De kerncentrale van Gravelines? (Deel 2/2)

Kencentrale van Doel. Van R naar L: Doel 1, 2, 3, 4. Foto: ie-net

Wanneer sluiten de 6 centrales van Gravelines?
Dat is een analoge vraag als: “Wat gebeurt er met Doel?”
Frankrijk en België hebben het zeer moeilijk om hun kerncentrales buiten dienst te nemen. Beide landen hebben principieel geopteerd om maximaal over te schakelen naar hernieuwbare energie maar ze hebben te weinig basisenergie om hun oude kerncentrales te kunnen stoppen.
Duitsland lost het op met bruinkoolcentrales (niet goed voor het klimaat. CO2!). De aangroei van de wind en zonne-energie installaties is te traag. Beide landen (F & B) hebben nood aan back-up energie voor de windloze en zonneloze dagen.
In België denkt men hiervoor aan aardgas STEG-centrales. De afbouw van kernenergie is reeds meerdere malen “politiek” beslist.
In Frankrijk aan nieuwe kerneenheden i.v.m. de CO2 uitstoot die nul is bij kernenergie.
Het Belgische kerneenheden (Doel en Tihange) zijn in de jaren 80 gebouwd  als zusters van het Franse en zullen waarschijnlijk volgens een zelfde tijdschema uitdoven. Er is in Europa te weinig basisenergie om die nu te kunnen stilleggen.
In Frankrijk heeft president Macron in 2017 een duidelijke strategie uitgestippeld.
In België blijft men maar politiek voort kibbelen over de bouw van aardgas basisenergie, alhoewel we waarschijnlijk de weg van Frankrijk zullen volgen en verder genieten van de E-import vanuit Frankrijk (Wallonië ligt ook politiek dicht bij Frankrijk)

Kerncentrales in België: 4 in Doel en 2 in Tihange (2 sites). In Zeeuws Vlaanderen 1 in Borsele

Kerncentrales in Frankrijk 58. (33 sites)

1. Vraag naar elektriciteit blijft stijgend
In beide landen is sinds een 15 tal jaren het elektriciteitsverbruik niet meer stijgend maar ook niet gedaald (idem Duitsland waar toch opnieuw stijgend)

Totaal E-verbruik. In 2017: B: 85,48 ; F: 557 en G: 647 TWh

Integendeel in Frankrijk is het E-verbruik recent opnieuw in stijgende lijn ingevolge de woningverwarming (overschakeling op klimaatvriendelijke warmtepompen). In België is het verbruik wat gestagneerd vooral doordat de zware industrie sterk verminderd is. Men verwacht dat het verbruik de komende jaren enkel maar zal stijgen, als gevolg van de groeiende elektrificatie van onze samenleving. Er zullen meer elektrische wagens rondrijden, en elektrische warmtepompen zullen voor verwarming zorgen.

Beide landen staan op hun tenen om het piekverbruik in de winter te leveren en we mogen in België van een groot geluk spreken dat deze noodenergie in de winter nog grotendeels kan geleverd worden vooral door Frankrijk (o.a. van Gravelines).

Juist zoals in België slaagt men er bijgevolg niet in om in Frankrijk de oude kerncentrales stil te leggen, juist omdat er ook daar geen voldoende nieuwe E-productie gebouwd wordt. Iedereen is akkoord dat “hernieuwbare energie”, uit zon en wind, het beste is, maar we zijn nog niet ver.

In 2017: B:19 ; F: 17 en G:33

Sinds 1999 (Verhofstadt) wordt gesproken om nucleaire E-productie in B  te verminderen maar na 20 jaar nog steeds is geen enkele van de 7 industriële reactoren  stilgelegd
België heeft sindsdien reeds grote investeringen verricht in zon en windenergie maar voor de piekmomenten in de winter staan we uiterst zwak (zie verder).

Politici, meerderheid en oppositie zijn het nu wel eens in België dat er een steunmechanisme nodig is om investeerders ervan te overtuigen geld te investeringen in nieuwe overgang-elektriciteitscentrales. Exploitant Engie/Electrabel wil maar voor 2  kerncentrales een levensduurverlenging. Volgens netbeheerder Elia zouden er al 3 kerncentrales langer moeten openblijven én bovendien zouden die honderd procent van de tijd moeten draaien, om de steun overbodig te maken.
Gedetailleerde uitleg situatie kerncentrales F en B >>>>

2. Investeringen nodig
Maar wie zal die overgangssteun in gascentrales betalen?
Tot nu 
toe een vraagteken. In Frankrijk heeft de regering Macron beslist om alle oude centrales een levensduur verlaging te geven van 40 naar 50 jaar. Dus ook Gravelines waar de eerste eenheid opgestart is in november 1980 (dus nu is vergunning geldig tot 2030. Verder???
In België liet Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR)  de vraag open, waardoor de Europese Commissie het steunmechanisme voor de overgang geen goedkeuring wil geven en het hele dossier dreigt te verzanden. De Kamercommissie Energie probeert de vraag nu te beantwoorden, in de hoop het mechanisme te redden evenals het licht te laten branden na de sluiting van een aantal of alle kerncentrales.
Het resultaat is een zwaar ideologisch gekleurd debat.
De MR van minister Marghem diende een voorstel van resolutie in om de kostprijs in de factuur van de eindverbruiker te verwerken, net zoals eerder met de
eerste generatie windmolens op zee is gebeurd. Dat dreigt uit te monden in een tweede Turteltaks. En het bevoordeelt bedrijven met een zeer hoog elektriciteitsverbruik, aangezien er een plafond van 250.000 euro ligt op de bijdrage.
CD&V-Kamerlid Leen Dierick diende daarom een voorstel in om tegelijk de elektriciteitsfactuur te verlagen door de kosten voor de offshorewindmolens uit de factuur te halen. Die zou ze betalen via een groene taxshift, bijvoorbeeld door een CO2-taks op andere energiebronnen zoals ook het gasverbruik.
Ook Groen wil de elektriciteitsfactuur niet beladen met nog een bijkomende belasting. ‘We moeten net schoon schip maken met al die koterijen’, zegt Groen-Kamerlid Tinne Van der Straeten. 
N-VA-Kamerlid Bert Wollants, die al langer waarschuwt voor de hoge kostprijs, wil het steunmechanisme wijzigen, met lagere subsidies en volumes die steun krijgen, zodat de kosten onder controle blijven.
Ook Vincent Van Quickenborne (Open VLD) sprak zich al uit voor een plafond op de uitbetaalde steun.
PS-Kamerlid Malik Ben Achour stuurt dan weer aan op een vermogensbelasting of beursspeculatie om de energie­factuur betaalbaar te houden.

Dus afhankelijk van het scenario komt de factuur bij de verbruiker, de (vermogende) belastingbetaler en/of de bedrijven te liggen. De discussie is niet afgerond. De experts helpen de knoop niet door te hakken, aangezien regulator Creg en net­beheerder Elia van mening blijven verschillen over het nut en de noodzaak van een steunmechanisme. De Kamer heeft aan de Creg en Elia wel berekeningen gevraagd over wat een steunmechanisme een modale verbruiker zou kunnen kosten, maar het resultaat – een kostprijs van 17 tot 105 euro per jaar – is zozeer afhankelijk van politieke keuzes (in welke mate betalen overheid en bedrijven mee?), dat het weinig duidelijkheid brengt.

Wel is duidelijk dat nog maar weinig Kamerleden vertrouwen hebben in de aanpak van minister Marghem. ‘Wij vragen als parlement inspraak in het beperken van het energievolume dat steun nodig heeft’, zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick. Niemand ziet het zitten om een blanco cheque te tekenen.
We zitten dus nog ver van een doorbraak en zeker nu we geen volwaardige regering hebben. Het zal dus een illusie zijn om in 2025 de kerncentrales te stoppen. Het duurt minimum 5 jaar om een nieuwe elektriciteitscentrale op aardgas te bouwen op een bestaande site.

Dus in België probeert men de oude kerncentrales te stoppen door te investeren in reservecapaciteit maar er wordt niet beslist, ingevolge onze politieke partijstructuur, wie die investeringen zal betalen. Het is zelfs zo erg dat men voor de moeilijke winter 2018-2019 gedacht heeft aan stroomboten. Dat zijn drijvende energiecentrales op omgebouwde vrachtschepen. Ze worden al eens ingezet in ontwikkelingslanden (vb Filipijnen). Dit is beschamend. Eigenlijk zijn we op elektriciteitsgebied stilaan aan het verwateren tot een ontwikkelingsland.
Sinds 20 jaar is er geen energiepolitiek, en dit is daar een gevolg van.

Intussen heeft men in Frankrijk de levensduur van de even oude kerncentrales verlengt met 10 jaar (in B ook reeds gebeurd voor Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 want die zijn ouder). Op lange termijn streeft men naar een vermindering van het aandeel nucleaire energie van in 2017 van 72% naar 50%.

In 2017: F:72 ; B: 49 ; G:12

In november 2018 heeft president Macron beslist dat de afbouw naar 50% maar kan starten vanaf 2035. 14 commerciële reactoren zouden dan gesloten worden. De 2 oudste evenwel uitzonderlijk wat vroeger nl eenheid 1 en 2 te Fessenheim in 2020 (nu bezig). Deze laatste zijn opgestart in 1978. Een besluit om nieuwe kernreactoren te bouwen zou maar genomen worden in 2021. Intussen is men volop bezig met een groot investeringsprogramma “Grand Carénage” om de levensduur van de reactoren te verlengen tot 50 jaar. Dit zou klaar zijn in 2025. In 2016 heeft zich in Frankrijk ook een probleem voorgedaan met scheurtjes van een reactor te Flamanville. Dan heeft dringend een grootscheepse actie gedaan om alle 400 reactorkuipen gefabriceerd door Le Creusot Forge (vanaf 1965) grondig te inspecteren. Op het toppunt van die inspecties waren in de winter 2016-2017  20 van de 58 reactoren gestopt voor inspectie. Dan heeft Frankrijk E uit Europa gekocht (veel bruinkoolenergie vanuit Duitsland) waardoor die winter de Europese E-prijs sterk gestegen was. De conclusie was dat de levensduur van die reactorvaten mocht verlengd worden van 40 naar 50 jaar

In 2020 heeft men beslist dat men  wacht ook op de resultaten van de eerste EPR= ( European Pressurized Reactor) in opbouw in Frankrijk in Flamenville. Start gepland in 2022. Het gaat daar het niet zo goed: planning en budget overschreden.

De kans is dus groot dat we hier ook dezelfde weg zullen opgaan.
Derhalve is het ook duidelijk dat er in de centrale van Gravelines niet op korte termijn eenheden zullen afgebouwd worden want de Fransen opteren voor levensduurverlenging en niet voor nieuwbouw.

Natuurlijk is het niet volledig uitgesloten dat ergens op de wereld een derde groot nucleair ongeval zich voordoet. Denk dat dit effect zou hebben op vervroegde sluitingen en investeringen in back-up energie.
HOPELIJK NIET.

3. Gevolgtrekkingen voor Gravelines
In Frankrijk plant men de nucleaire product te laten dalen van 75% naar 50% pas vanaf 2035. Men rekent erop dit te behalen enerzijds door alle oude centrales een levenduursverlenging te geven van 40 naar 50 jaar en anderzijds door de bouw van nieuwe Europese EPR reactoren. (eerste nucleaire eenheid in Gravelines is gestart in maart 1980). De ander 50 % komt van windenergie en energiebesparing.
Men zal zeker maar zeer geleidelijk 1 voor 1 de 6 kerneenheden van Gravelines afbouwen (zijn onafhankelijk, de één t.o.v. de andere: monobloc principe. Dus kunnen afzonderlijk gestopt worden).
Op langere termijn zullen nieuwe EPR reactoren gebouwd worden. Het is logisch dat men deze zal bouwen op de bestaande sites. Het koelwater en hoogspanningslijnen zijn recupereerbaar en het zou uiterst moeilijk zijn om nieuwe vergunningen te verkrijgen zowel voor nieuw sites als voor nieuwe nodige hoogspanningslijnen.
Besluit: de E-productie op kernenergie zal nog lang blijven te Gravelines. Op lange termijn zullen wellicht ook nieuwe EPR-reactoren gebouwd worden (verbruiken minder uranium omdat men gedeeltelijk de afvalbrandstof van de huidige Franse en Belgische reactoren kan recupereren:
(In October 2019, newspaper Le Monde reported that the French government had sent EDF a “mission letter” in which it asked the company to prepare to build a total of six EPR reactors across three sites in the next 15 years. Penly and Gravelines are among the candidates).
EPR is geen science fiction want in China zijn er reeds 2 van die Franse centrales in dienst.

4. Windenergie
Zie oud artikel over de windturbines voor Duinkerke in DE BLIEDEMAKER. LEES>>>

Uit de Voix du Nord van 25/11/2018

Dossier windmolens in België Lees WIKI DE BLIEDEMAKER >>>>

Recent uitgebreid met groot artikel Lees>>>>

Huidige lange termijn contracten. Seamade is nog in aanbouw. Wijziging Sinds 24 juni wordt Northwester 2 overgenomen door RWE (D).Totaal: 2.311 MWe

Eerste Belgische windenergiezone bijna afgewerkt 

Opmerking: het Luikse energiebedrijf Lampiris (sinds 2016 volledig overgenomen van het Franse olieconcern Total), koopt het aandeel van het windpark op zee over van Rentel. Lampiris dat zich al jaren pro­fileert als een ‘100 procent groenestroombedrijf’ opteerde er tot voor kort voor om overeenkomsten af te sluiten met kleine, hernieuwbare-energieproducenten: van wind- en zonne-energie tot biomassa.
Lampiris sleepte dus in extremis een pakket windstroom in de wacht. Een eerste overeenkomst waarbij de volledige elektriciteitsproductie van Rentel verkocht werd aan het Noorse staatsbedrijf Statkraft, werd voortijdig ontbonden. Daardoor moest Rentel begin dit jaar op zoek naar een nieuwe koper voor zijn stroom. Het windenergieproject ligt 34 kilometer voor de kust van Zeebrugge, omvat 42 turbines en is sinds eind 2018 in bedrijf.
Lampiris neemt zich ook voor om de schommelende productie van het windenergiepark op zee te combineren met de stroom van zijn waterkrachtcentrale Plate ­Taille (140 MW) in de buurt van het Waalse Philippeville. Als er onverwacht minder stroom van de zee komt, kan het bedrijf dat compenseren door de waterkrachtcentrale te laten draaien. Als er te veel stroom is, kan die gebruikt worden voor het vullen van het waterreservoir.

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Varia. Bookmark de permalink .

7 reacties op De kerncentrale van Gravelines? (Deel 2/2)

 1. Willy Viaene zegt:

  Dag José , Bedankt voor de duidelijke en uitgebreide uitleg over de toekomst van de kerncentrales die aan onze achterdeur staan. In begrijpbare mensentaal geschreven, tof. W.V.

  • Met hernieuwbare energie alleen zullen we het niet redden. In Duitsland heeft men beslist, onmiddellijk na de kernramp in Japan, om al hun kerncentrales buiten dienst te nemen vóór 2025 (of 2023?). De helft is inderdaad reeds dicht maar ten koste van meer bruinkoolenergie en vooral meer steenkool. Natuurlijk niet goed voor het milieu en het klimaat. Keuze is moeilijk. Best is minder verbruiken.

 2. Johny RECOUR zegt:

  Ter vervanging van nucleaire energie zouden we gaan voor 1) windmolens, maar niemand wil ze in zijn omgeving behalve ver op zee, nabij een munitie- en gasbommendump van WO1 aan Knokke,; 2) zonnepanelen maar velen vinden ze schreeuwlelijk en ten koste van menige mooi villadak of andere architectuur; 3) gascentrales maar van waar komt het gas als je de heisa rond de LNG terminal in Zeebrugge in gedachten houdt ? En iedere winter opnieuw kriepen over electriciteits tekort en asfsluiten van levering. En ondertussen blijven we spelletjes spelen met de gewone burger en stoefen met onze welvaartstaat van schone schijn.

  • Dit gebrek aan beslissingen is niet alleen een kaakslag voor de burger, maar vooral voor de industrie. Men vergeet soms dat ongeveer 50% van de E-vraag vanuit de industrie komt. Het is logisch dat geen nieuwe bedrijven zich hier komen vestigen als ze niet zeker zijn van E.
   Gelukkig hebben de burgers nog niet afgeschakeld geworden tijdens de winterpieken. Maar dit zou best eens moeten gebeuren om de publieke opinie bewust te maken van dit probleem. Je mag ook niet vergeten de grote subsidies die de federaal overheid jaarlijks betaalt aan de bedrijven die zich inrichten voor het “winter afschakelplan”,

 3. Johny RECOUR zegt:

  José, jij als Burgerlijk Ingenieur bij Electrabel weet het ongetwijfeld dat de kranen om containers te lossen en te laden alle uitsluitend op electriciteit werken, zowel in Zeebrugge als in Antwerpen. Als je telt hoeveel kranen er staan kan je met moeite voorstellen wat het astonomisch gigantisch verbruik is vermits die dag en nacht in gebruik zijn. Het voordeel is dat ze geenszins vervuilend zijn
  maar ze moeten gevoed worden. In Zeebrugge waren daarvoor zefs verschillende aparte centrales in dienst in de Kustlaan en op de Leopold Havendam tijdens de voorbije decennia.

  • Ik ken die kranen. Toen ik in Brugge werkte heb ik de netverzwaring uitgevoerd voor het verhuis van die kranen eerst in de achterhaven, naar de voorhaven (ik denk 4, eind van de jaren 90. Het zijn geen “centrales” maar “onderstations”).
   Het verbruik van die kranen zijn pinuts t.o.v. de gigantische verbruiken van de elektrische cokesovens te Sidmar en de verbruiken van de BASF ( BASF alleen was een groter verbruik dan de agglomeratie Antwerpen). In het totaal is de industrie in B ongeveer 50% van het totaal jaarverbruik in B.

 4. Johny RECOUR zegt:

  En wat gaat de huidige levering aan stroom in de toekomst vervangen ?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.