Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 4/4)

De website DEPANNETHEEK zit volledig in een nieuw kleedje.
Al eens gekeken naar “Personalia”?>>>

Nieuw gemeentebestuur, Foto HLN

Nog een laatste DE BLIEDEMAKER over het “Meerjarenplan 2020-2025” met de beloofde info over de:
– motivatie van de belangrijkste belastingen en ook de
– financiering van de begroting.


A. MOTIVERINGEN van enkele belastingen: Bron website gemeente>>>

1. Belasting op de wooneenheden zonder domicilie (voor analyse zie deel 2>>>)
..
De belasting op wooneenheden zonder domicilie is bovenal een forfaitaire weeldebelasting op het gebruik van een luxegoed, ongeacht het inkomen van de belastingplichtige.
Het criterium voor de bepaling van de tarieven is de oppervlakte van de woning. De belasting op wooneenheden zonder domicilie maakt een objectief onderscheid naargelang de verblijfseenheid maximaal of groter dan 45 m2 is. De verblijfsmogelijkheden zijn beperkter voor verblijfsgelegenheden met een maximale oppervlakte van 45 m2. De graad van comfort zal over het algemeen ook minder zijn bij een kleinere woning. Het is in die zin dan ook te verantwoorden dat een eigenaar van een meer bescheiden woning een lager tarief betaalt.
De frequentie van de huisvuilophalingen wordt tijdens de vakantie verhoogd, specifiek in de commerciële assen, de Dynastielaan en zijstraten, de Zeedijk, de straten tussen de Zeedijk en de Nieuwpoortlaan, respectievelijk Duinkerkelaan. De bijkomende huisvuilophalingen worden georganiseerd ten bate van de vele wooneenheden zonder domicilie, die tijdens de vakantieperioden worden bewoond. Het merendeel van de wooneenheden zonder domicilie situeert zich immers in deze zone.
Buiten de vakantieperioden zijn de zones, waarin voornamelijk wooneenheden zonder domicilie liggen, minder gefrequenteerd. Het risico op inbraak en vandalisme is dan ook groter. Om de veiligheid te waarborgen is meer politietoezicht nodig. Hiervoor moeten de nodige financiële middelen ter beschikking worden gesteld.
Door wooneenheden zonder domicilie is er gedurende het hele jaar en voornamelijk in de vakantieperioden en tijdens de weekends een toename van het aantal bewoners binnen de gemeente. De gemeentelijke voorzieningen en de dienstverlening moeten aan deze toename worden aangepast. Dit heeft een belangrijke weerslag op het gemeentelijk budget.
Vele woningen die op de lokale woningmarkt worden aangeboden, worden aangekocht door niet- inwoners, die hun goed als vakantiewoning bestemmen. Door de hoge prijzen zijn de woningen niet meer betaalbaar voor de eigen inwoners. Het is de taak van de gemeente om voor betaalbare woongelegenheden voor haar inwoners te zorgen. Belangrijk is immers dat het sociaal weefsel behouden blijft en dat dit niet teniet wordt gedaan door vele woningen, die slechts occasioneel worden bewoond. Daarom wordt onder meer ook geïnvesteerd in sociale woningbouw. Een deel van de middelen voor de realisatie van deze projecten wordt gehaald uit de inkomsten, gegenereerd door de belasting op wooneenheden zonder domicilie.
De deelgemeente Adinkerke wordt niet als een aparte categorie aanzien. Er wordt vastgesteld dat steeds meer eigenaars van een vakantieverblijf ook opteren voor een woning in Adinkerke. De grotere aantrekkingskracht bij potentiële tweede verblijvers leidt ertoe dat de eigen inwoners ook minder toegang hebben tot de ‘lokale’ woningmarkt en dat bovendien de vastgoedprijzen ook in Adinkerke zijn gestegen. Het is de bedoeling dat de woningen ook voor de eigen bevolking beschikbaar en betaalbaar blijven. De gemeente wil het residentieel wonen in de dorpskernen beschermen en wil in dat opzicht de tarieven in de dorpskernen even hoog houden als in de toeristische zones.
De belasting op een wooneenheid zonder domicilie wordt niet enkel gevestigd ten laste van personen, die niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregister van De Panne. Ook inwoners wier eigendom valt onder het toepassingsgebied van de belasting op wooneenheden zonder domicilie, zijn de belasting verschuldigd.,,”
(voorziene ontvangsten 2020: 5900 M€)

2.Opcentiemen op de onroerende voorheffing: geen explicite motivatie gevonden.
Is een zeer belangrijk inkomen in alle Vlaamse gemeenten. In De Panne (en Koksijde) relatief hoog tengevolge een zekere compensatie ingevolge het afschaffen van personenbelasting in december 2007 Lees>>>>>
Deze opdeciem blijft sinds 2007 vast op 1228. Het kadastraal inkomen wordt wel jaarlijks geïndexeerd, zodat deze belastingopbrengst ieder jaar meestijgt.
(degene die het meest bijdraagt is Plopsaland + Plopsaqua ? Voor de belastingen op “vermakelijkheden” betaalt Plopsaland het plafond nl 47.818 € + deel voor Plopsaqua)
(Voorziene ontvangsten 2020: 11.237 M€= het grootste inkomen voor de gemeente)

3. Milieu belasting.
…Het gemeentebestuur moet aanzienlijke inspanningen leveren om te voldoen aan de normen inzake milieu.
Het gemeentebestuur wordt geconfronteerd met hoge kosten voor het beheer, de verwijdering en de verwerking van afvalstoffen, hetzij via de gemeentelijke huisvuilophaaldienst of via het recyclagepark en met kosten voor de verwerking van geloosd afvalwater, voortkomende uit huishoudens, handel, nijverheid, industrie of landbouw of enig andere activiteit, het aanleggen en onderhouden van het rioolnet en aanverwante installaties, het reinigen van de grachten.
….Handelszaken en zelfstandigen produceren over het algemeen meer afval dan een gemiddeld gezin. Deze categorieën doen echter op de privé-sector beroep om hun bedrijfsafval te laten ophalen. Het gemeentebestuur staat niet meer in voor de afhaling van het bedrijfsafval, met uitzondering van het gelijkaardig bedrijfsafval, zijnde 100 zakken per jaar. Een gemiddeld gezin geraakt echter per jaar niet aan dit aantal opgehaalde zakken. Dit verantwoordt de iets hogere belasting dan deze voor gezinnen.
De belasting voor eigenaars van een wooneenheid zonder domicilie verschilt van deze voor de eigen inwoners. Er mag namelijk worden aangenomen dat zij minder frequent van de huisvuilophaling gebruik maken, vermits ze slecht occasioneel in De Panne verblijven.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen gezinnen en alleenstaanden, omdat er wordt van uit gegaan dat gezinnen meer huisvuil produceren dan alleenstaanden en dus meer op de huisvuilophaaldienst beroep moeten doen.
Naast de milieubelasting bestaan binnen de gemeente ook belastingen en retributies waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid afval die wordt aangeboden.
Voor bepaalde fracties van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, die worden aangebracht op het recyclagepark, is een contantbelasting verschuldigd. Deze is afhankelijk van het gewicht.
Er wordt een retributie aangerekend voor de huis-aan-huisophaling van grof huisvuil en/of het hakselen van snoeihout aan huis.
De ophaling van restafval- en gft-afvalcontainers gebeurt via een diftar-systeem. De contantbelasting varieert naar rata van het gewicht dat voor ophaling wordt aangeboden.
Voor huisvuilzakken wordt een retributie aangerekend.
Met voormelde inzamel- en verwerkingswijzen wordt in zekere mate tegemoet gekomen aan het princlpe ‘de vervuiler betaalt’…”
Milieubelasting wordt geïndexeerd maar vanaf 2009. Dus (aldus gezinnen van 56 naar 65 € en tweede verblijven 75 naar 90 €) is stijging van 20%
(Voorziene ontvangsten 2020: 1225 M€)

4.Parkeren
..De toename van de parkeermogelijkheden vereist nieuwe maatregelen voor de controle op de beperking van de parkeerduur op de voorgeschreven plaatsen.
Het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden brengt voor de gemeente aanzienlijke lasten met zich.
Betalend parkeren moet kaderen in een globaal parkeerbeleid. Het gemeentelijk mobiliteitsplan, het eigen specifiek karakter van de gemeente en de gemeentelijke financiën zijn de randvoorwaarden van het parkeerbeleid. De doelstellingen van het beleid inzake betalend parkeren zijn:
1. Rotatie in het commerciële centrum. Het tarief moet van die aard zijn dat langparkeerders afgeschrikt worden zodat er steeds voldoende plaats is voor bezoekers van de handelszaken, voornamelijk kortparkerende inwoners en toeristen;
2. Afstemming van de uren betalend parkeren op de openingsuren van de handelszaken;
3. Een transparant systeem dat klantvriendelijk is en geen pestkarakter heeft.
Wijzigingen aan het betalend parkeren moeten worden getoetst aan de randvoorwaarden en de doelstellingen…
(Voorziene ontvangsten 2020: 800 M€)

5. Nieuw: Verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk
Het ongevraagd en systematisch verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten in alle brievenbussen of op de openbare weg is nadelig voor het milieu. De huis-aan- huisverspreiding van ongeadresseerd drukwerk gebeurt immers niet op een selectieve manier, waardoor het volume papierafval verhoogt. Bij geadresseerd drukwerk kan worden aangenomen dat de bewoner om het drukwerk heeft verzocht.
De gemeente moet voor de inzameling van het papierafval containers en bijkomende infrastructuur voorzien. De afvoer en de verwerking worden eveneens door de gemeente bekostigd. Zo gebeuren er nu ook twee ophaalbeurten per maand. Dit is een aanzienlijke financiële last.
Het is dan ook aangewezen dat deze kosten worden gerecupereerd. De belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten moet dan ook bijdragen om een budgettair evenwicht te realiseren.
Het is geenszins de bedoeling om met dergelijke belasting de inhoud van het niet-geadresseerd drukwerk te viseren, dan wel de manler waarop dit wordt verspreid. Het leidt immers tot een verhoogd volume papierafval.
Er wordt een vrijstelling verleend wanneer het gaat om drukwerk of producten die worden verspreid naar aanleiding van verkiezingen of een volksraadpleging. ln deze gevallen gaat het immers om gebeurtenissen met een grote maatschappelijke relevantie, die op dat ogenblik ruimschoots het ecologisch nadeel van de verspreiding van drukwerk of daarmee gelijkgestelde productencompenseert.
Voor socio-culturele en sportverenigingen en andere verenigingen of organisaties met humanitaire of caritatieve grondslag is drukwerk soms de enige manier om hun activiteiten of werking te propageren. Ook voor vormings- en onderwijsinstellingen binnen de gemeente De Panne is dit het uitgelezen middel om zich kenbaar te maken. Gelet ook op hun geringe financiële draagkracht is het dan ook billijk hier een vrijstelling toe te kennen.
Dit geldt ook voor initiatieven, die worden genomen door buurt- of wijkcomités. De sociale dynamiek, die daarvan uitgaat, is immers heel belangrijk voor het welbehagen van de bewoners. Het zou dan ook niet correct zijn dit te fnuiken door het opleggen van een belasting, te meer dat het gaat om initiatieven die slechts sporadisch plaatsvinden...)(0,05 a 0,10 € per bedeeld exemplaar (voorziene opbrengst 2020: 120.000 €)

6. Belasting op leegstaande en/of verwaarloosde woningen en gebouwen.
..Het is wenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare patrimonium voor wonen optimaal wordt benut. De bewoning en het gebruik van kwalitatieve woningen en gebouwen moet dan ook worden gestimuleerd.
Tevens moet de verwaarlozing van panden, bestemd voor economische activiteiten, worden tegengegaan, in concreto wat betreft het handelspand zelf maar ook wat betreft de bovenliggende verdiepingen.
De verwaarlozing van een woon- en/of handelspand is veelal het gevolg van een langdurige leegstand. Dit is nefast voor het straatbeeld en in bepaalde gevallen leidt dit tot een verloedering van de buurt. Het wordt een aantrekkingspool voor baldadigheden en sluikstorten. Dit moet ten allen prijze worden vermeden.
Verloedering van de woonomgeving heeft onvermijdelijk ook een invloed op de netheid van de omgeving. Het gemeentebestuur is verplicht in de nodige middelen voorzien om deze proper te houden.
Leegstand kan leiden tot een verminderde sociale controle. ln dit geval is er nood aan bijkomende politiecontroles. Net zoals het element netheid is dit voor de gemeente een financiële meerkost.
Een gemeentelijke belasting op de verwaarlozing en leegstand van woningen en/of gebouwen is derhalve een belangrijk instrument ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing.
Er wordt inzake tarifering een onderscheid gemaakt tussen woningen en gebouwen. Onder de noemer gebouwen zitten onder meer handelspanden. De laatste jaren kent de gemeente een forse toename van handelspanden, die gedurende lange tijd leeg blijven staan en soms al tekenen van verwaarlozing vertonen. Voornamelijk in het commerciële centrum is dit storend. Het is voor inwoners en bezoekers, ook gelet op het sterk toeristisch karakter van de gemeente, weinig aangenaam om daarmee te worden geconfronteerd. Het stimuleert mensen niet om in die buurt te wonen en het weerhoudt potentiêle starters in een commercieel twijfelachtige en steeds minder aantrekkelijke omgeving een zaak of activiteit te beginnen.
Eerder dan leegstaande woningen is dit een probleem dat prioritair moet worden aangepakt. Dit verantwoordt dan ook een hoger tarief voor gebouwen.
Omdat de belasting voor zowel woningen als gebouwen een aansporing moet zijn om op zo kort mogelijke termijn aan de toestand van leegstand en/of verwaarlozing te remediëren, is een progressieve aanslagvoet aangewezen. Een jaarlijkse toename van de belasting is dan ook te verantwoorden…”.
Voor een woning vastgesteld op 1352 € (2019:1250). Wordt vermeerderd met 1082 € per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat de woning ononderbroken in het register staat. De belasting kan maximaal 4599 € bedragen. Voor een gebouw wordt  2705 €, vermeerderd met 1082 € per jaar en maximaal 5951 €.
(voorziene opbrengst 2020: 100.000 €)

7. Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen:
,,De belasting is een drukkingsmiddel dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een nieuw gebouw optrekt of een gebouw verbouwt, ertoe moet aanzetten in de nodige parkeerruimte te voorzien, hetzij door de bouw van garages of aanleg van parkeerplaatsen in het gebouw zelf of in de nabije omgeving.
De parkeerdruk op het openbaar domein is de laatste jaren immers toegenomen. De belasting moet daarom voldoende hoog zijn om effect te ressorteren, met name ervoor zorgen dat er voldoende parkeerruimte beschikbaar blijft op het openbaar domein.
Er is in het verleden duidelijk gebleken dat een te laag belastingtarief voor de bouwheer geen beletsel was om geen garages of parkeerplaatsen te realiseren.
Bovendien was het voor bouwheren een frequente praktijk is geworden de belasting af te wentelen op de respectieve kopers. Een hoger tarief moet in de mate van het mogelijke een ontradend effect hebben op deze handelswijze.
lnzake tarifering wordt er geen onderscheid gemaakt volgens de ligging van het gebouw, waarop de ontbrekende parkeerplaatsen betrekking hebben. ln de perioden, waarin de nood aan parkeerplaatsen het hoogst is, met name het toeristisch hoogseizoen, is de parkeerdruk op het volledige grondgebied van de gemeente heel hoog. ln de hoofdgemeente De Panne gaat het voornamelijk om toeristen die naar zee trekken. ln de deelgemeente Adinkerke gaat het om bezoekers van het pretpark Plopsaland, die op zoek gaan naar een vrije parkeerplaats. ln die optiek is het wenselijk dat voor zowel wagens van bewoners of van bezoekers van commerciële inrichtingen een parkeerplaats voorhanden is in de gebouwen zelf , zodat zij niet verplicht zijn gebruik te maken van de parkeerruimte op het openbaar domein. De openbare parkeerpleinen of randparkings hebben immers onvoldoende capaciteit om alle wagens op te vangen.
Met de opbrengst van de belasting kan de gemeente, althans gedeeltelijk, zorgen voor de aanleg van vervangende parkeerplaatsen...”
(8116 euro/ontbrekende parking; voorziene opbrengst 2020: 310.000 €)

8.Belasting op inname van het openbaar domein bij bouwwerven, bouwwerken, verhuizingen en voor het plaatsen van containers.
“..Bij bouwwerken en bouwwerken wordt meestal een gedeelte van de openbare weg ingenomen. Dit kunnen ook parkeervakken zijn. Deze innamen vormen een belemmering voor het verkeer en moeten derhalve tot een minimum worden herleid.
Wanneer parkeervakken of -zones worden ingenomen, worden die onttrokken aan het publiek voor een normaal parkeergebruik. Het is de bedoeling dat deze zoveel mogelijk als parkeerruimte beschikbaar blijven. Voor een normaal parkeergebruik gelden de tarieven, vastgesteld in het retributiereglement op het stilstaan en parkeren. Als voor de inname van parkeervakken geen vergunning wordt aangevraagd, blijft de parkeerretributie van kracht. De inning gebeurt dan ook gewoon door de parkeerbeheerder Streeteo.
Bij herhaling wordt vastgesteld dat vooral innamen, die beperkt zijn tot een dag, niet worden aangevraagd. Meestal gaat het dan om kleinere aannemers die in de directe omgeving kleine werken moeten uitvoeren, en ofwel niet op de hoogte zijn van de administratieve formaliteiten inzake inname van het openbaar domein ofwel zich de werklast van de aanvraag ontzien. Ditzelfde is ook waar voor particulieren die eenmalig een puin- of afvalcontainer laten plaatsen of als bij een verhuis meubelliften en verhuiswagens tijdelijk een deel van het openbaar domein bezetten. Het is dan ook wenselijk in dergelijke gevallen geen belasting aan te rekenen. Wanneer echter in voormelde gevallen wel een aanvraag wordt gedaan met het oog op het vrijhouden van een deel van het openbaar domein, eventueel inclusief parkeervakken, moeten daartoe signalisatieborden worden geplaatst.
Voor ieder aangevraagde en vergunde inname worden signalisatieborden voor een tijdelijk parkeerverbod geplaatst door de gemeentelijke technische dienst. Achteraf worden deze weer weggehaald. Het is billijk dat de kost daarvoor ook wordt vergoed.
Als de inname over meer dan één dag loopt, is de hinder voor verkeer of voetgangers groter, moet een vergunning worden aangevraagd en is voor die dagen dan ook een belasting verschuldigd.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen parkeervakken en andere innamen. Het is immers niet altijd duidelijk of het al dan niet een parkeerplaats betreft. Dit leidde ook in het verleden bij belastingplichtigen tot verwarring. Bij de inname van een parkeerplaats wordt de oppervlakte van die parkeerplaats voor de berekening in aanmerking genomen.
De controle op de innamen gebeurt door een daartoe aangeworven medewerker van het gemeentebestuur, wat een supplementaire financiële last is.
…De gemeentelijke administratie beschikt voor de vaststelling van de innamen over nieuwe software. De kostprijs daarvan moet minstens gedeeltelijk kunnen worden gerecupereerd..
(voorziene opbrengst 2020: 290.000 €)

B. financiering van de begroting.
Op tabel M2 hierboven is het “Beschikbaar budgettair resultaat” op het einde van elk boekjaar af te lezen (lijn IX): 4,320 M€ op einde van 2025 (begonnen met 10,735 M€ begin 2020).

Financieringssaldo: lijn IV
– Ontvangsten:
Ieder jaar zijn er “Aflossingen” door de AGB De Panne(=Autonoom GemeenteBedrijf) tengevolge de verbintenissen de ze overeengekomen waren om de gedane investeringen terug te betalen (vb sporthall,…): ongeveer 520 M€/j. Ook zijn er 2 boekjaren waar 11 en 10 M€ (totaal 21 miljoen over de 6 jaar) nieuw geld geleend wordt nl: 2011 en 2024. De som van AGB+leningen staat geboekt onder Ontvangsten.
– Uitgaven:
Dit zijn de kosten die moeten betaald worden voor de diverse leningen uit het verleden – — – Financeringssaldo:
het verschil.

Op de volgende tabel zien we de Autofinancieringsmarge = Exploitatiewinst – Uitgaven voor de leningen. Het laatste boekjaar in 2025 is dat positief nl 470 M€ wat wettelijk verplicht is.

SPONSOR

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Gemeente Politiek. Bookmark de permalink .

2 reacties op Meerjarenplan 2020-2025 voorgesteld door schepencollege (deel 4/4)

 1. Luc Vervliet zegt:

  Belasting op het ontbreken van parkeerplaats (8.116€/ontbrekende parkeerplaats, voorziene opbrengst 310.000 € in 2020) heeft geen effect. Deze belasting is miniem tov de kost om in een nieuwbouw een garage extra te voorzien en uiterst miniem tov de extra verkoopswaarde als je de ruimte voor woonoppervlak kan gebruiken. De enige efficiënte manier om parkeerruimte te creëren is ze te verplichten en, bij niet-naleving, de bouwtoelating niet te verlenen

  • Dag Luc. Inderdaad misschien niet hoog genoeg. Is niet bedoeld om echt inkomen te bezorgen aan de gemeente. Daar is destijds zwaar over gediscussieerd geweest in de vorige gemeenteraad. Er zijn ook straten (commerciële zone A) waar je geen ingang voor de garage mag bouwen (vb Zeelaan-Bad). Dan moet geprobeerd worden een nieuwe parking/staanplaats te bouwen in omgeving van 300 m (denk ik).
   Via bouwvergunning? Inderdaad het ideale moment. Ik vermoed dat bij de bouwaanvraag daar regelmatig zwaar over gediscussieerd wordt (vb Residentie Mon Bijou).
   De 2 helpen dit te forceren + achteraf betalend parkeren zodat de garage ook gebruikt wordt (Dynastielaan)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.