De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie 1 Theorie

zicht vanaf de Zeedijk. Achterste windmolen is licht verzonken in de zee

Op maandag 14 september start het “Publiek Debat” over de windmolens vóór Duinkerke (uitnodiging openbare vergadering van 16 september).
De topfoto in de vorige DE BLIEDEMAKER gaf een verkeerd beeld van de mogelijke visuele hinder vanuit De Panne. De afstand van 11 km voor de dichtste windmolen met een tiphoogte van 220 m leek me zeer dicht. 

Ik kon me moeilijk inbeelden hoe groot deze molen en de volgenden er zouden uitzien vanuit De Panne.
Vandaar hier enkele eenvoudige fotomontages met driehoeksmeting en rekening houdend met de kromming van de aarde.
Het valt veel beter mee dan verwacht!

Van zodra we een juiste lokalisatie zullen kennen van de windmolens in zee, kunnen we via zeer eenvoudige driehoeksmeting simuleren hoe we deze molens zullen zien vanaf de kust.
Het is zeker niet nodig om dure visualisatie studies te bestellen. Dat kunnen we gemakkelijk zelf.

Meest gedetailleerde ligging plan tot heden. Blauw: vóór de offertevraag na de consertage

1. Veronderstellingen (voorlopig)
In afwachting van meer gedetailleerde gegevens over de juiste inplanting van de molens veronderstellen we het windpark tot tegen onze grens. De dichtste molen V1 zou op de grens staan op 10 km van de kust. Volgens de schetsen van het dossier voor het “Débat Publique” van 16 september 2020, zou de diepte van het park ook ongeveer 10 km bedragen. Verder veronderstellen we dat de eerste rij windmolens loopt vanaf de grens tot 20 km richting Duinkerke. Belet wel dat ongeveer halfweg richting Duinkerke het park verder komt te liggen van de kust (om scheepvaartredenen). Op de volledige zone van 50 km² zouden 38 molens komen van 12 MWe indien het grootste type gekozen wordt. Dus ongeveer 1,3/km².
Mede hierdoor en rekening houdend met het feit dat windmolens 6 á 7 keer de molendiameter (130m) luchtturbulentie (stillagen) geven windafwaarts (910). Vandaar dat we de afstand tussen 2 windmolens op 1,25 km veronderstellen.
Vandaar 20/1,25=16 molens vooraan (waarvan de verste helft verder staat vanaf de kust dan 10 km) en de zijkant op de grens 10/1,25=8 molens.

Wellicht zal geopteerd worden voor de 12 MWe molens.

We vragen ons ook af of er een verschil in zicht bestaat tussen een waarnemer op het niveau van de Zeedijk (5m) en iemand in een appartementsgebouw op dezelfde plaats maar op de achtste verdieping (30m). De waarnemingen worden berekend vanaf het centrum van de Zeedijk waar de Zeelaan snijdt. Dit is exact 3,5 km van de grens.
Verder veronderstellen we de breedte van het strand op 500m.
Alleen de lokalisatie van de Voorste rij windmolens (V1 tot V16) wordt gedeeltelijk uitgetekend evenals de oostelijkste Zijrij (Z1 tot Z8). Met bovenstaande veronderstellingen staat de meest linkse molen V16 op 60 graden ten opzichte van de loodlijn (dikke lijn) op de strandlijn  en de meest rechtse molen Z8 helemaal achteraan op 10 graden.
De totale horizon van 180 graden is in De Panne niet volledig zichtbaar wegens de uitbreiding van de agglomeratie Duinkerke en zijn haven met industriegebied (over een gezichtshoek van 11 graden).
Met bovenstaande veronderstellingen zullen we de molens zien over een hoek van 10 graden tot 60 graden t.o.v. de loodlijn op de kust. Dus over een gezichtshoek van 65-10=55 graden van de 180-11(haven)=169 gr zeehorizon (= 32,5 % = 1/3) en dit onafhankelijk van de waarnemingshoogte.
Dit is vrij veel maar, zoals verder berekend, zullen die molens kleiner uitvallen dan ik verwacht had.

2.Voorlopige berekeningen (via werkbladen)
Telkens wordt de zichtbare hoogte van de mast berekend (100 hoog). Niet de tiphoogte van 300 m (zie figuur). De volledige windmolen is bijna dubbel zo hoog.
De berekeningen zijn gebeurd via eenvoudige driehoeksmeting via enkele rekenbladen zodat bij juiste kennis van de bovenstaande veronderstellingen alles direct kan herrekend worden.

Gebruikte formules om rekening te houden met de kromming van de aarde

Effect in de diepte
Volgende zaken vallen direct op:
1. De waargenomen zeehorizon staat een heel klein beetje onder de 90 graden horizontale gezichtsrichting, quasi onafhankelijk of de waarmee zich op het gelijkvloer bevindt of op het 8 ste verdieping. Zowel de waarnemer op de Zeedijk als de waarnemer op het appartement ziet de horizon cylindrisch geprojecteerd even hoog op 90 graden voor zich over de volledige gezichtshoek van 169 graden (=180-11).
2. De waarnemingshoek tussen de vloedlijn en de horizon is wel zeer sterk afhankelijk van de hoogte van de waarnemer. Vandaar dat een waarnemer op het appartement veel groter zeezicht heeft (zie schetsen verder)
3. Ten gevolge van de kromming van de aarde lijken de voorste rij molens steeds alle op de horizon of erachter te staan, ook voor de waarnemer op het appartement.
4. Ingevolge de kromming van de aarde kan de hoogste waarnemer kijken tot de horizon op een afstand van 7.986 vanaf de Zeedijk en  19.562 m op 30m

Er wordt hier geen rekening gehouden met de zichthorizon die verder kan liggen.

Kimduiking

De gradiënt in dichtheid van de boveneen liggende luchtlagen breekt immers de lichtstralen naar het aardoppervlak toe. Via deze luchtspiegeling kijk je feitelijk achter de horizon, daar de zonnestralen in de atmosfeer een gekromde baan volgen (zie figuur). Deze luchtspiegeling bereikt zelden iets meer dan de normale diameter van de zon (minder bij hoger vochtgehalte in de lucht).
Dus alle voorste en zijdelingse windmolens (V1 t/m V16) zullen steeds volledig zichtbaar zijn  bij mooi weer en hun palen zullen niet gedeeltelijk verzonken zijn achter de horizon. Dit is voor de hoge waarnemer. De laatste molen op de grens (Z8)  staat op 20 km (dus zeer weinig achter de horizon, niet veel verzonken).
Dus geen enkele van de voorste of zijdelingse molenpalen zijn verzonken achter de horizon (wel een deel  achterliggende in het windpark die wel wat verzonken zullen zitten in de zee)

Voor de lage waarnemer op de Zeedijk zullen alle molens achter de horizon liggen en enigszins verzonken . Zijn theoretische horizon ligt immers op 7.986 m.  Hierdoor verdwijnt een stukje van het onderste paal van de molens onder de horizon. Als het ware verzonken in de zee.

Effect van verzinking
De berekeningen tonen aan dat dit effect vrij beperkt blijft. Op de verste molen (Z8) zou maar 10 m  van de paal zogezegd in het water verzonken zijn (=5% van de tiphoogte).
Dus die kimduiking heeft maar weinig effect op het zicht van die molen (zie berekeningen hieronder). Bij een afstand van 12,500 m achter de horizon zal de verzinking slechts 10 m bedragen. Deze verzinking, voor een gegeven afstand ACHTER de horizon, dezelfde voor een hoge of een lage waarnemer. Een  hoger waarnemer heeft echter een verder zicht vóór de horizon. Dus bij zeer verre hoge windmolens blijven de lampjes bovenaan de tip ongeveer evenveel zichtbaar voor een waarnemer op de Zeedijk of voor een hoge waarnemer. Bijvoorbeeld windmolens met een tiphoogte van 110 m kunnen beiden even lang 37,5 km zien achter de horizon vooraleer ze volledig verzonken is.

5. De verkleining van de molens ingevolge de afstand is dezelfde onafhankelijk de waarnemingshoogte
Visualisatie: zie schets.

Effect in perspectief
De zichtbare waarnemingshoek van de zee (van horizon tot aan de vloedlijn) vermindert hoe meer men richting Duinkerke kijkt. We veronderstellen dat de kustlijn evenwijdig doorloopt tot voorbij Duinkerke (dit is in werkelijkheid niet zo omdat de haven/industriezone van Duinkerke gebouwd is op zee en dus precies in zee loopt.
In dit theoretisch geval zal voor een waarnemer op de 8ste verdieping de zeehorizon in een grote cirkel rond de waarnemer lopen en de kust bereiken op een afstand van exact 19.562m (in normale atmosferische condities). Dus het strand versmalt volgens de berekende curve zoals getekend op de 2 schetsen en de horizon komt aan land op 19.562 m (dus ongeveer de afstand tot Duinkerke). Bemerk dat de strandcurve niet lineair is. Dat valt hier vooral op omdat de 90 graden gezichtshoek, in de cilindrische projectie, niet genoeg opengetrokken is, vergeleken met wat men zou zien in de werkelijkheid. De breedte van de schets zou dus proportioneel veel breder moeten zijn. Op het westelijk einde van het strand ziet men de haven van Duinkerke nog juist vóór de horizon.
Deze strandcurve is dezelfde voor een waarnemer op Zeedijkniveau met dat verschil dat de  horizon nu de vloedlijn zal snijden op ongeveer 8 km dus ongeveer ter hoogte van Zuidkote. Bemerk dat de horizontale afstanden niet als proportioneel te zien zijn. Dus Zuidkote ligt op de vloedlijn bijna zover als Duinkerke. De haven van Duinkerke zal ook nog te zien zijn door de lage waarnemer maar lichtjes verzonken (verdronken) achter de horizon. De industrieconstructie zullen zullen even hoog lijken en even zichtbaar maar een beetje verzonken onder de horizon. (Dit effect kennen we van de krijtrotsen in Dover gezien vanaf de Côte Opale bij mooi weer. Ook hier kan bij uitzonderlijke atmosferische omstandigheden van de onderste luchtlagen “achter” de horizon gekeken worden).
Voor een waarnemer op de Zeedijk is die horizon veel dichter nl 7.986 m. Dus ongeveer tot Zuidkote. Gebouwen verder dan deze horizon (vb infrastructuur van Duinkerke) en ALLE molens (zelfs de voorste) zullen licht verzonken zijn achter die horizon, maar op zelfde schaal (alleen kortere paal). Bij een extra afstand achter de horizon van 12,5 km is de verzinking maar 10 m. op een paal van 100m is dat verwaarloosbaar temeer doordat de molens klein zijn op zo’n grote afstand.
Zoals de berekeningen aantonen gebeurt die verzinking zeer langzaam naargelang de grotere afstand (vb de 3 LNG tanks van de LNG terminal te Duinkerke op ongeveer 29 km (of 21km achter de horizon) van De Panne in vogelvlucht zitten ongeveer 40 cm verzonken in de zee (gezien rechtover de Zeelaan) voor de lage waarnemer)

Hoe verder de molens staan hoe kleiner. Deze perspectief verkleining zijn de 2 dunne roze lijntjes moet bolletjes op de schetsen. Identiek voor de waarnemer op Zeedijkniveau als voor de waarnemer op hoogte, met dat verschil dat bij lage waarnemer de palen licht gezonken zijn achter de horizon (zie berekeningen). De verste molen (Z8) is 12 % lager dat de schijnbare zeehoogte op de 0 graden lijn.

Voorkant

Zijkant

OPENKLIKKEN

OPENKLIKKEN

Conclusies visualisatie
1. De windmolens zullen te zien zijn over 33% van onze zeehorizon (voorste + zijlingse molens)
2. Ingevolge de aardkromming zullen ze precies op de horizonlijn staan en de molens zullen lichtjes verzonken zijn achter de horizon voor een Zeedijk waarnemer (verwaarloosbaar op de schetsen)
3. Geen verschil tussen zicht volgens de hoogte. De palen staan alle precies op de horizonlijn en alleen voor de waarnemer op de Zeedijk zullen de palen een weinig ondergedoken zijn achter de horizon.

Dus (volgens bovenstaande berekeningen): DE VISUELE HINDER VALT NOGAL MEE.
We zullen ermee moeten leren leven zoals we ook stilletjesaan ons veel minder storen aan de vele windmolenparken op land (vooral in het buitenland, nog relatief weinig in Vlaanderen heb ik den indruk).
Ik denk niet dat het zal zijn zoals burgemeester Bram in de gemeenteraad van 10 augustus 2020 beweerde dat dit dossier als de “grootste uitdaging voor DP is in de komende jaren” (hij bedoelde voor een negatief effect op de immobilia waarde).

3. Andere effecten van dit dossier.
In het komende “Openbaar Onderzoek” in het kader van de vergunningen zullen nog veel andere aspecten gediscuteerd worden zoals:
– effect voor professionele visserij en recreatieve visserij? (wellicht verboden gebied met veiligheidsperimeter van 500 m zoals aan de Belgische windmolenparken). De Duinkerkse vissers worden een deel deel van de “windmolenbelasting” beloofd als compensatie (ook de toeristische gemeenten met zicht op de molens, zoals bijvoorbeeld Bray-Dunes). Wat met onze vissers en ons toerisme?
– Aanvliegroute voor reserve militair Nato-vliegveld van Koksijde (pal in één van de aanvliegroutes van de startbaan). Voor de Safe and Rescue helicopters wellicht geen bezwaar: verhuizen naar Oostende en blijkbaar geen probleem in de andere 6 windmolenparken in Frankrijk, deze in Engeland en de geplande nieuwe aan Scheveningen.
– Ter gelegenheid van het MER rapport (dat nog moet opgesteld worden en waarbij beroep zal gedaan worden op de Belgische expertise o.a. aangaande door het KBIN).
Hiervoor werd beloofd, door de Franse autoriteiten, dat men hiervoor ter gepaste tijd naar België zal komen om ook hier een (openbare) discussie mogelijk te maken. Enkele van de items:

 • Zeevogelsterfte: het park in het Nauw van Calais ligt op één van de drukste vogeltrekroutes van de wereld. Veel belangrijker dan het gebied waar de huidige Belgische windmolens staan en de toekomstige Belgische zullen komen. Die 2 windparken liggen ver van het land achter de drukke scheepvaartroute. De vogeltrek tweemaal per jaar volgt van dichtbij de kusten ter oriëntering. Het tegenargument zal zijn de groter kosten voor de investeringen en de uitbating (raming windmolenpark Duinkerke is 1,4 miljard euro waarvan ongeveer 1/3 voor de E-aansluiting (transfo, zeekabels en nieuw HS-post aan land).
 • Lawaaihinder tijdens de bouwfase: het heien van de palen veroorzaakt enorm veel lawaai en trillingen. Onderzees plant dit zich enorm ver voort, veel beter dan aan land. Veel vissen, vooral de bruinvissen hebben hier last van. De Belgische marinologen hebben hier veel observaties en studies over gevoerd. Er zijn technieken met persluchtschermen  die enig solaas bieden.
 • De zone ligt in een zone Nature2000 (=strenge Europese richtlijnen). Dus MER rapport verplicht met “milderende maatregelen”. Verantwoording naar Europa zal nodig zijn en wellicht tijd kosten
 • nog veel andere nadelen en ook voordelen werden in België reeds grondig opgevolgd. Positieve effecten zijn o.a. nieuw broedgebieden rond de palen van de molens mede doordat in België daar niet mag gevist worden. Vandaar ook enorme mogelijkheden voor aquacultuur.
  De burgemeester van De Panne, Bram Degrieck, zou trekker zijn voor de 3 Westkust burgemeesters (betalen zij ook mee voor onze advocaat?.. en de eventuele extra eigen studies?)

De eerstvolgende stap in het inspraakproces is het eerste “Débat Publique” op woensdag 16 september (zie ook vorige DE BLIEDEMAKERs). Inschrijving>>>
“..La grande réunion de lancement du débat publique aura lieu sur 4 sites simultanément et en direct : depuis la CCI de Dunkerque, la salle municipale de Mardyck, la salle Dany Boon à Bray-Dunes et une salle virtuelle sur Zoom…”
Ik ben benieuwd hoeveel Pannenaars we woensdag zullen zien in de “Salle Dany Boon” te Bray-Dunes (gloednieuw fietspad vanaf De Mol)

Een volgende reeks van debatten zijn gepland in de komende maanden. Ook nog inspraak mogelijk in de tweede helft van 2021, wanneer de diverse vergunningsaanvragen vergezeld van een MER rapport zullen ingediend worden.
Maar ik denk dat niets meer zal gewijzigd worden in de ligging van de molens die  in de zomer 2016 gediscuteerd werden (“disertation”zonder acties vanuit De Panne)

Kalender van de komende debatten>>>>

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Achitectuur. Bookmark de permalink .

19 reacties op De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie 1 Theorie

 1. noelhoste zegt:

  Dat jij dat nog kunt zeg… ongelooflijk!

 2. Knappe en gedetailleerde studie José!
  Er wordt in Frankrijk op 16 sept blijkbaar een publiek debat gedaan hierover.
  In de Franse video is natuurlijk totaal niet vermeld dat dit park tegen de Belgische grens wordt geplakt.
  Weet u of en in hoeverre Belgische instanties zullen kunnen deelnemen aan dit debat?
  Want het lijkt ons billijk dat de Belgische overheid/ belanghebbenden (Provincie, gemeente, toerisme, immobilien, natuur bewegingen, visserij, pleziervaart, scheepsvaart) hier ook zeg in moeten kunnen hebben, gezien de niet onbelangrijke impact hiervan voor de Belgische kust bewoners.
  Het is duidelijk dat de Fransen de kosten van hun windpark willen beperken (en virtueel afwentelen op Belgische kust) door:
  A. Het windmolenpark te plakken tot tegen de Belgische grens
  B. Het zo dicht mogelijk op de kustlijn te doen, om kosten van bekabeling en onderhoud te beperken die aanzienlijk hoger zouden zijn indien verder op zee.
  Te noteren valt dat het windmolenpark tegenover Knokke 40km diep in zee ligt ipv 10km hier.
  Nochtans lag het windmolenpark tegenover Knokke ook kritisch door de zeer drukke scheepvaart toegang daar naar de haven van Antwerpen.
  Er zijn zeker nog zandbanken dieper in zee waar dit park op zou kunnen neer gepoot worden, zoals bvb de Oostdyck bank.
  In hoeverre zijn deze alternatieven onderzocht, maar wellicht niet door de hogere kost voor de Fransen.
  Het komt er finaal op neer dat de Fransen zonder scrupules een deel van de kosten van dit project afwentelen op de Belgische kustbewoners die er op staan te kijken zonder er wat aan te (kunnen?) doen.

  • Het is duidelijk dat zowel de Belgen als de Fransen mogen deelnemen aan dit “publiek debat”. Maar ik ben benieuwd wie er zal zijn op 16 september te Bray-Dunes.
   Het is zelfs zo dat onze burgemeester op de laatste gemeenteraad verkoos om alles stil te houden om geen negatieve reacties te krijgen en aldus de immobilia van hier schade aan te doen (lees vorige DE BLIEDEMAKER). Wel zouden geheime contacten zijn en heb ik gehoord dat de Vlaamse kustgemeenten afzonderlijk zouden gehoord worden. Wanneer?
   A. De Fransen zullen 7 dergelijke windparken bouwen bij mij weten alle zo dicht bij de kust. Ook hun badplaatsen Malo les Bains, Zuidkote en Bray-Dunes krijgen visuele hinder (en zelfs nog meer, grotere hoek). Meer naar het westen kan niet wegens de haven van Duinkerke. En tussen Grevelingen en Calais en de kust te weinig plaats.
   B. Het is duidelijk dat de kosten voor de E-aansluiting en de bouw en uitbating veel lager zijn indien dicht bij de kust. De E-aansluitingskosgen kunnen 1/3 van de totale investeringen bedragen. Het is daarom dat voor de nieuwe Hollandse parken deze kosten door de overheid gedragen worden om aldus tot projecten te kunnen komen zonder subsidies.
   Bij mijn weten zijn tijdens de discussies over de plaats van de concessie een paar jaren geleden, geen alternatieve locaties besproken.

 3. Johny RECOUR zegt:

  Eigenlijk zou heel de haven van Duinkerke moeten worden gesloopt want bij mooi weer is er visuele pollutie op een afstand van zo’n 25 km strand vanuit De Panne. Ik herinner mij ook dat de uitbreiding van de haven van Zeebrugge destijds werd tegengehouden omwille van de broedende sternen die een eiland toegewezen kregen en de de haven andere terreinen moest zoeken, die dan prompt weer betwist werden als te dicht bij de bevolkte kom of gevaar voor het kusttoerisme en noem maar op.De kerk in het midden houden is niet eenvoudig maar te is nooit niet goed behalve te voet en tehuis.

 4. Bijzonder interessante analyse, waarvoor dank José. Ongelooflijk dat zoiets door een Pannenaar moet worden gedaan en dat onze (gemeentelijke) overheid daar NIET echt mee bezig is. Knap staaltje van toegepaste driehoeksmeting ook!

 5. Godfried Onraedt zegt:

  Stelling van Pythagoras niet gebruikt, José ???

 6. els.baert zegt:

  Geslaagd!

 7. Eddy Deboyser zegt:

  duidelijk niet gemaakt tussen twee bezoekjes aan de Bains en de Bodega; proficiat voor je inzet

 8. Johny RECOUR zegt:

  Het Sternen schierieland van 22 ha aan de oostelijke havendam in Zeebrugge is er nog steeds en wordt er opgevolgd door ANB (Agentschap Natuur en Bos) die ook wijlen Guido Mahieu verbood zijn deskundige rondleiding over ” Bunkerologie” in Cabour te geven omwille van een bepaalde spin en een zwerm vleermuizen die zich in historisch erfgoed gevestigd hadden. De windmolens op zijn
  Hollands maar ook in onze contreien zijn des tijds geworden. En nu iedereen willens nillens
  digitiaal leeft zullen ook hier moeten meehuilen met de wolven.

  • Allemaal juist Johny, en niks tegen windmolens an sich. Hou zelfs veel van die gezellig ouderwetse mooie Hollandse windmolens…
   Maar heb de indruk dat u het punt mist en dat is dat deze Franse windmolens bij manier van spreken tegen onze neus geplakt worden zonder consultatie en inspraak van ons aan de andere kant van de grens.
   Dit met de loutere Franse bedoeling dicht bij de kust te zitten om een grote bekabelings- en uitbatingskost uit te sparen. Daar gaat het om!
   Een buur in feite die zomaar in onze achtertuin en in ons volle zicht van alles neerpoot omdat hem dat goedkoper uit komt, zonder ons daar in te kennen en zich niets aan trekt van wat wij er van vinden.
   Moeten wij dat zomaar slikken, zou u dat in uw achtertuîn?
   Wij brave Vlamingen laten ons weer mooi rollen.
   Heeft niks te maken, zoals u suggereert, met een futiel verzet tegen technologie wegens zoiets als aanwezigheid van sternen of vleermuizen…
   Heeft alles te maken met een Franse mentaliteit van “Après nous, le déluge…”

   • Johny RECOUR zegt:

    Juist Marco Polo. La grandeur de la France en de souvereiniteit van de Franse Republiek primeren sinds des mensens heugnis anders zouden Lille en Dunkerque nog steeds Rijsel
    en Duinkerke heten na 1713, zou De Gaulle in London tijdens WO2 een asielzoeker geweest zijn zoals wij Belgen, Nederlanders, Polen, Tjechen, enz. Om de mentaliteit te illustreren. Toen de euro werd ingevoerd werd door verbasterde Noord-Franse Vlamingen regelmatig de vraag gesteld “Is een Belgische euro evenveel waard als een Franse ?”

 9. Philippe Versyp zegt:

  Belangrijke zitting van de debat public op 23.09 in Zuydcoote, specifiek over de visuele impact. Bravo in elk gebval aan José voor de studie hierboven.

  • Dank u Philippe. De 2 grote foto’s van de visuele impact vanaf het Leopold I monument in DP stonden reeds tentoongesteld in de inkom van de eerste zitting van het publiek debat te Bray-Dunes. Op eerste zicht kloppen de toegepaste principes met de conclusies van mijn eigen berekeningen.
   Ik probeer nog vóór 23 september een DE BLIEDEMAKER te schrijven over deze vergelijking. Met mijn studie kan ik gemakkelijk verschillende parameters wijzigen zoals observatiehoogte t.o.v. het getij (zeedijk niveau t.o.v. getij of zicht uit hoger appartement)

 10. jp de grave zegt:

  Bravo Bedankt voor de studie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.