De Franse windmolens vóór De Panne

We weten reeds sinds 2015 dat de Franse regering beslist heeft dat windmolens op zee zullen gebouwd worden tussen Duinkerke en De Panne. DE BLIEDEMAKER is verwonderd dat dit agendapunt nu pas op de gemeenteraad van 10 augustus 2020 komt. Men vond het niet opportuun daar vroeger over te debatteren om te vermijden vroegtijdig heibel te creëren.
Nu is te laat om nog iets wezenlijks te kunnen veranderen.  (luister ook naar het audioverslag van de gemeenteraad verder)

Uit de Voix du Nord van 25/11/2018

1. Project Duinkerke

Men zal midden 2025 op 10 km van de kust een 40 tal reuzenwindmolens beginnen bouwen (bovenste top van de wieken 230m – cf Eifentoren (incl. antenne = 320m). Indienstname 2027. Dit windmolenpark zal dus zeer goed zichtbaar zijn vanuit De Panne want de zone reikt praktisch de grens met België (op een bufferzone van 110m na).
DE BLIEDEMAKER heeft reeds meerdere artikelen over dit dossier geschreven teneinde geïnformeerd en gewaarschuwd te worden  dat het hoog tijd was om te lobbyen om te proberen de horizon bezoedeling minimaal te houden.
Midden 2016 was de eerste “consertatie” door de bouwheer (de Franse regering) met de lokale betrokkenen: politiekers, milieuambtenaren, visserij en scheepvaart, toerisme + 1 groot publiek debat o.a. om de juiste ligging van de zone vast te leggen.  Dit was nodig omdat de regering het lastenboek voor de globale aanbesteding (tendering) zou kunnen opmaken. (globaal = prijsofferte voor 30 jaar: studie, vergunningsaanvraag, bouw, exploitatie, afbraak).
Dan werd er beslist dat er 500-600 MWe vermogen zou geïnstalleerd worden op een zeeoppervlakte van 50 km² (de door de regering mogelijke oppervlakte was 178 km²). De dichtste afstand tot het land wordt 10 km (oorspronkelijk 6,5 km).
Deze beslissingen liggen onherroepelijk vast. Nu is het te laat om via de “inspraakprocedure voor de vergunningen”  op bovenstaande essentiële punten wijzigingen aan te brengen.

Immers is door de Franse regering de concessie toegekend op 14 juni 2019.

2. Totaal project Atlantische oceaan + Noordzee

Besliste windmolenparken op zee Atlantische Oceaan           = 3.500 MWe < 2025(waterkracht, zon, wind,…).

Onder druk van de Europese Unie i.v.. de Klimaatopwarming heeft Frankrijk zich geëngageerd om een gedeelte van hun nucleaire productie of te bouwen en te vervangen door hernieuwbare energie. In 2030 zou Frankrijk 40% van de elektriciteit uit hernieuwbare energie Lees toekomst centrale van Gravelines>>>).
In dit kader werd o,a. beslist om een serie van 7 windmolenparken op de Atlantische kust te bouwen van elk ongeveer 500 MW. Dus totaal 3.500 MW (cf. België op de Noordzee momenteel.. en gepland totaal 4.000 MW cf kerncentrale Graveline (9.560 MW). Al deze 7 windmolenparken liggen dicht bij de kust. 1. Saint-Nazaire; 2. Sant Brieuc; 3. Courseulles-sur-Mer; 4. Fécamp  werden als eersten besteld in 2012;  5. Dieppe-Le Tréport besteld in 2014, 6. Duinkerke besteld in 2019 en 7. Normandie ter studie.

Windmolens in de Noordzee  (afstanden en gezichtshoeken vanuit DP bijgetekend door DE BLIEDEMAKER). De hoeken van de windmolenszone van Duinkerke zullen staan in een hoek van 37 gr á 78 gr (90 gr is loodrecht op de kust). De dichtste op 10,4 km en de verste op 21 km.

Denemarken is als eerste begonnen met grote windmolens in de zee. België is zeer snel gevolgd en is ook een pionier op dat gebied (eerste fase van ongeveer 2.000 MW aan de Hollandse grens komt klaar eind 2020, tweede fase van ook 2.000 Mw (het “Princes Elisabethpark”), een 40-tal km van De Panne daar zal de bouw starten in 2025)
Windenergie op zee is veel meer productief dan op land. De wind is hevigere en meer regelmatig. De windmolens op zee zijn ongeveer 2 keer langer in dienst dan die op het land en 2 a 4 keer krachtiger dan die op land.


3. Chronologie project Duinkerke

Er zijn reeds 3 artikels zijn verschenen in DE BLIEDEMAKER over het windmolenpark Duinkerke. Lees Windmolens vóór De Panne?>>.   De  “reacties” op dit artikel zijn interessant om lezen. Maar vanuit gemeentelijke hoek bleef het muisstil.

– De procedure is reeds gestart in 2014.

Eerste “consertations” zomer 2016
Dan werden er uitgebreide bevragingen  gevoerd de betrokkenen. (4 vergaderingen met politiekers, milieuambtenaren, visserij en scheepvaart) + 1 eerste groot “Openbaar Debat”. De consultatie werd georganiseerd door de DREAL (te vergelijken met ANB in Vlaanderen).
Onze ex-burgemeester Ann Vanneste was midden 2016 reeds ongerust na een Franse infovergadering  in juli 2016 maar is niet op de gemeenteraad gekomen Lees art. RTBF>>>>

“..Nous n’avons pas encore vu les plans. Nous sommes très déçus sur ce point“, indique la bourgmestre de la cité côtière (red. Ann Vanheste). “Nous allons à coup sûr prendre contact avec nos collègues de Bray-Dunes et Dunkerque pour demander des explications. Nous ne sommes absolument pas contre un parc éolien par principe, mais bien contre un parc situé à seulement cinq kilomètres des côtes. Cela bouchera l’horizon…

Uit ervaringen met grote projecten voor elektriciteitscentrales weet ik zeer goed dat in het begin moet gelobbyd worden en niet wanneer het project in finaal in Openbaar Onderzoek komt. Dan zijn alleen maar kleine bijsturingen mogelijk.

Deze eerste “consertaties” waren zeer fundamenteel in de vastlegging van het project. Door het openbaar debat naar het grote publiek kan die aldus reageren, antwoorden op hun vragen krijgen, eigen opmerkingen formuleren, kritiek en suggesties inbrengen. Dit was een zeer belangrijk moment bij de start van het project. Het waren de eerste officiële contacten van de staatsambtenaren (DREAL) met het grote publiek die door zijn kennis van de lokale situatie en door verschillende belangengroepen nieuwe aandachtspunten heeft kunnen inbrengen. Deze meningen en diverse standpunten zijn essentieel voor de verdere vastlegging van de contouren van het project.
Het betrof vooral de discussie over de afbakening van het gebied waar de windmolens zouden moeten komen. Onderstaande kaart was het aanvankelijk voorstel. De dichte hoek van het windmolenpark zou op 6,5 km van het standbeeld van Leopold I  komen.

Eerste voorstel voor mogelijke locatie door de Franse regering

De “Union Maritime et Commerciale”  (UMC), die 64 havengebonden bedrijven groepeert en 1.750 loontrekkende, heeft dan een alternatief voorstel ingediend voor een kleinere zone maar toch ook tot aan onze grens (73 km² i,p.v. 168 km²). In het kader van inspraak heeft de “Préfecture Maritime” in juli hierover een groot debat georganiseerd in de Citadelle op 12 juli 2016.

Purper gearceerd is de uiteindelijke vastlegging van het windmolenpark van 50 km2 door EMD dus kleiner dan de 73 km2 van de offertevraag
Uiteindelijk voorstel door EMD nl 50 km2 i.p.v. 73 km2

Oorspronkelijk zou het park een zone innemen van 168 km². (zie purperen omlijning op bovenstaande kaart). De discussies hadden als resultaat dat deze zone gevoelig verkleind werd tot 73 km² (ingevolge de aardgaspijpleiding NorFra is deel onbruikbaar en blijft 58 km² over. (=31%). EMD heeft in hun offerte de mogelijkheid gezien om de 600 MW te kunnen plaatsen op 50 km². Dus uiteindelijk zullen slechts 30% van de oorspronkelijke oppervlakte van 168 km2 nodig zijn oorspronkelijk voorgesteld door de Franse regering.
Ten opzichte van het eerste voorstel is de oostelijke grens nl. de grens met België is gebleven maar de afstand t.o.v. de kust is vergroot van 3,5 zeemijl (= 1,852×3,5  =6,5 km) van de hoogwaterlijn  naar 10 km.
De grootte van de zone is dus tot 45% verminderd door de consertaties van 2016 en nog verder verkleind in de offerte van EMD tot 30%. Deze zone ligt nu vast!
(en zal moeilijk nog kunnen aangepast worden want is ook kleiner dan de zone voorgesteld NA de “consertatie” van 2016).
De dichtste hoek van de zone zal hierdoor  op ongeveer 10,4 km van Leopold I liggen i.p.v. het eerste plan 6,5 km (dus dubbel zover). De versteek van het molenpark op de grens ligt op 20,5 km. Al deze molens zullen in de gezichtshoek vallen van 45 graden tot 83 graden liggen (zie figuur ligging in de Noordzee)

Dat zijn de hoeken van de zones. Door het feit dat we nog geen juist plan van de inplanting van de molens hebben zijn dit niet de exacte afstanden van de uiterste molens.

– Aantal molens:
Het soort molens lag in 2016 nog niet vast maar in de veronderstelling dat men opteert voor de nieuwe grote molens (Haliade X van General Electric) met een masthoogte van ongeveer 100 m leveren die een eenheidsvermogen heeft van circa 12 MWe zou dat betekenen voor 600 MW 46 molens (hiervoor wordt een nieuw fabriek gebouwd in Le Havre. Er bestaat hiervan reeds een prototype op test op land),  Een andere variant zijn windmolens van 16 MWe (die nu nog niet bestaan). Dan zouden voor 600 MWe slechts 38 molens nodig zijn. Voor Duinkerke heeft men in ieder geval het aantal windmolens beperkt tot 46 voor een totaal vermogen van 600 MWe op 50 km² (aanvankelijk waren dat veel meer molens daar men dan opteerde voor 8 MW molens)
De afstand tussen de individuele 12 MWe molens heb ik op ongeveer 1,25 km verondersteld (zeker omdat de molens veelal in de windschaduw zullen liggen van de overheersende W-ZW windrichting). Hoe groter de molens hoe hoger maar hoe minder en hoe groter de afstand tussen de molens i.v.m. de wervels van de wieken (sillage = 6 á 7 maal diameter).

Dus op 8,2 km van de grens België-Frankrijk zouden ongeveer maximum 8 molens kunnen staan (wel grensbufferzone van 115 m te respecteren). De volgende rij op 1,25 km verder richting  Bray-Dunes. De palen zelf zullen 7 a 8 m breed zijn. Totale hoogte tot top van wiek 220 m (of  indien later toch zou gekozen worden voor de nu nog niet bestaande 16 MWe 250 m hoog)

Oprichten “Technische werkgroep” op nationaal niveau
Onze federale staatssecretaris Marie Christine Marghem Energie (Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling) heeft in december 2016 met haar Franse collega Ségolène Royal overeengekomen om een “Technische werkgroep” op te richten (maar blijkbaar niet voor milieuaspecten vb visuele pollutie) Lees L’Avenir>>>
België heeft reeds veel ervaring opgebouwd met windmolens in zee en onze ondernemingen zouden graag een stukje meedoen met dit project. Dit windenergieproject wordt ook door president Vergriete van de CUD van Duinkerke als uiterst  belangrijk geacht niet allen voor nieuwe arbeidsplaatsen maar ook om zijn stad op de kaart te zetten van deze nog jonge technologie.
Daarvan hebben we niets meer gehoord.

– Toekenning van de concessie op 14 juni 2019
De Franse regering heeft de concessie voor de molens toegekend aan EMD (=Éoliennes en Mer de Dunkerque) bestaande uit 3 firma’s: EDF Renouvelables, Innogy SE et Enbridge (aldus worden de generatoren gebouwd door General Electric).  EMD heeft de aanbesteding gewonnen op 9 kandidaten.  Het transfo-gebouw op zee (66/220kV) en de elektriciteitsverbinding via een nieuw 220 kV onderstation zijn toevertrouwd aan RTE (=Réseau de Transport d’Electricité)
In deze overeenkomst zijn ook de voorstellen opgenomen voor de compensaties voor visserij en toerisme Lees>>>>
Voor de windmolens bestaat een speciale nationale belasting op drijfkracht. Momenteel 16.790 euro/MWe geïnstalleerd. Dus voor 600 MWe = 10 milj. euro/jaar. In Frankrijk gaat hier 50% naar de gemeenten die de windmolens zien. Bedrag afhankelijk van aantal inwoners en afstand dichte windmolen. Hoeveel voor De Panne? 35% gaat naar de visserij en de aquacultuur, 10% voor natuurbescherming en 5 % naar de reddingsdiensten

In La Voix du Nord van 22/03/2019 stond vóór de keuze van de aanbesteding van de windmolens:
…Si le prix de production de l’électricité par les éoliennes en mer dunkerquoises est le premier critère (pour 70 %), le choix du lauréat dépend aussi de sa capacité à mener à bien et dans les temps un projet fiable, tenant compte de l’environnement. Les candidats sont encouragés à investir dans des mesures environnementales et touristiques..Nous avons signé des chartes avec les pêcheurs, des lettres d’engagement avec des associations environnementales, la CUD, les offices de tourisme…”  Wat met België?

= Zomer 2019: Oostende protesteert na het toekennen van de concessie aan MED
. De oude vaarroute tussen Oostende en Dover evenals tussen Oostende en Ramsgate (voor bij slecht weer) loopt dwars door de concessie. De haven doet er anders aan om een nieuwe ferrylink te openen tussen Oostende en de UK. Hiervoor wil men die corridor blijven open houden. Komt er geen aanpassing dan komen er juridische procedures. Een beetje te laat? Op het Focus filmpje werkt men niet met het laatste plan van 50 km² maar met het  plan van 73 km² (zie beide hierboven). Misschien is dat intussen opgelost??

Tweemaal klikken om Focus filmpje te bekijken

Tweede periode van onderzoek nu in handen van de 2 de concessionarishouders EMD en RTE
Zal verder lopen over de ganse periode van de voorbereidingen voor de vergunningen en opstellen van het MER rapport. In deze context is er op 14 september 2020 is er de start van het “publiek debat” (duurt 3 maanden) (Opm: is geen “Openbaar Onderzoek”) . Men is zich nu pas in DP aan het voorbereiden voor deze discussies en eventueel bezwaren in te dienen, problemen hebben aan de Westkust (visuele pollutie?). Koksijde en Nieuwpoort steunen ons. (voor analyse vragen voor debat windmolenpark Normandie Lees>>>).

In dit kader is sinds juni 2020 een uitgebreid dossier (127 pagina’s) gepubliceerd op de website “dunkerque-eolien.debatpublic.fr”
ZEER GOED DOCUMENT: lees volledig>>>>

Alles is ook te volgen op Facebook en twitter +inschrijving Nieuwsbrief

Tweede helft 2021 Indienen diverse vergunningsaanvragen + MER rapport.
Nadien in 2021 de diverse OPENBARE ONDERZOEKEN 

 – In dienstname voorzien begin 2027.
De investeringen worden geraamd op 1,4 miljard euro (incl koppeling op E-net) (ongeveer 2/3 voor de windmolens en 1/3 voor de E-aansluiting inclusief transfostation op zee + onderstation aan de kust)

4. Agendapunt op de gemeenteraad van 10 augustus 2010.

“Agendapunt 3. Windmolenpark in Frankrijk ter hoogte van de grens met De Panne. Uitbreiding van het mandaat van de gemeentelijke raadsman.”
LUISTER door te drukken op dit derde agendapunt>>>>

 • de gemeente heeft x jaren geleden te kennen gekregen dat de Franse overheid een windmolenproject plant voor de kusten van Duinkerke
 • de gemeente heeft reeds raadsman Meester VERSYP  aangesteld voor bijstand in de procedure.
 • vanaf september start het (in het Vlaams)”openbaar onderzoek” voor een periode 3 jaar (niet voor 3 maand) waarbij DP als Vlaamse/Belgische kustgemeente zal gehoord worden
 • indien uit dat  “openbaar onderzoek” info komt die ons niet zou zinnen op visueel op ander gebied willen we klaar zijn om eventueel bezwaren in te dienen in Frankrijk volgens de Franse procedure
 • Daarvoor samenwerken met Franse advocaat meester Poitou (?) benaderd door meester Versyp om wegwijs te maken in Franse procedure want openbaar onderzoek duurt slechts 3 maanden
 • moeten klaar zijn een bezwaar te formuleren indien de informatieronde niet zou bevallen, zoal ik wel vermoed.

Discussie Ann Vanneste – Bram Degrieck : Prijs? Wellicht doen Koksijde en Nieuwpoort mee. Dossier loopt al vanaf 2014 (Ann kende dat dossier). Grootste uitdaging voor DP in de komende jaren zomaar windpark voor onze neus met grootste windmolens ter wereld.

Pascal Demuysere  Bram Degrieck
Voor wat gaan we? Pascal kan de Belgische windmolens zien vanuit zijn appartement bij zeer goeie weerscondities.
Bram is reeds 2 maal naar Parijs geweest voor dat dossier. Momenteel alleen plan met de zone waar de molens ingepland zullen worden.

Stéphane Buyens
alle zeilen openzetten om deze tegen te houden. Dat het kost wat het kost!?

Bram Degrieck
De gemeente volgt deze zaak reeds 18m op in alle stilte.  Niet in de pers brengen.

Stemming gevraagd door Ann: resultaat ??/18

5. Reactie van DE BLIEDEMAKER.

1.We kunnen de locatie Duinkerke niet meer tegenhouden.
Deze locatie is beslist door de Franse Regering in 2014. Reeds 5 van de toen 7 besliste windmolenprojecten op zee  van 500 MWe zijn reeds toegewezen en in uitvoering. Duinkerke was de 6de in 2019.  Frankrijk zal zijn Europese belofte van 40% hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 niet halen. Anderzijds weinig vooruitgang in het dossier “vermindering aantal kerncentrales. Integendeel president Macron heeft in november 2018  beslist dat de afbouw naar 50% van de Franse kernenergie maar kan starten vanaf 2035. 14 commerciële reactors zouden dan gesloten worden. De 2 oudste evenwel wat vroeger nl eenheid 1 en 2 te Fessenheim in 2020 (nu bezig). voor verlengingen van levensduur van 40 jaren naar 50.
Lees De kerncentrale van Gravelines? (Deel 2/2).  
Dus om dat af te wenden hadden we politieke lobbying nodig vóór 2014.

(tussen haakjes: Gravelines heeft 6 reactoren, met een totaal vermogen van 5.460 MW. Deze reactoren hebben een hoge beschikbaarheid van hun vermogen (84%). Bij windmolens ligt dat maar rond de 50 % naargelang de windsterkte. Dus dus om een windmolenpark een even beschikbaar vermogen zou men een meer dan 5460 x 0,84 / 0,5 = 9.173 MW park moeten bouwen dit is 15 maal de grootte van het geplande EMD-park van 600 MW).

2. We zijn schromelijk te laat om de ligging van het EMD park verder weg van de Belgische grens te schuiven.
De consultatie met de Franse regering hiervoor is grondig gebeurd in 2016. Wij waren er blijkbaar niet bij. Nu de opdracht besteld is bij EMD zal dat niet meer wijzigen. De procedures van inspraak en openbaar onderzoek zijn in opdracht van MED die zeker niet zijn opdracht in discussie zal brengen.

Het is zeer goed dat burgemeester Bram Degrieck goeie relaties onderhoudt met de president (=hoofd van de CUD en ook burgemeester van Duinkerke) van de CUD-Duinkerke Patrice Vergriete (cf DK-Bussen opnieuw laten rijden tot  Adinkerke station. Patrice Vergriete is in de lente 2020 opnieuw herkozen tot burgemeester van Duinkerke reeds in de eerste ronde). Men mag natuurlijk niet vergeten dat Duinkerke veel voordelen verwacht van dit project i.v.m. werkgelegenheid, know-how en windmolenbelastingen (ongeveer 10 Meuro/jaar, zie hoger).

Waarom geen Belgische experten om ons bij te staan?
In de documentatie van het EMD staat duidelijk dat zij zullen kunnen profiteren van de grote Belgische expertise op gebied van windmolens op zee. Voor de milieuaspecten zullen zij zeker samen werken met KBIN (=Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) (lees p 69 in dossier).
Wij hebben in België veel meer know-how op windmolengebied dan gans Frankrijk, zowel technisch als op gebied van milieuimpact. Denk maar aan het VLIZ (=Vlaams Instituut van de Zee) te Oostende met ongeveer 120 personeelsleden. Ook is er een enorme schat aan MER rapporten beschikbaar op het internet van alle vorige Belgische windmolenparken. (zal hierover een een afzonderlijke DE BLIEDEMAKER bijeensprokkelen). Waarom heeft De Panne een Franse specialist nodig? Weggesmeten geld uit onkunde. Of is het om juridische procedures te proberen?
We moeten eerst weten wat we willen in vraag stellen. Naar gelang het onderwerp kunnen we een ad hoc specialist onder de arm nemen. Zeker niet nodig een een Franse specialist te betalen? in wat? Wat is zijn CV? Wat heeft hij gerealiseerd?
Dus zoals Ann zegt: zeker niet willekeurig met geld zwaaien. Het gaat hier niet om juridische discussies maar eerder visuele pollutie voor de Westkust. (ik zie 1 juridisch vraagteken nl. de bufferzone van 115 m. Waarom? Kan die niet uitgebreid worden.
We moeten zeker geen geld uitgeven voor simulatiefoto’s van de mogelijke opstellingen. Die zullen zeker aangebracht worden door EMD gedurende hun “Débat Publique”.

Waarom maken we niet zelf een fotosimulatie?
Van zodra we een juiste lokalisatie hebben van de windmolens in zee kunnen we via zeer eenvoudige driehoeksmeting simuleren hoe we deze molens zullen zien vanaf de kust

(parameters: kijkhoogte en afstand tot het strand).
vb indien we 30 m hoogstaande (in app gebouw op 8ste verdieping) ligt de horizon op 20 km. Indien er tussen 10 en 20 km windmolens zijn kunnen we nog voor de horizon alle windmolens zien.
Staan we op 20 m hoogte dan ligt de horizon op 16 km. Tussen 10 en 16 km staan 6 windmolen. Maar we kunnen achter de horizon zien. Tot 53 km achter de horizon “zinken” de verdere windmolens in de zee. Dus we zullen nog 4 windmolens zien maar met kortere palen.
Ook de grootte van de windmolens verkleint met de afstand.
Het is zeker niet nodig om dure studies te bestellen. We kunnen dat gemakkelijk zelf visualiseren.

Besluit: uiterst belangrijk dossier dat allicht een grote impact kan hebben op de immobiliawaarde  van de appartementsgebouwen met zeezicht tussen De Panne en Nieuwpoort. Dit dossier mag zeker niet langer meer “geheim” houden zoals voorgesteld door de burgemeester op de gemeenteraad want het dossier is concreet (niet zoals vroegere bepaalde verzinsels over de gevolgen voor de immobilia i.v.m. zeewaterspiegelstijging). Dus alle acties vanuit het gemeentebestuur DP moeten openbaar cf. Frankrijk.
We moeten het dossier van dichtbij opvolgen en eventueel proberen nog bij te sturen door beroep te doen op onze befaamde Belgische know-how die we in huis hebben (zowel voor technische zaken als voor milieu)

DE BLIEDEMAKER volgt in ieder geval het dossier verder op via internet (La Voix du Nord, website, nieuwsbrief, Facebook en Twitter). Volgende openbare vergadering in het kader van het “Débat Publique” op maandag 14 september 2020 (dag van volgende gemeenteraad). (voor analyse vragen voor debat windmolenpark Normandie Lees>>>).

Wie gaat er naartoe? Komt wel ook in online video.

Voorstelling DE BLIEDEMAKER

Opmerkingen :
1. België heeft gepland om eind 2020 (met Seamade volledig) 2.262 MWe windmolens te hebben op zee in het “Mermaide Park”(=fase 1=2 kerncentrales=10% E-behoefte B). hierdoor 4 de grootste op de Noordzee na VK 10.428_MWe en Duitsland 7.657_MWe. Denemarken 7.103_MWe maar het hoogste specifiek/inwoner. China meer dan 7.000_MWe.
Lees>>>

2. De dichte Belgische windmolens van de kust Northern = 23 km Lees>>>

Zie zone voor schelpenkweek (Concessions conchylicoles in het grijs gearceerd)

3. In de Belgische windparken geldt een algemeen visverbod. Franse (wordt weinig over gesproken. Franse. Waarschijnlijk geen verbod voor vissers- en recreatieactiviteiten in het park van Duinkerke omdat het grote molens zijn en dus meer dan 1 km van elkaar staan).

Op 2,09 km ten zuiden van het park tussen Bray-Dunes en Leffrinkhoeke is nu ook een grote zone uitgebaat door 2 grote mosselkwekerijen).
Het is in de Belgische windparken niet toegestaan om contact met de bodem te maken. Bijvoorbeeld om voor anker te gaan of met sleepnetten over de bodem te slepen.

Bij het vissen in de windmolenparken kunnen met name de elektriciteitskabels beschadigd worden, waardoor de windmolens voor onbepaalde duur stilgelegd zouden moeten worden.
Dit heeft zeer hoge kosten tot gevolg!

4. Volgens het “Marien Ruimtelijk Plan” is er een extra zone voorzien van maar liefst 221 km2 voor extra windmolens in zee: het Princes Elisabeth Windmolenpark De zone komt diep in zee, tegen de Franse Noordzee, op zo’n 35-40 kilometer afstand van De Panne op de zones Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid en Fairybank.

5. Er zijn fabrieken in opbouw in Sant-Nazaire en Le Havre om deze windfarms te fabriceren.
Uit dossier EMD: “General Electric a  construit en 2014 une usine de fabrication de nacelles et de génératrices d’éoliennes à Saint-Nazaire , qui emploie près de 500 personnes, et en 2018 une usine de fabrication de pales, les plus grandes au monde, à Cherbourg  qui emploiera à terme plus de 500 personnes. La production de ces sites industriels est destinée à des projets français mais aussi à des projets à l’étranger : depuis 2013, General Electric a ainsi investi plus de 200 millions d’euros pour des achats directs et indirects auprès de sous-traitants français pour des projets à l’export aux États-Unis, en Chine et en Allemagne, ce qui a contribué à la création de plus de 1 200 emplois indirects.  (
Haliade-X 12 MWe de General Electric dont un premier prototype a été installé à terre en 2019)
Le fabricant d’éoliennes Siemens Gamesa va quant à lui construire au Havre une usine de production de nacelles, pales et génératrices. Ce futur complexe industriel, dont la construction devrait démarrer courant 2020 après la réalisation de travaux, en cours, sur les quais où il doit être implanté, représente 750 emplois liés aux activités de production, d’assemblage, de logistique et d’installation…”   (l’éolienne de Siemens Gamesa de 14 MWe dont un prototype doit être mis à l’essai en 2021).

Zone voor windmolens zijn rood gearceerd

RECLAME

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Nieuws, Stedenbouw. Bookmark de permalink .

21 reacties op De Franse windmolens vóór De Panne

 1. Roland Florizoone zegt:

  Waarom hebben toenmalig burgemeester Ann Vanheste en provincieraadslid Johan Blieck dit verzwegen? Na het gevaar van Gravelines, de grootste en risicovolle kerncentrale van Europa, en de visuele vervuiling van de haven, zullen wij nu een visuele muur van windmolens krijgen.

  • Ik begrijp ook niet waarom men zo’n belangrijk dossier geheim wil houden sinds 2014 (schade aan de immobilia????: luister interventie van burgemeester Bram).
   DE BLIEDEMAKER doet zijn job en heeft vroeger reeds 3 artikeltjes geschreven over deze windmolens. We blijven het volgen.
   Wellicht zijn er nog zaken die we niet mogen weten over dit zo belangrijk dossier voor onze gemeente.???

   • wilfried laforce zegt:

    Mooi gedetailleerd artikel. Ik heb wel 1opmerking; Je schrijft: “….een grote impact kan hebben op de immobiliawaarde van onze appartementsgebouwen met zeezicht.” Is onze kust niet de lelijkste van allemaal. Bijgenaamd de atlantic wall. Volgebouwd.. Zoveel verschil zal dat niet maken. Het argument van Oostende in verband met de scheepvaartroutes vind ik wel gegrond.

  • wilfried laforce zegt:

   Zat Bram ook niet in de vorige gemeentebestuur. Hij was als ik mij goed herinner, schepen van toerisme. Met de risicovolle kerncentrale en de visuele vervuiling van de haven kan ik je steunen.

   • Juist Wilfried. Bram was zelfs reeds 1 jaar vóór het vorige gemeentebestuur schepen voor Toerisme. Ik heb regelmatig op deze nakende projecten geschreven in DE BLIEDEMAKER maar nooit gemeentelijke reactie. Ex burgemeester Ann Vanheste heeft in de gemeenteraad van 10 augustus 2020 wel verklaard dat zij wist van dit project (luister het Audioverslag).
    Nu wij zouden het toch niet hebben kunnen tegenhouden. Nieuwe argumenten? Hoogte i.v.m. Burgerlijke (Middelkerke) of militaire (Koksijde) reden.??? Scheepvaart: kustroute van de vroegere mailboot Oostende bij slecht weer.???

   • Guido Sepelie zegt:

    Ja, hij was – zo staat ondergetekende nog levendig voor – ook schepen van Leefmilieu toen de vergunning van Plopsaland vervallen was (zomer 2016) en ze maanden zonder milieuvergunning verder mochten boeren, of toen in 2013-2015 het waterpark Plopsaqua gebouwd werd zonder uitvoerbare bouwvergunning.
    Pro memorie situatie Plopsaland per 15 augustus 2016:
    • geen MER voor de inrichting (ingediende MER afgekeurd bij besluit van 20 juli 2016),
    • geen geldige hervergunningsaanvraag &
    • geen milieuvergunning voor het pretpark (de geldende vergunning was per 18 juli 2016 vervallen, geen aanvraag ingediend vóór 18 juli 2015; het toen geldende decreet verplichtte tot aanvraag uiterlijk 12 maanden voor het verstrijken van de vergunning).
    Niet echt een bemoedigend voorteken…

  • Guido Sepelie zegt:

   Essentieel in een bezwaar over visuele hinder of aantasting is de simulatie van wat je vanop land (strand & dijk) zal/kan zien. Het Nauw van Calais is op zijn smalst, tussen de rots van South Foreland bij Dover en Cap Gris-Nez in Frankrijk – 33,1 km breed. Ik heb Dover 2 weken geleden vanuit Cap Gris-Nez niet kunnen spotten (doch dat lag aan heiige atmosfeer toen), doch begrijp dat dat soms wel kan.
   Voor windturbines op land (dus met obstakels – bijna nooit onbelemmerd zicht) hanteer ik al es de benadering van een groep Nederlandse wetenschappers: een windturbine is dominant aanwezig in de omgeving op een afstand van 0 tot 5 maal de tiphoogte (zij noemen dat de “directe omgeving’ van een turbine); de turbine is duidelijk waarneembaar in een gebied tussen 5 en 25 maal de tiphoogte; dat gebied wordt de “overgangszone” genoemd; verderop, tussen 25 en 100 maal de tiphoogte is de turbine slechts matig of als een stip aan de horizon merkbaar. Bij tiphoogtes van 300 m dus 1,5 km (dominant), 7,5 km (duidelijk waarneembaar) en 30 km ? Op zee wellicht hogere factoren omdat er niets in de weg staat? Opgelet, de Haliade heeft een tiphoogte van “slechts” 260 m.

 2. Johny RECOUR zegt:

  Eureka Europa zonder grenzen dank zij Schengen & co maar niet voor alles en zeker als het op La France aankomt.

  • Frankrijk bouwt 7 dergelijke windmolenparken hier op zijn kust. Niet verwonderlijk dat Duinkerke ook zijn vinger opsteekt (werkgelegenheid, belastingen ,havenactiviteiten,..)
   Het probleem is dat ze maar op 10 km van de kust liggen i.v.m. scheepvaartroutes en dat de Belgen (bewoners en politiekers) daar NIET echt tegen protesteren. Ze komen tot op de grens en zullen de hoogste van de wereld zijn. Op 1/4 van onze horizon zullen we molens zien.

 3. Johny RECOUR zegt:

  Kerncentrales moeten weg maar naar veel alternatieven zijn ze nog op zoek behalve schreeuwlelijke zonnepannelen en windmolenparken die niemand wil, nog aan land, nog binnen
  de 12mijls zone. Alors quid ?

 4. Arnaud Van Robaeys zegt:

  Félicitations pour votre excellent dossier.

 5. Jan Claes zegt:

  Men moet zich dringend bezinnen over wat men wil. Zijn windmolens een goede oplossing voor onze energievoorziening of niet ? Laat ons niet vervallen in argumenten gebaseerd op de theorie van NIMBY (not in my backyard).

 6. Juist Jan. De windenergie is eindelijk technisch en commercieel haalbaar en heeft geen CO2 uitstoot.
  Maar daar mee alleen zullen we de E-productie niet volledig oplossen (België heeft nu ongeveer 10 % windenergie en na die tweede reeks windmolens komen we rond de 20 %. Vanwaar moet de rest komen? En wat bij windstil weer? (Alhoewel het overal in Europa steeds ergens waait op zee of dat nu in de Oostzee is in of de Noordzee is voor het evenwicht op het Europees interconnectienet geen onoverkomelijk probleem). Toch moet in een minimum back-up vermogen geïnvesteerd worden en daar is niemand voor geïnteresseerd en het zal alleen maar kunnen via subsidies (vb afbouw Belgische kernenergie door subsidies op nieuwe aardgascentrales weliswaar met CO2)
  Boeiend. We zullen eerst enkele black-outs moeten hebben vooraleer de politiek vooruitgaat.

 7. Marinka Debaveye zegt:

  Dank je wel om dit dossier onder de aandacht en in de openbaarheid te brengen, José. Puike research!

 8. Guido Sepelie zegt:

  Even naar de Frase confraters met gelijklopende specialismen gezocht; wellicht is dit de aangestelde confrater, Isabelle Poitout, Balie Parijs:
  Spécialiste en droit public et en droit de l’environnement, Maître Isabelle Poitout est inscrite au barreau de Paris. Avant d’intégrer le barreau, Isabelle Poitout a acquis une expérience variée au sein de différentes collectivités locales, ce qui lui a apporté un grand sens de l’adaptation et une capacité à comprendre rapidement les enjeux de ses clients, souvent confrontés à des litiges avec l’administration.

  Docteur en droit public, Maître Isabelle Poitout intervient principalement dans 4 domaines, aussi bien en conseil qu’en contentieux : urbanisme /environnement /nuisances et pollutions/
  expropriation/questions agricoles et viticoles
  Le Cabinet Poitout intervient notamment auprès de communes, d’entreprises, de domaines agricoles ou viticoles, de plus d’une dizaine de syndicats viticoles, ou encore des acteurs de la société civile comme les associations de quartiers ou de riverains, les associations de propriétaires et les associations de défense de l’environnement. (c) Isabelle Poitout – http://www.poitout-avocat.fr/

 9. Doorsturen naar advocaat Versyp. Hij is aangesteld door de gemeente als raadgever in dit dossier.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.