Evaluatie Summer Safe – Deel 2/3

C-bar

In het eerste deel werd de meest ingrijpende maatregel besproken nl “éénrichtingsverkeer Zeelaan” met de voor- en nadelen. Veel moed zal nodig zijn van het Plaatselijk Bestuur om dat te bestendigen. Eerst moet het gemeentebestuur hierover een openbare evaluatie houden met alle betrokkenen . Verleden jaar werd een nieuwe “Adviesraad voor Lokale Economie” opgericht. Hebben die hun advies reeds geformuleerd?
Indien geen éénduidig standpunt naar voren komt dan zit er niet anders op dan een referendum zoals burgemeester Patrice Vergriete in 2015 heeft gedaan om het Jan Baert plein autovrij te houden. Herlees vanaf A>>>
Dat is pas inspraak waarover het nieuw gemeentebestuur de mond vol van had 1 jaar geleden.

2. Coronaveilige Zeedijk

Toen was het nog niet zo druk in De Panne (na 1972)

Herhaling uit Deel 1: de meest ingrijpende gemeentelijk acties van het “Safe Summer” plan waren:
1. Coronaveilige Zeelaan-Bad zodanig dat iedereen de 1,5 m afstand steeds kon respecteren zelfs op de topdagen. Zie in detail op vorige DE BLIEDEMAKER>>>
2. Coronaveilige Zeedijk enerzijds door tweerichting wandelen en vooral door het vrij houden van de Gocarts. Zonder die fietsjes leek de Zeedijk plots veel breder. Zelfs de volwassen fietsers konden de wandelaars stapvoets volgen.
3.  Rustige wandel Planché over het 1/3 middengedeelte van de hoogbouw. Zon vanaf ’s morgens. Romantisch ’s avonds. Ook zone voor minder mobiele standbeleving dicht bij de vloedlijn.
4. Sanitaire voorzieningen: 10 WC-containers, anti-covid wasbekkens, enz…
5. Vriendelijke info door een twintigtal jonge coaches in alle talen.
6. Goede gemeentelijke Covid communicatieEenduidig, eenvoudig, niet interpreteerbaar (vb. specifiek gemeentelijk: “masker “overal” uitgezonderd strand en natuurgebieden” tot 1 september. Nu “alleen Zeelaan uitgezonderd fietsers”. Alle andere interpretaties op Facebook waren zinloos en schepten alleen maar verwarring.)
7. Druktemeters
8. Toekomst? Kerstmarkt in de Zeelaan?

2.Gocart vrije Zeedijk in 2 richtingszones + “Planché”

Circulatieplan Zeedijk


2.1.Iedereen zal wel beamen dat de 2 gocartpisten in houten festivalvloeren  een enorme verbetering zijn. De wandelaars op de promenade hadden niet meer het onveilig gevoel om aangereden te worden door kinderfietsen. Niemand zal nog aanvaarden als NA deze “SAFE Summer” de gocarts nog tussen de voetgangers crossen (moest reeds veel vroeger opgelost worden). Lees o.a. de vele reacties op Facebook>>
Na de storm Odette werden de gocarts noodgedwongen terug toegelaten op de Zeedijk omdat de festivalvloeren gedeeltelijk met zand overgewaaid werden. Dit kwam zeer storend over bij de dan weinige wandelaars. Die terugkeer naar de Zeedijk zal in de toekomst niet meer aanvaard worden. Dus ieder jaar is zoiets te voorzien.
het plaatsen was zeer snel op metalen kokers met ineenschuivende panelen (grootste gedeelte in 1 dag).

2.2.Ook de indeling in 2 zones elk met éénrichting voetgangers + volwassen fietsers maakte het wandelen meer gestructureerd en vandaar vlotter. De midden markering met “biggenruggetjes” was een tijdelijke maar elegante en doeltreffende oplossing. Deze scheiding werd vanaf de eerste dagen goed nageleefd. Indien deze moeten weggenomen worden zou best een ander systeem voorzien worden voor 1 richting Zeedijk (ook duidelijk te signaleren voor de fietsers)

Spijtig dat die “biggenruggetjes” storend zijn voor de zandopruiming en reeds grotendeels weggenomen zijn.
Fietsen is over de volledige Zeedijk en Esplanade toegelaten

2.3. Volwassen-fietsen worden toegelaten in dezelfde richting als de wandelaars (ook een voordeel van de tweerichting). Hoofdgebruikers zijn de wandelaars. De fietsers moeten zich aanpassen aan de wandelaars. Indien veel wandelaars wordt het fietsverkeer automatisch stapvoets. De versmalling van de Zeedijk ter hoogte van de “Mont Blanc” is te smal (zeker voor gemengd verkeer voetgangers-fietsers). Dwars fietsen op de wandelrichting heeft voordeel dat de wandelaars uitwijken voor de aankomende fietsers maar het nadeel dat de rust van de wandelaars verstoord wordt. Deshalve zou dat best niet toegelaten worden. Toch is het essentieel dat het fietstoerisme mogelijk blijft op de Zeedijk.
Er zijn weinig parallelle alternatieven  voor de vele recreatieve fietsers van andere badplaatsen die de zeedijken afrijden. De as Nieuwpoortlaan-Duinkerkelaan is te gevaarlijk ingevolge de kusttram. Alternatieve route zou kunnen bewegwijzerd en ingericht worden: Koninginnelaan, verbinding met Sloepenlaan, Albert Dumontlaan (breder dan Bortierlaan) , Bortierlaan en Bortierplein. (variant: vanaf de Koninklijke Baan naast een stukje van het toekomstig Ringpad in de Houtsaegerduinen een fietsbypass naar de Frans Beerlandtlaan en verder via het pétanquepleintje naar de Koninginnelaan (de terreinen rond de tennis Panne Baaldtje zijn recent aangekocht door ANB en hebben wellicht nog niet het statuut van natuurreservaat. Dus haast nodig.).

Voorstel voor fietsontsluiting winkelcentrum De Panne (niet langs Zeedijk)

2.4. Plaats voor minder mobiele strandbeleving
Men heeft een poging gedaan om een Planché aan te leggen voor rolstoelen zodat die zo dicht mogelijk bij het “hard zand” geraken. Helemaal tot het strand is onmogelijk zonder zware constructie want deze vloedlijn verplaatst zich over enkele tientallen meters tussen springtij en doodtij evenals naargelang de stormwindrichting, Dus een houten vloer zou wegspoelen indien die niet stevig in de grond verankerd is. Ook zou deze regelmatig overgewaaid worden met zand dicht bij de vloedlijn.
Maar zo’n stevige verbinding helemaal tot aan het hard zand bestaat 110 m richting monument nl. De Rampe (waar de bootjes van de YCDP vzw – De Pannevissers te water gebracht worden). Het volstaat regelmatig het laatste stukje zeewaarts zandvrij te houden met de bull.

Het pleintje voor minder mobiele strandbeleving
Bewegwijzering ingang van speciaal pad naar pleintje voor minder mobiele strandbeleving

Op dit pleintje met de banken, besteld voor het Marktplein, heb ik echter weinig rolstoelen gezien. Nochtans wordt op Facebook regelmatig om zo’n planken gevraagd. Zou ook kunnen dat er te weinig aanduiding geplaatst werd en te weinig reclame voor.

2.5. Versmalling Zeedijk ter hoogte van de “Mont Blanc”. Onafhankelijk van Corona zou hier permanent de Zeedijk moeten verbreed worden op dezelfde breedte als overal (dus niet wachten tot “vernieuwing Zeedijk”). Het speelplein Arizona zal wellicht minder diep kunnen (maar dan breder maken)

2.6. nog geen degelijk politiereglement voor de “grote billenkarren“. Zeer storend indien op de Zeedijk.

2.7. Politiereglement Zeedijk: Kinderen beneden de 12 jaar mogen met de kinderrijtuigen (=gocarts), kustrijwielen (=billenkarren) of rijwielen (=gewone fietsen) op de Zeedijk rijden maar enkel op de 2 “speciaal daartoe afgesloten zones”. Zie politiereglement artikel 592>>>

3. Rustige wandel Planché (over het 1/3 middengedeelte van de hoogbouw).

3.1. Voordeel 1: zon vanaf ’s morgens.

Voetgangers gedeelte Planché
Gocart gedeelte Planché

3.2 Voordeel 2: romantisch ’s avonds om naar de zonsondergang te kijken (nog zonder windmolens).

3.3 Nadeel 1: kostprijs huur van de festivalvloeren. 100.000 euro (nivelleren strand na de lentestormen inbegrepen door een externe firma. Planken kosten 0,5 euro/week/m2 of 36.000 euro ; 4 offertes). Een permanent vast systeem is storend om het strand te kunnen nivelleren met de bull. Dus plankenvloer wellicht beste oplossing. Eigen van de gemeente of jaarlijks huren?
In het totaal 6.000 m2 of ongeveer 2 km.

3.4. Nadeel 2: het huidig systeem van plankenvloer veroorzaakt lawaai wanneer gocart erover rijden. Storend voor de vaste cabine vakantiegangers. Eenvoudig op te lossen door een ander systeem te zoeken.

Blijkbaar is de Planché gemakkelijk met de Kleine bull zandvrij te maken (6 oktober)

3.5 De signalisatie gocart- wandel en mobiel strandbeleving gedeelte werd veel te laat opgesteld en is niet zeer duidelijk. Dit gaf in het begin nogal verwarring (gocarts tussen wandelaars en vice versa) . Mooie borden maar te verbeteren.
Dit is misschien de reden dat nog steeds weinig volwassenen en kinderen weten dat alleen het 1/3 middenstuk van de Planché uitsluitend bestemd is voor voetgangers en de 2 uiterste delen uitsluitend voor gocarts.
Ook werden de kapotte planken te laat hersteld.

Mooie signalisatie maar soms onduidelijk (26 juni)

3.6. Ter verbeteren

Dit idee is niet nieuw en werd reeds in 2015 naar voren gebracht door Wim Janssens die dan nog niet in de gemeenteraad zetelde Lees “Toekomstvisie voor de Zeedijk en het strand van De Panne tussen Bortierplein en Canadezenplein” opgemaakt i.v.m. de commerciële uitbating van de Zeedijk en het strand.>>>
Ook reeds vroeger door ex-schepen Marc Decoussemaeker.
Dit concept was nog dieper uitgewerkt met namelijk een maximaal open zicht naar zee zowel vanaf de Planché als vanaf de strandterrassen (intussen hebben meerderen glazen windschermen zodanig dat zicht naar zee mogelijk is vanaf hun consumptieplaats).

Knap om op de laatste rij te kijken naar zee, tussen de cabines.

Vandaar dat men voorgesteld heeft om zoveel mogelijk “witte stacabines” dwars te plaatsen i.v.m. dit zeezicht (cf meerdere badplaatsen aan de Oostkust vb Knokke).
Dit verplaatsen van de stacabines zal wellicht op weerstand stuiten van zowel eigenaars van deze cabines als van de concessiehouders (immers ruim de helft van de ongeveer 200 vaste cabines zijn opgekocht door de concessiehouders van de rolcabines). Er zijn ook nog concessiehouders van andere gemeenten die jagen op standnummers van bestaande stacabines. Dit is tot heden moeilijk te combineren met het “UITDOVEND beleid” voor deze cabines (indien een nummer 2 seizoenen niet gebruikt is wordt die theoretisch definitief ingetrokken. Dit is reeds lang ingevoerd opdat men toch nog een zeker “zicht op zee” zou hebben vanaf de Zeedijk. De gemeentelijke taks werd ooit eens verdubbeld maar bedraagt nu amper 54 €/j wellicht de goedkoopste van de Vlaamse kust) Lees in De Standaard>>>
Met deze nieuwe schikking zou het uitdovend beleid eventueel gestopt kunnen worden (nu zijn er nog veel “verlaten” zones tussen de 6 momenteel overblijvende concessies die in de toekomst wellicht nog verder zullen verminderen. Zij zitten momenteel met een kortdurend concessiekontrakt (normaal telkens vernieuwd voor 6 jaar bij iedere gemeenteraad. Nu uitzonderlijk slechts voor 2 jaar. Men kan dus volgend jaar aanpassingen opleggen). Meerderen uitbaters zijn van gevorderde leeftijd.
Hout voor de Planché is natuurlijk niet duurzaam voor een bulldozer bestendig pad. Wellicht zal nooit toestemming verkregen worden in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Kust en Strand” om hier een vast pad te bouwen: (alhoewel die PRUP nu kan herzien worden per gemeente, via de GECORO).

Voorstel: dit planché zou tijdelijk moeten blijven (ieder winter weg te nemen). Zie ook de vele reacties op Facebook>>
(ter herzien bij het opmaken van de visie van de BELOOFDE nieuwe Zeedijk)
Maar het Zeezicht moet verbeterd worden door verschuiving van vaste witte cabines.


Concept REEDS in 2015 opgesteld door interieurarchitect Wim Janssens. Bemerk “witte cabines dwars opgesteld in vrije strandzones”.

3.7 Verduining van het strand
De zeewaterspiegelstijging is heden ten dage een algemeen aanvaarde wetenschappelijke zekerheid. Vandaar dat het ook stilaan duidelijk gebleken is dat op lange termijn (2050 en verder) bijkomende duurzame maatregelen zullen nodig zijn om de zeespiegelstijging op te vangen. Op korte termijn (tot 2050) werd in het “Masterplan Kustveiligheid” geopteerd voor de “zachte strandsuppletie” voornamelijk ter hoogte van de hoogbouwzones. Dit is een kostelijke en niet duurzame methode (ongeveer om de 5 jaar opnieuw zand bijspuiten). Best in de winter en niet in de lente omdat die vooroevers de kraamkamers zijn van tal van vissen, weekdieren en micro-organismen.
In De Panne loopt sinds 2018 een onderzoeksproject om op de vooroever te “fixeren” door gebruik te maken van organismen die zich vastzetten in de zeebodem (mosselen, zeewier op textielmatten en schelpkokerwormen . Hierdoor maakt men waardevolle ecologische habitats die voedsel zijn voor andere organismen en vissen. Lees Testproject Coastbusters>>>>In december 2017 heeft de Vlaamse regering het “Complex Project Kustvisie” opgestart niet met een horizon tot 2050 maar nu tot 2100. Dit project houdt rekening met een zeespiegelstijging tot maximaal 3m hoog. Er zijn 4 scenario’s voorgesteld waarmee men zo’n hoge stijging van het zeewater kan opvangen (dus minder dramatisch zoals soms geroepen wordt)

Stukje “duin-voor-dijk” aan de Kleine Esplanade

Beter dan zandopspuiting is de “natuurlijke verduining” aan het strand opnieuw zijn gang te laten gaan (momenteel ongeveer zoals tussen het monument en de Rampe). Vóór 1892 (aanleg Zeelaan+stuk Zeedijk) kwamen de duinen dichter naar zee toe (nl tot aan de springtij vloedlijn). Om de mooie villa’s te bouwen heeft men de duinen afgevlakt en weg van de zee geduwd (nog te zien op enkele oude postkaarten Zie Zeedijk West).

Voor de snelheid waarmee de zee zal stijgen in de komende jaren bestaan meerdere scenario’s in functie van de Klimaatplannen over de hele wereld. Gelukkig zal bij stijgende zeewaterspiegel het strand van nature automatisch meestijgen. Lees meer hierover via het Crest rapport>>>>
Hiervoor is geen zandsuppletie nodig met baggerboten. De enige verdediging tegen stormen in DP is het droogstrand met zijn duinen (en een klein beetje de “duinvoetversteviging” ter hoogte van het Westhoekreservaat). Dank zij de aanwezigheid van vegetatie, zoals zeeraket, biestarwegras en helm groeien deze duinen vanzelf en kunnen zij zich na verloop van tijd volledig herstellen na stormen (men spreekt van een hersteltijd van circa 3 maanden). Duinen die afgesneden zijn van de natuurlijke dynamiek – bijvoorbeeld door het aanleggen van een duinvoetversteviging (=dijk Westhoekverkaveling)- hebben een verminderd zelfhelende vermogen na een storm.
Helaas worden de stranden in de meeste kustgemeente kort vóór het Paasverlof volledig plat gebulldozerd (zelfs gans de winter zoals in DP. Waarom ook in de winter?). Tijdens de laatste winter en vooral het vroege voorjaar hebben we in 2020 veel natuurlijke duinvorming gehad op ons strand ingevolge langdurige NO stormpjes. Spijtig heeft men die volledig terug plat maakt (zie foto)
Te begrijpen, in het centrum, waar zich ook de strandconsessies bevinden en de meeste strandterrassen. Maar waarom laat men deze bijvoorbeeld niet groeien ten oosten daarvan, richting Canadezenplein? Dit zou een mooie verlenging zijn van de strandduinen die zich vroeger in de omheining van camping Zeepark bevonden (deze zullen nu vóór het nieuw immobiliën project komen en, vanwege MDK, zeker niet mogen platgewalst worden om reden van kustbeveiliging).

Duinvorming op ons strand kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog
Kort voor het seizoen moet alles “mooi plat” (foto 18 mei)

Nochtans zal De Panne, vanaf 2021 gecontacteerd worden, om advies te geven over welke kustverdediging we verkiezen in het kader van het bovenvermeld Complex Project Kust.
Alle badplaatsen waar de zeereepduinen platgewalst werden zijn kwetsbaar voor de zeespiegelstijging. Op termijn zal ook in De Panne een zeewering moeten gebouwd worden. Hoelang nog vooraleer acties zoals stormmuren (cf reeds in Malo aan Zee) of een golfdempende uitbouw van nieuwe dijken (komt te Middelkerke)? Het vrije uitzicht op zee en de onmiddellijke toegang tot het strand zal op langere termijn sowieso niet meer mogelijk zijn. In zo’n stormmuur kan een betonnen bankenrij ingebouwd worden die op verschillende plaatsen onderbroken wordt om de doorgang naar het strand te verzekeren (deze onderbrekingen worden bij stormvloedvoorspelling eenvoudig gedicht met rolpoorten (vb De Haan en Malo aan Zee).

Nieuwe dijk te Malo aan Zee met zekerende muur en afsluitbare doorgangen (25 augustus 2018)


Zoals het plan er nu naar uitziet zal moeten gekozen worden tussen 4 alternatieven. (lees “Complex Project Kustvisie“). DE BLIEDEMAKER is voorstander voor het alternatief “duin-voor-dijk” principe (dus zoals nu reeds een stukje in DP vóór de Kleine Esplanade. zie foto hierboven). Dus strandduinen vóór de huidige Zeedijk. Deze maatregel is ook gunstig voor de biodiversiteit en kan zelfs een toeristische meerwaarde hebben. Daarnaast biedt het ook een oplossing voor problemen voor de zandverstuivingen in de straten achter de Zeedijk en het zand in de tramsporen. Duinen zijn een optimale “zandvang”.
De gemeente was goed op weg deze winter met het plaatsen van zandvangers op het oostelijk gedeelte van de Zeedijk (om minder stuifzand in de straten te hebben). Dit kon een mooie aanzet zijn om aan te sluiten op de strandduinen die vóór het nieuw project Zeepark zullen blijven.

Uittreksel uit “Complex Project Kustvisie
Project Zeepark. Zeereepduinen liggen buiten het project. Zie de huidig aanwezige zeereepduinen. (website Immo Caenen augustus 2019)
Voorstel nieuwe zeereepduinen laten groeien

(Te Vlissingen gaat men nog verder. De gemeente heeft recent een algemene bouwverordening uitgeschreven om de plafondhoogte van de benedenverdieping van gebouwen aan de kustlijn extra hoog te maken, zodat de ruimtes op straatniveau bij een stijging van de zeespiegel verhoogd kunnen worden.
Er zijn nog andere mogelijkheden nl een tweede vooruitgeschoven kustlinie in zee (dijklichaam of een langgerekt eiland) cf. eiland van burgemeester Lippens van Knokke. Duur maar expansie van de gemeente is mogelijk)

Veel reacties op de sociale media vragen om de volgende jaren terug het Planché systeem aan te voorzien.
Anderzijds is de heraanleg van de Zeedijk een TOP PRIORITEIT in de diverse verkiezingsprogramma’s van 2018 Lees alles over de Zeedijk>>>

Uiteindelijk werd NA de verkiezingen het volgende opgenomen in het “Meerjarenplan 2020-2025”:
“…Renovatie Zeedijk: 1,9 M€  eerste fase vanaf 2023. Ondergrondse garages, openbare parking of een combinatie ervan?  Hiervoor beroep op externe expertise. Gesprekken nodig met MDK (=Maritieme Dienstverlening en Kust) betreffende de kustverdediging en andere instanties en overheden voor wat betreft cofinanciering of subsidies.

Er is een zeker terugbetaaleffect te verwachten maar dit is niet voorzien in het meerjarenplan  o.a. voor overdracht ondergrond voor garages. Dit komt niet in het plan in mindering. (Bij het eerste project van 2005 werd hiervoor 4,053 M€ aangeboden door de BC&E (=nv Belgian Contractors-Exporters))
Lees de uitgebreide historiek Zeedijkproject>>>>)..”

De discussie waar en hoe zo’n Planché moet geïntegreerd worden in onze toekomstige Zeedijk moet dus grondig bekeken worden op langere termijn.
Zullen we de nieuwe Zeedijk met de helft verbreden zoals op meerdere badplaatsen? Zie ook ideeën uit Benidorm
Lees dit artikel en de 2 volgende>>>.
Die voorgestelde verbreding moet ook reeds gezien worden in functie van de verduining van het strand die onwillekeurig op termijn op ons afkomt.

Een duidelijke visie is nodig van het gemeentebestuur zoniet zal de hogere overheid hierover beslissen. Een eerste aanzet zou kunnen zijn om de strandduinen van vóór het Project Zeepark westelijk te laten aangroeien tot de Kunstenaarslaan (is over 2 Zeedijk woonblokken)???

Voor volgende DE BLIEDEMAKER

4. Sanitaire installaties

5. Coaches

6. Communicatie

7. Druktemeters

8. Vragen op korte termijn

– tijdelijke houten gocartpiste volgend jaar herinstalleren (te betalen door gocart verhuurder? Eigendom van gemeente?). Idem planché. Deze is eventueel minder nodig bij de geplande herinrichting van de Zeedijk. Fietszone te voorzien?
– éénrichting Zeedijk behouden? Minder nodig bij verbreding Zeedijk.
– dringend stukje Zeedijk vóór de Witte Berg op breedte brengen.
– By-pass fietspad uitwerken eventueel stukje langs het Ringpad. (het fietsverkeer neemt overal een enorme groei. Zijn we daarvoor ingericht in DP?)
– “billenkarren-reglement voor de grote billenkarren.

Afschaffen belastingen DP op Facebook>>>>

Dank zij de Zeelaan en de Zeedijk maatregelen zijn we duidelijk de beste van de Westkust. DOE ZO VERDER met het vervolgprogramma “SAFE@DE PANNE”

Tot heden blijven we in DP op laag corona besmettingsniveau zitten. Op 9 oktober opAlarmniveau 1 : slechts nl. 54 positieve tests per 100.000 inw. in voorbije week. Reproductiegetal: 1,5. Dus OPPASSEN
Immens verschil met de grote steden en het centrum van België (zie kaart hieronder)
Lees de dagelijkse statistieken voor DP-rechtstreekse link>>>
We zijn dus de zomer al bij al goed doorgekomen.  Dat kan een positief gevolg zijn van de strenge aanpak en sterke  communicatie, maar ’t kan ook gewoon toeval zijn en snel veranderen. Lees brief van de burgemeester>>>>

De situatie op 1 oktober
Kerstmarkt 2019-2020. Wat voor 2020-2021?

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Evenement, Gemeente Politiek, Stedenbouw, Toerisme, Verkeer. Bookmark de permalink .

9 reacties op Evaluatie Summer Safe – Deel 2/3

 1. Johny RECOUR zegt:

  Over het algemeen zijn de genomen maatregelen mijns inziens positief tot meer dan positief. De planché voor gocars is zeker een uitstekend initiatief. Destijds was de linkerkant van de Zeedijk vanaf Geitenweg een heel stuk voorbehouden voor gocars en fietsers. Er stond zelfs bij momenten een politieagent. Fietsers die laveren tussen de wandelaars op de Zeedijk horen daar helemaal niet thuis. Als je wil genieten van de Zeedijk, het strand en de zee, ga te voet. Idem voor wie wil genieten van het zeezicht. In plaats van de witte kabines systematisch te doen verdwijnen en er
  naast de terrassen op het strand nog eens luie op zijn buitenlands geschoolde “strandbars” te laten neerpoten, ga met je voeten in het zand zitten, ruik de zee en stop het onnodig overbodig nooit genoeg luxe gedoe.De Zeedijk zou moeten een wandelweg bij uitstek zijn voor mensen te voet
  waarbij alleen geduwde kinderwagens door ouders en grootouders worden toegelaten.

  • Niet akkoord met “geen volwassen fietsers” op de Zeedijk. Ik ben omzeggens een dagelijkse klant. Op alle Zeedijken (toch zeker tot Ostende) mag je normaal fietsen. Ook altijd zo geweest.
   Fietsers NA de wandelaars zijn weinig storend. Indien veel volk kan je dan maar stapvoets fietsen. Natuurlijk niet voor coureurs. De doorgaande fietsers hebben in DP weinig alternatieven om parallel met de Zeedijk te fietsen (toch zie mijn voorstel)

   • Johny RECOUR zegt:

    Kom eens naar Brugge en zelfs op de Burg, zo’n plein, de blinde Ezelstraat, de Breydelstraat, en zoveel meer, zijn er die continu belletjetrek doen. Op de Zeedijk heb ik toch al meerdere keren meegemaakt dat fietsende koppels zich stoorden aan de wandelaars. Teken een fietsstrook af en dan heeft wandelaar en fietser die zijn tweewiel niet kan missen, recht van klappen maar vermijd niet langer gemengd verkeer. Volgens de wegcode is een fiets een voertuig dacht ik en wie ermee rijdt moet ook de wegcode in acht nemen..

 2. Wim Janssens schepen openbare werken zegt:

  Mooi artikel José met een gedetailleerde analyse. We zijn ons bewust van de minpuntjes, ‘t moest ook allemaal rap-rap gebeuren. Dus gaan we moeten lessen trekken voor volgend jaar.
  We doen zeker voort !

 3. Noel Hoste zegt:

  Weer een flinke boterham José. Wat de maatregelen tegen de zeespiegelstijging betreft gaat mijn voorkeur uit naar het ongemoeid laten van de natuurlijke duinvorming op het strand. Het was doodzonde zoals in het voorbije voorjaar de nieuwe strandduinen weer werden platgewalst. Indien “men” dit niet wil, zullen we later ongetwijfeld weer onze toevlucht tot beton moeten nemen. Is dat beter? Ons strand is breed genoeg om in de zomermaanden stranduitbating mogelijke te maken voorbij die strandduinen. Het mooiste voorbeeld is voor mij nog steeds Noordwijk aan zee.

 4. Michel Ollevier zegt:

  Persoonlijk mogen voor mij de vaste cabines blijven staan zoals reeds meer dan 100 jaar. Ze kunnen eventueel terug wat lager komen zoals vroeger. Dan is het open zicht ook opgelost.

  • Dat is terecht uw mening Michel. Het heeft zoals alles voor- en nadelen. Voordeel: de cabinetoeristen hebben meer privacy. Nadeel de strandterrassen en de wandelaars op de Promenade zien de zee en de mooie rolcabines moeilijk. Zou al veel helpen op ze wat te verschuiven zodanig dat open plaatsen komen waar doorkijk gewenst is. Nu slordige opstelling. Voor mij mogen de belachelijk lage belastingen ook omhoog en betere controle op het uitdoofbeleid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.