Evoluties in de stedenbouw te De Panne

Panorama oostzijde van De Panne vanuit de duinpanne aan de Marktlaan

De Panne wordt onmiskenbaar geconfronteerd met een dualiteit tussen een aangename plaats waar het voor haar inwoners goed is om te wonen en de blijvende vraag naar nieuwe appartementsgebouwen die aantrekkelijk moeten zijn voor de toeristen en bezoekers.
De grote uitdaging is dan ook om in het gemeentebeleid een passend evenwicht te vinden tussen “het behoud van de eigenheid” en “de nieuwbouw”.

Vissershuisje 2020. Foto Dany Verpoorte

Nieuwbouwproject Residentie LEANDER op bovenstaande locatie

Deze week kwam dat aan bod op FACEBOOK ter gelegenheid van de afbraak van het de Donny huisjes Lees>>>
Alhoewel dit eerder een vakantiewoning was van de familie Donny, bracht dat toch veel commotie daar wij, als oorspronkelijk een vissersgemeente, nu geen van die vissershuisjes beschermd hebben.
Nieuwbouwproject Lees>>>

1.Algemene problematiek
De Panne beschikt over een aantal sterke en unieke troeven.
De gemeente is ruimtelijk volledig omringd door beschermde natuurgebieden (“De Groene Gordel”).
Als woongemeente is de aantrekkelijkheid van de gemeente ontegensprekelijk in de hand gewerkt door haar pittoresk en gezellig karakter, dat zowel de inwoners als de toeristen en/of bezoekers weet te charmeren.
Anderzijds hangt voor bepaalde gebouwen en wijken een permanente dreiging boven het hoofd. De Panne wordt immers permanent geconfronteerd met een voortdurende bouwwoede die soms ten koste gaat van haar waardevolle architecturaal erfgoed. De grote vraag vanuit het binnenland om hier mee te genieten blijft aanhouden (tweede verblijvers of senioren die op pensioen komen). Daardoor blijft de bouw van de nodige infrastructuur voor vakantiegangers als appartementen, villa-appartementen e.d. een realiteit, mede gestimuleerd door de zucht naar geld door de “immobilia haaien”. Gelukkig worden daardoor soms oudere, verloederde panden afgebroken (vb noordkant Duinkerkelaan en Nieuwpoortlaan)
De permanente bewoning voor eigen en jonge bevolking wordt hierdoor moeilijker en duurder.

Het gemeentebestuur moet zeer alert zijn om enerzijds onze oude gezellige cottages te bewaren en anderzijds de noodzakelijke nieuwbouw zeer waardevol te kanaliseren. We hebben een zeer waardevol historisch gebouwenpatrimonium goed geconcentreerd in de Dumontwijk, de Houtsaegerwijk en 1 zijde van de Zeelaan (ook D’Arripe wijk).
Deze gezelligheid van onze badplaats is goud waard. Deze erfenis mag niet verkwist worden.
Voor De Panne moet Erfgoed een belangrijker plaats krijgen als toeristisch product.  Van heinde en verre komt men naar ons Erfgoed kijken, en daar staan we té weinig bij stil.
Nieuwe bouwvergunningen moeten zeer streng beoordeeld worden niet alleen naar kwaliteit maar ook naar inkadering in de ruimtelijke ordening. Niet teveel van het oude mag afgebroken worden en het nieuwe moet duurzaam zijn en beantwoorden aan strenge bouwverordeningen (het oude bouwreglement van 1923 werd in 2017 vervangen door een nieuw opgesteld door bureau Omgeving:  Lees>>>>. Dit is een goeie stap bij de individuele bouwaanvragen).
Ook de architectuur van de nieuwe gebouwen is zeer belangrijk. Dit wordt immers het “onroerend erfgoed” van onze toekomst. Tot op heden echter mochten we in De Panne weinig of geen staaltjes van hoogwaardige architectuur aanschouwen. Niettemin kunnen we met vreugde vaststellen dat de trend naar vernieuwende architectuur zich de laatste jaren steeds meer manifesteert (zie hieronder foto’s van 3 moderne villa’s in de D’Arripewijk)

Ook de verdeling van de nieuwbouw over het beperkt grondgebied is zeer belangrijk: de ruimtelijke ordening. Helaas daar heeft De Panne de laatste jaren weinig voor ondernomen. Sedert het “Gemeentelijk Structuurplan” werden zeer weinig nieuwe GRUPs goedgekeurd. Zowat alles kan in De Panne.

Uit verkiezingsbelofte van Plan B: “…Voor een aantal panden zal een sloopverbod moeten gelden, voor een aantal percelen een samenvoeg-verbod.  Dit regelen dient opgenomen te worden in een GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan).  Eigenaars zullen over de streep moeten worden getrokken, want elke vorm van bescherming zonder daaraan gekoppelde vorm van subsidie is moeilijk verdedigbaar.  Panden die op de  Inventaris Bouwkundig Erfgoed staan en waarvoor sloop- of verbouwingsplannen worden ingediend, moeten beoordeeld worden door een op te richten Commissie Onroerend Erfgoed.  Deze dient het College van Burgemeester en Schepenen “op afroep” te adviseren…”
(voor de Dumontwijk is de Inventaris Bouwkundig Erfgoed geofficialiseerd, maar voor de Houtsaegerwijk nog niet. Een erfgoednota werd destijds opgesteld door het zeer gerenommeerd studiebureau “De Smet Vermeulen” als aanloop op het “Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Panne Oost”.LEES>>>
Maar daarbij is het gebleven.

Beschermde zones (Dumontwijk = blauw) + vastgesteld bouwkundig erfgoedrelicten (rode bolletjes). De bolletjes NIET in de Dumontwijk zijn NIET BESCHERMD en kunnen ten alle tijde afgebroken worden

Conclusie:  het bewaren van dit authentieke karakter in die wijken waar men ze nog aantreft is essentieel. Daar moet de gemeente iets op voorhand aan doen om haar cultureel en toeristisch aantrekkelijk imago behouden. Bij een aanvraag voor een sloopvergunning is het meestal te laat.
Indien De Panne zich wil profileren als een dynamische gemeente met oog voor kwaliteit i.p.v kwantiteit dan moeten creativiteit en originaliteit, steeds met respect en waardering voor de onmiddellijke omgeving, de uitgangspunten zijn, en dit zowel in het behoud (renovatie) van het authentieke karakter in bepaalde wijken als het streven naar vernieuwende architectuur in de woonwijken die dit toelaten (zie enkele foto’s hieronder).

2. Ruimtelijke ordening Houtsaegerwijk
Ons erfgoed, dat is méér dan alleen de Dumontwijk.  Ook aan de andere kant van de Zeelaan zijn pareltjes te vinden: de Houtsaegerwijk. Hier zou een inventarisering moeten geofficialiseerd worden.  Ook voor deze pareltjes, vaak Art-Deco en van de hand van lokale architecten zoals Louis Legein,  zou een beheersplan (GRUP) moeten opgemaakt worden want het immobiliënfront is zich steeds meer aan het uitbreiden.

De “Val Jolie” is een voorbeeld van mislukking. Wie herinnert zich nog het charmante vroeger hotelletje,

Zie hieronder nieuwe projecten (rode balletjes: Saumon d’Or, Morgenster, Asterias en 2 appartementsgebouwen in de Frans Beerlantlaan)

Bemerk dat de villa’s aan de oostkant van de Prins Albertlaan nu allen met hun achterzijde georiënteerd zijn naar het natuurreservaat. Dat zijn van de MOOISTE locaties in De Panne voor vooruitstrevende nieuwbouw met vooraan zicht naar de Houtsaegerduinen. Deze zone zou zeer waardevol moeten herbouwd worden.

Res.Asterias. Meeuwenlaan. Foto Immo Promenade

Project. Fr. Beerlantlaan. Uit openbaar onderzoek. Zie ook grens natuurgebied

 

 

Het is bijgevolg dé grote uitdaging om de bouwwoede die heerst in De Panne en die momenteel een bedreiging vormt voor het behoud van dit authentieke karakter, positief om te buigen tot een opportuniteit om bouwpromotoren, -architecten en opdrachtgevers aan te sporen om in hun projecten meer naar vernieuwing te streven. Het is dan ook de hoofdtaak van de overheid om zowel de inwoners als de toeristen en/of bezoekers bewust te maken voor de architecturale waarde van een gebouw (nieuw en oud) en de opdrachtgevers, bouwpromotoren en -architecten te begeleiden, te steunen en te stimuleren.
De gemeente De Panne heeft hiervoor nog geen Monumentenbeleid maar wel veel aandacht besteed aan het uitwerken van een doorgedreven communicatie- en sensibiliseringscampagne en dit met het oog op bewustwording van opdrachtgevers, bouwpromotoren en architecten.
Als instrumenten om dit te realiseren stelde men o.a.
1-Sensibiliserings- en informatiecampagnes om het Erfgoed in de kijker te plaatsen (vb Open Monumentendag, Erfgoedwandelingen, artikels in De Panne Leeft, expo’s ,…
2-De inventaris van het bouwkundig waardevolle gevels (ook moderne) is opgesteld door Vlaamse overheid en wordt bijgehouden door de gemeente. Maar die heeft nog altijd geen wettelijk karakter  buiten de Dumontwijk (vb de Mon Bijou)
3- Het stedenbouwkundig vergunningsbeleid staat op laag pitje. We hebben praktisch geen geldige GRUP’s meer.
4- GECORO advies is wenselijk voor bouwaanvragen in beschermingswaardige wijken + waardevolle gebouwen (niet wettelijk verplicht)
4- bekendmaking van de gerealiseerde renovatieprojecten via vb De Panne Leeft.

3. Mooie architectuur
Toch komen aan de andere zijde van de gemeente, de “D’Arippewijk”, enkele vooruitstrevende gebouwen op gebied van moderne architectuur;

Hoek Donnylaan – E.d’Arippelaan. Vroeger woning van architect Bert Hendrickx

Elzendreef. MOOI

In de Donnylaan. MOOI.

Wat verder richting bos

Residentie White Water in de Westhoeklaan van Immo Promenade

Calmeynlaan

Aan de oostelijke rand van het Westhoekreservaat

Grens Houtsaegerduinen – kant Baaldje

Grens Houtsaegerduinen – Kant Baaldje

Te Koksijde Bad

Residentie White Princess – Koksijde

Hans Wegner van RRR Rietveld Projects

4. Projecten in Openbaar Onderzoek
Een goeie verbetering is dat de gemeente een inspanning doet om deze projecten ter melden op de gemeentelijke website Bekijk>>>
Voorbeelden van zaken in de pipeline.
– 2 appartementenblokken in de rustige Fazantenlaan
– heraanleg van de parking en het terras van het bezoekerscentrum De Duinpanne. Naast bijkomende P-plaatsen (van 45 naar 65) zal ook gezorgd worden voor een meer natuurlijke duinomgeving. Tegelijkertijd wordt ook de groenaanleg aangepakt met bomen en hagen in de parkingzone. De werken voorzien ook een kiss-and-ride zone voor bussen aan de voorzijde van het bezoekerscentrum (ze moeten parkeren op het Koningsplein). Er komt een extra FIETSPAD tot aan de poort met een ruime fietsenstalling. De parking en het nieuwe aangelegde pad zullen verlicht zijn. Investeringen 700.000 €. (waarvan 96.000€ uit het Europees Interregprogramma Vedette).
– Bouwen van een nieuw hotel (72 kamer) door Twin Properties op de plaats van het vroegere Kindervreugd in de Langgeleedstraat. Architectuur is een hedendaagse nabootsing van het vroegere gebouw (met zadeldak). Wellicht ook ongeveer de afmetingen?
– Bouwen van 2 appartementsgebouwen in de Frans Beerlantlaan de vroeger woning van de bekende aannemer Tommy D’Hooghe. Ook de grote witte villa van ex-burgemeester Versteele in de Prins Albertlaan staat te koop (nog geen bouwaanvraag)
Uitbreiding van C-Hotels Continental kant Bonzellaan (? kamers)

De openbare onderzoeken zijn ook te vinden op de Vlaamse site Omgevingsloket
Lees punt 1 >>>

In de pipe-line 4 uitbreidingen/grote hotels (ongeveer 250 kamers bij)
– complex Zeepark: vakantieverblijven (250 á 275) appartementen),  hotel (80 kamers)  en Beachclub. Lees o.a. >>>
– hotel Plopsaland (117 hotelkamers: 84 standaardkamers, 18 suites en 15 luxesuites, 1 groot buffetrestaurant, 2 bars en 3 vergaderzalen. ) Kijk>>>
– hotel (72 kamer) door Twin Properties op de plaats van het vroegere Kindervreugd. Dit is zeker niet volgens de filosofie van het “Gemeentelijk Structuurplan” en een ontwerp van nieuw BPA inzake de bestemming van het hoofdgebouw. Dit werd zeer kritisch geadviseerd door de GECORO in 2009 en de vroegere gemeentesecretaris Daniel Withouck.
– uitbereiding Hotel Continental achteraan met 31 kamers

Lees ook artikel uit 2013 “Waarheen met de villa’s in De Panne?”  met vele mooie foto’s. Lees ook de vele reacties hierop, o.a. tegen het verdwijnen van de minigolf De Westhoek.

Ander nieuws:
– Patrice Vergriete, de président van de CUD de Dunkerque, is zeer populair in Duinkerke. Zo werd hij met een grote meerderheid herverkozen in de eerste ronde van de burgemeester-verkiezingen in maart 2020. De grote reorganisatie Mobile.me van het openbaar vervoer (bus en deelfietsen) is één van zijn grote succesvolle persoonlijke realisaties.
Het verheugt me dat onze burgemeester Bram Degrieck blijkbaar goed samenwerkt met Patrice Vergriete. Zo heeft hij in afwachting van een akkoord met de De Lijn kunnen verkrijgen om de DK-Bus tussen De Mol en het Station opnieuw tijdelijk te laten rijden vanaf morgen 7 juli. BRAVO BRAM.
Zo krijg ik opnieuw hoop dat bij de nieuwe besprekingen:
1. de halte Moeder Lambic opnieuw geopend wordt en
2. dat van de 2 bussen/uur er 1 de Esplanade als terminus heeft (zoals lang geleden)

Lees DK bus>>>>

– Het fietspad “La Voie Verte” van De Mol naar Duinkerke gaat eerstdaags open. Lees (voor fb vrienden) >>>

Hoofdgebouw Hotel Plopsaland

RECLAME

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Stedenbouw. Bookmark de permalink .

29 reacties op Evoluties in de stedenbouw te De Panne

 1. Luc Vervliet zegt:

  Circa 80% van de belastinginkomsten van De Panne komen van onroerende voorheffing op kadastraal inkomen en van belasting op 2de verblijven.
  Als dusdanig is het met zekerheid voorspelbaar wat de toekomst zal brengen.
  Een Gemeentebestuur dat grote investeringen gepland heeft en geconfronteerd wordt met de gevolgen van de Corona-crisis heeft niet veel keuzemogelijkheden.

  • Er zal heel hard moeten nagedacht worden, bij voorkeur door een zo ruim mogelijke groep uit alle lagen van de bevolking, om tot een aanvaardbaar ‘compromis’ te komen. Een gemeentelijk referendum over dit onderwerp?

 2. Willy Viaene zegt:

  Als de toeristen nog vissershuisjes willen zien ( maar dan wel authentieke ) in de Adinkerkelaan is er nog een en in de Veurnestraat zijn er ook nog een paar. Maar misschien is er wel haast bij want de afbraak ligt altijd in de nabijheid te loeren.

 3. Johny RECOUR zegt:

  Het huis in de Koksijdeweg op de Oosthoek waar ik ben opgegroeid was oorspronkelijk een vissershuisje dat mijn grootouders kochten 1925-1926. Tot 1951 bleef het min of meer hetzelfde. Toen besliste mijn grootmoeder er een “stage” (verdieping + zolderkamers) op te zetten. Heden te dage is het een typisch Vlaams kotjes, kamertjes, oekshes en kantjes huis geworden, nog altijd bijna 20m van de straat gelegen hetgeen bij menigeen vragen oproept .Al de vissershuisjes aan de overkant die ik heb gekend zijn één na één verdwenen omwille van destijdse verkaveling door het Gemeentbestuur. Aan sommige heb ik heel concrete herinneringen., maar “tempus fugit” en de vervlogen tijd kunnen we niet terughalen.

 4. Moonie zegt:

  Costa Del Beton, wie zong dat ook al weer, het ene miskleun volgt het andere op in de Panne, en de vergunningen hiervoor zijn blijkbaar makkelijk te krijgen.

  • Het burgemeester en schepencollege is veelal streng, maar helaas zijn de wettelijke regels soms van die aard dat men niet anders kan dan toegeven. Het enige wettelijk tegeninstrument zijn GRUPs. Maar daar zijn ook nadelen aan. Niet gemakkelijk. Die schepen bevoegdheid “ruimtelijke ordening” ligt daarvoor bij de burgemeester.

 5. Johan De Brauwer zegt:

  Inderdaad, er ‘mag veel’. Afwachtend op een bouwproject op de vroegere camping Zeepark wordt deze, heden ten dage, omgetoverd tot een autokerkhof, stapelplaats voor containers, vrachtwagens met opladers, bouwvallige gebouwen en een sluipweg tot gratis parkeren en wild kamperen. Ook het afgraven van de ‘beschermde’ duinen waren een doorn in het oog voor wie van dit stukje natuur houdt. Laatst werd op deze locatie de zeldzame vogel, de woestijntapuit, gespot. Ik vermoed dat er hiervoor nu geen ruimte meer is. Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om dhr. Decoussemaeker te bedanken voor deze interessante website. Steeds worden we op een boeiende manier geïnformeerd over het reilen en zeilen in De Panne. Ook al uiten we een lichte vorm van frustratie, toch blijven we genieten van deze prachtige badstad.

  • “Afgraven van beschermde duinen?”. Welke, waar?
   Heb ook gehoord dat er krakers zijn in de oude gebouwen van de camping. Ik weet niet of politie optreedt indien geen expliciet klacht. Zouden beter die gebouwen gewoon afbreken maar daarvoor is stedenbouwkundige vergunning nodig.
   Onnodige containers is vlug opgelost. Klacht indienen bij de gemeente met de vraag of dit in hun bouwvergunning voor de beachbar en rad staat (zoniet deze niet verlengen volgend jaar)

  • Ik heb geschreven “kan veel”. Nog iets anders dan “mag veel”

 6. Bertrand Huygens zegt:

  Bedankt José voor de duidelijke info. Vraagje, hoe zit het met het “hotel des princes” hoe vorloopt de zaak daar?

 7. Johny RECOUR zegt:

  Wat Costa del Beton betreft vrees ik dat het meer dan te laat is. Toen het toerisme aan de Spaanse Costa’s explodeerde eind jaren ’60-begin ’70, wilde men die trend volgen, zeker in De Panne. Alleen wij hebben dat klimaat niet en intussen werd veel opgeofferd. En nu proberen de jongere generaties de brokken te lijmen met Historisch Erfgoed, Unesco sites en bescherming waar kan. En toch blijven Belgen, Fransen, Nederlanders, Duitsers en wie nog komen buiten Corona tijden naar De Panne. De charme blijft toch ergens zeker wel ?

  • Voor vakantie is het belangrijkst mooi weer. Dat zien we duidelijk aan de kust. Mooi weer tijdens WE’s en verlof = veel volk (zelf in de winter).
   Tweede factor zijn de prijzen. In het buitenland (althans in Europa) zijn het ongeveer overal dezelfde prijzen. Zolang de vluchten spotgoedkoop blijven zal de vlucht naar het zuiden blijven. Maar dat zal veranderen ingevolge Europese CO2 taksen.
   Anderzijds is nog kwaliteit te vinden in de horeca aan de kust. In de toeristische centra in Spanje is het allemaal toeristische éénheidsworst.

  • Willy Viaene zegt:

   Er werd mij een paar jaar geleden door de dienst toerisme gevraagd een nieuw logo te maken voor de T-shirts van het personeel toerisme. Graag hadden ze de skyline van de dijk gezien. Ik had voorgesteld aan de toenmalige directeur om zelf eens een kijkje te gaan nemen en als hij iets deftigs kon fotograferen , dat niet op de Atlanticwall geleek mocht hij me dat bezorgen en zou ik er een logo van maken. Resultaat??? Niets gevonden dat nog een mooi beeld kon geven van de Zeedijk en van een mooie skyline.

 8. Reinilde Van Cleemput zegt:

  Erg, in dépanne kan alles wat betreft nieuwbouw appartementen, zelfs dat beetje groen moet weg. Hier in mijn omgeving twee grote gebouwen een derde gebouw start met graven in september, zoals bij villa De Beerst. Daar waar nog een beetje ruimte was voor groen moet eraan geloven. Er staan heel wat projecten in de steigers opvallend is bijna allen van promenade. Jammer.

  • Juist Reinhilde. De gemeentepolitiek wilt verdichting, om meer betaalbare degelijke woningen te hebben voor de lokale inwoners. Goed maar oppassen om het typisch karakter van onze badstad niet te verkwanselen door appartementsgebouwen voor tweede verblijvers.
   Ik denk dat de vele appartementsgebouwen van zoon Louwage van Promenade een groot succes hebben. Ik vind ze mooi. Lijken degelijk gebouwd (vb aan parking Keesjesdorp) en zijn wellicht betaalbaar want staan niet lang leeg. Ik vrees alleen dat ook de tweede verblijvers er zullen van kopen. Misschien nog de taks op tweede verblijven verhogen.
   We zitten met teveel ongebruik van mooie appartementen. Niet goed voor de winterleefbaarheid van het De Panne-Bad gedeelte voor eigen inwoners. Of offeren we dit gedeelte volledig op aan tweede verblijvers.

   • Luc Vervliet zegt:

    Verdichting om meer betaalbare degelijke woningen te hebben voor lokale inwoners ? Jean de La Fontaine heeft betere fabels geschreven.
    Bekijk Uw aanslagbiljet van onroerende voorheffing: 7% hiervan gaat naar het Vlaams Gewest, 12% naar de provincie, 81% naar de gemeente.
    Een nieuw appartementsgebouw genereert ettelijke malen meer inkomsten voor de gemeente dan een oud gebouw met laag kadastraal inkomen.

    • Dat is juist Luc. De VLD notaris-schepen van Financiën heeft deze financiële realiteit herhaaldelijk openlijk toegegeven. Hij zou eens uitgerekend hebben hoeveel de bescherming van de Dumontwijk kost aan gemiste financiële inkomsten.
     Met onze huidige bestuursploeg heb ik de indruk dat ook andere factoren in de weegschaal gelegd worden. Maar zullen ze dat doorzetten?

 9. bernard puissant zegt:

  Beste José,

  Ik zou niet alleen de belasting voor tweedeverblijver verhogen maar ze daarenboven verbieden om nog naar De Panne te komen.

  Bernard Puissant
  Twedeveblijver sinds 40 jaar

  • Hier is geen touw aan vast te knopen. Tweedeverblijvers eerst laten betalen, en dan verbieden om er te komen. De portie ‘onzin’ swingt stilaan De Pan(ne) uit.

   • Niemand spreek van tweede verblijvers te verbieden om te komen. Dit is immers het grote inkomen van de gemeente. In mijn artikel wijs ik erop dat de verdere vermeerderingen van appartementengebouwen uitsluitend voor tweede verblijven ook een negatieve kant heeft nl het opofferen van onze gezellige villawijken en minder bouwmogelijkheden voor onze eigen inwoners. TE VEEL is nooit goed.
    Dit geldt niet alleen voor DP maar ook voor Koksijde maar daar is het keurslijf van nog beschikbare bouwgrond nog niet zo schrijnend als nu in DP

    • Luc Vervliet zegt:

     Daarenboven, het verbod voor tweedeverblijvers om naar de kust te komen was geen beslissing van De Panne, dat was federale materie.

     • Ik spreek in mijn artikel en mijn reacties NIET over de Corona polemiek inzake TV maar over de evolutie van tweede verblijven aan de kust voor de komende jaren.

  • Hierboven is zeer duidelijk dat de gemeente voor 55% leeft op de inkomsten door de “tweede beblijvers” en voor 31 % van eigen inwoners. 14% diverse andere inkomsten. Dus 64 % of 2/3 van de huizen-gerelateerde inkomens komt van de “tweede bewoners”. Hoofdzakelijk hierdoor zijn er geen gemeentebelastingen op inkomens van bewoners in De Panne. Ze zullen ze dus zeker niet afwijzen.
   Lees eigen berekeningen https://debliedemaker.wordpress.com/2020/01/04/meerjarenplan-2020-2025-voorgesteld-door-schepencollege-deel-3-3/

 10. bernard puissant zegt:

  Dit laatste is wat ik even wilde horen José. Dank. Blijkbaar werd mijn eerste (een beetje cynisch bedoelde) opmerking niet door iedereen begrepen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.