Heraanleg Dumontwijk

Tweede van links: uitleg door ingenieur Wim Morel. Rechts met gele trui is Marinka van Onroerend Erfgoed. Foto van fb Wim Janssens

Donderdag 28 februari 2020 was een belangrijke vooruitgang in een oud dossier. Schepen Wim Janssens heeft de bevolking van de Dumontwijk opgeroepen voor een “Infomarkt” i.v.m. de “Heraanleg van de Dumontwijk”. Dit dossier zat in het slop sinds 2015 ingevolge geen duidelijkheid over de parkeerproblemen. Hierover was toen een grote ongerustheid ontstaan bij de bewoners die niet meer hun auto zouden kunnen parkeren in de wijk. Dankzij overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed en inspraak ligt nu een compromis op tafel voor het “maximaal aantal openbare parkeerplaatsen”.  Dit ontwerp zou definitief goedgekeurd worden op volgende gemeenteraad van 9 maart. Dus men spreekt eerst met de bewoners en dan beslist men in de gemeenteraad. Dit was in 2015 omgekeerd.
Een zwak punt is dat er nog geen duidelijk reglement beslist werd hoe men het bewonersparkeren zal handhaven (in overeenstemming met het nog goed te keuren “Algemeen Parkeerbeleid” voor De Panne).

Indien het dossier “Heraanleg Dumontwijk – Eerste fase” goedgekeurd wordt op volgende gemeenteraad kan men direct de omgevingsvergunning aanvragen en plant men deze werken te starten in het najaar 2020 (duurtijd fase 1 = 2 jaar)

Miek Goossens van Onroerend Erfgoed, minister Bourgeois en burgemeester Butsraen in het Parkhotel. 11 maart 2010

1. Historiek
In 2010 werd in het Parkhotel het Herwaarderingsplan plechtig ondertekend. Dit plan omvat 2 luiken:
1. privé erfgoed: de inventarisatie, van alle waardevolle woningen met opgave van de erfgoedkenmerken, werd duidelijk vastgelegd. Om dit erfgoed te restaureren kunnen de eigenaars een subsidie aanvragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed te Brugge. Gedurende de voorbije 10 jaar is zeer veel gerestaureerd o.a. gestimuleerd dankzij deze subsidies.
2. openbaar erfgoed: de principes waaraan de aanleg van de historische wijk moet voldoen werden omschreven (beperkt tot de beschermde wijk: zie plan hieronder).  In dit plan werd duidelijk geopteerd voor een selectieve toegankelijkheid. Autoverkeer toegelaten maar met de bedoeling uitsluitend “bestemmingsverkeer“. De wijk met de auto kruisen was reeds onmogelijk sinds het invoeren van het “circulatieplan opgesteld uitsluitend voor de beschermde wijk” in 2004.
Tijdens het vorig gemeentebestuur was het dossier “Wegenis en Rioleringswerken in de Dumontwijk” één van de topprioriteiten van schepen van Openbare Werken Johan Blieck (DAS). Er werd hard gewerkt met het studiebureau Lobelle en de Afdeling Onroerend Erfgoed maar men is niet tot een definitief ontwerp gekomen. Reden: geen oplossing voor de parkeerproblematiek die aanvaardbaar was voor de bewoners en omwonenden.
Zijn opvolger schepen Wim Janssens (ACTIE) heeft de fakkel overgenomen.
Opmerking: het Herwaarderingsplan komt aan zijn einde looptijd. Vandaar dat het nieuw gemeentebestuur reeds een bestelling geplaatst heeft voor de opvolging: noemt nu “Beleidsplan” voor lagere duur (25 j?). Welke subsidies voor de burgers?

Fase 1: alleen de wegen categorie 1 in beton en de Halmenstraat in gebakken kleiklinker.

2. Uitbreidingen sinds het Herwaarderingsplan
1. De heraanleg van rioolstelsel is dringend. Het grootste deel van de riolering in de Dumontwijk is in zeer slechte staat. Er is reeds regelmatig wateroverlast geweest in de wijk. De Zeelaan, die in 2011 heraangelegd werd, watert af naar de riolen in de Dumontwijk wanneer het infiltratievolume daar vol is.  Vandaar naar het pompstation aan de vroegere mini-golf. Waar de riolering slecht is en moet vernieuwd worden, wordt een nieuw gescheiden stelsel voorzien (afzonderlijke regenwaterafvoer). Dit is dringend in de Bortierlaan, Dumontlaan en Halmenstraat. Men noemt dit fase 1: de meest dringende en toevallig ook de 2 hoofdlanen door de Dumontwijk.
De investeringen voor het gemeentebestuur zijn vrij laag omdat het meeste geld van de IWVA komt. Daar heeft onze wateractiviteit een flinke spaarpot opgebouwd waarvan we gebruik zullen maken. De IWVA betaalt niet alleen de opbraak en de aanleg van de nieuwe riolen maar ook een breed deel van het nieuw wegdek boven die riolen. De nieuwe straten zijn smaller dan de huidige en er zijn omzeggens nergens nog voetpaden in de geklasseerde wijk want het is een “Woonerf” (dus per definitie lopen de wandelaars midden op de straten. Snelheid max 20 km/h). Ook de andere nutsmaatschappijen gas- en elektriciteitsdistributie, waterdistributie en telecom betalen zelf hun ter vernieuwen netten en aansluitingen. Alles tezamen goedkoop voor de gemeentebudget.
Ingevolge deze rioolproblematiek worden ook delen van straten buiten de beschermde Dumontwijk heraangelegd (vb gedeelte van de Bortierlaan en de Dumontlaan tussen de Witte Berglaan en de Duinkerkelaan).
In fase 2 worden ook alle straten heraangelegd buiten de beschermde  Dumontwijk t/m de Ernest d’Arippelaan. zie bovenstaand plan indien blijkt dat de riolen daar slecht zijn (controle via camera onderzoek). Dus deze investeringen zijn in deze gevallen ook beperkt voor de gemeente. Welke straten zijn voor de tweede fase in aanmerking komen  is nog niet duidelijk vastgelegd (wachten op verder rioolonderzoek). In principe worden zelfs ook de kleine “sentiertjes” herbestraat indien de onderliggende riolen slecht zijn. Hopelijk is dat zo voor het gedeelte Hoge Duinenlaan kant Zeelaan waar de wandelaars in de goten moeten lopen omdat het wegdek in erbarmelijke toestand is. Sowieso zullen er ook zaken van de fase 2 vroeger moeten gebeuren. Voorbeeld in de Visserslaan tussen de Zeelaan en de Dumontlaan verdwijnen op termijn aan beide kanten de voetpaden wegens het statuut “woonerf”. Toch zal men dringend iets moeten ondernemen omdat de doorgang te vaak versperd is voor vrachtwagens en hulpdiensten (vooral tengevolge slordig geparkeerde auto’s).
Dus definitie tweede fase is nog onduidelijk maar het is de bedoeling is om de rioolsanering door te voeren t/m de d’Arippelaan.
Volgende gemeenteraad wordt alleen gestemd voor het plan van  fase 1. Niettemin zijn de parkeerplaatsen voor fase 2 nu reeds aangeduid op de ontwerpplannen (te raadplegen bij de ingenieur van de gemeente)

Voorbeeld gedetailleerde plannen. Bruine auto’s zijn priveplaatsen eigenaars. Blauwe: zijn openbare bewonersplaatsen. Merk op: geen parking meer in de Zeekruisdoornweg. Zie ook de zitbanken

2.Nieuwe aanleg
Alle nieuwe bestrating zullen volgens de richtlijnen van het Herwaarderingsplan aangelegd worden.
In samenspraak met Onroerend Erfgoed werd overeengekomen geen onderscheid te maken tussen de bestrating van de eigenlijke Dumontwijk met de uitbreiding van de beschermde wijk t/m de d’Arippelaan. Immers voor een wandelaar die het historisch gedeelte bezoekt is het raadzaam dat ook de omgevende straten even mooi ingericht zijn weliswaar dan ook volgens de richtlijnen van het Herwaarderingsplan.
Volgens dat plan zou de bestrating moeten bestaan uit gebakken kleiklinkers (dezelfde als voorgeschreven geweest door Onroerend Erfgoed voor het gemeentepark en de opritten van de villa’s (in geval van subsidie aanvraag). Om technische redenen nl duurzaamheid, heeft het gemeentebestuur beslist dit te wijzigen voor de 2 hoofdlanen, in samenspraak met Onroerend Erfgoed. er zal voorgesteld worden zandkleurige gewassen beton.
In de vorige voorstelling heeft DE BLIEDEMAKER dat reeds zeer spijtig gevonden omdat beton niet past in een erfgoedwijk.
Op de Infomarkt had men geen staal en geen referentie van deze betonuitvoering. De kleur zou duidelijk verschillend zijn van de daartoe gegoten demo-proefvakken in gewassen beton in de Schoolweg achter de bib. De beton wordt niet gekeurd maar de granulaten zullen uitsluitend bruin en wit zijn om zoveel mogelijk het zandkleur van de gebakken kleiklinkers te benaderen. De kleur is van groot belang voor het uitzicht en de sfeer.
DE BLIEDEMAKER dringt erop aan van een duidelijke lange termijn referentie te eisen van zo’n zandkleurige betonaanleg. Wat is de ervaring in de tijd i.v.m. vervuiling? Hoe ziet de straat er uit na wegherstellingen?
  vb door rioolherstellingen of wegverzakkingen  (kabels en leidingen liggen gelukkig in de zijbermen en de kruispunten kunnen onderboord worden). Dilatatievoegen? Afbrokkelingen aan de dilatatievoegen?
Gebrek aan referenties was de oorzaak van verkeerde keuzes van de materialen voor de voetpaden van de Zeelaan en de bestrating van het Marktplein. De gemeente kan zich niet permitteren om opnieuw een fout maken in de keuze van de bestrating?

Gelukkig zal men de betonbestrating beperken tot de wegen met het meeste verkeer. In de eerste fase zijn dat de Dumontlaan en de Bortierlaan (niet de Halmenstraat). Wellicht zullen alle straten van fase 2 in de beschermde wijk van de fase 2 in gebakken kleiklinkers uitgevoerd worden (incl. de Visserslaan). Nog geen beslissing voor de andere eventueel te heraanleggen straten in de uitbreiding van de Dumontwijk.

3. Bewonersparkeren
Dit is het meest heikele punt van de oude discussie. Het is immers de bedoeling om conform het Herwaarderingsplan, het gebruik van de wijk als publieke parking terug te dringen door dramatisch het aantal parkeerplaatsen te verminderen volgens het “Woonerf” principe. De meeste villa’s (192) in het residentieel gedeelte beschikken over minimum 1 parkeerplaats op hun privé terrein of op hun oprit. Wil men de bezoeker ontmoedigen om te parkeren in de wijk dan is het enig radicale middel: het aantal parkeerplaatsen drastisch  verminderen. Hierdoor ontstaat een verruiming van het openbaar domein waardoor de attractiviteit en toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers sterk verhoogt. Tevens zal de waarneembaarheid van het cultuurhistorisch erfgoed weer op de voorgrond treden. Deze residentiële wijk wordt het “pareltje van De Panne”.
In feite zijn er 3 zones te onderscheiden:

3.1. Zone: rustige wandelpadjes (“sentiertjes”) van de “historische Dumontwijk” = Thiriarweg, Hoge Duinenlaan (alleen de kant Zeelaan), Kykhillweg, westelijk gedeelte Zeekruisdoornweg (later ook het gedeelte tussen Visserslaan en Bortierlaan), Konijnenweg, Blondéweg, Korte Konijnenweg, Bonzellaan, Doktersweg (en Blauwe weg evenwel niet in historische Dumontwijk). In deze padjes wordt enkel “Plaatselijk Verkeer” toegelaten en nergens parkeren toegelaten in de toekomst.

3.2. Zone: lager gelegen deel van de “historische Dumontwijk” is sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan het zoekverkeer sterk verminderd. De auto’s worden telkens terug uit de wijk gestuurd. Het verkeer is hierdoor relatief rustig. De meeste bewoners hebben een parkingplaats/garage voor tenminste 1 auto. Toch worden deze straten hoofdzakelijk gebruikt als parking voor niet-inwoners. Bovendien zijn de huidige ingerichte parkeerfaciliteiten ontoereikend voor het aanbod van wagens op piekmomenten. Vandaar dat het gemeentebestuur in het Herwaarderingsplan 2010-2020 geopteerd heeft voor een zeer selectieve toegankelijkheid. Men wil de bezoeker ontmoedigen om in de wijk te parkeren. Door het verminderen van het aantal parkeerplaatsen ontstaat een verruiming van het openbaar straatdomein waardoor de attractiviteit en toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers sterk verhoogd wordt.  Tevens zal de waarneembaarheid van het cultuurhistorisch erfgoed weer op de voorgrond treden. Ook minder zoekverkeer naar parkings.
In het nieuwe stratenplan werden in eerste instantie enkel parkeerfaciliteiten vóór de opritten van de villa’s toegelaten (natuurlijk alleen voor de gebruikers van die oprit). Men wou uitsluitend “bestemmingsverkeer”.
Zowel op de gemeenteraad (09/11/2015) als op de infomarkt met de bewoners (12/11/2015) heerste er een algemene onrust met betrekking tot het invoeren van dit begrip “feitelijk bewonersparkeren”. Dat houdt in dat er voor de opritten een uniforme verharde zone gecreëerd wordt op openbaar domein waar de bewoners van de betreffende woning kunnen parkeren. Heel wat inwoners (vooral uit de paadjes zone), die niet beschikken over een oprit, vreesden dat ze niet langer in de wijk zouden kunnen parkeren en dat vrije beroepen (kinesist en podoloog) door het systeem van “feitelijk bewonersparkeren” moeilijkheden zouden ervaren voor hun patiënten.
Om hiervoor een oplossing aan te bieden werd een “inventaris” opgemaakt van de woningen op plan, zodat een duidelijk beeld verkregen werd van het nodige aantal parkeerplaatsen en waar ze gelegen zijn. Voor deze oefening werden de beschermde Dumontwijk en de uitbreiding incl. d’ Arippelaan als 1 geheel beschouwd.
Resultaat voor 281 woningen:
192 villa’s hebben een privé parkeerplaats op hun oprit. 89 woningen (gedomicilieerde gezinnen) hebben geen eigen parkeergelegenheid (=31%). Na moeizame discussies met Onroerend Erfgoed werden toch 139 openbare parkeerplaatsen toegewezen duidelijk gesitueerd o.a. in functie van het storen van het erfgoedzicht van bepaalde villa’s. Ook h
et laaneffect moet behouden blijven. Aldus in het totaal 331 parkings. zie plan (dit is blijkbaar minder dan de helft van het huidig aantal openbare plaatsen). Men verondersteld dat deze 139 openbare parkings zullen volstaan voor de 89 bewoners zonder eigen parking.
(bemerk van die 31% die geen eigen parkeergelegenheid wordt geval per geval onderzocht door Onroerend Erfgoed 
de erfgoedwaarde van de perceelsomranding zoiets toelaat. Indien de erfgoedwaarde niet bestaand is, kan mits voorwaarden een parkeerruimte op eigen terrein gecreëerd worden. Zo zijn in de wijk reeds 2 gevallen toegestaan waarvan 1 uitgevoerd.
Opmerking: de 2 delen van Dumontlaan en Bortierlaan grenzend aan de Zeelaan blijven betalend parkeren maar zijn meegeteld voor het aantal bewonersparkeren. Het aantal openbare parkeerplaatsen kant kerk wordt verminderd.

3.3 Zone: uitbreiding Dumontwijk t/m d’Arippelaan. Ook deze straten zouden wat parkeerfilosofie betreft deel uitmaken van het “globale plan”. Bewoners zonder eigen parkeergelegenheid kunnen ook daar hun wagen parkeren (dus bewonersparkeren). Het Koningsplein is te ver en in het Meerjarenplan 2020-25, van het nieuw gemeentebestuur, is geen sprake meer om daar een extra parkeergebouw te investeren.

4. Handhaving bewonersparkeren
Hoe zal men deze parkings reserveren voor de bewoners van de Dumontwijk?
Dit kan alleen via “bewoners parkeren” (via een bewonerskaart ? wat met de tweede verblijvers?) (alleen voor bewoners die geen eigen parking hebben). Het is helaas nog niet duidelijk vastgelegd hoe omdat dit moet kaderen in het “Algemeen Parkeerbeleid” voor De Panne waaraan men volop werkt.
De parkeerdruk is en zal groot blijven op deze wijk. Het beschermd gedeelte moet in ieder geval een zone met uitsluitend bestemmingsverkeer worden, dus aan de alle ingangen (ook D’Arippelaan) verkeersborden “Uitsluitend Plaatselijk Verkeer“.
Zal men dat uitbreiden naar het niet beschermd gedeelte vb d’Arippelaan?. Iedereen vreest dat dit niet zal nageleefd worden zodanig dat men wellicht  “Blauwe Zone” zal moeten invoeren (uitgezonderd de eigen opritten van de 192 villa’s en enkele plaatsen voor de patiënten van de plaatselijke kinesist en podoloog). Alleen blauwe zone zonder “Uitgezonderd Plaatselijk Verkeer”  zou omgekeerd de dagjestoeristen aanlokken die op zoek gaan naar parking in de Dumontwijk. Doordat in blauwe zone het aantal uren parkeren beperkt wordt, bestaat de kans dat er frequenter geparkeerd zal worden, wat terug meer zoekverkeer genereert en dat wil men niet in een wandelwijk. Degene die genieten van “bewoners parkeren” zouden 24 uur in de Blauwe zone blijven staan (cf systeem te Adinkerke ingevolge overlast Plopsaland)
Voor het Parkhotel wordt zoals momenteel een betonnen laad- en loszone voorzien voor een bus. Het hotel zal achteraan hun hotel  een parking bouwen.
Het nieuwe “Algemeen Parkeerbeleid” is nog in onderzoek en zou in ieder geval van kracht moeten zijn op het einde van fase 1. Wel spijtig dat nu nog niet duidelijk is hoe men in de wijk het beperkt bewonersparkeren zal handhaven (indien geen duidelijke regels zal alles terug evolueren naar de huidige situatie).

5. Woonerf en verkeerscirculatieplan

Sinds 19 april 2004 werd er een verkeerscirculatieplan met alle éénrichtingsstraten van kracht alleen voor de beschermde wijk (niet de Witte Berglaan). Tezelfdertijd werd voor de wijk het statuut van “woonerf” ingevoerd. Het was de bedoeling om de snelheid van de auto’s te verlagen (max 20 km/h), het parkeren beheersbaar te maken en toeristen te ontmoedigen om de wijk binnen te rijden om er te parkeren. Het is de bedoeling in een Woonerf dat de wandelaars  midden in de straat lopen (dus nergens nog voetpaden uitgezonderd nog enkel minimale stukjes grenzend aan de Zeelaan. De parkeerplaatsen zullen ook aangeduid worden met een letter “P”.
Het is nog niet beslist dat deze principes zullen doorgetrokken worden naar de uitgebreide wijk (t/m d’Arippelaan). Zal een herziening van het “Verkeerscirculatieplan” bestudeerd worden voor de uitbreiding van de wijk?
Opmerking: in het circulatieplan zou 1 aanpassing moeten onderzocht worden. In het stukje Bortierlaan tussen de Halmenstaat en de Dumontlaan is er veelal druk verkeer omdat hier een sluipweg ontstaan was om de Zeelaan te bereiken (geen linksafslag toegelaten aan kruispunt vanuit de Nieuwpoortlaan. Nu is dat iets verbeterd ingevolge de afslagmogelijkheid via de Sloepenlaan. Voor dit stukje zou de rijrichting moeten omgekeerd worden. Dit heeft een kleiner nadeel nl. dat omgekeerde afslag mogelijk wordt Zeelaan-Bortierlaan-Visserslaan, maar weinig nut. Andere mogelijkheid is éénrichting Halmenstraat omkeren (cf woonerf aan de Koninginnelaan met minimale inrit vanuit de Nieuwpoortlaan)

5. Straat inrichting
Overal uniform. Straat is de aslijn met langs weerszijden kort gemaaid gras met korte maar diepe paaltjes om wild parkeren onmogelijk te maken (ook in de Bortierlaan beperkt parkeren in de toekomst aan weerszijden). Nergens nog voetpaden (ook niet in de Visserslaan). Platte borduren zelfde niveau als de straat en kort gemaaid gras.

Mooi slide uit de Infomarkt van 2015. Intussen is duidelijk geopteerd voor de variant met paaltjes maar met rechthoekige parkeerplaatsen.

Let op de paaltjes. Foutje: er komen geen borduren

Alleen nog bomen in de Dumontlaan-Bortierlaan en Visserslaan (fase 2). Er werd gekozen voor de veldesdoorn (=Spaanse Aak, kleurige bladen in de herfst). Opstelling geschrankt.
DE BLIEDEMAKER had in 2015 voorgesteld voor zijbermen in zand met duinstruiken maar dit wordt niet weerhouden om onderhoudsredenen. (verboden om nog onkruidverdelgers te gebruiken).
De parkingplaatsen en de garageopritten zijn  in andere kleur nl. een groen-bruine kleiklinker.
De gekozen zitbank was tentoongesteld. Zeer mooi en getest. Volgens DE BLIEDEMAKER zouden er meer moeten voorzien worden dan alleen op de kruispunten.
In het Herwaarderingsplan werd ook voorgesteld om “poorteffecten” te creëren aan de in- en uitgangen van de beschermde wijk. Dit vooral om de toerist het gevoel te geven dat hij binnenstapt in een wandelwijk.
Ook enkele infoborden over de historische en architecturale waarde van de wijk zullen nodig zijn. De parel zou de villa Le Chalutier in de Bortierlaan kunnen zijn (met kleine Dumontexpo). De Dumontwijk is mooier dan de Concessie van De Haan.
Ook de mooie tuin van het Parkhotel is een grote meerwaarde evenals het duinpark Thiriar. (in feite de eerste fase nul van het Herwaarderingsplan)

Plaatsen waar in (geel) of uitgaande (groen) poorteffecten zouden moeten gerealiseerd worden via de groene structuren

6. Niet overgenomen uit het Herwaarderingsplan

-Albertplein
Mooie plannen bestaan om hiervan een meer “groen pleintje” te maken met siergrassen. Hiervoor moet de schuilhok van De Lijn en Toerisme gesaneerd worden. Vooreerst zullen de verschillende instanties op één lijn gebracht moeten worden omtrent de globale visie hierover. Zowel De Lijn, Onroerend Erfgoed, AWV als de gemeente zijn hierin betrokken. Als hier een nieuwe constructie opgericht wordt, ontstaat echter de opportuniteit om terug het effect van een corridor naar de zee te creëren. Het is dus een absolute must om hieromtrent tot een consensus te komen.

Kerkplein (wel in fase 1: de aanleg verharding op de reeds uitgevoerde betonfundering van pad. Zelfde zandkleurige gebakken kleiklinkers als wegjes in het Park en voor de bestrating van de smallere straten.
In het Herwaarderingsplan stond dit als tweede prioritair pleintje na het park en vóór het Albertpleintje. De bedoeling was om die ruimte open te maken (geen struiken en bomen meer) zodat de mooie neo-Romaanse kerk tot zijn recht komt (cf Bernarduskerk van Nieuwpoort). Langs weerszijden van de kerk (Bortierlaan en Dumontlaan) plant men dure  wegeniswerken en zal men die kerkomgeving daar troosteloos laten liggen. Kost dat zo veel? Is ook een opwaardering van de Zeelaan.

7. Planning

bb

8. DANK
Dank aan onze schepen Wim Jansens en zijn ingenieur Wim Morel, Marika en Wim van Erfgoed, Koen en Kristof van studiebureau Jonckheere en Koen van IWVA voor hun deskundige bijdrage om het talrijk opgekomen publiek grondig te informeren.
Ik heb veel vragen gehoord, veel antwoorden werden gegeven en ik denk dat velen bijgeleerd hebben en gerust naar huis teruggegaan zijn.
Op tijd informeren is zeer belangrijk voor de draagkracht van zo’n ingrijpende projecten.
Hangende vragen:
– Hoe zal men het “bewonersparkeren” organiseren en handgaven? (politie Westkust betrekken)
– Zal men het “Verkeerscirculatieplan” herzien en hert statuut “Woonerf” voor de uitbreiding van de wijk?

Op de agenda van de gemeenteraad van 10 maart: ” Wegenis- en rioleringswerken in de Dumontwijk. Definitief ontwerp. Goedkeuring”. Alleen fase 1?

RECLAME

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Achitectuur, Erfgoed, Varia. Bookmark de permalink .

19 reacties op Heraanleg Dumontwijk

 1. VAN DAMME Willy zegt:

  Hallo José,
  Misschien heb ik dit lang maar leerrijk artikel een beetje te vlug gelezen ?
  Niks gevonden over de toestand omtrent het Parkhotel, waar ik toch geregeld met een bus (50 man) naartoe kom.
  Parkeerproblemen en levering van onze groepen net voor de deur ?
  Parkeermogelijkheden als wij met onze eigen auto komen ?
  Bravo voor je inzet en je regelmatife infos !
  Willy VAN DAMME,
  gemeentehuis Etterbeek.

  • Wim Janssens - schepen openbare werken zegt:

   Beste, we overleggen binnenkort met de mensen van Parkhotel. In ieder geval zullen we zorgen dat het hotel goed bereikbaar is tijdens en na de werken. Ik ben overtuigd dat de omgeving van het hotel sterk zal verbeteren voor de bezoekers.
   Trouwens, binnenkort nemen we tijdelijk maatregelen in de Visserslaan om die bereikbaarheid en veilige doorgang te verbeteren.

  • Blij van je te horen Willy. Waar is de tijd?
   Inderdaad je hebt wat te vlug gelezen:
   1. Busstop voorzien op dezelfde plaats in zandkleurige gewassen beton. Men heeft de bocht Visserslaan-Dumontlaan geoptimaliseerd voor het afdraaien van de bus. In de Visserslaan zal men niet wachten tor fase 2 om aanpassingen te maken voor vrachtwagens (ingevolge slordige parkeerders is doorgang soms te smal). In fase 1 verdwijnen de 2 voetpaden want Woonerf.
   2. Privéparking. Moet voorzien worden door het hotel. Kathleen was op de Infomarkt en heeft bevestigd dat het hotel de “koterij” achter het hotel zal afbreken en aldus een privéparking zal hebben van ik denk voor 17(?) auto’s .
   Dus we zijn op goeie weg. De wijk zal veel beter ingericht zijn voor uw senioren. Ook mooie rustbanken. Reeds getest!

 2. Wim Janssens - schepen openbare werken zegt:

  Bedankt voor je uitgebreid artikel José. We zijn heel tevreden over de infomarkt, er werden tientallen suggesties genoteerd die we binnenkort verwerken in een nota. Die uiteraard zal meegenomen worden in het dossier.

  Even kort ivm enkele puntjes in je artikel.
  De paadjes naast de OLV-kerk zullen wel degelijk meegenomen worden in de werken. Die worden aangelegd in kleiklinkers.

  Het uitgewassen beton zal granulaten hebben met een lichte kleur. Het beton zelf zullen we niet pigmenteren, want na een paar jaar zijn die pigmenten toch verdwenen. We hebben ondertussen ervaring met uitgewassen beton door het project “Koninginnelaan”. Inzake afwerking dilatatievoegen en recht afwerken van randen heb ik op die werf al de nodige opmerkingen gemaakt, die daarna door de aannemer mooi werden uitgevoerd. We zullen in de Dumontwijk de goten van de betonstraten uitvoeren in kleiklinkers. Dat wordt een soort kader langs het beton, waardoor de afwerkingsgraad stijgt. Bij lokale herstellingen achteraf zullen we moeten toezien op de afwerkingsgraad. De samenstelling van beton en granulaten zal gekend zijn. Het komt goed.

  Ivm het parkeren. Dit is inderdaad het gevoeligst, maar ik merk dat de bewoners tevreden zijn. Ook diegene die geen aanspraak kunnen maken op bewonersparkeren op openbaar domein tonen begrip. Maar ik hamer er op dat het parkeerbeleid van de Dumontwijk zal moeten kaderen in een nieuw globaal parkeerbeleid voor De Panne (wijk d’Achte, Houtsaegerwijk,…). Voor het einde van de werken van fase 1 zal dit er zijn.

  • Juist schepen,
   1. Inderdaad, het gevoeligste thema nl bewonersparkeren leek me in “goeie aarde” te vallen, zo te horen. Wel zal de handhaving streng moeten zijn. Moet uitgewerkt worden met ofwel politie ofwel parkeerwachters. Daar heb ik nog vragen over.
   2. Voor het beton zeg ik steeds hetgeen mijn vader als architect beweerde: “madame als je een nieuwsoortige vloer kiest moet je altijd gaan kijken bij iemand waar diezelfde vloer al lang ligt”. Hadden we dat gedaan voor de voetpaden Zeelaan en zelfs voor de stenen van het Marktplein hadden we anders uitgevoerd. Spijtig dat jullie die kleur niet reeds uitproberen in de Frans Beerlantlaan en misschien gedeeltelijk in de Ollevierlaan.
   3. Het paadje kerk staat in mijn lang artikel als meegenomen. Maar is niet in de geest van het Herwaarderingsplan waar een OPEN kerkomgeving voorgesteld werd zonder boompjes en gras om de mooie bouwstijl van de kerk in de kijker te stellen. Moest geïntegreerd worden met het voetpadgedeelte Zeelaan.
   Nu komen we hopelijk snel tot realisatie wandelwijk en handhaving parkeerbeleid

 3. Dag José,
  Wij hopen zeer dat ook aandacht gegeven wordt voor prioritaire parkeer mogelijkheden in dit verband voor 2de verblijvers met woning in de omschreven Dumont Wijk.
  Wij betalen toch ook voldoende extra’s aan de gemeente en wij zouden graag toch beter behandeld willen worden dan de vele Franse dagjes toeristen die tot hiertoe in groten getale kwamen parkeren in de Dumont wijk.
  Dank ook voor je sterke inzet voor het erfgoed van De Panne.
  Marc Puttemans

 4. Johny RECOUR zegt:

  Mooie vooruitzichten voor dit stuk authentieke geschiedenis van De Panne waar ik zelf uren heb gewandeld met vrouw en kinderen tijdens onze jaarlijkse vakanties. Wat ik echter met spanning afwacht is hoe het parkeerbeleid er zal uitzien voor De Panne in zijn geheel. Wanneer wij nu naar
  onze kabine aan de Witte Berg trekken zet ik desgevallend iedereen en alles af op het Vuurtorenplein en ga dan ergens een plaats zoeken al dan niet mits betaling, waar ik geen probleem mee heb. Als ik echter terug naar de Oosthoek of voorbij de Kittelhoek zal moeten gaan is het al heel wat verder. Misschien komen er dan ook terug toestanden waarbij Noordfranse dagjesmensen in beide richtingen parkeren op de voetpaden aan het Vuurtorenplein . Zijn er concrete plannen om parkings à la Plopsa aan te leggen of zal het verbod eerst ingevoerd worden en dan zien we wel ?

  • Het Parkeerbeleid is een moeilijke opgave. De nieuwe ploeg zou daarmee bezig zijn, maar nog NIETS van gehoord. Ook nog niets van de beloofde evaluatie na het seizoen van de nieuwe parkeertarieven.
   “parkings á la Plopsa” ? Wat bedoelt je daarmee Johny?

   • Johny RECOUR zegt:

    José, met parkings à la Plopsala bedoel ik echt handige parkings in de omgeving van het centrum zoals de torenparkings in Engelse steden en badplaatsen (oa Torquay, Paignton)
    en geen randparkings zoals in Brugge 5km of meer van stad volgens het vroegere Engels concept park & ride waarbij je nog 20 minuten zit op een bus naar het centrum die als het goed zit om het half uur langs komt..

 5. noelhoste zegt:

  De uitgewassen beton die in de Koninginnelaan werd aangebracht op de kruispunten vind ik persoonlijk niet mooi. Ik begrijp ook niet welke meerwaarde dit heeft ten opzichte van de straatbekledingen die er op aansluiten, asfalt of klinkers. Om nu een hele straat met dat materiaal te gaan bekleden…

  • Ik zou ook graag eerst een realisatie zien. We hebben al mislukkingen genoeg in De Panne. Deze avond heb ik van ver gezien dat er een zandkleurige beton gegoten werd vóór de assistentiewoningen in de Dynastielaan. Ga morgen gaan kijken.

 6. Belinda De Wilde zegt:

  Mooi project. Mooie verbetering voor de inwoners , wandelaars, bezoekers.
  Zeer volledige uitleg…. en inderdaad opmerking keuze tegels zeer terecht.
  ‘ Ga kijken /navraag doen bij iemand die ze heeft en kies dan ‘.
  Geldt voor alle bouwmaterialen.
  De mooist ogende, nieuwste trends zijn daarom niet altijd de meest functionele.
  Interessant, maar waar blijf je met al die auto ’s tijdens de topdagen?
  Parkeertoren, niet mooi maar ja?
  P+R in Oosthoek en vervoer naar centrum?
  Ondergronds Houtsaegersduin?
  Investering kost veel geld / terugverdienen.

  • 1. Juist Belinda. Keuze bouwmaterialen moet je “zien” bij anderen. Duidelijke referentie zandkleurige beton nodig? Bestaant wellicht, maar “show me”.
   2. parkeersilo: te zware investering voor te lage utilisatie. Daarbij komt nu dat na 1 jaar duidelijk gebleken is na het invoeren van het betalend parkeren op de Koninklijke Baan en in de Dynastielaan nu plots veel parkeerruimte is op topdagen. Vandaar dat ook in Baaldje nu ook betalend parkeren wordt op vakantiedagen in WE’s in een groot stuk van de villawijk. Dus vanaf dit jaar overal betalend parkeren vanaf het Westhoekreservaat tot de Ijzermonding een flinks stuk aan weerszijden van de Koninklijke Baan.
   2. P+R Oosthoek. Waar? Eerst promotie doen om de P+R Adinkerke op gang te krijgen (niet aan de parkingtarieven Plopsaland maar verplicht gecombineerd met een tramverplaatsing. Bestaat in Kortrijk). Op topdagen is er een zeer vlotte tramverbinding met 3 haltes in De Panne dicht bij het mooie strand.
   3. P Houtsaegerduinen: heeft statuut natuurreservaat. Dus niet haalbaar. Ik dacht eerder onder een deel van het privéproject Zeepark.

 7. Maria Vervaeke zegt:

  Beste dank voor de interessante artikelen!

  Mag ik eens iets vragen. Bij onze wandelingen langs het strand zien we deze buis waaruit iets ontsnapt. Dat horen we. We hebben deze vroeger nooit opgemerkt. Weet u daar iets over?

  Mvg Maai en Luc Delmulle- Vervaeke

 8. Johny RECOUR zegt:

  Voor zover mijn jeugdherinneringen juist zijn was er bij zeer laag water een grote buis van ongeveer
  1m diameter of meer die een eind voorbij Leopold boven water kwam en waaruit rioolwater in zee liep. Of het nu nog zo is ?

 9. Pauwels Jean Pierre zegt:

  Geen buizen, maar bij laag water zijn soms de houten gebinten van de riolering van destijds terug te zien ter hoogte van het Leopold monument

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.