De Franse windmolens voor De Panne – Belgisch “débat publique”

Donderdag 3 december om 17.30 u heeft de federale dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, samen met de FOD Mobiliteit eindelijk een “online event” georganiseerd over het windmolenpark van Duinkerke. Een dappere poging maar veel technisch geklungel en teveel thema’s om dit in 3 uur af te werken. Lees>>>>
De Fransen doen daar maanden over vanaf 14 september 2020 en hebben reeds 12 sessies van 2:30 achter de rug. Nu nog 2 sessies+ 1 TV + 1 Radio uitzending tot het einde van hun procedure “débat publique”. Alles was ook online te volgen en is ook consulteerbaar offline. Was natuurlijk ook gericht naar de Belgische geïnteresseerden (DE BLIEDEMAKER heeft er maar 2 ter plaatse bijgewoond ingevolge COVID-19). Bekijk alle debatten>>>>

Voor het speciaal naar de Belgen gericht debat van 3 december was de inleidende spreker de minister van de Noordzee Vincent van Quickenborne die de grote gevolgen voor de Belgische burgers heeft toegelicht.
Een storend probleem was de simultaan vertaling. De vertalers waren goed maar zijzelf konden ook soms moeilijk de spreker begrijpen. Veel beter ware geweest de simultaan vertaling uit te schakelen. De eventueel geïnteresseerde “tweede verblijvers” begrijpen toch meestal ook het Nederlands.

Alleen de 10 Voorste en de meest 6 meest Zijdelingse windmolens (erachter staan nog 30 molens (totaal 46). Eigen fotomontage

1. Zichtpollutie

Hieronder overtuigende beelden zonder commentaar. Voor detail bespreking zie meerdere vorige DE BLIEDEMAKERs (zie punt 6)

Voorlopig inplanting. Basisplan van van EMD.
Zwarte molens zijn de dichtste
De rode molens zijn deze die achter de eerste rij zwarte staan

2. Standpunt Westkustburgemeesters

Onze burgemeester Bram heeft op het “online event” duidelijke (maar onverstaanbare) taal gesproken over het gemeenschappelijk standpunt van onze 3 Westkustburgemeesters. Een radicale NEEN (gecheckt met de burgers?). Vooral het “thema Zeezicht” die Bram behandeld heeft is voor de Westkust onaanvaardbaar: dixit
…deze windmolens zullen pertinent aanwezig zijn in ons zichtveld en zullen dus een bijzondere implicatie hebben op onze ervaring van onze stranden.  Bewoners, tweede verblijvers en bezoekers hechten een bijzonder belang aan dit vrije uitzicht en bezoeken net hierom onze kusten of investeren er in hun vastgoed.  Bovendien, en niet in het minst, zal de visuele pollutie ’s nachts nog prominenter zijn dan overdag…
Spijtig was zijn uiteenzetting quasi onverstaanbaar. Gelukkig heeft hij een link geplaatst in de Chatbox naar zijn goed opgestelde brief Lees>>>

2. Extra persoonlijk idee Bram

Burgemeester Bram: “..Ten persoonlijke titel wens ik te herhalen, misschien tot vervelens toe, dat in het kader van Europese solidariteit en met een aantal zorgvuldigheidsprincipes in het achterhoofd, er dient te worden bestudeerd of er voor beide landen geen grotere meerwaarde te bekomen is door het gezamenlijk bouwen van een windpark Franco-Belge, dieper in zee en aldus nagenoeg onzichtbaar vanaf onze stranden.
Het is namelijk zo dat ook onze Belgische autoriteiten een zone hebben voorzien voor het winnen van windenergie voor de Westkust. 
Onze gemeenten pleiten dan ook in deze consultatieronde voor een mandatoire studie die de mogelijkheden en opportuniteiten verder onderzoekt...”

Dit voorstel komt wel een beetje te laat als men de ontwikkeling van dit dossier gevolgd heeft.

DE BLIEDEMAKER volgt dit dossier reeds nauwgezet vanaf 2016 (zie de vele links hieronder). In de Franse media is er in de beginne veel te doen geweest i.v.m. met de afbakening van de zeezone voor het project. Rond de zomer 2016 zijn hierover meerdere bestuurlijke en publieke vergaderingen geweest. DREAL (het Franse milieuministerie) organiseerde deze “concertatie procedure” om de locatie vast te leggen in opdracht van de Franse regering. Met alle overheden werd contact gelegd ook met België. (burgemeester was dan Ann Vanheste en Bram Degrieck schepen van ruimtelijke ordening) .
Ingevolge deze bijeenkomsten werd beslist om de oorspronkelijk voorgestelde zone door de Franse staat teruggebracht van 178 km2 naar 73 km2 voor dit windmolenpark (één van de 7 in het Noorden en het Westen van Frankrijk).
Vandaar dat DE BLIEDEMAKER in 2016 een soort ALARM artikel gepubliceerd heeft om onze inwoners en tweede verblijvers te informeren. Naar ’t schijnt was ons gemeentebestuur dan ook reeds op de hoogte.
Verslag van deze concertatie procedure in 2016 Lees>>>

Tussen 2016 en 2019 hebben een 9-tal industriële concerns zich aangeboden om deel te nemen aan de “tendering procedure” midden 2019. Deze bedrijven hebben zich geïnformeerd bij de bevoegde instanties wat de randvoorwaarden zouden kunnen zijn (scheepvaart, visserij, geologie, industrie,… Er werden ook reeds voorstudies verricht vb op gebied van Milieu en Natuur. Al snel bleek dat men de zone kon reduceren van 176 km2 naar 76 km2 en de afstand van het strand van 8 km naar 10 km (vanaf de laagwaterlijn).

Uiteindelijk heeft de winnaar van de tendering EMD-RTE voorgesteld om slechts 50 km2 nodig te hebben (met kleine afstandsstrook van 150 m aan de Belgische grens).
Op de “Débat publiques” werd zelfs een ontwerptekening voorgesteld waar men de molens wat meer naar achteren schuift (dichtste molen op 11,5 km van kust laagwater bij springtij (zie hierboven)

Er werd dus al veel gediscuteerd sinds 2016 om de zone zo klein mogelijk te houden en zo ver mogelijk van de kust.

Intussen heeft burgemeester Bram een zeer degelijke nota overgemaakt op 16 december 2020 in beide talen: Lees>>>>
Er is wel een technische fout in de nota: “..Heel wat inwoners wonen op verdiepingen aan de kustlijn.  Het is evident dat het oog verder reikt vanop enige hoogte dan op het gelijkvloers; voor hen zal de visuele pollutie aldus nog veel groter zijn...”
Blijkbaar heeft de burgemeester DE BLIEDEMAKER niet gelezen. De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie 1 Theorie
Daar worden 2 scenario’s berekend en besproken: een waarnemer op het niveau van de Zeedijk (5m) en iemand in een appartementsgebouw op dezelfde plaats maar op de achtste verdieping (30m). De waarnemingen worden berekend vanaf het centrum van de Zeedijk waar de Zeelaan snijdt. Dit is exact 3,5 km van de grens.
De grootte van de windmolens is voor beide waarnemers DEZELFDE (de visuele grootte is alleen maar afhankelijk van de afstand en evenredig hiermee.
Verassend is dat ten gevolge van de kromming van de aarde zowel de voorste molens als alle andere precies juist op de horizon of eenbeetje erachter lijken te staan, ook voor de waarnemer op het appartement. Nochthans ingevolge de kromming van de aarde ligt voor de hoogste waarnemer de horizonlijn op een afstand van 8 km vanaf de Zeedijk en op 20 km op 30m hoogte.
Alleen de lokalisatie van de Voorste rij windmolens (V1 tot V16) wordt gedeeltelijk uitgetekend evenals de oostelijkste Zijrij (Z1 tot Z8). Met bovenstaande veronderstellingen staan de meest linkse molen V16 en de meest rechtse beide ongeveer even ver nl 20,5 km. De andere molens erachter liggende molens liggen dichter, dus alle tussen de 15 a 20 km.
De berekeningen tonen dat de verste molens 10,25 m verdoken zijn voor een waarnemer op de Zeedijk en slechts 5 cm voor iemand op het achtste. Op een masthoogte van 120 m is dat dus zichtbaar bijna niet te merken (voor de verste molens minder dan 10%)
Conclusie: het zicht voor een waarnemer vanuit DP zijn quasi identiek zowel voor een waarnemer op de Zeedijkniveau als iemand op het achtste. Voor waarnemer meer richting Nieuwpoort zullen de molens evenredig verkleinen maar ook meer en meer in de zee verzinken.

Het voorstel van de burgemeester komt laat (had moeten komen tijdens de “concertatieperiode” in 2016.
DE BLIEDEMAKER veronderstelt dat hij met het Franco-Belge idee bedoelt om de windmolens van Duinkerke (F) te integreren met de Belgische tweede fase van het “Princes Elisabeth Park” (Fairybank en Noordhinder North and South) (B) dat gepland WAS om in 2021 getenderd te worden vóór DP op veel grotere afstand (40 km) in analogie met het Belgisch Nederlands (gepland) park vóór Cadzand (NL) (zie plan hieronder).
Blijkbaar heeft burgemeester Bram niet de besprekingen gevolgd gedurende de “concentratie”. De noordelijke grens van het park is bepaald door strenge eisen van de Franse diensten die instaan voor de veiligheid van de scheepvaart. Zij hebben een afstand van 5 zeemijl (= ongeveer 10 km) geëist ten zuiden van de zeer drukke zeevaart TSS in het Nauw van Kales en 2,5 zeemijl ten zuiden van de “route du banc des Flandres”. Dit bepaalt de noordelijke grens van het franse windmolenpark (de blauw/purperen lijn op de onderste figuur). Het nieuwe Belgische park B zal dicht tussen de 2 scheepvaart TSS liggen. Een F zone in spiegelbeeld t.o.v. de grens is te dicht bij de grote scheepvaartroute.
Ook de veel langere afstand tot de kust is een grote meerkost voor de hoogspanningsverbinding. Voor het franse project bedraagt die ongeveer 0,5 Mljd op de totale investering van 1,5 Mljd (HS-post op zee, kabels en nieuwe HS-post aan land inbegrepen). Natuurlijk zou bij samenwerking B-F een synergie mogelijk zijn voor deze kosten via een gemeenschappelijke transmissie. Maar ook hier komt de burgemeester te laat want het was gepland dat in het “Princes Elisabeth” windmolenpark eerste fase in 2021 moest getenderd worden door de minister van Energie Tine van Der Straeten. Een ander voordeel is dat deze gemeenschappelijke zeekabel zou kunnen “aanlanden” in Duinkerke in plaats van op het strand van Oostduinkerke met een verzwaring van de HS lijn naar Oostduinkerke dorp.
Merk op dat ook de 6 andere gelijkaardige Franse windmolenparken van 500 MW die reeds vroeger getenderd werden ook dicht bij de kusten van Bretagne en Normandie liggen. Alleen het nog niet getenderde 8ste groot park van 1.000 MW zal liggen in volle zee voor de kusten van Normandië.

F = Frans ; B = Belgisch ; NL= Nederlands
De donkerblauwe lijnen zijn de scheepvaartroutes met bovenaan 1 richting van de grote TSS traffic clearway
De gepande windmolenparken in de Noordzee. Bemerk de de verste van Duinkerke zijn even ver als de dichtste van de laatste Vlaamse
De nieuw geplande Vlaamse liggen achter de Westhinder juist tussen 2 TSS traffic ways met dubbelrichting verkeer
De blauwe/purperen lijn is de maximum noordgrens i.v.m. scheepvaart: eis van 10 zeemijl

3. Het Belgisch publiek was niet voldoende op de hoogte

Aam de Chat’s te zien waren veel luisteraars op het 3 uur durende “online event” niet voldoende op de hoogte van het Franse project. Nochtans hadden de organisatoren van het project een speciale website aangemaakt
Voorstelling speciaal voor het Belgisch publiek>>>
Maar wie had dat op voorhand gelezen? Vandaar veel onnuttige vragen in de chat.
In feite was het beter geweest te verwijzen naar het zeer goed gedocumenteerde dossier opgemaakt ter gelegenheid van de Franse “débat publique” die gestart is op 16 september 2020.
Lees volledig dossier in het Frans 126 pag>>>
Lees samenvatting van dat dossier in het Nederlands 12 pag >>>>

Van alle debatten staat telkens de volledige vergadering van 2.5 u online Lees>>>>
Voor de kalender voor de nog komende debatten Lees>>>

4. Aanmerking over de Franse procedure

Er weze wel op gewezen dat een dergelijke procedure niet kan in ons land. Eerst moeten al die voorstudies en een Gewestlijk RUP klaar zijn vooraleer de vergunning kan toegekend worden (vandaar de dat het zo lang duurt voor onze “omleidingsweg Adinkerke”.
Sinds 10 augustus 2018 is er de nieuwe wet in Frankrijk “ESSO =Etat au service d’une société de confiance” waardoor VÓÓR de toewijzing procedure (de “Tendering”) de overheid het grote publiek moet consulteren voor het project OOK de keuze van de vestigingsplaats. Dit is niet gebeurd voor de 7 lopende windmolenprojecten (waaronder Duinkerke) maar is wel reeds klaar voor het grote nieuw project “Normandië” van 1.000 MW
Lees evaluatierapport voor “Project Normandië” Lees>>>
Zouden de juristen dit kunnen aangrijpen om de procedure voor Duinkerke te herroepen?? Niet volgens de nu geldende nieuwe wet?

5. Chronologie van de offshore windmolenprojecten in Frankrijk

Andere windmolenparken offshore in Frankrijk:
objectief is om 40% Hernieuwbare energie te hebben in het mengsel voor de elektriciteitsproductie in 2030.
Beslissingen nieuwe offshore windparken: uit Frans Energie en Milieuplan 2020>>>
– 2011: Fécamp(7MW) + Saint-Nazaire + Saint-Brieuc: 3 x 500 MW. Toewijzing 2012: Débat Publique: 2013. Bouw Saint Nazaire gestart in zomer 2019 voor in dienstname 2022
– 2013: Dieppe-Le Tréport + Yeu Noirmoutier + Couseulles-sur-Mer (7MW): 3 x 500 MW. Toewijzing 2014
– 2016: Duinkerke: 600 MW. Toewijzing: midden 2019. Débat Publique: 2020
– 2016?:Normandie: 1.000 MW. Toewijzing: voorzien 2020.
– 2020 :Atlantic Sud: 1.000 a 1.500 MW. Toewijzing: voorzien 2021-2023
– 2020: ?: 1.000 MW. Toewijzing 2023. Dit park zal in volle zee liggen
– vanaf 2024: ieder jaar toewijzing van 1.000 MW om in 2028 ongeveer 5.200 á 6.200 MW geïnstalleerd te hebben. Dus ongeveer 10 keer de grootte van Duinkerke.

HOT NEWS: de locatie voor het grote 1.000 MW windmolenpark werd voorhouden op 5 december 2020: « La zone retenue se situe à plus de 32 km des côtes et 40 km des tours-observatoires Vauban de Saint-Vaast-La-Hougue ». Le périmètre exact sera « affiné au cours de la procédure de mise en concurrence », qui se voit lancée ce samedi 5 decembre. Ce parc est « d’une capacité d’environ 1 000 mégawatts ».

6. De eigen artikels van DE BLIEDEMAKER

Windmolens vóór De Panne? Situatie in 2016

De bouw van “The Windfarm Région de Dunkerque” ? Situatie begin 2018

De Franse windmolens worden aanbesteed in juni 2019. Verwittiging begin 2019

De Franse windmolens vóór De Panne: Stand van zaken midden 2020 juist vóór “Débat Plubique”:

Samenvatting wind- en kernenergie dossier: augustus 2020

De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie 1 Theorie

De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie met Foto

De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie met Foto: correcties

7. Contacten met de Belgische regering

“..De opeenvolgende ministers van Noordzee (nu Vincent Van Quickenborne) volgen die de zaken op sinds 2016. Dit heeft onder meer geleid naar veelvuldige briefwisseling, diplomatieke contacten en – op initiatief van de ministers van Noordzee – ook naar 5 bezoeken aan Frankrijk (4 maal Parijs, 1 maal Lille). “Die diplomatieke gesprekken lopen nog en dit tot op het hoogste niveau, zoals recent bij de ontmoeting van premier Alexander De Croo en de Franse president Emmanuel Macron”, aldus het kabinet van minister Van Quickenborne. “Onze minister van Noordzee heeft in de eerste weken van zijn aantreden hierover ook al overleg gepleegd met de Franse ambassadrice in Brussel.”

Die gesprekken en contacten lopen moeizaam, niet in het minst omdat langs Franse zijde ook al 4 ministers bevoegd zijn geweest voor dit dossier (Royal, Le Rugy, Borne en nu Pompili). De Belgische staat heeft alvast een Frans advocatenkantoor aangesteld om juridisch advies te geven. “Maar nu er nog geen officiële vergunningen werden toegekend, zijn juridische stappen nu voorbarig”, aldus het kabinet Van Quickenborne. “Deze zijn ook niet wenselijk zolang we in dialoog naar oplossingen kunnen streven. In Frankrijk wordt over dit project een publieksconsultatie georganiseerd van 14/9 tot 20/12 met diverse online infomomenten. Om de Belgische burgers en belanghebbenden ook de mogelijkheid te geven om reacties in te sturen werd vanuit het kabinet Noordzee contact genomen met de Fransen zodat wij aan deze publieksconsultatie kunnen deelnemen. We stellen documenten in het Nederlands ter beschikking. Reacties die ingegeven worden op onze website worden rechtstreeks in de Franse consultatie ingediend. Momenteel bereiden wij het standpunt voor dat België nog zal indienen in de Franse publieksconsultatie.”

Als minister van Noordzee benadrukt ook Vincent Van Quickenborne dat een alternatieve oplossing perfect mogelijk moet zijn. Een voorstel om het voorziene windmolenpark naar het noorden op te schuiven, werd aan de Fransen overgemaakt. Hierdoor blijven de scheepvaartroutes gevrijwaard en wordt de impact op het zeezicht geminimaliseerd. Bovendien biedt dit mogelijkheden tot samenwerking (studies, onderzoeken,uitwisseling expertise,..), ook in het kader van de Green Deal.

8. Uit Flows

(“Flows” bericht onafhankelijk en deskundig over feiten, ontwikkelingen en mensen in scheepvaart, goederentransport en logistiek. Flows brengt internationaal nieuws vanuit een Belgisch perspectief).

1.Havens
In juli 2019: “Haven Oostende overweegt juridische stappen tegen een Frans windmolenpark op de vaarroute naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens het Zeerechtverdrag mag binnen de twaalfmijlszone niets gebouwd worden dat de haventoegang in buurlanden hindert. De windmolens van Duinkerke zullen onze klassieke vaarroute naar het Verenigd Koninkrijk blokkeren”, zegt Dirk Declerck, gedelegeerd bestuurder van Haven Oostende…..Volgens professor havenrecht Eric Van Hooydonk (UGent) is: “Het Zeerechtverdrag van de VN, dat door België en Frankrijk ondertekend is, verbiedt Kuststaten om in de twaalfmijlszone bouwwerken uit te voeren die de toegang tot havens in buurlanden hinderen. Frankrijk is verplicht van het recht van onschuldige doorvaart te garanderen….Oostende wenst ook om binnenkort weer ferry’s te laten varen naar Engeland. Een windmolenpark op die plaats zou Dover en Ramsgate onbereikbaar maken. Ook na het afspringen van het plan met Seaborne Freight, zijn we in gesprek gebleven met de Britse overheid. Er blijft een kans dat deze historische maritieme link een rol kan spelen in het opvangen van de brexit.”.

De haven van Oostende zou pas in 2018 voor het eerst iets over de plannen van Frankrijk vernomen hebben (nogal schromelijk te laat).

De kwestie werd in de november 2020 door premier De Croo aangekaart bij zijn bezoek aan president Macron. Ook Minister van Noordzee Van Quickenborne had hierover een onderhoud met de Franse ambassadrice. Ook de burgemeesters van De Panne, Nieuwpoort én Koksijde pakten nog uit met een ultiem ‘advies’. Volgens het kabinet van minister Van Quickenborne waren ook zijn voorgangers Tommelein (nu burgemeester van Oostende) en Philippe De Backer hiermee de voorbije jaren al bezig. Vijf keer ging een kabinetsmedewerker speciaal voor dat dossier al naar Frankrijk.
Ook de CEO’s van de vier Vlaamse havens namen onlangs een krachtig gemeenschappelijk standpunt in.(Jacques Vandermeiren (Antwerpen), Daan Schalck (Gent), Tom Hautekiet (Zeebrugge) en Dirk Declerck (Oostende)).
Het gaat om de vitale maritieme connectiviteit van ons staatsterritorium. “Onverenigbaar met het recht op onschuldige doorvaart door de territoriale zee”, zoals onder meer gewaarborgd door het VN-Zeerechtverdrag van Montego Bay.
De Fransen hebben geantwoord dat geen enkele scheepvaart met ferries door het park zal geduld worden. Maar een kuststaat heeft niet het recht vaarroutes te blokkeren, zeker niet als daarmee een concurrentievoordeel voor een eigen haven en een concurrentienadeel voor nabije havens wordt gecreëerd.

2. Westkustburgemeesters
Onder leiding van burgemeester Bram Degrieck hebben begin december 2020 ook De Panne, Nieuwpoort en Koksijde een advies ingediend bij het Franse ‘débat public’. “Eerder al waren wij, samen met iemand van de Defensie, in Parijs onze zaak gaan bepleiten. Maar de onverschilligheid is groot. Ondanks vele beloftes vanwege het concern EDF/RTE werd er geen contact met ons genomen.
Wij verzetten ons formeel tegen die locatie” (voornamelijk om het uitzicht op het park dat veel dichter bij de kust zal liggen dan de Belgische windmolenparken. .”


3. Luchtmacht
Het Franse energiepark kan ook de reddingsactiviteiten op zee belemmeren. Een Luchtmachtbron bevestigt: “Windmolens zijn altijd al een probleem voor laag vliegende heli’s want afgezien van het gevaar om daartussen te vliegen, vormen windmolens op de boordradars een blinde schijf waarachter ze niets meer kunnen zien. In dit geval is er nog een  bijkomende urgentie. Koksijde staat in voor de Search & Rescue in dat deel van het Kanaal. En daar stelt zich vandaag meer dan ooit ook het probleem van asielzoekers in hun gammele bootjes.”

4. Acties
Men kan nog GEEN echte juridische actie ondernemen zolang er geen daadwerkelijk beslissingen zijn genomen. Dat kan bijvoorbeeld door de vergunningen aan te vechten maar die zijn nog niet verleend.
Men kan wel een internationale arbitrageprocedure opstarten tussen staten.
Ook op het kabinet van Van Quickenborne noemt men juridische stappen “voorbarig” en “ook niet wenselijk zolang we in dialoog naar oplossingen kunnen streven”. 


5. Voorstel
België zou nog dit jaar een officieel standpunt overmaken. Op 21 september 2020 werd reeds voorgesteld om de zone meer noordelijk te leggen, aansluitend bij zones waar ook België energieparken plant.

9. Effectbeoordeling off-shore windparken door Grontmij 2010
Lees>>>>

” ...Uit het onderzoek bleek zonder meer dat het landschap aan zee (van de zee) een bijzondere waarde heeft en unieke kenmerken bezit omdat in de beleving van veel mensen de zee een weidse, oneindige en weinig aangetaste ruimte is die maar op weinig andere plaatsen ervaren wordt. Deze beleving werd uitgedrukt in waarden zoals rust, ongereptheid, stilte, …

Een grootschalig windmolenpark dat door zijn ligging kortbij de kust zichtbaar is van op de kust, is vrij contrasterend met het bestaande zeelandschap en sloot voor de meeste respondenten niet aan bij de bestaande landschappelijke kenmerken van het zeezicht. Het heeft een schaalverkleinend effect, mede door de verticaliteit van een dergelijk park. Daar- om wijzigt een windmolenpark direct enkele fundamentele kwaliteiten die aan het zeelandschap verbonden worden (de leegte, weidsheid, ruimte, openheid, ongereptheid, …). Het landschap wordt modern, rusteloos, grootschalig aangetast. Een dergelijk windmolenpark werd daarom als landschappelijk niet inpasbaar beschouwd. Het zal immers ook, in tegenstelling tot andere antropogene elementen die nu tijdelijk de zeehorizon vervoegen (schepen, platforms, …), continu (permanent, over een periode van … 30 jaar, zichtbaar, aanwezig zijn.

De zichtbare aanwezigheid van een near-shore windmolenpark in zee zal de beleving beïnvloeden en de belevingswaarde zal veranderen.

De visuele effecten van windturbines moeten gekaderd worden in een “belevingsonderzoek”. Het gaat immers niet louter om de fysieke waarneming maar om de beleving ervan, met andere woorden hoe het landschap ervaren wordt

Reactie van DE BLIEDEMAKER:
Vanaf de beginne van het “Débat Publique” hebben de Fransen gezegd dat het debat ook openstaat voor de Belgen. Ze hebben zelfs speciaal een Nederlandstalige samenvatting gemaakt van hun project. Maar nu, na een 7 tal vergaderingen, werd nog niets getoond van dit “Belgisch voorstel”. Indien er alternatieven zijn dan moest dat daar NU PUBLIEKELIJK over kunnen gedebatteerd worden. Of wacht men ook tot deze etappe afgesloten is?
Wel is er ten tijde van de “concertatie ronde” in 2016 met de diverse overheden bevestigd dat onze staatssecretaris Marie Christine Marghem Energie (Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling) in december 2016 met haar Franse collega Ségolène Royal contact heeft gehad. Er zou overeengekomen gekomen zijn om een “Technische werkgroep” op te richten (maar NIET voor milieuaspecten vb visuele pollutie). Daarvan niets meer gehoord. Lees L’Avenir>>>
Een tweede eigenaardigheid is dat de Belgen dit project afgedekt houden ook voor de eigen burgers. Dat is zeker niet in de geest van de Franse inspraak procedure.

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Evenement, Techniek. Bookmark de permalink .

3 reacties op De Franse windmolens voor De Panne – Belgisch “débat publique”

 1. scayeux zegt:

  Bonjour José, Merci de ces tristes informations et un grand bravo pour votre suivi du dossier. Une seule question : Existe-t-il une pétition citoyenne pour refuser ce projet ou le modifier ? Bien merci d’avance.Serge de la Visserslaan. http://www.leslocationsdeserge.com/ Serge Cayeux +32 472 860 200

  • Bonjour Serge. Non personne à pris l’initiative pour lancer une pétition jusqu’a présent. A mon avis trop tard et peu d’intérêt parmi la population. J’ai essayé d’informer depuis 2016 par le DE BLIEDEMAKER mais personne réagit. Non plus la presse locale. Plus grave, lors d’une conseil communal le bourgmestre a publiquement demandé de pas trop mettre ce dossier au public question de ne pas déranger les intérêts immobilier.
   Moi j’étais très inquiet au début. Des moulins presque aussi hauts que le Tour Eiffel. J’ai dessiné moi même une photo-simulation. Conclusion: moins grave que je croyait au début.

 2. Jef van der moeren zegt:

  Hoe kunnen we alsnog proberen te vermijden dat de windmolens er komen op deze plaats? Heeft iemand een idee?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.