Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 3/4)

De website DEPANNETHEEK zit volledig in een nieuw kleedje. Al eens gekeken?>>>

Na 1 jaar nadenken starten nu tijd voor “actie”. Foto JDC

Er is duidelijk veel belangstelling voor de 2 vorige artikeltjes in DE BLIEDEMAKER over het “Meerjarenplan 2020-2025”. Na een paar dagen telden de Facebook  statistieken reeds 3220 “bereikte mensen” en de Blog zelf 1346 “aantal keer bekeken”.
Dus de moeite om te vervolgen zoals aangekondigd: splitsing belasting (inwoners t.o.v. tweedeverblijvers)? en zijn de belastingen gestegen?

Tweedeverblijvers protesteren tegen taks tweedeverblijvers. September 2015. HLN

Eerst weze opgemerkt dat er aanvullingen gebeurd zijn op vorig artikel Herlees (vooral bijlage)>>>.
Helaas heeft zij gemeld dat het met de huidige boekhouding niet mogelijk is om de belastingen betaald door de inwoners en tweedeverblijvers te scheiden. Dit is reeds meermaals een heikel discussiepunt geweest op Facebook.
Wie betaalt de gemeentebelastingen in De Panne?

Bijgevolg heeft DE BLIEDEMAKER zelf geprobeerd deze bedragen uit elkaar te houden. Daarvoor heeft hij zich gebaseerd op een studie “Het aantal tweede verblijven in Vlaanderen in 2016” door Karolien Weekers van de Studiedienst van de Vlaamse Regering Departement Kanselarij en Bestuur : januari 2017 Lees>>>>
Hierdoor is mogelijk het aantal woongelegenheden te ramen voor “tweede verblijf” en voor “gedomicilieerde huishoudens” (dit laatste inclusief de huurappartementen eigendom van Pannenoars en die dus ook tweedeverblijf-taks betalen”)

1.Belasting tweedeverblijven

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient (= door inschrijving in bevolkingsregister), maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt.
(dit zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, inbegrepen de met chalets gelijkgestelde caravans, en die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger).

Woningen die niet als tweede verblijf worden beschouwd zijn opgesomd op de  website De Panne>>>,
vb.  een lokaal dat uitsluitend is bestemd voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten, d.w.z; dat de woonfunctie volledig ontbreekt. Het vestigen van een maatschappelijke zetel op zich houdt geen vrijstelling van de belasting in.

Bemerk dat in de kustgemeenten Knokke, Koksijde en De Panne eigenaars soms vanuit fiscale motieven hun domicilie zetten op hun tweede verblijf (omdat 0% gemeentelijke belasting op inkomen). Ook ouders met een tweede verblijf kunnen hun inwonende volwassen kinderen laten domiciliëren op het tweede verblijfsadres. Eigenaars van tweede verblijven kunnen ervoor kiezen om een leegstandstaks te betalen in De Panne eerder dan een tweede verblijfstaks ( maar deze is min 1000 €/woning)

Tarieven 2020-2025:
categorie 1: verblijfsgelegenheden met een maximale vloeroppervlakte van 45 m2: 575 € categorie 2: verblijfsgelegenheden met een vloeroppervlakte groter dan 45 m2: 775 €
De belasting TV is NIET gewijzigd sinds aanslagjaar 2015 en in de gemeenteraad van 9 december 2019 vastgelegd t.e.m. 2015. Dus geen indexering gedurende 10 jaar dit in tegenstelling tot Knokke, Koksijde en Nieuwpoort (met jaarlijkse indexering)

Belasting tweedeverblijven. Vergelijkende tabel: situatie 2016. Daarbij nog TV-provinciebelasting betaald worden aan de provincie West-Vlaanderen:  nl 126 €/j voor 2020

De belasting is woninggebonden en niet persoonsgebonden. Om te weten hoeveel “Aantal woningen bewoond door Pannenoars”: in 2019 5656 ; in 2016: 5477  Bron HUISHOUDENS>>>
Totaal “Aantal zelfstandige woongelegenheden in De Panne”: 2019 14.563; in 2016 14.419  Bron WONEN>>>

(cijfers uit het Kadaster: nu AAPD genoemd) = woongelegenheden, die bestemd zijn voor de huisvesting van alleenstaanden of gezinnen, waarbij de bewoners individueel gebruik kunnen maken van een kookgelegenheid, een toilet en een douche. Dat zijn woongelegenheden in woonhuizen (rubriek 1-5), in vakantieverblijven (rubriek 6-8), in appartementen en buildings (rubriek 9-12) en ten slotte in andere gebouwen (rubriek 13-20). In de vakantieverblijven zijn ook weekendverblijven of kampeerhuisjes.
De hieronderstaande berekeningen van het “Totaal aantal TweedeVerblijven” (TV) gebeurt volgens de bovenvermelde methodiek zijn voor 2016.  Lees>>>>.

Het verschil (ongeveer 9.000) is dus het “woningsurplus” ofwel anders genoemd de “tweede verblijven”. Daarin zitten ook de woningen (voornamelijk appartementen van Pannenoars die hun appartement verhuren).  Dit zijn er 1327 (in 2016) BRON: het Vlaams logiesinformatiesysteem of VLIS,  (dit zijn appartementen die in het kadaster zijn opgenomen, maar die dienst doen als “vakantiewoning” volgens de definitie van Toerisme Vlaanderen).
(in de berekeningen wordt nog een correctie gedaan van 3% nodig voor met verhuisbewegingen. Men telt dus het “Aantal beschikbare woningen” als 97% van het “Aantal zelfstandige woongelegenheden” (14.419 in 2016 zie hierboven).
Voor De Panne is in 2016 nog een correctie van 5 woningen als LOI situatie 2015 (dit zijn woongelegenheden die door de OCMW’s gehuurd worden op de private markt) en 10 woningen leegstaand in 2015 BRON “gemeentelijk leegstaand register”.

Voor 2016
1. Aldus komt men voor De Panne in 2016 op een aantal tweede verblijven = 7189 + verhuurappartementen=1337 op een totaal van 14.419 woningen.
De verhouding tweedeverblijven/totaal aantal woningen = 49,9 % of afgerond
Dus 50 % van de woningen zijn woningen TV
2. Voor de betaling van de belasting TV en de Milieubelasting moet ook nog 1.337/14.419 = 9,3% appartementen toegevoegd worden of ongeveer
Dus 10 % van de woningen zijn huurappartementen (belastingen meestal ten laste van Pannenoars)
3. In de berekeningen werd in de tweede verblijven ook een onderdeel van 705 vakantiewoningen in vakantieparken onderscheiden = 705/14419 = 4,9 %
Dus 5 % van de vakantiewoningen zijn in vakantieparken (vb Duinendaele,..)

Deze  ratio’s van 2016 worden gebruikt om de belastingen die per woning te verdelen maar nu op de gebudgetteerde belastingcijfers 2020.
Hypothesen:
1. boven berekende ratio’s van 2016 mogen toegepast worden op 2020
2. voor de verdeling van “Belasting op het KI” veronderstelt men bij benadering dat de gemiddelde KI  van een TV-woning = gemiddelde KI van een inwoner-woning.
3. voor de verdeling van de Milieubelasting verondersteld men dat iedereen hetzelfde eenheidstarief betaalt (geen onderscheid: alleenstaande, sociale tarieven en speciaal tarief voor een huurappartement)

Aldus kan de” belasting op KI+Milieubelasting+Belasting Tweede verblijf ” uitgesplitst worden
(zie taartdiagram met de verdeelsleutels van 2016 maar met de voorziene belasingsontvangsten vaan 2020 (zie vorige DE BLIEDEMAKER ))
RESULTAAT: het aandeel in de totale belasting  bedraagt  voor TV 55% en voor inwoners 31%. Dus TV’s betalen ongeveer 1,8 maal zoveel belastingen als Pannenoars (dus bijna dubbel)

Belet dat de 55 % (zwart gedeelte in bovenstaand taartdiagram) niet de belastingen van de verhuurappartementen bevat (veelal Pannenoars). Die zitten in de rode sector. Hiernaast is de uitsplitsing in de totale ontvangsten “niet gedomicilieerde woningen”.
Dus 45 + 5,9% (vakantieparken) = 55% zwart van taart hierboven.
Die 9,2 % zit in het rode segment hierboven

Bemerk dat er nog veel gemeenten zijn in Vlaanderen met een hoog aandeel tweedeverblijven, vooral in Limburg (niet alle, maar meerdere hebben een ook een “belasting tweedeverblijven” zoals alle kustgemeenten)

Het aandeel tweedeverblijven, gelegen in gewone gebouwen en in vakantieverblijven samen, ten opzichte van het totaal aantal woongelegenheden, in alle Vlaamse Gemeenten, 2016, in %.

2. Andere Belastingen voor 2020
Voor wat betreft de stijging van de belasting werden recent de cijfers gepubliceerd op de website van de gemeente onder” Belastings- en retributieverordeningen” Lees>>>
(dit is de Bron voor de onderstaande samenvatting. Zeer belangrijk is om in de vele gemeentebesluiten de MOTIVATIE te lezen voor iedere belasting)

2.1. Aanvullende belastingen
– Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Aanslagjaar 2020: blijft op 1228
(degene die het meest bijdraagt is Plopsaland + Plopsaqua =…)
– Belasting op de afgifte van administratieve stukken (meestal aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025):
Weinig  veranderingen. Sommige bedragen moeten jaarlijks geïndexeerd worden. Omdat de geïndexeerde bedragen weinig werkbaar zijn en om te vermijden dat het belastingreglement jaarlijks zou moeten worden aangepast, wordt de voorkeur gegeven aan afgeronde bedragen, die tot en met 2025 de indexaanpassingen moeten dekken.

2.2. Administratieve prestaties
– Retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken en inlichtingen. De tarieven werden sedert 2014 niet meer aangepast. Zullen berekend worden naar rato van de consumptieprijsindex van september 2013 naar de op het tijdstip van opmaak van het reglement recentst gekende consumptieprijsindex, namelijk die van september 2019. Voor de respectieve tarieven is de verhoging dan als volgt : 152.541/140.96 of 8,215%

2.3.Begraafplaatsen
– Retributie op de asverstrooiing: aanpassen aan de index wordt 77 €

2.4. Bouwen en wonen
– Belasting op de onbebouwde bouwgronden en kavels wordt voor 2020 t.e.m. 2025 aangesp aan de index
– Belasting op bouwen en verbouwen. Aanslagjaren 2020 t.e.m.2025. Indexaanpassing
– Belasting op de omgevingsvergunningen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025. Indexaanpassing
– Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025. Ook dit tarief werd sinds 2014 niet meer aangepast. Met indexering stijgt dat van 7500 naar 8116 euro/ontbrekende parking (voorziene opbrengst 2020: 310.000 €)
– Belasting op inname van het openbaar domein bij bouwwerven, bouwwerken, verhuizingen en voor het plaatsen van containers. Aanslagjaren 2020t.e.m.2025. (voorziene opbrengst 2020: 290.000 €)
– Belasting op leegstaande en/of verwaarloosde woningen en gebouwen. Aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025. Geïndexeerd. Voor een woning vastgesteld op 1352 €. Wordt vermeerderd met 1082 € per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat de woning ononderbroken in het register staat. De belasting kan maximaal 459g € bedragen. Voor een gebouw wordt  2705 €, vermeerderd met 1082 € per jaar en maximaal 5951 €. (voorziene opbrengst 2020: 100.000 €)

2.5.Gemeentelijke infrastructuur
– Gemeentelijke openbare bibliotheek. Tarievenblad. Niet gewijzigd
– Tarieven gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (Jutter). Nieuwe Tarieven. 

2.6 Handelsactiviteiten
– brandstofdistributieapparaten in tankstations (ongewijzigd 25 €), gesloten terrassen (geïndexeerd: 34,85 €/m2), terrein voor kustrijwielen (geïndexeerd: 11,955 €/m2), kampeerterreinen (geïndexeerd: 37,918 en 162,507 €/plaats), strandterrassen (geïndexeerd 8,368 €/m2), taxidienst (geïndexeerd 59 €/j/voertuig of 119 € naargelang al dan niet gebruik gemaakt wordt van standplaatsen op de openbare weg), ander gebruik van de openbare weg (geïnd min 59,77 €), maken van reclame, vertoningen en vermakelijkheden met max = 47.818 € voor Plopsaland + …€ voor Plopsaqua (forfaitair want de gemeenten kunnen geen opcentiemen of gelijkaardige belastingen heffen op de grondslag van belastingen van niet-inwoners), marktkramers (ingewikkelde tarieven naargelang plaats en periode; voorziene opbrengst 2020: 190.000 €)

Nieuw:
verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk (0,05 a 0,10 € per bedeeld exemplaar (voorziene opbrengst 2020: 120.000 €)
masten en pylonen 2500 €/mast of pyloon indien hoger dan 15 m (voorziene opbrengst 2020: 25.000 €),
verhuren van voertuigen met bestuurder: 250 €/j).
exploitatie van zandgroeven (2672,65 € + 0,375 €/m3 gewonnen zand),
windschermen terrassen Marktplein (sinds 2018:retributie 83,80 €/j per lopende meter. De schermen zijn eigendom van de gemeente)

2.7. Milieu en afval-
– Tarieven containerpark Lees>>>
– Diftar tarieven  Lees>>>
Milieubelasting wordt geïndexeerd maar vanaf 2009.dus (aldus gezinnen van 56 naar 65 € en tweede verblijven 75 naar 90 €)
– Verkoop van artikelen op het recyclagepark blijven (restafvalzakken blijven op 1 €/zak) maar PMD zakken stijgen met 15% op voorstel IVVO

2.8. Parkeren
Niets gewijzigd buiten het nieuwe parkeermetersysteem ingevoerd op 1 juli 2019. Men denkt meer winst te hebben voor 2019 dan de geraamde 200.000 €

2.9. Strand
– taks op vaste badcabines geïndexeerd t.o.v. 2013 van 50 naar 54,106 €/j

2.10.Toerisme
– Belasting tweedeverblijven: wordt niet verhoogd:
zie hierboven

BESLUIT: de grote belastingen voor 2020 (tweede verblijven en geïndexeerd KI) worden niet verhoogd. Veel kleine belastingen geïndexeerd met achterstand t.o.v.  2014. Herberekend naar rato van de consumptieprijsindex van september 2013 naar die van september 2019 nl. verhoging van : 152.541/140.96 of 8,215%.
Uitzondering is de Milieubelasting. Daar gebeurt de indexaanpassing vanaf 2009 = verhoging van ongeveer 20 %

Vervolg 4/4 >>>>

BLIEDE NIEUWS:

De Panne krijgt zijn Mobilhome parkeerplaats. OPENKLIKKEN

RECLAME

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Gemeente Politiek. Bookmark de permalink .

13 reacties op Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 3/4)

 1. Carlo Heulens zegt:

  super interessante info/studie. Koksijde zou ook een De Bliedemaker kunnen gebruiken!

 2. noelhoste zegt:

  Ongelofelijke studie José. Schitterend werkstuk. Het resultaat bevestigt het algemene aanvoelen, dat de TV meer dan serieus bijdragen aan het op peil houden van de gemeentekas.

  • Moeilijk die TV bijdragen afzonderlijk te verkrijgen. Vind ik toch belangrijk punt indien men open beleid nastreeft.

  • Dat voelden we reeds lang aan, maar niemand durfde cijfers publiceren. De mijn zijn niet 100% juist (zie hypothesen) maar geven wel de grootteorde aan.
   Bemerk: het hoger beroep te Gent heeft de gemeente op 23 december 2019 in het ongelijk gesteld voor 1 persoon 1 jaar. (NIET het reglement werd behandeld).
   (zie aanvulling deel 2/4)

 3. Didier Geens zegt:

  taks op 2de verblijven boven 45 m2 is misschien niet geïndexeerd, maar wel gevoelig verhoogd door het vorig bestuur. Bedraagt niet 775 EUR maar 850 EUR! Dat is bijna 10% verhoging, dus veel meer dan een gewone indexaanpassing. Hopelijk stopt het huidige gemeentebestuur deze duidelijk oneerlijke discriminatie.

  • Bel. Tweede verblijven De Panne 2020:
   categorie 1: verblijfsgelegenheden met een maximale vloeroppervlakte van 45 m2: 575 €
   categorie 2: verblijfsgelegenheden met een vloeroppervlakte groter dan 45 m2: 775 €
   De belasting TV is NIET gewijzigd sinds aanslagjaar 2015 en in de gemeenteraad van 9 december 2019 vastgelegd t.e.m. 2025. Dus geen indexering gedurende 10 jaar dit in tegenstelling tot Knokke, Koksijde en Nieuwpoort (met jaarlijkse indexering)

   • Didier zegt:

    Beste, Ik heb het ondertussen nagekeken en kan U melden dat wij tot midden 2014 EUR 650 betaald hebben. Sinds midden 2015 betalen wij EUR 850. Deze gegevens zijn 100 % correct en kan ik U desnoods toesturen ter verificatie.
    Van de EUR 775 vind ik in mijn aangiften en betalingen niets terug. Rekent De Panne dan hoger af dan wat ze publiceren? Of geeft De Panne verkeerde (misleidende) informatie? Zeer benieuwd. Alvast bedankt voor uw steeds interessante bijdragen.

  • voor 2020-2025 is belasting tweede verblijven gebleven op 775 euro

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.