De 4 geplande windmolenparken op zee

De 4 windmolenparken in een windrijke Noordzee

Tijdens het enige “federaal on-line debat” van 3 december 2020 hebben de Westkust burgemeesters, vertegenwoordigd door Bram Degrieck, resoluut “NEEN” gezegd tegen het EMD park van Duinkerke (zie F). Lees>>>
Reden van Bram: de visuele pollutie van de zeehorizon. Als alternatief suggereerde hij voor om het Franse park dieper in zee te bouwen en hij sprak zelfs om er een “Fanco-Belge” park van te maken geïntegreerd met het toekomstig Belgisch “Princes Elisabeth windmolenpark” gepland pal voor De Panne maar op een veel groter afstand van de kust nl meer dan 40 km km i.p.v. 12,5 a 20,5 km voor EMD (zie B).
Tot heden werd veel gepraat maar weinig technische argumenten werden naar voren geschoven. Misschien gebeurt dat in het geheim.

De discussie over de plaats van de concessie is wel te laat en had moeten gebeuren in 2016 tijdens de “consertatieperiode” waarin België betrokken schijnt geweest te zijn (zie meerdere DE BLIEDEMAKER uit deze periode). Lees DE BLIEDEMAKER in 2016 >>>
Is het Franco-Belge voorstel van Bram Degrieck realiseerbaar?

Voor de rest weinig communicatie naar de burgers uitgezonderd artikel van woensdag 5 januari in La Voix du Nord (lees achteraan bijgevoegd).
Binnen ongeveer 1 maand worden de resultaten van de 4 maanden “Débat Publique” gepubliceerd

1. Voorstel Bram Degrieck

Hierover heeft onze burgemeester een goed opgestelde brief (zelfs in beide talen) Lees>>>
Uittreksel: “..Ten persoonlijke titel wens ik te herhalen, misschien tot vervelens toe, dat in het kader van Europese solidariteit en met een aantal zorgvuldigheidsprincipes in het achterhoofd, er dient te worden bestudeerd of er voor beide landen geen grotere meerwaarde te bekomen is door het gezamenlijk bouwen van een windpark Franco-Belge, dieper in zee en aldus nagenoeg onzichtbaar vanaf onze stranden.
Het is namelijk zo dat ook onze Belgische autoriteiten een zone hebben voorzien voor het winnen van windenergie voor de Westkust. 
Onze gemeenten pleiten dan ook in deze consultatieronde voor een mandatoire studie die de mogelijkheden en opportuniteiten verder onderzoekt...”

2. Visuele pollutie windmolenpark Duinkerke (EMD) in DP

Er is wel een technische fout in de nota van de burgemeester: “..Heel wat inwoners wonen op verdiepingen aan de kustlijn.  Het is evident dat het oog verder reikt vanop enige hoogte dan op het gelijkvloers; voor hen zal de visuele pollutie aldus nog veel groter zijn...”
Blijkbaar heeft de burgemeester DE BLIEDEMAKER van niet gelezen. De Franse windmolens voor De Panne – Visualisatie 1 Theorie
Daar worden 2 scenario’s berekend en besproken:
1, een waarnemer op het niveau van de Zeedijk (oog op 11 m TAW hoogte (Tweede Algemene Waterpassing t.o.v. gemiddeld laagwaterpeil (eb) te Oostende) en
2. een waarnemer in een appartementsgebouw op dezelfde plaats maar op de achtste verdieping (35 m) TAW (beide waarnemingen worden berekend vanaf het centrum van de Zeedijk waar de Zeelaan snijdt. Dit is exact 3,5 km van de grens).
Het besluit was: de grootte van de windmolens is voor beide waarnemers quasi DEZELFDE (immers de visuele grootte is alleen maar afhankelijk van de afstand en evenredig hiermee.
Wel is zo dat ten gevolge van de kromming van de aarde zowel de voorste molens als alle achterliggende precies juist op de horizon of een beetje erachter lijken te staan, ook voor de waarnemer op het appartement. Nochtans ingevolge de kromming van de aarde ligt voor de hoogste waarnemer de horizonlijn op een afstand van 11,8 km vanaf de Zeedijk (dus juist vóór de dichtste windmolen) en op 22,1 km op 35 m hoogte (dus ongeveer waar de verste windmolen)
Alleen de lokalisatie van de Voorste rij windmolens (V1 tot V16) werd hieronder gedeeltelijk uitgetekend evenals de oostelijkste Zijrij (Z1 tot Z8).

Deelzicht. Alleen voordanste molens
Idem maar met de achterliggende molens in het rood

Photomontage van EMD Kijk op panorama 16 vanaf monument Leopold I in DP>>>>

De berekeningen tonen dat de verste molens 8,55 m verdoken zijn voor een waarnemer op de Zeedijk en niets voor iemand op het achtste want de verste molen staat juist nog vóór de horizon. De geplande HALIADE molen van General Electric heeft een masthoogte van 150 m. Dus die onderduiking voor de verste molens zijn klein nl minder dan 10 m voor een mast van 150 m vandaar dat dit moeilijk te visualiseren viel op bovenstaande foto.
Conclusie: het zicht voor een waarnemer vanuit DP zijn quasi identiek zowel voor een waarnemer op de Zeedijk niveau als iemand op het achtste. Voor waarnemer meer richting Nieuwpoort zullen de molens evenredig verkleinen maar ook meer en meer in de zee verzinken. (dit werd reeds medegedeeld in DE BLIEDEMAKER van augustus 2020 Lees>>>)

3. Visuele pollutie van het windmolenpark Duinkerke (EMD) langsheen de Belgische Kust

Alvorens de vergelijking te maken met de andere windmolenparken maak ik hieronder een verdere uitwerking van het Franse EMS park gezien vanuit de ander Vlaamse kustgemeenten Oostende (OST) en Zeebrugge (ZBR) westkant van de havenmuur want vanuit Knokke zal men ze niet zien ingevolge de zeeuitbreiding van de haven van Zeebrugge.

Bovenste berekeningen worden uitgezet op een aslijn x die de afstand weergeeft van de waarnemer op Zeedijkniveau naar de Franse windmolens.
Korte bespreking: De bovenste rode lijn is de schijnbare grootte van de top van de mast. Bemerk de blauwe verticale lijn. Dit is de afstand tot de horizon. Hier 11,846 km, dus vóór de eerste windmolen V1. Ter vergelijking werd ook de verste molen V10 getekend die dus 40% kleiner dan de voorste molen V1. Dus alle molens die we zullen zien variëren in hoogte in de limiet 100% naar 60%.
De lichtblauwe curve toont de inzinking achter de horizon. Dus voor het EMD park is dit verwaarloosbaar en alle molens staan precies pal op de horizon,
Nu wandelen we verder weg naar Oostende waar de afstand OST-V1 31 km is (zie plan). De molens zullen bij goed weer ook vandaar zichtbaar zijn maar zijn weliswaar gedeeltelijk ingezonken achter hun horizon. De voet van de molens zullen niet meer zichtbaar zijn. Dit is te vergelijken met de 3 LNG reservoir te Loon Plage op een afstand van De Panne van 28.7 km. Deze zijn ook voor een deel verzonken.
De donkerblauwe curve is de hoogte ban de top van de mast boven de horizon, dus zo zullen we de molens zien. De masttop van V1 in OST is dus toch nog 31% of een derde van hetgeen we zien in De Panne voor de V1 of nog de helft (54%) van de achterste windmolens t.o.v. de achterste windmolens gezien vanuit DP. Dus in OST zal de visuele pollutie ook merkbaar zijn ongeveer de helft zo groot als vanuit DP.
Verder naar ZBR verkleint niet alleen het zicht van V1 maar het zicht van de mast verdwijnt omzeggens volledig onder de horizon. Met zal ’s nachts de rode lampen niet meer zien boven op de masten maar bij perfect weer zou men in de dag toch nog de wieken kunnen zien draaien van V1.
Dus in ZBR is de visuele pollutie nul maat te OST nog de helft van in DP maar onder een kleinere gezichtshoek. Dus hierdoor veel minder storend.

Nu doen we dezelfde oefening voor een waarnemer op het 8 ste verdiep.
Het enige grote verschil is dat de horizon nu veel verder gelegen is. Blauwe verticale lijn ligt nu op 21.130 m bijna dubbel zover (11.842m) als voor een waarnemer op Zeedijkniveau. Maar dat betekent niet dat de molens groter zullen lijken, immers deze grootte is uitsluitend functie van de afstand van de waarnemer tot de molen. Ze zullen zeker geen verdronken gedeelte hebben achter de horizon maar ook niet iets voor de horizon lijken te staan. De gevoeligheid t.o.v. de wereld kromming is op deze afstand te gering. Dit werd reeds uitvoerig bericht in DE BLIEDEMAKER van augustus 2020 hieromtrent (blijkbaar heeft de burgemeester dat niet gelezen).
Ook verder weg van V1 richting ZBR zijn er alleen kleine verschillen te constateren op de Zeedijk op de 8 ste verdieping, in verband met het kijken achter de horizon. De horizon ligt nu bijna dubbel zo ver zodanig dat de waarnemer verder kan kijken vooraleer de verzinking gebeurd. Dus de molens zakken minder diep Alleen is de inzinking is minder diep wanneer in zee men op 8ste verdieping kijkt.
De inzinking vanuit ZBR bedraagt maar 65% (0,11/0,17) van deze t.o.v. op Zeedijkniveau. De mast van de V1 zal dus lichtjes boven de horizon zichtbaar zijn en dus zullen de rode lampen van V1 ’s nacht nog juist zichtbaar zijn vanaf ZBR (bij perfect weer wel te verstaan).

4. Visuele pollutie van de andere windmolenparken vanuit DP

F = Frans ; B = Belgisch ; NL= Nederlands

Op termijn (2027?) zal het nieuw gepland “Princes Elisabeth windmolenpark” ook zichtbaar zijn vanaf DP. Hoe groot zullen deze windmolens lijken vanaf onze Zeedijk?
Hiervan hebben we nog geen inplantingsplannen en ook geen beslissing over de hoogte van de te verwachten molen. We veronderstellen de dichtste molen op de Fairybank juist achter de boei (West)Hinder nl ongeveer 40 km) en dezelfde grote van molens als deze van Duinkerke nl masthoogte 150 m.
Deze eerste molen zal maar 18,5 % van het zicht van V1 boven de horizon uitsteken (0,13/0,7). Dus de molens van het nieuwe windmolenpark zullen ook zichtbaar zijn vanaf DP bij uitstekend goed weer: ongeveer 1/5 of 20% van de grootte van V1 (de dichtste) of 30 % van V10 (de verste).
En wat zien we in DP van het bestaande Belgisch windmolenpark rechtover de Oostkust (ongeveer een 100 -tal bestaande windmolens)
De dichtste molen bij ZBR (of Knokke) zijn deze van de Northern concessie op een afstand van 54 km van DP (in dienst gekomen in 2019). Daar zien we vanaf de Zeedijk dat de mast quasi volledig ondergedoken is achter de horizon. Vanaf de 8 ste verdieping is het bovenste gedeelte van de mast zichtbaar als ongeveer 10% hoogte van hetgeen we zullen zien van de dichtste Franse molen.
De verste, recent in dienst genomen molens (2020), in de Seamade/Mermaid concessie zijn niet meer waarneembaar vanuit DP zelfs met de strafste verrekijker of de hoogste verdieping.
Conclusie: van het windmolenpark Princes Elisabeth zal de visuele pollutie vanuit DP niet nul zijn maar toch nog 20% van hoogte van V1 gezien vanuit DP weliswaar ook over een vergelijkbare gezichtshoek maar meer naar het centrum van ons zeezicht. Idem voor Koksijde en Nieuwpoort.

Van de bestaande Belgische windmolenparken rechtover de Oostkust hebben we in DP op de Zeedijk geen visuele hinder. Op het 8ste verdieping zien we wel een bovenste gedeelte van de mast van de dichtste molens. Die grootte is ongeveer de helft van hetgeen we zullen zien van de dichtste molens van het nieuwe Belgisch windmolenpark. Dus hinder zeer klein en niet in het centrum van de zeehorizon maar langs de minder storende kustkant (o.a. in verband met zonsondergangen; voor zonsopgangen is DE BLIEDEMAKER nog niet opgestaan).

ALGEMENE OPMERKING:
Er wordt hier geen rekening gehouden met de zichthorizon die verder kan liggen.

Kimduiking

De gradiënt in dichtheid van de boveneen liggende luchtlagen breekt immers de lichtstralen naar het aardoppervlak toe. Via deze luchtspiegeling kijk je feitelijk achter de horizon, daar de zonnestralen in de atmosfeer een gekromde baan volgen (zie figuur). Deze luchtspiegeling bereikt zelden iets meer dan de normale diameter van de zon (minder bij hoger vochtgehalte in de lucht).
Dus verre windmolens kunnen bij mooi weer minder verzonken lijken achter de horizon. Dit verschijnsel treedt ook soms op bij het zicht van de krijtrotsen van het VK vanaf de Cote d’Opale. Ik heb dat zelf eens meegemaakt. Ik kon precies de haven van Dover zien, wat theoretisch met rechte lichtstralen niet kan. (afstand cap Gris Nez – krijtrotsen Dover = 39 km!)

5. Visuele pollutie van de bestaande windmolens aan de Oostkust voor ZBR.

Uit FEDERAAL ONTWIKKELINGSPLAN VAN HET TRANSMISSIENET 2020-2030

Er werd zeer hard gewerkt om de laatste windmolens nog in dienst te krijgen voor het einde van keydate 2020. Ook werd er versnelde inspanningen gedaan om het MOG (=Modular Offshore Grid) klaar te krijgen met de nieuwe Stevin HS-post + HS-verbindingen.
Ook het EMD project van Duinkerke zou volgens diezelfde techniek gebeuren (en niet volgens eigen kabels zoals voor de eerste parken).
De mogelijk ELIA varianten voor het tweede Belgisch park en eventuele integratie worden besproken in een volgende De Bliedemaker.

De dichtstbijzijnde windmolenconcessie het dichtst bij de Oostkust is Norter, in dienst genomen in 2019. Afstand to ZBR is 22,2 km. Het verst afgelegen park is Seamade/Mermaid pas eind 2020 in dienst gekomen maar op 50 kmm van ZBR. Deze laatste parken hebben molens van Vestas met een vermogen van 8,4 MW dus merkelijk minder dat de Franse van 12 W. Hierdoor is de masthoogte niet 150 m maar van 109 m
Lees chronologie en afstanden>>>
Mede door het feit dat deze molens kleiner zijn dan de Franse zal de dichtstbijzijnde molen van Norther slechts 37% van de hoogte bedragen t.o.v. V1 uit DP. Ook de zichthoek loodrecht het strand is merkelijk kleiner.
De verste en laatst bijgezette molens van Seamade zijn niet meet zichtbaar vanaf de Zeedijk van ZBr (alleen bovenste van de wieken)
Conclusie: de visuele pollutie van de Oostkust windmolens is niet nul maar ongeveer 1/3 van de Franse vanuit DP. Ook de hoek is kleiner.

6. Dubbele enquete van Grontmij hoe de bewoners de draaiende molens ervaren.

Zie volgende DE BLIEDEMAKER

7. Voor- en nadelen van een Franco-Belge project

Problemen vaarroutes en grote problemen HS aansluiting

De nieuw geplande Vlaamse liggen achter de Westhinder juist tussen 2 TSS traffic ways met dubbelrichting verkee
Uit FEDERAAL ONTWIKKELINGSPLAN VAN HET TRANSMISSIENET 2020-2030
Uit FEDERAAL ONTWIKKELINGSPLAN VAN HET TRANSMISSIENET 2020-2030

8. Milieueffecten Belgische windmolens door KABIN (2018) Lees>>>>

9. Andere argumentaties van de Belgische regering

Verschenen in La Voix du Nord van woensdag 06/01/2021

..Selon l’État belge, le projet éolien de Dunkerque représente « une atteinte grave à la souveraineté nationale »

Dans un courrier adressé au président de la commission particulière du débat public, Vincent Van Quickenborne, vice-Premier ministre belge, ministre de la Justice et ministre de la Mer du Nord, a fait part des remarques de l’État belge à propos du projet de parc éolien au large de Dunkerque.
Le projet de champ éolien offshore, proche de la frontière, a suscité une forte opposition du gouvernement belge.

La Belgique et l’éolien

Au début de son courrier, le vice-Premier ministre indique que l’État belge est très favorable à l’éolien, précisant que son pays « a joué un rôle de pionnier dans son développement et est actuellement le 4e producteur d’énergie en termes d’éolien offshore au niveau mondial. L’objectif n’est pas d’émettre des objections contre le développement d’un parc éolien offshore mais contre l’emplacement envisagé. ».

1. Liaisons maritimes

Une fois la précision apportée, il liste les nombreuses oppositions au projet. Tel qu’il est présenté, il entraînerait « la fermeture de deux routes historiques de navigation permettant d’assurer la liaison entre Ostende et le Royaume-Uni. L’absence de liaison ferry aujourd’hui (elle était en service jusqu’en 2013) n’empêche nullement l’établissement d’une nouvelle liaison dans un proche avenir. Le port d’Ostende mène actuellement des négociations en vue de la relancer. Le projet de parc éolien hypothèque les discussions avec les potentiels investisseurs mais fausse également la concurrence. Du fait de l’emplacement prévu, le droit de passage inoffensif tel que prévu par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer est violé. »

2. Souveraineté des eaux territoriales

Vincent Van Quickenborne relève également que « les éoliennes seront installées jusqu’à la frontière franco-belge, ce qui signifie implicitement que la distance de sécurité sera située dans les eaux territoriales belges. Ceci porte une grave atteinte à la souveraineté nationale belge. »

3. Entrave à la sécurité du transport maritime

La question de la hauteur des éoliennes suscite également l’opposition de l’État belge. « Elles pourraient atteindre 300 m de haut », note le vice-Premier ministre. « En l’absence des études de sécurité indispensables, il ne peut être établi avec certitude que les communications en mer ne seront pas perturbées, rendant ainsi la sécurité du trafic maritime incertaine. Une étude radar aurait été réalisée mais le MRCC (NDLR : Maritime Rescue and Coordination Centre) n’y a pas participé et un éventuel droit de regard est invariablement refusé. Ni les autorités françaises ni EMD (NDLR : société de projet Éoliennes en mer de Dunkerque) ne répondent à la demande d’information et de coopération pour un projet qui est en développement à la frontière belge. La Belgique réitère donc sa demande d’être étroitement associée aux études de sécurité. »

4. Entrave au trafic aérien

« Au cours d’une réunion, le 3 décembre 2020, l’administration française a affirmé que la base aérienne militaire de Coxyde fermerait ses portes en 2023. Le représentant belge de la Défense a infirmé formellement cette information. Si une telle décision devait être envisagée, il n’appartient pas à la France d’hypothéquer les futurs projets sur ce site. Bien que le projet soit prévu dans les eaux territoriales françaises, il se situe également dans l’espace aérien contrôlé par la Belgique. » Dans cette zone, selon l’État belge, la hauteur maximale des obstacles doit être inférieure à 126 m. « L’installation d’éoliennes à une hauteur de 300 m est donc interdite et constituerait une violation de la réglementation de l’Organisation de l’aviation civile internationale. »

5. Secours en mer

La hauteur des éoliennes, compromettrait également les opérations de sauvetages par hélicoptère. « Pour des questions de sécurité, il faudrait les contourner, ce qui entraînerait une perte de temps inutile. Les éoliennes perturbent également les images du radar de bord de l’hélicoptère de sauvetage, les chances de réussite de sauvetage en seraient fortement hypothéquées. »

6. Impact visuel et répercussions économiques

L’argument de la « pollution visuelle » est également soulevé. « Des éoliennes de 260 à 300 m de haut à 10 km de la cote, souligne le ministre. Devant la côte de Knokke, les éoliennes sont situées à plus de 23 km de la côte et ont une hauteur limitée à 158 m (!) Elles sont à peine visibles (!), ce qui n’est pas le cas d’éoliennes deux fois plus hautes et situées deux fois moins loin. » Il s’inquiète également pour l’attrait du secteur. « Nous n’avons pas eu de réponses aux questions posées par les habitants et les investisseurs immobiliers, ce qui est préjudiciable à la valeur économique de l’immobilier et la poursuite du développement du tourisme. Le déplacement vers le nord devrait limiter cette entrave visuelle à un minimum acceptable. »

7. Impact environnemental

Selon le ministre, le projet étant limitrophe à la zone Natura 2000 belge «Vlaamse Banken», et la zone de protection des oiseaux, « EMD et l’État français doivent procéder également à une évaluation appropriée. S’ils ne le font pas, ils ne peuvent construire le parc. »

Solution alternative

Dans son courrier, l’État belge « rappelle la possibilité de déplacer le parc éolien vers le site alternatif proposé par la Belgique et communiqué le 21 septembre au cabinet Pompili (1). La zone proposée se situe hors de l’espace aérien contrôlé par la Belgique et offre une solution qui permet de répondre à l’ensemble des préoccupations de la Belgique. Nous invitons EMD et les autorités françaises à entamer le dialogue en vue de rechercher ensemble des solutions et ainsi éviter des procédures juridiques. »

(1) Barbara Pompili est ministre de la Transition écologique.

VOLGENDE DE BLIEDEMAKER: grote onzekerheden over de verbinding en de plaats van aanlanding van de zeekabels en de verdere verbinding naar het Belgisch 380 kV HS-net. (momenteel te zwak in West Vlaanderen. Vertilius project).

Zie ook achteraan in de vorige DE BLIEDEMAKER meer info toegevoegd uit FLOWS over de regeringsonderhandelingen met Frankrijk Lees>>>>

Over DE BLIEDEMAKER

"Teruggespoelde" echte Pannenoar sinds 1993. Vroeger burgerlijk ingenieur bij ELECTRABEL, nu zelfstandig natuurgids. Het e-mail krantje DE BLIEDEMAKER is gestart in september 2005
Dit bericht werd geplaatst in Varia. Bookmark de permalink .

11 reacties op De 4 geplande windmolenparken op zee

 1. Hugo De Blauwe zegt:

  Bedankt voor deze andermaal grondige en goed gedocumenteerde analyse.
  Hopelijk kan hier nog iets aan veranderd worden.
  Het is alleen enorm jammer dat pas nu echt officieel gereageerd wordt en ik vrees dat de Belgen als de karabiniers van Offenbach te laat zullen komen…
  Het project is officieel al gekend sinds 2016 ! Maar in de coulissen zeker al een paar jaar langer.
  Wat hebben onze “miinisters van de Noordzee” hiervoor gedaan in al die tijd ? Vandelanotte (2011-2014) Tommelein (2014-2016), Philippe De Backer (2016-2020) . Nu roert de minister zich eindelijk (Vincent Van Quickenborne 2020-nu )

  Hugo De Blauwe

 2. JOHAN SAMYN zegt:

  José, kan men het federaal on-line debat van 3 december 2020 ergens online nog raadplegen? Mvg Johan

 3. Dank José voor uw uitgebreide en gedetailleerde opvolging van een voor De Panne toch belangrijke ontwikkeling.
  Blij dat de burgemeester er nu ook hard werk van maakt.

 4. Pascal De zegt:

  Jose,

  Je conclusie voor de zichtbaarheid van de Zeebrugse windmolens is niet helemaal correct.
  Vanaf achtste verdieping zijn ze als lijn heel duidelijk zichtbaar. De wieken en mast, gedeeltelijk
  verzonken. ‘s Nachts met de rode lichten is het precies een autosnelweg.
  Ik probeer hiervan al een tijdje foto’s te nemen maar dit lukt me niet.
  Pascal

  • Ik geloof u Pascal. Ik kom uit dat de top van de mast met de lichtjes zichtbaar zijn. Dit is wel in de veronderstelling dat het licht zich rechtlijnig voortplant. Dit is niet altijd het geval (zie de theorie in 1 van mijn DE BLIEDEMAKER in augustus denk ik). Hierdoor is extra kimduiking mogelijk als de densiteit van de luchtlagen boven de zee verschillen. Bij zulke kleine hoeken op grote afstand kan dat beduidend zijn.
   Dit kennen we ook bij het zicht op de Engelse krijtrotsen vanaf Cap Gris Nez. Ik heb zelf al meegemaakt dat men precies de haven van Dover zag wat bij recht licht niet kan.
   In ieder geval ben ik zeker van mijn formules bij rechtlijnig licht (ofwel heeft de wereldbol een andere straal). Zal het er nog expliciet bijschrijven.
   De verklaring van Bram dat men vanaf het 8 Ste VEEL meer ziet lijkt me onjuist. Wel zal het watergedeelte van het zeezicht veel groter zijn (heb ik berekend in diezelfde zomer DE BLIEDEMAKER ). Jij zal een bredere zee zien met een horizon 2 maal verder dat op de dijk. De onderduiking achter de horizon zal ook veel minder zijn.
   Stuur maar eens zo’n foto met de aanduiding van welk weer.

  • Belet in mijn DE BLIEDEMAKER heb ik voor de dichtste Norther windmolens alleen het zicht getekend en besproken vanaf niveau Zeedijk. Voordien had ik aangetoond dat het zicht vanaf het 8 ste niet veel verder is, vandaar heb ik hier niet de berekening voor vanaf het 8 Ste gedaan.
   Ik heb DE BLIEDEMAKER aangevuld (zie blauwe tekst).

  • Ik heb je dat ook horen vertellen op de gemeenteraad van 10 augustus toen er moest gestemd worden voor geld voor een Franse jurist. Nog iets van gehoord als gemeenteraadslid? Het “débat publiek” is afgesloten en binnenkort krijgen we het verslag. Hij kan natuurlijk later beroep indienen tegen de echte wettelijke exploitatie en bouw vergunning (voorzien binnen een paar jaar) maar dan hopeloos te laat.

 5. Noel zegt:

  hoop het niet aan de horizon te zien

  • Bij “klaar weer” zal je ze goed kunnen zien (zie mijn fotosimulaties). Ze zullen natuurlijk wit zijn en bij wazig weer bijna niet of helemaal niet te zien zijn.
   Ik had aanvankelijk slechter verwacht (de tiphoogte van de molens is 280 m). We zullen er mee moeten leren leven.
   Hernieuwbare energie (wind en zon) is nodig en we hebben ons geëngageerd in de Green Deal. Zal allemaal veel geld kosten. Het zal naar beloofd niet meer aangerekend worden op onze E-rekening maar op de algemene middelen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.