Nieuw Woonerf: Koninginnelaan en omgeving

ER IS EEN AANPASSING GEBEURD VAN DIT ARTIKEL (het “Blauw” in tekst is deze correctie).

Op de agenda van volgende gemeenteraad van 13 januari 2020 staat: “Invoeren van een woonerf in een gedeelte van de zone begrensd door de Nieuwpoortlaan, Koninginnelaan, Leopold II Laan, Frans Beerlantlaan, Kinonlaan, Astridlaan en Koninginnelaan”. Alsook “Invoeren in de Dokter A. Depagelaan van éénrichtingsverkeer alsook in de Clos Normandstraat , behalve voor fietsers”.

DE BLIEDEMAKER is benieuwd wat de discussie zal zijn over dit agendapunt. Indien het “Woonerf” als dusdanig goedgekeurd wordt is het niet meer de bedoeling dat je met de auto van de Prins Albertlaan naar de Koninklijke Baan rijdt (aan maximum 20 km/h!) + voetgangers in het midden van de straat.
Schepen van Openbare Werken, Wim Janssens, laat weten via een reactie hieronder dat er “verwarring” is over dit agendapunt. De verbinding Prins Albertlaan-Koninklijke Baan is uit het Woonerf genomen (purperen weggedeelte op plan hieronder).

Eigenaardig dat hier dan toch ook “P” stenen (van woonerf)  komen op de weinige parkings. Indien zo. dan is een snelheidsbeperking van 30 km/h meer dan aangewezen (zie reacties van Christine Denorme).
Wie zal de maximumsnelheid controleren? (politie, GAS-ambtenaren of parkeerwachters).
Werden de betrokkenen hierover geïnformeerd? (nieuw gemeentebestuur heeft “inspraak” toch hoog in het vaandel?)
Gevolgen voor de “herinrichting van de Dumontwijk”?

Ing. Wim Morel, schepen Johan Blieck, vertegenwoordiger IWVA,.., ir. Lobelle. Foto JDC-mei 2015

1. Vorig gemeentebestuur
In mei 2015 werden door het gemeentebestuur, het IWVA en het studiebureau Lobelle de grote grote woonkernvernieuwingen voorgesteld. Lees>>>>. 
We mogen vooral het vorig schepencollege feliciteren dat dit ambitieus project door hen ingezet werd. Deze zijn nu in het stadium van oplevering gekomen. (incl. het Marktplein en de Ollevierlaan exclusief de Dumontwijk). De voelen we nog in hoge investeringsbudget 2020 nl 10,42 M€!
Deze wegenis werd destijds op de infovergadering duidelijk in 3 verschillend categorieën ondergebracht:
1. wegen met een ontsluitings- en verdelingsfunctie. Hier wordt goed nagedacht op de verbindingen naar de parkeerzones: vb ingang via Keesjesdreef, uitgang via einde Brouwersstraat, Vanelverdinghestraat,  Lecomtestraat, Decoussemaekerstraat.
2. wegen echt voor lokaal verkeer met aandacht voetpaden van langs 1 zijde  minimum 1,5 m; ook ruimte voor de fietsers: dit zijn de de meeste straten in De Panne)
3. woonstraten van het type woonerf (met gelijkvloerse voetpaden). Beperkingen om parking-zoekverkeer te ontmoedigen : vb de huidige Kasteelwijk, de Duinenstraat, de nieuwe Kunstenaarslaan, A. Depagelaan, Clos Normandstraat en toekomstige “historische Dumontwijk”)
Categorie 1 is in asfalt
Categorie 2 is ook in asfalt met kruispunten/voetgangersovergangen  in stempelbeton
Categorie 3 wordt een wandel/fiets wijk met bestrating in harmonie met de omliggende woningen.

MOOIE NIEUWE Kunstenaarslaan in “woonerf” bestrating met letter P op de parkingplaatsen

GESLAAGDE NIEUWE Clos Normandstraat in “woonerf” bestrating met letter P op de zeer weinig resterende parkingplaatsen

Ik herinner me niet dat op deze infovoorstelling van 2015 werd vermeld om de Astridlaan als “woonerf” te bestemmen. Dit is momenteel een vrij drukke verbindingsstraat tussen de Prins Albertlaan en de Koninklijke Baan.
Ingevolge deze wegeniswerken werden de vroegere voorstellen van DE BLIEDEMAKER definitief begraven om de Prins Albertlaan tot een Oostelijk Ringbaan om te bouwen . Lees+zie hieronder>>>

2. Pleidooi op DE BLIEDEMAKER voor Oostelijke Ringbaan (2007)

DE BLIEDEMAKER heeft veel vroeger dikwijls gesteld dat :
1. Zeelaan éénrichtingverkeer moet worden (om nog bredere voetpaden te hebben, temeer daar de Zeelaan reeds grotendeels éénrichting was wegens het (vroegere) verbod afslag uit Nieuwpoortlaan)
2.  Zeelaan afsluitbaar moet kunnen voor shoppingevenementen. Indien dat regelmatig gebeurt moet wel het verkeerscirculatieplan rond De Panne grondig aangepast worden (oostelijke ring via de Prins Albertlaan)
Ook de seniorenraad van De Panne heeft hierover destijds meermaals vergaderd. Het unaniem standpunt was en is:
“..Een volledig verkeersarme Zeelaan. Qua veiligheid een must. Ook hebben alle verkeersarme straten in Italie – Duitsland – Nederland en Frankrijk bewezen dat dit commercieel een voltreffer is…”

Voorstel DE BLIEDEMAKER: anno 2007

DE BLIEDEMAKER zal zich niet kunnen verwijten hier geen aandacht op gevestigd te hebben. Zie vorige artikels:
– Aanpassing mobiliteitsplan volgens DE BLIEDEMAKER (2007): Lees>>>>
– Eerste discussies éénrichtingsverkeer Zeelaan in 2007: lees>>>>
– Openbare vergadering dec 2007 met voorstel 1 richting (o.a. interventie Rudy Berquin)Lees>>>
– Fietsvoorzieningen in de Zeelaan + snelheidsbeperking lees>>>
– Vraag herziening mobiliteitsplan (2008) Lees>>>>

3. Invoeren Woonerf
DE BLIEDEMAKER heeft nog geen gegevens over dit agendapunt voor de gemeenteraad van 13 januari 2020. Men kan wel reeds ter plaatse de straten identificeren waar de parkings een letter “P” hebben van Woonerf. Hieruit onderstaand plan.

Voorgesteld nieuw Woonerf in het groen? Schets JOSE.DECOUSSEMAEKER@GMAIL.COM volgens P op de parkings parkings

Voorstel DE BLIEDEMAKER:Groen: woonerf; Purper: verbindingsweg + ontsluitingsweg naar de aangeduide parkings.

Het creëren van een “woonerf”is meestal een meerwaarde voor de omwonenden. Het is de uiting van een nieuwe levensstijl waarin de kwaliteit van het leven het belangrijkste wordt. Dus hiervoor alle lof aan het gemeentebestuur.

Maar is men niet wat te kwistig met dat begrip uit de wegcode? Weet men de consequenties hiervan? Vooral voor het gedeelte Frans Beerlandtlaan tussen de Prins Albertlaan en de Astridlaan, de Astridlaan zelf en het gedeelte van de Koninginnelaan tussen Astridlaan en Koninklijke Baan (purper hierboven).

Definitie WOONERF
volgens artikel 22bis van de WEGCODE.
Verkeer in woonerven:

 • daar mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : spelen zijn er eveneens toegelaten;
 • daar mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;
 • is de snelheid beperkt tot 20 km per uur
 • a) is het parkeren verboden, behalve :
  – op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;
  – op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
  b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.

Inrichten Woonerf

Een woonerf dient op het stuk van wegverkeer bijzonder ingericht te worden in functie van het gelijktijdig aanwezig zijn van voetgangers en bestuurders, die beiden gans de beschikbare ruimte van het woonerf mogen gebruiken. Het gaat er inderdaad om dit gelijktijdig aanwezig zijn zo harmonieus mogelijk te maken en de veiligheid van alle weggebruikers die overal in het woonerf mogen wandelen, te verzekeren. Ofschoon het doorgaand verkeer niet strikt verboden is, moet alles in het werk gesteld worden om het dermate te ontmoedigen dat het zo gering mogelijk is en dat het wezenlijk een plaatselijk karakter heeft.

Teneinde een goede organisatie van het verkeer te verzekeren en de veiligheid van de weggebruikers zoveel mogelijk te garanderen, dient de aanleg van een woonerf te worden opgevat ais volgt:

–  de toegangen en uitgangen moeten als dusdanig herkend kunnen worden door hun aanleg zelf. Ze moeten ten opzichte van de gewone verkeerswegen- een niveauverschil vertonen. 
Ofschoon elke ingang en elke, uitgang respectievelijk voorzien moeten zijn van verkeersborden F12a ” woonerf ” en F12b b “einde van een woonerf”, dient het specifiek karakter van het woonerf, onder meer gekenmerkt door een niveauverschil; bij de eerste oogopslag duidelijk te worden.

– de weg mag niet verdeeld worden in een rijbaan en een trottoir. (n.v.d.r. Visserslaan is in overtreding)
Aangezien allen, voetgangers en bestuurders, het geheel van de beschikbare ruimte mogen gebruiken, kan de klassieke verdeling in rijbaan en trottoir niet toegepast worden. Het behoud of het aanleggen van trottoirs zou voor gevolg hebben dat, zelfs onbewust, bij de weggebruikers de reflexen die voortkomen uit de scheiding van de verkeerssoorten, opnieuw worden opgeroepen, wat het tegendeel is van het doel dat men moet bereiken.

technische aanleg en speciale inrichtingen, zoals niveauverschillen, drempels, bochten, versmallingen, bloembakken, struiken, enz., moeten voorzien worden voor het gedeelte van het woonerf dat geschikt is voor het voertuigenverkeer, ten einde de rechtlijnigheid te breken en de snelheid van de voertuigen te verlagen. Behalve wanneer de plaatsgesteldheid het niet toelaat, zeer in het bijzonder omwille van de smalheid van de weg, mag een weggedeelte in rechte lijn niet langer zijn dan ongeveer 50 meter. Indien het niet mogelijk is, zich aan deze afstand te houden, wordt de aanleg van niveauverschillen of ezelsruggen verplicht, en deze mogen niet verder van elkaar verwijderd zijn dan ongeveer 50 m…..

– een voldoende aantal parkeerplaatsen moet binnen het erf zelf of in de onmiddellijke omgeving ervan, beschikbaar zijn voor de bewoners.

– de voor het parkeren voorbehouden plaatsen moeten, in principe, afgebakend worden door witte wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur. (n.v.d.r. zie voorstel in volgend artikel) Bovendien moet op elke plaats de letter “P” op de grond aangebracht worden.

Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve:
–  op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter ”P” aangebracht is;
–  op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

Meer uitvoering becommentarieerd zijn de aanbevelingen voor het inrichten van een woonerf via de omzendbrief van 9 september 2013 door de Brusselse minister van Openbare Werken Grouwels.  Brussel wil immers de erven zo ‘efficiënter’ maken. Lees volledig>>>

Lees essentie >>>

  • In een (woon-)erf moeten de voetgangers zich continu kunnen verplaatsen, zonder onderbreking van de looplijn.
  • De voertuigen moeten continu, maar traag, kunnen rijden. Hoewel, in een woonerf is de doorstroming van de voertuigen “zeer bijkomstig”
  • Om ‘efficiënt’ te zijn, is het van belang dat het erf of woonerf duidelijk wordt afgebakend. Het begin en het einde van de zone moet opvallen door een contrastrijke aanleg, met een poorteffect. Men kan dat poorteffect bijvoorbeeld realiseren door een niveauverschil in te bouwen, maar het niveauverschil mag geen obstakel vormen voor personen met een beperkte mobiliteit.
  • Hoewel voetgangers de volledige breedte van de openbare weg mogen gebruiken, is het nuttig om zones te creëren die voetgangers een continue doorgang garanderen, om wandelzones voor de handelszaken af te bakenen (in een erf), en om rustzones in te plannen.
  • Langs de gevels moet een strook van 1,5 m vrijgehouden worden, om de toegang tot de gebouwen mogelijk te maken. Stadsmeubilair, plantvakken of parkeerplaatsen moeten ervoor zorgen dat de auto’s niet te dicht langs de gevels rijden.
  • De parkeerplaatsen worden afgebakend door gebruik te maken van een contrasterende kleur of door ze af te lijnen met witte verf en een letter ‘P’ in de hoek te schilderen, en niet door een extra verkeersbord te plaatsen (verkeersbord E9).
  • In theorie worden woonerven aangelegd zonder verhogingen van het terrein. Toch kunnen ook bestaande wegen met een verhoogd voetpad in aanmerking komen voor het statuut van woonerf. Dat is het geval wanneer de bestaande voetpaden veel te smal zijn om alle voetgangers veilig te kunnen doorlaten.
  • Vóór een gemeente een woonerf aanlegt, moet ze eerst overleg plegen met de omwonenden. De wet zegt niet hóe dat overleg moet verlopen. De gemeente kan dit dus naar eigen goeddunken organiseren.Bovendien is het wenselijk – maar niet verplicht – om de verschillende weggebruikers in te lichten over de nieuwe verkeerssituatie. Dat kan via het gemeenteblad, de pers, de lokale radio,
  • Een bepaald gebied kan maar fungeren als woonerf, als het gebied werd ingericht als  woonerf.

Voorstel DE BLIEDEMAKER
Woonerf is zeer goed omwonenden en wandelaars en fietsers.
– Maar het purper gedeelte zou moeten uitgesloten worden en het statuut verkrijgen van verbindingsweg (Houtsaegerwijk met baan naar Koksijde) en ontsluitingsweg naar parkingzones Fr, Beerlandtlaan en Prins Albertlaan. Immers eis van MAX 20 km/h en voetgangers die de volledige baanbreedte gebruiken lijkt niet toepasselijk.
– Letters “P” zijn reeds ingebouwd in de parkings van de verbindingsweg.
– Men moet goed gewaar worden wanneer men een woonerf binnenrijdt. Niet alleen duidelijke verkeersborden (zie de bovenste foto) en aandacht op max 20 km/h maar ook is het essentieel  het begin en het einde van de zone te doen opvallen door een contrastrijke aanleg, met een poorteffect. Men kan dat poorteffect bijvoorbeeld realiseren door een niveauverschil in te bouwen.
– een woonerf beslissen kan niet zonder voorafgandelijke duidelijke afspraken over de snelheidscontrole van 20 km/uur. Als de politie Westkust dat niet ondersteund mogen we het vergeten. (cf Dumontwijk is ook een woonerf maar tot heden niet als dusdanig ingericht. Vandaar dat de politie daar niet wil optreden. Een hoofdingang is via de Visserslaan (kant Markt) en daar vlamt men naar boven aan snelden van 50 km/h (of meer).
Of zal men de GAS ambtenaren inschakelen om die snelheid te controleren? Zal dat streng genoeg zijn? Hebben zij de nodige bevoegdheden en apparatuur?
Of controle door parkeertoezichters? Of zal men zich tevreden stellen door alleen maar een  automatische snelheidswaarschuwing te plaatsen rood-groen?
Wegens de aard van dit weggedeelte zou men zeker in dit gedeelte max 30 km/h moeten invoeren. Fietssuggestiestroken zijn psychologisch een verbetering, maar hebben geen wettelijk karakter. Het is er druk verkeer met bochten zonder boordstenen aan de voetpaden (zie reactie van Christine Denorme) . 
In ieder geval: indien geen snelheidscontrole dan zal de 20km/h nooit nageleefd wordt. Men moet zich ook realiseren dat bij sporadische politiecontrole de Pannenoars de eerste boete-slachtoffers zullen zijn
– zijn de belanghebbende die deze baan gebruiken geconsulteerd of zullen die geconsulteerd worden bij de invoering van deze vrij drastische maatregel. (vb in een woonerf zijn normaal weinig parkings. bijgevolg werd dat consequent toegepast in de gelijkvloerse straten (Clos Normand, Depage- en Kunstenaarslaan). Gevolg weinig resterende parkingszones. Deze zijn zeer duidelijk aangeduid en het essentieel dat buiten deze zones NIET mag geparkeerd worden). Wordt dit ondersteund door de politie Westkust?
Het nieuw gemeentebestuur verkondigt INSPRAAK. Zal dat hier nog gebeuren?
– Het is spijtig dat het “woonerfgedeelte” van de Koninginnelaan niet bestraat is in ander asfaltkleur (kan nog via toplaag) of ook in stenen zoals de Depagelaan en de Kunstenaarslaan om het geheel te benadrukken. Uit schrik voor duurzaamheid?

Omkering éénrichting A. Depagelaan
Voordelen
1. minder zoekverkeer van toeristen om een parking te zoeken in het woonerf.
2. 1 oversteekplaats minder voor de wagens die van Koksijde komen en de trambaan oversteken (gevaarlijk + vertraging trams)
Nadeel
de inwoners van de Koninginnelaan (westelijk deel), Depagelaan en Kunstenaarslaan moeten een grote omweg doen om hun garage/parking te bereiken (via Meeuwenlaan of via Prins Albertlaan)

Extrapolatie naar de Dumontwijk
Deze wijk is reeds woonerf sedert 2004. Daar momenteel deze wijk helemaal niet ingericht is als woonerf zijn er voorlopig geen politiecontroles van de politie Westkust. Dit zal veranderen eens de wijk heringericht wordt met o.a. zeer weinig parkings
Ook hier rest het nieuw gemeentebestuur nog een grote taak om dit met de burgers te bespreken. INSPRAAK? WANNEER?
Temeer omdat men het statuut van woonerf in de “historische Dumontwijk”  wil doortrekken tot ook in het gedeelte tussen de Witte Berglaan en de Duinkerkelaan-Koninklijke Baan. Destijds (eind 2003) heeft het gemeentebestuur een poging (met inspraak) gedaan om deze uitgebreide Dumontwijk ook te laten voldoen het nieuw verkeerscirculatieplan en het statuut woonerf. Maar dit werd hevig afgeblokt door de inwoners.
Wat zal men nu doen wanneer de nieuwe plannen voor de inrichting Dumontwijk in de openbaarheid komen.
Zijn er poorteffecten voorzien aan de 3 inrij-mogelijkheden. Hoge Duinenlaan en Halmenstraat vanaf de Duinkerkelaan en Visserslaan vanaf de Zeelaan. Vooral deze laatste     inrij zal grondig moeten aangepast worden om de wijk tot fiets/wandelwijk te herbestemmmen met voorrang “bestemmingsverkeer”. Zolang deze poorteffecten niet uitgevoerd zijn zal men de rust nooit realiseren.
In het huidige Herwaarderingsplan (en wellicht ook in het in opmaak zijnde Beleidsplan) wordt ook aangeraden om de bestrating historisch en niet historisch Dumontwijk gedeelte anders uit te voeren om de herkenbaarheid van het beschermd gedeelte te laten uitkomen.

Waarom geen maximum 30 km/h in gans De Panne-Bad?
Op dinsdag 14 november 2017 heeft het vorig gemeentebestuur een  eerste denkavond ingericht over de 6-jaarlijkse herziening van ons Mobiliteitsplan. Het heeft reeds sinds begin 2017 het studiebureau Sweco hiervoor aangesteld. Deze denkavond zeer was hoopvol. Verslag avond door studiebureel>>>

Lees>>>
Daar werd ook reeds voorgesteld om meerdere  straten op 30 km/uur te brengen (vooral ook in verband met de veiligheid fietsers). Immers in de straten waar deze lage snelheid geldt zijn geen fietspaden nodig. Dit was zelfs o.a. ook de suggestie voor de Zeelaan.
Maar waarom niet verder uitbreiden?
Intussen lezen we dat voor het volledig Brussels Gewest de 30 km/uur de norm wordt en hogere snelheden de uitzondering. Ook in Frankrijk komt men overal 30 km/h tegen in de kleine dorpen.
Hoe zit het met dit nieuw Mobiliteitsplan? Belangrijk item voor inspraak en communicatie?

Opmerking: DE BLIEDEMAKER denkt dat het aangewezen is om tegelijkertijd met het publiceren van de Agenda van de Gemeenteraad ook een TOELICHTING mee te posten van de diverse punten. Dit zeker in het kader van “Betere Communicatie” naar de burger toe. Dan zou ook geen misverstand de ronde doen als nu hierboven “Astridlaan in Woonerf”.
Met het nieuw bestuur komt opnieuw veel publiek naar de gemeenteraad. Daar wordt bij de meeste agendapunten een goeie MONDELINGE TOELICHTING gegeven door de voorzitter van de GR(GemeenteRaad) nu tezelfdertijd de RMW(Raad voor Maatschappelijk Welzijn) Serge Van Damme. Door het feit dat de gewone burgers niet de documenten hebben zoals de raadsleden is men soms genoodzaakt om meer dan 1 maand te wachten alvorens de notulen van de GR+RMW gepubliceerd worden na goedkeuring van het definitief verslag.
VEEL TE LAAT voor snelle communicatie!
Gelukkig soms een “korte samenvatting” van enkele punten door de schepenen op Facebook.

Dit alles zal wellicht herzien worden bij de beloofde on-line uitzending van de raden (cf Koksijde). Wanneer voorzien?

De website DEPANNETHEEK zit volledig in een nieuw kleedje.
Al eens gekeken naar “Gebouwen”?>>>

RECLAME

 

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Stedenbouw, Verkeer. Bookmark de permalink .

7 reacties op Nieuw Woonerf: Koninginnelaan en omgeving

 1. noelhoste zegt:

  Weer een hele boterham, José. Ivm woonerf in de zijstraten van de Koninginnelaan is er nog een tweede probleem. Zoals de verkeersrichting nu is ingesteld moet je de Koninginnelaan door vanaf de Leopold II laan om met de auto de Depagelaan of de Kunstenaarslaan te bereiken. Daar zijn enkele grote gemeenschappelijke garages gesitueerd zodat deze regeling toch wel extra autoverkeer zal veroorzaken in de verkeersluwe Koninginnelaan.
  Het probleem van de doorstroming van de Prins Albertlaan naar de Koninklijke Baan kun je ook oplossen door die functie aan de Leopold II laan toe te kennen. Alleen is het profiel van deze straat daar niet geschikt voor.

  • christine denorme zegt:

   En de Koninginnelaan /Astridlaan is een deel van de kustfietsroute! Eenrichting verkeer zou op zen minst al iets helpen de straat te ontlasten en veiliger te maken. Nu is het voetpad 40 cm smaller geworden en wordt er op de overzijde geparkeerd. Auto’s komende van de Nieuwpoortlaan reden nu over het voetpad in de bocht om snelle tegenliggers te ontwijken. (voorbije kerstvakantie)

   • Indien men in de volgende gemeenteraad stemt voor Woonerf in de Astridlaan is dat probleem opgelost (max 20 km/h). Het moet natuurlijk regelmatig gecontroleerd worden door de politie (of gasambtenaren). Doet men dat niet dan is dat politiek bedrog.

  • Noël, juist. Ik heb uw eerste opmerking toegevoegd aan DE BLIEDEMAKER

 2. Wim Janssens schepen openbare werken zegt:

  Beste José, er is een verwarring. Enkel onderstaande straten worden woonerf
  – het gedeelte van de Koninginnelaan ten westen van de Astridlaan
  – de Leopold II Laan
  – de Clos Normandstraat
  – het gedeelte van de Dokter A. Depagelaan ten zuiden van de Nieuwpoortlaan
  – het gedeelte van de Kunstenaarslaan ten zuiden van de Nieuwpoortlaan
  – de Kinonlaan.
  De Beerlandtlaan, de Astridlaan en de Koninginnelaan ten oosten van de Astridlaan blijven een gewone weg met fietssuggestiestroken.
  Wim

  • Dag schepen Wim. Ik zal het rechtzetten. Dus de agenda is verkeerd. Geen Astridlaan (alhoewel P steentjes. Ook de het westelijk gedeelte van de Fra. Beerlantlaan tot aan de Prins Albertlaan heeft men reeds P-stenen geplaatst).
   Zou inderdaad moeilijk zijn met de argumenten vanop mijn blok.
   Leopold II laan wordt toch geen woonerf? Bedoelt u niet hierboven: gedeelte Koninginlaan TOT AAN de Leopold II laan.

 3. FEEDBACK: maandagavond 13 januari heeft de gemeenteraad de “Woonerf” goedgekeurd zonder de purperen as over de Astridweg. Dezelfde morgen werden de “P” stenen op de parkings aldaar verwijderd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.