de gemeenteraad van Koksijde wordt een ferme verhoging voorgesteld.
   Ook de Pannenoars betalen als zij eventueel een appartement verhuren op seizoensbasis zonder domiciliëring. (zoals ikzelf).
   Het is ook zo dat te Knokke, Koksijde en De Panne de inwoners of andere gedomicilieerden geen gemeentelijke belasting op inkomen betalen.
   WE tweedeverblijvers afschaffen zal weinig mindering zijn. De Panne is veruit de enige aan de kust die dat zo goed verzorgd. Ik hoor dat de TV de gemeente voor die erkenning zeer erkentelijk zijn.
   Parking is en zal een probleem blijven zowel voor de inwoners als de TV. In plan “Bewonerskaarten worden onderzocht in een globaal kader over het hele grondgebied en gekoppeld aan de evaluatie van de globale parkeercapaciteit.”
   Uw vraag stellen aan schepen Stéphane Buyens. Heb je voorstellen Marc P.?

   • laforce wilfried zegt:

    Als de Dumontwijk een soort woonerf (autoluw) wordt , dan zal het moeilijker worden voor dagjestoeristen om daar te parkeren. Ik kan afleiden uit het meerjarenplan van het gemeentebestuur dat ze rekening wil houden met de bewoners, ook 2de verblijvers. Hoe?

    • Marc Puttemans zegt:

     Dank voor uw reactie.
     Wij hopen in alle geval dat met de 2de verblijvers toch rekening gehouden wordt bij het autoluw maken vd Dumont wijk (parkeerkaart?). Wij kunnen ons tenslotte niet allemaal een dure garage permitteren aan de prijzen dat die nu gaan…

     • Autoluw maken Dumontwijk komt er onbetwistbaar. Dit zal geleidelijk gebeuren naargelang de vooruitgang van de werken over de 6 jaren (steeds minder parking). Hoe compenseren? Hiervoor wordt een Parkeerbeleidsplan opgemaakt.

    • Hoe? Daarom zal inspraak nodig zijn. Eerste testcase is Dumontwijk.

 2. Ander pijnpunt is het ontbrekende optreden tegen mensen die zich niet houden aan de honden verboden zones. Vanuit mijn appartement op de Zeedijk zie ik nogal wat hondeneigenaars die het soms ook vertikken van hun honden uitwerpselen op te ruimen.
  Dit geeft een zeer negatief beeld. Ik ken gezinnen met kinderen die daardoor niet graag naar het strand van De Panne komen.
  Er zou daarom veel scherper op moeten toe gezien worden door (anonieme) stadswachters met bevoegdheid tot verbaliseren met hoge boetes.
  Op goed zichtbare plaatsen op de zeedijk dit melden aan het publiek werkt zeker ook al afschrikwekkend.
  Om toch enigszins tegemoet te komen aan honden eigenaars zouden honden kunnen toe gelaten worden op een strook van bvb 100m van de laag water lijn. Eventuele niet opgeruimde honden uitwerpselen kunnen dan wel door het tij worden weg gespoeld. Dit is niet het geval wanneer kinderen gaan spelen in het niet overspoelde zand van het strand.

  • Juist Marc P. Opmerkelijk hoe weinig de GAS ambtenaren hondeneigenaar betrappen voor NIET opkuisen (strand en kleine straatjes)
   Zal wellicht ook wel hetzelfde zijn in de andere kustgemeenten???
   Oostende heeft recent enorme acties aangekondigd. Benieuwd wat het resultaat is?
   Rt komt wellicht wel een hondenloopweide bij aan de Dynastielaan.

 3. noelhoste zegt:

  Ik schrik er ook van dat de tweedeverblijversbelasting bijna een derde beloopt van de inkomsten van de gemeente. Dat is toch wel veel. Waarom hierop geen korting toestaan voor oud-Pannenaars die terugkomen naar hun thuisbasis na hun carrière in de ruime buitenwereld, en zeker als ze dan nog eens vrijwilligerswerk verrichten…

  • Goed voorstel Noël. Indienen bij schepen Stefaan. Dat staat ten ander in zijn beleidsvisie. Lees: “Subsidiereglement voor toeristische actoren of verenigingen die de doelstelling van de dienst Toerisme helpen verwezenlijken.“ . Voor het “Merk De Panne”.

 4. noelhoste zegt:

  Ik ben wel zeer positief over de openheid die met de publicatie van het meerjarenplan gegeven wordt, met dank ook aan José voor de verspreiding ervan.

  • Inderdaad Noël, op gebied van communicatie en inspraak is het nieuw gemeentebestuur goed gestart. Was vroeger moeilijk. Is nu ook wettelijk verplicht denk ik.

   • Oscar zegt:

    Dat klopt, José. Niet alleen de burgerparticipatie wordt geregeld in het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur. Ook vele andere zaken die het huidig bestuur laat uitschijnen als eigen initiatieven staan in dat decreet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.