Verkiezingsbeloften 2018

Enkele te onthouden programmapunten (bekomen door “copy-paste” + soms wat inkorten)

Blauw: ACTIE!; Groen: Plan-B; Orange: N-VA; Purper; LB;
Rood: opmerkingen van DE BLIEDEMAKER of realisaties

 1. Verbouwing van het gemeentehuis + ondergrondse parking Koningsplein
 2. Vernieuwing Zeedijk
 3. Dumontwijk
 4. De vernieuwing van de Duinhoekstraat
 5. Fietspad Veurne-De Panne
 6. Zeelaan-bad met zijn keramische tegels
 7. Plopsa-files
 8. Gemeentelijke fusies
 9. De Westertoren en het Ringpad Houtsaegerduinen
 10. Inspraak en transparantie
 11. Erfgoedbeleid
 12. Le Chalutier
 13. Parkeerbeleid
 14. Proper De Panne
 15. Project in de Sint-Pieterskerk
 16. Zeedijk en strand
 17. Kernwinkelgebied
 18. Natuur en klimaat
 19. Energiezuinige gemeente
 20. Mobiliteitsplan
 21. Oostelijke Omleidingsweg Adinkerke
 22. De Lijn
 23. NMBS
 24. Burgerbudget voor de Woonwijken
 25. Marktplein
 26. Vernieuwing Duinhoekstraat
 27. Meer openbaar Groen
 28. Groen Toerisme
 29. Senioren
 30. Toerisme
 31. Veiligheid
 32. Taks op Plopsaqua
 33. Toeristentaks
 34. Leegstaand en verwaarlozing
 35. Toegankelijkheid
 36. Inclusie
 37. Nederlands promoten
 38. Internationaal
 39. Gemeentelijke wegenwerken (buiten Dumontwijk)
 40. Begraafplaats
 41. Huisjesmelkers
 42. Slimmer met de beperkte ruimte
 43. Subsidiloog

1. Verbouwing van het gemeentehuis + ondergrondse parking Koningsplein

Op het Koningsplein kan een nieuwbouwproject gerealiseerd worden met de nodige ondergrondse parkeerplaatsen. In samenwerking met een privépartner kan een woon- of woon-zorgproject of een ander privaat project ontwikkeld worden op de site van het bestaande gemeentehuis. Op vlak van kostprijs  zal deze publiek-private samenwerking wellicht uitdraaien op een nul-operatie. Het personeel  zal kunnen werken in een nieuwbouw, aangepast aan de noden van de tijd, en zal gedurende de werken niet moeten kamperen. 

Het gemeentehuis is beeldbepalend voor de Gemeente en de sloop van een 20 jaar jonge bibiotheek en kantoorverdieping zou niet getuigen van slim bestuur.  De realisatie van deze nieuwe vleugel kostte destijds 2 000 000 eur.  ….Het plan – B steunt de nodige renovatie van het Gemeentehuis. ..Voor Het plan – B kan er geen sprake van zijn dat het huidige Gemeentehuis wordt afgebroken.  Het gebouw is beeldbepalend, en het zou niet van een goed bestuur getuigen om enerzijds sloopverboden op te leggen op gebouwen met Erfgoedwaarde en anderzijds zelf als Gemeente de sloop van dergelijk gebouw uit te voeren. 

De huidig opgestarte procedure (Design & Build) biedt de mogelijkheden tot realisatie van een degelijk concept.   Deze procedure loopt al enkele jaren en er is helemaal niet over één nacht ijs gegaan.  Schepen Johan Blieck heeft daar veel tijd, energie en verstand in gestoken en de administratie hielp meedenken.(Red. niets van bekend bij de burger!!!)  

Er werd een budget voorzien van 7 000 000 eur voor de realisatie van deze renovatie.
De renovatie houdt onder meer een pak energiebesparende maatregelen, een volledig nieuwe inrichting van kantoren en dienstverlening, een volledig andere aanpak van het onthaal (front- en backoffice) en een bijkomend gebouw op het plein in. (Red. Waar?) De politie behoudt een ruimte in het gebouw en de bib krijgt een volledig nieuwe aanblik.  De dienst Toerisme blijft in het Gemeentehuis behouden. ..
 Keuze: volledig opnieuw beginnen en vijf jaar tijd verliezen ofwel deze procedure verderzetten en een snelle realisatie beogen. 

Door de Gemeenteraad werd een “Preferred Bidder” aangesteld.  Dat betekent dat, nog steeds binnen de lopende procedure, er een voorkeursconcept werd gekozen uit verschillende deelnemers.  Met deze partij kan het ingediende ontwerp verder onderhandeld worden. Op vandaag nam de Gemeente nog geen enkele verbintenis ten opzicht van deze combinatie architect / uitvoerder.  Vandaar dat ook Het plan – B hier geen conceptschetsen toont gezien dit tot de confidentialiteit behoort van de Gemeenteraad. (Red. niets van bekend bij de burger!!! Is dat goede communicatie en transparantie?)

De piste om onder het Koningsplein drie verdiepingen garages + parking te bouwen, lijkt ons een budgettaire strop en zal niet zorgen voor een ontlasting van de wijken dichtbij het centrum.  Het plan – B opteert duidelijk voor het verhogen van de capaciteit daar waar de bezoeker wil zijn: in het hart van het commerciële centrum, bij de restaurants en winkels en ónder het strand.  Dit is de enige garantie op een budgettaire aanvaardbare investering die ook effect heeft op het straatbeeld.

N-VA niets over gemeentehuis in de visietekst. ….De Panne heeft het potentieel om opnieuw een toptoeristische badplaats te worden. Hiervoor is zelfs geen grote nieuwe infrastructuur nodig, (Red. ook geen ondergrondse parking Koningsplein) maar moet men de toeristische werking volledig herbekijken – en oriënteren en nieuwe andere prioriteiten stellen.

Daarom plannen we een grondige modernisering en uitbreiding van het gemeentehuis  .. …..De renovatie/nieuwbouw van het gemeentehuis is aan de gemeenteraad voorgesteld (red. geheim ?????). De werken gaan normaal gezien starten in 2019.
Ook het dossier van de ondergrondse parkings op het Koningsplein zou tegen 2024 gerealiseerd moeten worden. Het dossier zit in volle ontwikkeling. Er wordt voorkeur gegeven aan een Publieke Private Samenwerking (PPS) wat 2 ondergrondse parkingniveaus mogelijk moet maken….. Elk niveau zou een capaciteit hebben van 400 parkeerplaatsen. Het plein, bovengronds, zal een groene welkomstfunctie krijgen en bezoekers uitnodigen om de auto daar ondergronds te parkeren. Dit zou de start zijn van de wandeling naar ons commercieel centrum enerzijds en anderzijds naar het strand via de Esplanade…opmaak van een noodzakelijk RUP prioritair.

Trucage door DE BLIEDEMAKER

Begin>>>

2. Vernieuwing Zeedijk

Onze Zeedijk moet terug een pareltje worden met een stijlvolle uitstraling tot ver buiten De Panne.
Op korte termijn enkele slimme ingrepen doen om de uitstraling en netheid te verbeteren.
Op langere termijn een volledige heraanleg plannen van de volledige Zeedijk en de zijstraatjes. De ondergrond moet maximaal benut worden voor het parkeren van voertuigen.
Er moet dringend een inspraakronde opgestart worden voor al wie woont en werkt langs de Zeedijk, zodat het nieuwe ontwerp door iedereen gedragen wordt.
De stijl van de Esplanade en de Zeelaan moeten we doen samensmelten in een ontwerp voor de Zeedijk. Onderzoek of een PPS haalbaar is. De heraanleg zou zo gemakkelijker kunnen gefinancierd worden en ook sneller gerealiseerd worden. …
Een extra tijdelijk verhard wandelpad op het strand.(Red. tussen strandterrassen en vaste cabines)…..
Betere afbakening van de zone voor de billenkarren voor een betere veiligheid.

Het Plan – B kiest resoluut voor een volledige remake van de volledige Zeedijk van De Panne.  Dit is een topprioriteit voor het nieuwe bestuur. De Zeedijk, met inbegrip van de zijstraatjes, dient volledig te worden gerenoveerd en dient hét paradepaardje van onze gemeente te worden.  Hierbij moeten de troeven van het typische strand maximaal benut worden.
Onder de Zeedijk moet een gecombineerd complex van openbare parkeerplaatsen, standplaatsen en garageboxen worden gerealiseerd, om zo een aanzienlijke verhoging van de parkeercapaciteit in de ruime omgeving van de Zeedijk te bekomen én plaats te maken voor de bewoner in de achterliggende wijken.

Het dossier “Zeedijk” is echter gehypothekeerd door het afsluiten van een contract met een ontwerper (Plantec – zelfde studiebureau dat de Zeelaan ontwierp(…)) én door het afsluiten van een dading met de promotor waardoor de verkoop zelve werd geannuleerd. In feite is de Gemeente door het afsluiten van deze dading ook juridisch verplicht een promotiecontract af te sluiten – en dus de Zeedijk te renoveren.  En zit ze ook gebonden aan een overeenkomst met een studiebureau. Deze situatie zal eerst grondig bestudeerd moeten worden en juridisch uitgeklaard.  Dit op zich zal makkelijk een jaar in beslag nemen.  De basis van dit plan kan de huidige studie van de ontwerper zijn, die reeds in 2004 werd aangesteld.  Dit plan dient bestudeerd en besproken te worden samen met het werkveld op de Zeedijk, waar nodig dient het aangepast te worden. Het plan – B stelt een concept voor waarbij de typische go-karts kunnen behouden worden.  Deze zijn eigen aan de strandbeleving van De Panne.  Om de Zeedijk echter te ontlasten in de drukke zomermaanden kan er een concessie uitgeschreven worden voor het plaatsen van een wegneembaar, slingerend parcours op de strandzone aansluitend aan de Zeedijk, tussen de Visserslaan en Schatseplein.  Dit dient gescreend te worden aan de mogelijkheden van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoerinsplan (PRUP) Strand en Dijk.
De ondergrond van de Zeedijk, daar waar nog geen garages zijn, wordt ontwikkeld als een gecombineerd complex van openbare parkeerplaatsen, standplaatsen en garageboxen.  Het destijds opgemaakte plan voorzag in de realisatie van 500 garageboxen.  Het initiële plan voorzag zelfs 1000 boxen in twee ondergrondse niveaus. 
1.Door de realisatie van openbare parkeerplaatsen zal de parkeercapaciteit voor de ruime omgeving van de Zeedijk aanzienlijk verhoogd worden.  Hierdoor kunnen de omliggende straten en wijken parkeer-armer worden waardoor er terug plaats komt voor de bewoner.  De tarieven dienen variabel te zijn volgens het seizoen maar flink goedkoper te zijn dan het parkeren in de nabijgelegen straten.  Tarieven voor lange duur moeten mogelijk zijn.
2.Standplaatsen zijn plaatsen waarin een private of rechtspersoon kan investeren.  Hiermee koopt hij in feite een niet-afgesloten parkeerplaats in het complex die aan derden voor korte of middellange termijn wordt verhuurd.  Het verhuren van deze plaats gebeurt door de complex-beheerder.  Voor de investeerder een vorm van opbrengst, voor de bezoeker / werknemer / hotelier / immokantoor een beschikbare, budgetvriendelijke en gereserveerde plaats.  Time-sharing voor standplaatsen, dus.
3.Garageboxen dienen voorzien te worden in het complex, er is immers grote vraag naar.  Echter, het aantal te realiseren garageboxen dient realistisch te worden ingeschat.  De realisatie van garageboxen is essentieel in de financiering van het project, maar is ondergeschikt aan de realisatie van openbare parkeerplaatsen en standplaatsen.
Door het realiseren van dit gecombineerd complex wordt de ondergrond van de Zeedijk nuttiger gebruikt dan voor louter, vaak leegstaande garageboxen én is er een bijzonder grote meerwaarde voor alles wat handel ademt in de nabijheid.

Voor de realisatie van de Zeedijk met een ondergronds complex dient, afhankelijk van het concept van het gecombineerd complex en de bovengrondse uitvoering geraamd te worden tussen 8 en 12 miljoen eur. Afhankelijk van het juridisch steekspel dat moet gevoerd worden betreffende de afgesloten dading en het aanstellen van de architect, het overleg met het werkveld, het vinden van een commerciële partner voor het gecombineerd complex én het verkrijgen van de bouwvergunning, lijkt het te verwachten dat de eerste fase ten vroegste kan uitgevoerd worden vanaf 2021 – 2022

N-VA Niets over Zeedijk in de visieteks

Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen om de Zeedijk te vernieuwen. Het spreekt voor zich dat, rekening houdend met de “dading met BC&E”, we er alles aan gaan doen om daar ondergrondse garages/parkings te realiseren….. Hier denken we vooral aan de voorbereidende fase om eventueel in een volgende legislatuur de werken op het terrein uit te voeren

Lees ook de “Historiek van het vroeger Zeedijkproject”>>>

Voorontwerp
Eerste garages Zeedijk

Begin>>>

3. Dumontwijk

De riolen dienen hoogdringend vernieuwd worden voor er terug delen van de wijk overstromen en het wegdek inzakt, zoals meerdere keren gebeurde in de laatste jaren. De andere werken worden gespreid over verschillende jaren om de overlast minimaal te houden.(Red. het project moet wel eerst GLOBAAL bestudeerd worden)
In overeenkomst met De Lijn moet het Albertplein terug in z’n volle glorie heraangelegd worden met een nieuwe locatie voor het loket van De Lijn. Dit plein is één van de grote toegangspoorten tot de beschermde wijk.
De Dumontwijk moet z’n uitstraling terugkrijgen zodat we hiervan een bekende toeristische trekpleister kunnen maken. Waar het aangenaam wonen en werken is.

De renovatie van de Dumontwijk is dringend vanwege de toestand van de rioleringen.  
Het Herwaarderingsplan, goedgekeurd in 2010 voorziet dat de wijk verkeersarm dient te worden.   De dienst Erfgoed stelde aanzienlijke voorwaarden aan deze renovatie, Schepen Johan Blieck heeft daar veel energie in gestoken! Het uitgewerkte concept, dat volledig klaar ligt ter uitvoering, vindt Het plan – B goed.  Een gefaseerde uitvoering dient gebudgetteerd te worden over de volledige volgende legislatuur. Het project dient wel nog volledig gescreend te worden zodat de parkeerproblematiek voor de bewoners wordt opgelost.  (Red. In Herwaarderingsplan staat “uitsluitend bestemmingsverkeer”). Het principe van parkeren voor eigen oprit en deur dient te worden behouden.  Zones voor bewoners die geen eigen oprit hebben, bijvoorbeeld in de kleine straatjes, dienen maximaal worden ingepland.
De Dumontwijk is een pareltje.  Mensen komen van heinde en verre om de wijk te bezoeken.  Door de volledige renovatie van het straatbeeld kan deze troef in de toekomst veel beter uitgespeeld worden.  De villa Chalutier dient de “ontvangstbalie” te worden van de Dumontwijk.
De renovatie van de Dumontwijk is één van de projecten waarvoor de Gemeente niet in geslaagd is om voldoende draagkracht te bekomen bij de bewoners van onze Gemeente – niet in het minst doordat er niet afdoend werd geantwoord op kritische vragen. Dit wordt één van de belangrijkste aandachtspunten voor het nieuwe bestuur  (Red. BRAVO!)

N-VA: Een nette verkeersluwe Dumontwijk waar fietsen en wandelen heerlijk en veilig is en waar groen en bloemen primeren!

De Dumontwijk zal worden aangepakt. De rioleringen zijn dringend aan vernieuwing toe en het bestuur maakt van de gelegenheid gebruik om het gedeelte boven de grond te vernieuwen…. De Dumontwijk wordt een autoluwe wijk waar doorgaand verkeer geweerd wordt en waar alle aandacht gaat naar de bewoner en het cultureel erfgoed….Door de heraanleg van de wijk zal ook een parkeerbeleid op maat https://dumontwijk.wordpress.com/2015/11/10/voorontwerp-herinrichting-dumontwijk-deel-1-3/voor de wijk worden uitgewerkt.

– opwaardering van de Dumontfeesten is zeker nodig.

Lees ook de 4 artikels hieromtrent in de BLOG DUMONTWIJK>>>>

Begin>>>

4. De vernieuwing van de Duinhoekstraat…

Aanvang van de werken is voorzien in 2019 (hopelijk in het najaar). Er zullen zich grote problemen stellen naar de toegankelijkheid voor de inwoners. Maar ook de handelszaken ( Tropiflora, de Mol, Ara Dunhotel, supermarkt, tankstation, enz..) en de vakantieparken (Duinhoek, Duinendaele)  moeten tijdens de werken vlot toegankelijk blijven.
ACT!E stelt voor de Langeleedstraat voor de werken te verbreden om de toegankelijkheid van de Duinhoekstraat tijdens de werken mogelijk te maken. En om de veiligheid van de fietsers te garanderen. Na de werken vormt de Langeleedstraat een mooie fietsverbinding voor lokaal verkeer en fietstoerisme.

Plan-B Niets over Duinhoekstraat

De N-VA wil de fietsverbinding Perroquet – Duinkerke ASAP realiseren.

Door AWV zijn de plannen in ontwerpfase, het bouwvergunningsdossier wordt opgemaakt en men hoopt te starten vanaf het najaar 2018 met werken die starten in de Langeleedstraat. (red. naar ’t schijnt zou ANB bezwaar ingediend hebben. Dus vertraging ingevolge Openbaar Onderzoek)

Begin>>>

5. fietspad Veurne-De Panne

 ACTIE! niets rechtstreeks over dit fietspad

Plan-B niets rechtstreeks over dit fietspad

Topprioriteit is het verbeteren van het slechtste fietspad van Vlaanderen namelijk De Panne – Veurne.

Vandaag zijn de minnelijke onteigeningen afgerond. De gerechtelijke onteigeningen worden vóór eind 2018 afgerond. Bedoeling is eind 2018 te starten. Dit werk van 2 jaar is in 11 fasen verdeeld. In De Panne wordt er pas in de laatste fase gewerkt. Naast het fietspad zal de gemeente De Panne ook de voetpaden en de riolering aan de Oosthoek vernieuwen. Realisatie op ons grondgebied vanaf 2020.

Fietspad ter hoogtevan grens De Panne-Veurne

Begin>>>
6. Zeelaan-bad met zijn keramische tegels

De tegels van de Zeelaan zijn te glad bij regen en sneeuw, dat is duidelijk.  Bovendien komen de tegels regelmatig los. Hoe wil ACT!E dit probleem aanpakken met inspraak?

 1. Alle mogelijkheden professioneel bestuderen en desnoods uittesten.
 2. Een kostenraming opmaken van de geselecteerde mogelijkheden.
 3. Een inspraakronde organiseren bij de handelaars, horeca en bewoners van de Zeelaan en aansluitende straten.
 4. De gekozen oplossing uitvoeren

Het plan – B heeft hiervoor op vandaag geen kant en klare oplossing.  Het makkelijkst zou zijn alle tegels weg te nemen, de onderliggende betonnen vloer uit te breken en volledig opnieuw te beginnen.  Het makkelijkst, maar dit zou een bijzonder grote financiële kater veroorzaken én de handelaars minstens voor zes maand in de miserie steken.  Andere, circulerende pistes van aanbrengen van epoxy tot herbetegelen zijn onvoldoende onderzocht om er een conclusie uit te trekken.
Er kunnen dan ook geen grote uitspraken gedaan worden over welke oplossing er dan wél moet gezocht worden.  De Gemeente dient zich hiervoor te laten begeleiden door een extern ingenieursbureau dat de diverse pistes onderzoekt en budgetteert.  Eerst analyseren en dan pas beslissen en uitvoeren, is de stelling van Het plan – B.
Ondertussen stelt het Plan – B voor om te blijven “lappen en tappen” en ervoor te zorgen dat de Zeelaan er altijd keurig bijligt.  Een duurzame oplossing bestuderen zal tijd vragen en dient getest te worden ter plaatse.   We kunnen het ons echter niet permitteren dat we ondertussen met een niet-onderhouden straatbeeld zitten in ons commerciële centrum.

N-VA Niets over Zeelaan in de visietekst

Blijft een ramp die niet te herstellen is. …Experten vertellen ons dat het vervangen van de tegels door stenen zoals de voetpaden Zeelaan-Dorp de enige oplossing is. Daarbij komt nog dat de reserve aan keramische tegels stilaan is uitgeput, de invoerder van de beruchte tegels failliet is en de Italiaanse producent de tegels niet meer produceert…Wij vrezen dat de Zeelaan zal moeten opgebroken worden. Wij “Lijst van de Burgemeester” zullen onze verantwoordelijkheid nemen en bij de start van de komende legislatuur de voorbereidingen treffen om de heraanleg van de Zeelaan te starten. We voorzien hiervoor een budget van 1,5 miljoen euro.

Begin>>>
7. Plopsa-files

“Het idee achter het plan is OK, Het plan zelf is nog niet volledig OK”
ACT!E wil dat er een omleidingsweg gerealiseerd wordt en liefst zo vlug mogelijk.

Maar er moet meer aandacht besteed worden aan de lokale mobiliteit van de Adinkerkenaars. Bvb: hoe rij je met de wagen vlot van “voor de vaart” naar “achter de vaart”?En moet er een volledig nieuw fietsplan opgemaakt worden. Vooral om de schoolkinderen veilig Adinkerke te laten kruis. Met een vlotte verbinding naar De Panne, Veurne en de Moeren. Waarbij de voorkeur gaat naar fietspaden los van de rijweg. We mogen niet wachten op de realisatie van deze ringweg om verkeerslichten te plaatsen aan het kruispunt Noordhoekstraat-Stationsstraat-Dorpsstraat. En om een voetgangerstunnel te realiseren ter hoogte van Plopsaland.

Na diverse en  uitgebreide studies en MER-rapporten is er nu een definitief voorstel om vanaf de afrit E40 een afzonderlijke weg aan te leggen ten oosten van Adinkerke, (kant Veurne); aan de afrit rechts via een nieuwe brug over het kanaal, langsheen de oostelijke kant van K.Topweg en Cosynmolen …onder de spoorlijn, naar de Langeleedbrug in De Pannelaan.  Plopsaland zou bijgevolg een volledig nieuwe parking moeten aanleggen aan de overkant van de straat. Op welke manier de bezoekers de dan verkeersluwe De Pannelaan moeten oversteken is nog niet duidelijk. Vóór eind 2018 moet er een bespreking komen van het voorontwerp GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), zo niet vervalt het goedgekeurde MER-plan. Nadien onteigeningsplan, aanbestedingsdossier, enz…

In afwachting met Plopsaland een intelligent begeleidingssysteem van gemachtigde opzichters opzetten om de doorstroom naar de parkings vloeiend te laten verlopen tijdens piekmomenten.

Het plan – B steunt het dossier van de Omleidingsweg voor Adinkerke als de oplossing voor de mobiliteitsknoop in Adinkerke.  Het dossier dient een versnelling hoger te raken, de Gemeente heeft daarbij een belangrijke taak om harder op tafel te kloppen bij Het Vlaams Gewest en diens kabinetten.Het project wordt schijnbaar stiefmoederlijk wordt behandeld en niet altijd bovenop de stapel ligt bij de bevoegde Minister (Weyts, NV-A),
Bovendien dient het ook gezegd dat het dossier op gemeentelijk vlak eerder administratief wordt opgevolgd, maar dat er weinig politieke druk werd uitgeoefend om dit dossier bovenop de stapel te krijgen.  Het is dan ook een complex dossier dat wat dossierkennis vergt (…).
De procedure voor de aanleg van de Omleidingsweg is dermate gevorderd, dat elke “stap terug” een nieuwe vertraging van enkele jaren, zoniet het opbergen van de plannen met zich mee zou brengen.  Zo vervalt de PLAN-MER indien voor het einde van dit jaar geen plenaire vergadering voor het GewRUP met alle betrokken diensten plaatsvindt.

Maak u geen illusie: er dient nog een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GewRUP) uitgevoerd te worden.  En, alle gronden dienen nog onteigend te worden. .. En dan dient Plopsaland nog de gronden te verwerven voor de parking
Het plan – B is sceptisch betreffende de gecommuniceerde realisatietermijn.  De auteur van deze tekst durft het jaar 2026 uit te spreken, en dat zou optimistisch zijn.
Onbegrijpelijk dat de Vlaamse Overheid zulke uitspraken durft te doen. 

De veiligheid in Adinkerke is zeker ook van essentieel belang . Hier dient beter samengewerkt te worden met AWV  en andere partners. Het fileleed aanpakken, de N-VA stelt zich garant om dit dossier van nabij op te volgen en harder aan te dringen bij de bevoegde instanties en partners op een oplossing.

Een onderdeel daarvan is de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) ….Dit hoognodige, maar complexe dossier is volledig in handen van AWV dat ons belooft de werken te starten in 2020.(Red. Wanneer nog in 2018 vergadering over het GewRUP????)

Begin>>>
8. Gemeentelijke fusies

Bij ACT!E niets over fusies. Wel: het cultuuraanbod van de volledige Westkust/Westhoek moeten we bundelen en een vlotte samenwerking realiseren tussen de verschillende cultuurdiensten.

FUSEREN?!  Laat ons eerst leren samenwerken! Of een verplichte fusie tussen gemeenten er nu zit aan te komen of niet, dat laten we in het midden.  Het plan – B is alvast geen vragende partij.
Zeker is dat intergemeentelijke samenwerking kan lonen, zowel op logistiek, beleidsmatig als op financieel vlak.  Zolang de politiek er maar voor open staat.
vb De Panne en Koksijde  hebben een totaal ander financieel profiel dat het vermengen van beide gemeentekassen sterk in het nadeel zal zijn van onze gemeente. Maar een doorgedreven vorm van gemeentelijke samenwerking op een aantal vlakken zeker vruchten kan afwerpen.  Er zijn zeker schaalvoordelen te behalen. Prille samenwerkingsvormen zijn er al maar moeten herbekeken worden. Anderzijds kunnen ook kennis en beleid met elkaar gedeeld worden. Het is duidelijk dat De Panne samenwerkingsvormen moet opzetten met gemeenten met een zelfde of aanleunend profiel.  Kustgemeenten dus.  Op het vlak van woonbeleid zijn daaromtrent in het verleden misschien niet de beste keuzes gemaakt. (Uiteraard is dit een politieke keuze.  Maar al te vaak is er bij de administratie wel bereidwilligheid tot samenwerking en kennisdeling, maat botert het op politiek vlak niet altijd even goed).

Voor de N-VA is het duidelijk dat er beter, meer intenser dient samengewerkt te worden met andere gemeenten en niveaus (Vlaanderen; provincie, federaal, europees).Het is duidelijk wat goed is moet geconsolideerd worden en wat beter kan moet verbeterd worden. En ja … dat is veel, maar de “kracht van verandering” kan ook hier werken.

Geen voorstander om aan schaalvergroting te doen en een gemeentelijke fusie aan te gaan. Wij zijn van mening dat een fusie een grote invloed zou hebben op de verdere ontwikkeling van onze gemeente en dat de financiën hierdoor fel onder druk zouden komen te staan.
Wij opteren voor een verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen de verschillende diensten voor toerisme uit De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Op deze manier kunnen we grotere evenementen organiseren en voorkomen we overlappingen van grote organisaties.

Red. zouden we niet hierover niet spreken met burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort (meeste stemmen) om te vermijden dat we met Veurne en Alveringem samengevoegd worden? Fusie komt sowieso.

 

Begin>>>
9. De Westertoren en het Ringpad Houtsaegerduinen

Voor de betonnen zeewering tussen het zeilwagencentrum en de Franse grens moeten we een toekomstvisie ontwikkelen met respect voor de natuur en met een betere natuurbeleving door middel van verharde wandelpaden en uitkijkpunten. Dit tot aan het nieuw uitkijkpunt aan de grens.(Red. het nieuwe uitkijkpunt ligt bhalverwege Vissersdorp en de grens. Nieuwe uitkijkpunten zijn voorzien in het Natuurbeheersplan, niet de locatie)

Plan-B: niets over de natuur

De N-VA wil het wandelaanbod richting St. Idesbald uitbreiden in samenspraak met de gemeente Koksijde.

Westtoer en de Bestendige Deputatie keurden hiervoor de subsidie goed voor de bouw van een uitkijktoren aan het strand tussen De Panne en de Franse grens. Het project “De Westertoren” ligt 750m ten westen van de eerste (verzande) slufter. Het project zal een meerwaarde betekenen voor de natuurbeleving en een prachtig zicht creëren op de eindeloze zee en het Westhoekreservaat…(Misschien is deze Westertoren de aanzet voor de aanleg van een fiets- en wandelpad in de zeeweerduinen tussen Leopold Esplanade en de Dijk Van Bray Dunes.????)

Het Ringpad achter de wijk d’Achte, langs het natuurdomein van de Houtsaegerduinen zou een grote meerwaarde betekenen voor de inwoners van de wijk. Hierbij wordt tevens een uitkijkplatform op het einde van de Marktlaan voorzien. We hebben dit opgenomen in het project “Westertoren” en in samenspraak met ANB voorzien we hier een winvorm-formule om dit te realiseren. Een subsidie van Westtoer voor een bedrag van 250.000€ is vastgelegd voor beide projecten.

Zicht vanuit de Westertoren

Begin>>>
10. Inspraak en transparantie

 • Open en duidelijk communiceren met de bevolking.
 • Inspraakmomenten organiseren rond de belangrijke thema’s.
 • Verplichte bewonersvergaderingen over grote investeringen mogelijk maken.
 • Investeringsdossiers in een vroeger stadium bespreken in de gemeenteraad. ACT!E verbindt er zich toe niet enkel te luisteren maar ook rekening te houden met de ideeën van de minderheid.
 • Burgerbudget: ACT!E wil “het burgerbudget” lanceren voor alle wijken. In samenwerking met buurtcomités en wijkwerkingen en door middel van een online applicatie wordt aan de bewoners gevraagd wat zij willen veranderen in hun buurt (nieuwe voetpaden, andere beplanting, een nieuw pleintje, meer bomen, enz…). Het gemeentebestuur berekent de kostprijs van de voorstellen. Waarna alle bewoners een keuze kunnen maken tussen deze voorstellen met een maximaal budget dat per wijk wordt toegewezen. Op deze manier krijgen de bewoners van de wijken inspraak in het beleid volgens een beschikbaar burgerbudget per wijk en groeit het bewustzijn dat we verantwoordelijk moeten omgaan met het gemeentelijk budget voor de aanleg en onderhoud van het openbaar domein. Ook bereiken op deze manier nieuwe ideeën het gemeentebestuur. Zie: burgerbudget van de Stad Gent e.a.

Voorstellen die hoogdringend zijn om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verbeteren worden in elk geval uitgevoerd.

De mogelijkheid onderzoeken om een burgerkabinet te organiseren met variërende samenstelling dat deskundig advies kan uitbrengen aan het gemeentebestuur over bepaalde materies.
De mogelijkheid faciliteren voor burgers om een gemotiveerde interpellatie te doen tijdens de gemeenteraad, zonder dat hiervoor eerst massaal veel handtekeningen moeten verzameld worden.

Live video verslag van de gemeenteraadszitting

Leesbare samenvatting van de agenda van de gemeenteraad in mensentaal.

De adviesraden (cultuur, milieu, senioren, jeugd, ruimtelijke ordening, e.a.) moeten terug een sterke stem krijgen in het beleid. Via deze raden krijgen de verenigingen rechtstreekse inspraak in het beleid.

De Gemeente moet beter communiceren met haar bewoners.  De focus van de gemeentelijke communicatie moet liggen op het consulteren en het informeren.
Door het voeren van een proactief communicatiebeleid dat in twee richtingen werkt, ontstaan minder frustraties en indianenverhalen en kunnen problemen sneller gemeld én opgelost worden.  Bovendien vergroot een consultatie- en informatieronde de draagkracht van projecten.

Voor grotere projecten, zoals de volledige renovatie van de Zeedijk en het ondergronds gecombineerd complex, dient draagkracht te worden gevonden bij zij die er rechtstreeks of onrechtstreeks baat bij hebben: de handelaar die er actief is, de bewoner die er woont, de gebruiker van de infrastructuur, … Juiste informatieverstrekking en openbaarheid van bestuur zien als een meerwaarde en niet als een last, is hiervoor primordiaal.

Ondanks de uitbouw van een sterke communicatiedienst met heel bekwame mensen, de her-uitvinding van maandelijkse “De Panne – leeft”, de investeringen in digitale kanalen en een nieuwe website, geeft de bewoner signalen dat hij / zij niet gehoord wordt.  De Gemeente moet dit belangrijk signaal oppikken en eraan remediëren.
Misschien heeft de Gemeente te vaak gefocused op het “informeren”-zeggen wat de Gemeente zal doen-, en te weinig op het “consulteren” -vragen hoe iets moet gedaan moet worden.  Daar moeten we conclusies uit kunnen trekken.  Het wordt echter zoeken naar een evenwicht tussen het projectmatig consulteren van de bewoners of de doelgroep en daadkrachtige realisaties van projecten.  Een consultatieronde mag geen praatbarak zonder conclusie zijn en mag een daadkrachtige besluitvorming niet in de weg staan.

De bestaande digitale communicatiekanalen zijn een sterk middel en bieden nog een aantal opportuniteiten.  De digitale borden in het handelscentrum kunnen een bron van heel snelle informatie naar de burger zijn.  Het systeem kan makkelijk modulair worden uitgebreid, zowel wat betreft technische mogelijkheden als wat locaties betreft.  De website is gedateerd en de uitgaande digitale informatie is te verspreid over verschillende diensten. Door in te zetten op een sterkere communicatiedienst kunnen we voordelen boeken.
De bewoner moet aan de Gemeente een vlotte gesprekspartner hebben.  Nieuwe mogelijkheden moeten maximaal worden benut.  Met de Gemeente moet je naar keuze kunnen chatten, tweeten, facebooken, telefoneren, mailen en face-to-face babbelen.  Je moet er makkelijk terecht kunnen met je vragen en snel een antwoord krijgen. Dat betekent dat de communicatie-policy, de infrastructuur én de personeelsinzet hierop dient voorzien te zijn.

De N-VA staat voor inspraak, transparantie en draagvlak. In impactvolle dossiers moeten wijkcommissies worden ingericht om tot voorstellen te komen, die haalbaar en realistisch zijn en vooral draagvlak hebben bij de bevolking. Er moet hierbij gestreefd worden naar een optimale samenwerking en communicatie tussen bestuur, administratie en bevolking. De vertegenwoordigers van de bevolking in de diverse commissies hebben hierbij de belangrijke taak om de bekommernissen van hun eigen netwerk te vertolken.

Burgers hebben het recht om informatie en bestuursdocumenten op te vragen. . Het beleid zet daar 100% op in. Als een burger inzage vraagt, dan krijgt hij gratis inzage in bestuursdocumenten of kan hij uitleg krijgen.
We nemen de uitdaging aan en wensen de infomomenten voor de burger uit te breiden. Het is onze intentie om met het bestuur, jaarlijks één bezoek te brengen aan de verschillende wijken van onze gemeente en in dialoog te gaan met de bewoner.
I
n het nieuw gemeentehuis een installatie die het mogelijk zal maken de gemeenteraden door middel van streaming thuis op uw PC te volgen

Begin>>>
11. Le Chalutier

Le Chalutier gebruiken als Cultuurhuis in de Dumontwijk met aandacht voor de historiek van de wijk, kunsttentoonstellingen en kleine optredens.
De plannen die op tafel liggen moeten zo vlug mogelijk uitgevoerd worden zodat deze villa het centrum wordt in de Dumontwijk van waaruit ieder bezoek start. Kleine concerten en tentoonstellingen maken het een interessante locatie.
In 2020 moet het Herwaarderingsplan van de Dumontwijk herzien worden. Hieraan zijn decsubsidies van de particulieren gekoppeld.  Daarom moeten we dringend het dossier administratief terug in orde brengen.

De Chalutier dient ingericht als toegangspoort tot de Dumontwijk, het Gemeentehuis mag niét afgebroken worden en Erfgoed moet maximaal in de kijker gezet te worden.  Villa Le Chalutier dient verder te worden gerenoveerd.  Echter, de kunstenaarswoning dient maximaal te worden benut eens ze gerestaureerd is.  Het plan – B stelt voor er een multimediale tentoonstellingsruimte van te maken.  Met als enige thema: Dumont en de Dumontwijk.  De man had een kleurrijk leven en realiseerde veel meer dan de Dumontwijk in De Panne.  Een “personeel-arm” concept moet ontwikkeld worden waarbij het verhaal van Dumont in beeld wordt weergegeven.

N-VA Niets over de Chalutier in de visieteks

De “Villa Le Chalutier” … In de komende legislatuur moet deze culturele parel terug schitteren.

Zo wordt het. Binnen 8 jaren?

Begin>>>
12. Erfgoedbeleid

Binnenkort dreigt de bescherming van de Dumontwijk te vervallen. Daarom moeten we dringend het dossier administratief terug in orde brengen. OK
Ook aandacht hebben voor het architecturale erfgoed buiten de Dumontwijk.
Een Cultuur- en Toerismeplan rond WOII opstarten. Zodat ons rijke verleden uit die periode volop aan bod moet komen in de aanloop naar de herdenkingen.
In Adinkerke kan de Caboursite in samenwerking met IWVA verder uitgebouwd en gepromoot worden tot een volwaardig belevingscentrum rond WOII.

Erfgoed, dat is méér dan de Dumontwijk en stenen.  Ook aan de andere kant van de Zeelaan zijn pareltjes te vinden.  De aanvraag tot erkenning als onroerenderfgoedgemeente kan overwogen worden als daar subsidies voor de betrokken eigenaars aan vast hangen.
Het oprichten van een Commissie Onroerend Erfgoed dient de Gemeente te adviseren bij het beoordelen van projecten met invloed op Onroerend Erfgoed.
Tenslotte moeten we de kennis over ons Erfgoed, nog aanwezig bij een aantal mensen, archiveren én publiceren.
Voor De Panne moet Erfgoed een belangrijker plaats krijgen als toeristisch product.  Van heinde en verre komt men naar ons Erfgoed kijken, en daar staan we té weinig bij stil.
Het renovatiedossier voor de straten van de Dumontwijk en omliggende, dient gefaseerd uitgevoerd te worden.
Over ons Erfgoed bestaan geen hoogwaardige publicaties, ondanks er enkele specialisten ter zake in onze gemeente zijn.  Deze kennis dient professioneel gebundeld en gearchiveerd worden, inclusief de verhalen van destijds.  Hiervan dient een luxueus fotoboek gemaakt te worden. …  Van dezelfde beweging dient gebruik gemaakt worden om ook de kennis van ons rijke visserij-verleden (OK Panneboot P1), van Cabour en De Panne en Adinkerke tijdens de beide Wereldoorlogen te conserveren en te archiveren
De bescherming van de Dumontwijk als dorps-en stadsgezicht nadert zijn einddatum en de Gemeente zal moeten werk maken van de opvolging, willen particuliere eigenaars in de toekomst nog kunnen gebruik maken van de onderhoudspremie.(OK Beheersplan)
Buiten de Dumontwijk is er een inventarisering gebeurd van het Erfgoed in de Houtsaegerwijk (Oostzijde van De Panne).  Ook voor deze pareltjes, vaak Art-Deco en van de hand van lokale architecten zoals Louis Legein,  zal een beheersplan moeten opgemaakt worden.
Voor een aantal panden zal een sloopverbod moeten gelden, voor een aantal percelen een samenvoeg-verbod.  Dit regelen dient opgenomen te worden in een GRUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de wijk).  Eigenaars zullen over de streep moeten worden getrokken, want elke vorm van bescherming zonder daaraan gekoppelde vorm van subsidie is moeilijk verdedigbaar.  Panden die op de  Inventaris Bouwkundig Erfgoed staan en waarvoor sloop- of verbouwingsplannen worden ingediend, moeten beoordeeld worden door een op te richten Commissie Onroerend Erfgoed.  Deze dient het College van Burgemeester en Schepenen “op afroep” te adviseren.
-Voor Het plan – B kan er geen sprake van zijn dat het huidige Gemeentehuis wordt afgebroken (OK BESLIST).  Het gebouw is beeldbepalend, en het zou niet van een goed bestuur getuigen om enerzijds sloopverboden op te leggen op gebouwen met Erfgoedwaarde en anderzijds zelf als Gemeente de sloop van dergelijk gebouw uit te voeren.

De N-VA wil mee zoeken naar opvolging en verjonging voor bestaande verenigingen (visjesbakkers, natuur- en erfgoedgidsen, …)
Een nette verkeersluwe Dumontwijk waar fietsen en wandelen heerlijk en veilig is en waar groen en bloemen primeren! Aandacht voor het erfgoed in de duinen en Cabour is aangewezen.

N-VA Niets expliciet over Erfgoed op LB

Lees uitgebreid artikel op BLOG DUMONTWIJK en voorstel samenwerking Koksijde>>

Begin>>>
13. Proper De Panne

De Panne Proper” moeten we verder evalueren en optimaliseren. Het nieuwe afvalplan moet accuraat en snel geëvalueerd worden en gebreken moeten onmiddellijk opgelost worden. “De properste kustgemeente” is een ambitieuze doelstelling en moet gerealiseerd worden.
Streng hondenpoep-beleid verder aanhouden met controles.
Peuktegels plaatsen.
Tijdens het hoogseizoen moeten de toerisme-gerelateerde afvalproblemen kordaat aangepakt worden met een kleine flexibele ploeg. Gekoppeld aan een aangepast en beter toegepast GAS-reglement.
Ondersteunen van lokale initiatieven om het gebruik van plastiek drastisch te verminderen.

De Gemeente heeft reeds hele grote stappen gezet om de properste kustgemeente te kunnen worden.  We zijn dat bijna.
Straatmeubilair en het straatbeeld moet beter, sneller en efficiënter onderhouden worden.

Er rest nog de installatie van de afvalstraatjes en de ondergrondse betaalcontainers als sluitstuk van de operatie De Panne Proper.  Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor deze grote investering van +- 800 000 eur.  

Er werd een uniek systeem ontwikkeld, enig in Vlaanderen én Nederland, waarbij het gestorte afval gewogen wordt.  De gebruiker betaalt per kg.  De bewoner en de tweedeverblijver betaalt middels een lopende rekening (zoals bij het containerpark en de DIFTAR – containers).  De toerist – verblijver kan betalen middels een prepaid – betaalkaart die zal worden verspreid via immo-kantoren en handelaars.  De toerist – verblijver betaalt een klein beetje meer dan een bewoner of tweedeverblijver en zorgt voor een stuk financiering van de investering. 

In het concept van de nieuwe Zeedijk dienen interactieve straatvuilbakken te worden geïntegreerd, een nachtophaling voor afval van handerlaars tijdens de zomermaanden, een verhoging van de frequentie voor ophaling van papier & karton en een duidelijke prijsstrategie voor het recyclagepark zijn verfijningen aan het huidige afvalbeleid die kunnen worden voorzien de volgende legislatuur.
Echter, een proper straatbeeld is een fundamenteel onderdeel van De Panne Proper.  En nog al te vaak laat de Gemeente daar teveel kansen liggen om snel kleine aanpassingen of verbeteringen uit te voeren aan straatmeubilair of het straatbeeld.  Vaak zijn dat kleine aanpassingen die weinig geld of tijd kosten om ze op te lossen. Het plan – b wil binnen het gemeentelijke personeel op zoek naar een “manager openbaar domein”.  Die moet oog hebben voor kleine aanpassingen aan het straatbeeld en een beter, sneller en efficiënter onderhoud doorvoeren.  Ook de burger en ondernemer moet sneller kunnen melden.
Eens de properste, is de volgende stap, de duurzaamste gemeente worden.
Een volgehouden afvalbeleid, sensibilisering en het juiste materiaalgebruik bij openbare werken moeten een ferme stap in de juiste richting betekenen.

N-VA Niets over {Proper De Panne” in de visietekst

“Proper De Panne” met aanleg van afvalstraatjes. ..Bij de vernieuwing van de rampen aan zee moet de implementatie van afvalstraatjes een oplossing bieden voor het restafval van de vertrekkende toeristen.
De dienst communicatie moet een strategie uitwerken om ook de bevolking mee te helpen bij het motiveren voor het verder “verproperen” van onze gemeente. De burger vindt nu nog teveel dat de gemeente het zelf maar moet doen terwijl een aantal zaken gewoon wettelijk ten laste is van de burger zelf bv. het net houden van de voetpaden.

Bij de start van de komende legislatuur moet er door de dienst milieu een nulmeting op zwerfvuilgenomen worden. Door deze objectieve meting kan de evolutie van het volume zwerfvuil worden opgevolgd.
De onderhoudsploeg van de technische dienst moet verder worden uitgebouwd. Bedoeling van deze ploeg is een algemeen onderhoud van het openbaar domein uit te voeren op plaatsen waar geen ingrijpende werken zijn gepland. Deze ploeg spoort mankementen op in het openbaar domein – bepaalt de werken – plant in en evalueert de uitvoering.
De kostprijs van personeel en de investering voor de aankoop van een perswagen zal hier doorslaggevend zijn.

Mijn huisvuilcontainer

Begin>>>
14. Parkeerbeleid

ACT!E wil een nieuw en eenvoudig parkeerbeleid voor De Panne. Gelijklopend met het parkeerbeleid in de buurgemeenten. BEZIG o.a. parkeerverbod Dynastielaan

Het parkeerbeleid moet afgestemd worden op de noden van de bewoners. Met aandacht voor de ontwikkeling van de lokale economie en het betalend parkeren klantvriendelijker maken.

 • Voor de woonwijken in het toeristisch centrum moet een nieuw parkeerbeleid komen met bewonerskaarten, zoals dit reeds bestaat in Adinkerke. OK Bezig
 • Zelfde parkeerbeleid langs de volledige Westkust
 • Gebruik van alle app’s (Yellobrick, 4411, …) OK nieuwe parkeermeters
 • Parkeer+Zorg-systeem. “zorgverstrekkers” laten voor je poort parkeren indien er een sticker op hangt. In de wagen ligt een zichtbaar telefoonnummer.
 • 20 minuten gratis parkeren is te kort in het commerciële centrum: wijzigen naar 30 minuten OK gewijzigd naar 60 min
 • Shop&Go met een sensor installeren op commercieel strategische plaatsen.
 • Tussen oktober en maart slechts 1 betalende zone op weekdagen: Zeelaan tss Markt en Zee. (betalend parkeren tijdens het zomerseizoen moet blijven bestaan) OK
 • Een betalende parkeerkaart voor handelaars, zelfstandigen (loodgieters, elektriciens, …) en zorgverstrekkers.
 • Rotatieparking in het centrum van De Panne onder de site van het huidige gemeentehuis.
 • Uitbreiding parkeermogelijkheden op het Koningsplein en Keesjesdreef.
 • Betere organisatie van de laad- en loszones in samenspraak met de handelaars. Een éénvormig beleid voor de volledige Westkust is nodig.

Het huidige contract met Vinci Park verloopt in het midden van volgende legislatuur. Dat betekent dat het nieuwe bestuur op zoek kan gaan naar een nieuwe concessionaris en dus ruimschoots de tijd heeft om een beter parkeerbeleid uit te schrijven

1.Rotatie in het parkeren is enkel van belang waar er handel is…
Daarom is er betalend parkeren….Het plan – B staat open voor de invoering van Shop & Go plaatsen, op voorwaarde dat het systeem technisch werkt en budgettair weinig impact heeft.  

Betalend parkeren in straten waar geen handel is, en buiten drukke periodes zorgt voor lege, dode straten.  De uiterste helften van de  Nieuwpoortlaan en Duinkerkelaan zijn daar een goed voorbeeld van.  De achterliggende woonwijken worden als parking gebruikt terwijl deze straten leeg zijn….In deze zones stelt Het plan – B voor om, in afwachting van de realisatie van het ondergronds gecombineerd complex onder de Zeedijk, het nieuwe dagtarief van 5 eur / dag te hanteren. (OK 7 euro) Dit tarief kan op verschillende plaatsen en op verschillende momenten gehanteerd worden, al dan niet gecombineerd met gratis kortparkeren.(OK max 1 uur)

2.Creëren van bijkomende parkeerinfrastructuur zo dicht mogelijk bij het handelscentrum maakt bewonersparkeren mogelijk…in wijken dichtbij het commerciële centrum…  De plannen voor de heraanleg van de Dumontwijk voorzien heel wat minder openbare parkeerplaatsen om te voldoen aan het Herwaarderingsplan. (OK nieuw plan.)Verhogen van de parkeercapaciteit in het centrum van De Panne en wil die capaciteit zoeken onder de Zeedijk. .Verhogen van de capaciteit daar waar de bezoeker wil zijn: in het hart van het commerciële centrum, bij de restaurants en winkels en ónder het strand. Door het verhogen van deze parkeercapaciteit kunnen de omliggende wijken verkeersarmer worden gemaakt. 

De piste om onder het Koningsplein DRIE verdiepingen garages + parking te bouwen, lijkt ons een budgettaire strop en zal niet zorgen voor een ontlasting van de wijken dichtbij het centrum. (OK optie Koningsplein is verlaten)

Randparkings, zoals die aan het station van Adinkerke, hebben in een kustgemeente geen enkele zin. 

3. Nieuwe inkomsten uit parkeren zonder dat de bewoner er last van heeft. Het invoeren van de blauwe zone nabij Plopsaland zorgde in 2017 voor 110 000 eur inkomsten.  En heeft ertoe geleid dat de bewoner terug plaats heeft voor eigen deur. Her en der in De Panne zijn zones waar perfect een dagtarief van 5 euro kan worden gehanteerd, in combinatie met bewonersparkeren. (vb Dynastielaan, Westhoeklaan, Korrelaan, …OK)
Centen die kunnen dienen om bijkomende parkeercapaciteit en bewonersparkeren te helpen financieren.

Daarnaast dienen de regels voor het parkeren voor mensen met een fysieke beperking, anders te worden opgesteld.  Voor Het plan – B kunnen zij gratis parkeren,  maar kan het niet zijn dat auto’s binnen het commerciële centrum dagenlang op gereserveerde plaatsen blijven staan. OK

Het spreekt vanzelf dat er een “hoffelijkheidsclausule voor parkeerwachters” zal worden ingebouwd in de nieuwe concessie voor het parkeerbeleid in De Panne. 

De opmaak, voorbereiding en uitvoering van een integraal mobiliteitsplan  is een absolute en dringende noodzaak. …
Een parkeerbeleid waarbij mensen, die wat verder willen parkeren beloond worden en het centrum gevrijwaard wordt voor shop & go is voor ons .. een optie.
Bovendien wenst de N-VA te onderzoeken of het financieel haalbaar is om de parkeertarieven in bepaalde uren hoger te maken in het centrum en deze over de middag net  goedkoper te maken , dit om de lokale horeca te ondersteunen. In ieder geval moet het bestraffende parkeerbeleid omgewenteld worden naar een belonend beleid! De invoering van een systeem met bewonerskaart dient door middel van pilootprojecten in bepaalde wijken op zijn functionaliteit getest te worden.

Het mobiliteitsplan zal geactualiseerd worden in functie van de toekomstige ontwikkelingen die op ons af komen. Eén daarvan is de realisatie van de ondergrondse parking, met 2 niveaus, onder het Koningsplein. De omgeving van het Koningsplein zal daarna zo ingericht worden dat dit de inkom wordt van onze gemeente. Een inkom dicht  bij het winkelcentrum en dicht bij de Esplanade aan het strand.

,,Voorziening van en de controle op de parkeerplaatsen die we voorzien voor minder mobiele personen of voor mensen met een beperking. Veel van deze parkeerplaatsen worden ingenomen door bestuurders die er geen recht op hebben. Wij zullen blijven aandringen bij het parket om dergelijke overtredingen niet alleen door de politie maar ook door onze GAS-ambtenaren te laten beboeten.

De inspanningen om steeds bijkomende parkeerplaatsen te creëren bij de herinrichting van het Openbaar Domein zetten we verder. Ook het systeem om parkings voor garages in te kleuren willen we uitbreiden. (Op die manier kan een gezin een auto in de garage zetten en één voor de garagepoort op het openbaar domein plaatsen).

Begin>>>

15. Project in de Sint-Pieterskerk

Deze kerk mag ontwijd worden van het bisdom. ACT!E wil een cultuurbestemming met een open en sociaal karakter. Dit en het gebruiken van de achterliggende gronden zou een stimulans zijn voor de Sint-Pieterswijk.

Begin>>>
16. Zeedijk en strand

 • Meer mogelijkheden voor de stranduitbaters (rolcabines) creëren door beperkte beachbars toe te laten met een strikte reglementering. Mooie beachbars zullen meer publiek aantrekken en vormen daardoor geen bedreiging voor de horeca langs de Zeedijk. Maar zorgen wel voor een zekere toekomst voor onze typische rolcabines.
 • Een wandelpad op het strand tussen de terrassen en de witte cabines waardoor het strand toegankelijk wordt voor iedereen.
 • Herschikken van de vaste cabines.
 • Een centrale post langs de Zeedijk installeren onder leiding van 1 verantwoordelijke voor strand en Zeedijk waardoor de communicatie, efficiëntie en veiligheid zullen verbeteren. Alle diensten zoals Rode Kruis, Reddingsdienst e.a. onder 1 dak met een goeie communicatie met de technische dienst

Plan-B zal geen concessies voor externe beachbars uitschrijven op het centrumstrand.  Externe beachbars zijn de doodsteek voor ondernemers op de Zeedijk, die hun huur en personeel wél het ganse jaar moeten betalen.  Externe beachbars op het centrumstrand zal een leegloop betekenen van handelszaken op de Zeedijk. Enkel op twee plaatsen kan dit voor Het plan – B bespreekbaar zijn: ter hoogte van het Canadezenplein én bovenop de loodsen aan de Rampe.

.Begin>>>
17. Kernwinkelgebied

Het winkelkerngebied van De Panne moet duidelijk afgebakend worden zoals de studie van Blue Strategy aangetoond heeft. Zowel planologisch, look en feel van het openbaar domein, pictografisch en wifi

Niets door Plan-B

Begin>>>
18. Natuur en klimaat

De toegankelijkheid van openbare natuurgebieden moet aangekaart worden bij ANB. Door natuurbeleving worden bezoekers gesensibiliseerd om ze te respecteren.

Niets door Plan-B

– Bij de werken die de gemeente zelf uitvoert en beheert mag zo weinig mogelijk groen verdwijnen , wel in tegendeel er moet meer groen bijkomen.  Met het huidige beleid zitten we in ‘groene nesten’ , steeds meer groen verdwijnt ten koste van grijs beton, dit wil de N-VA in de toekomst vermijden. De N-VA staat voor een beleid waarbij duurzaamheid , milieuvriendelijkheid en aandacht voor klimaat een permanent
-aandachtspunt vormen.
Energie is een thema waar we in de toekomst niet naast kunnen en mogen kijken.
– Initiatieven tegen zwerfvuil en voor natuurbehoud- en inrichting, … zullen op de steun van de N-VA kunnen rekenen.

Begin>>>
19. Energiezuinige gemeente

De Panne dient een energiezuinige of zelfs een energieneutrale gemeente worden. Zonnepanelen plaatsen op alle daken van de gemeentelijke gebouwen is al een eerste aanzet. De Panne moet een bakermat te worden voor propere energie en voor een duurzaam beleid. Economie en ecologie moeten hand in hand gaan.

Niets door Plan-B

Begin>>>
20. Mobiliteitsplan

Het is hoogtijd voor een volledig nieuw mobiliteitsplan, waarin een nieuw parkeerbeleid, auto-circulatieplan en fietsplan worden verweven met elkaar. Met grote aandacht voor de zwakke weggebruikers (scholen) en het lokaal toeristisch verkeer (fietstoerisme).

In De Panne centrum hebben recente werken er voor gezorgd dat een vlotte lokale circulatie van het verkeer niet meer mogelijk is. De circulatie rond de Markt, Brouwersstraat en Tegethofflaan moet bestudeerd worden in het kader van een globaal mobiliteitsplan. Een aanpassing van enkele rijrichting naar tweerichtingsverkeer in de Brouwersstraat tussen de Verenigingstraat en de Kasteelstraat zou al bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de Zeelaan vanuit de wijk d’Achte.

Niets door Plan-B

Begin>>>
21. Oostelijke Omleidingsweg Adinkerke

Voetgangerstunnel te realiseren ter hoogte van Plopsaland (? De Pannelaan wordt later verkeersluw).
Voor eind 2018 moet er een bespreking komen van het voorontwerp Grup (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), zo niet vervalt het goedgekeurde MER-plan. Nadien onteigeningsplan, aanbestedingsdossier, enz…

– Het plan – B steunt het dossier van de Omleidingsweg voor Adinkerke als de oplossing voor de mobiliteitsknoop in Adinkerke.  Het dossier dient een versnelling hoger te raken, de Gemeente heeft daarbij een belangrijke taak om harder op tafel te kloppen bij Het Vlaams Gewest en diens kabinetten.
– Anderzijds dienen een aantal bekommernissen betreffende het gekozen tracé en het voorgestelde parkeersysteem verder worden uitgeklaard.  De Gemeente dient het belang van bewoners, handelaars en bezoekers te laten primeren boven het belang van Plopsaland zelve.
– Er dient nog een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GewRUP) uitgevoerd te worden.  En, alle gronden dienen nog onteigend te worden. ..En dan dient Plopsaland nog de gronden te verwerven voor de parking …Het plan – B is sceptisch betreffende de gecommuniceerde realisatietermijn.  De auteur van deze tekst durft het jaar 2026 uit te spreken, en dat zou optimistisch zijn.

Wie u de start van de werken in 2020 belooft, maakt u zeer grote blaasjes wijs.  Onbegrijpelijk dat de Vlaamse Overheid zulke uitspraken durft te doen. 

Begin>>>
22. De Lijn

– Betere busverbinding tussen De Panne en alle buurgemeentes (Red. de overstap aan Moeder Lambic De Lijn naar de gratis DK-Bus terug in dienst nemen)
P+R in Adinkerke moet beter gepromoot worden om tijdens piekmomenten zo veel mogelijk auto’s te weren uit De Panne.
– Gratis tramverkeer voor alle inwoners tussen De Panne en Adinkerke (overeenkomst met De Lijn)
– Nieuwe tramhalte ter hoogte van het Albertplein maar niet meer op het plein.(Red. volgens het Herwaarderingsplan)

Niets door Plan-B

– De kusttram sommige tramovergangen die gevaarlijk blijven. Deze risicopunten worden in overleg met de Lijn aangepakt.

Begin>>>
23. NMBS

De perrons zijn te laag, daarom  het perron zelf laten verhogen.

Niets door Plan-B

Begin>>>
24. Burgerbudget voor de Woonwijken 

In samenwerking met buurtcomités en wijkwerkingen  en door middel van een online applicatie wordt aan de bewoners gevraagd wat zij willen veranderen in hun buurt; nieuwe voetpaden, andere beplanting, een nieuw pleintje, meer bomen, …Waarna alle bewoners een keuze kunnen maken tussen de voorstellen met een maximaal budget dat per wijk wordt toegewezen.Op deze manier krijgen de bewoners van de wijken inspraak in het beleid volgens een beschikbaar burgerbudget per wijk

Niets door Plan-B

Begin>>>
25. Marktplein

Met inspraak van de horeca en de bewoners rond de Markt willen we een beter toeristisch programma en een aangepaste mobiele en vaste infrastructuur. Meer groen en meer schaduw.Bijvoorbeeld een mooie mobiele kiosk voor kleine optredens en meer sfeerbeleving creëren tijdens evenementen. De frituur moet terugkomen op of rond de Markt (Red. door wegvallen frituur is het sociaal karakter van het plein verminderd)

Niets door Plan-B

Begin>>>
26. Vernieuwing Duinhoekstraat

De Langeleedstraat voor de werken te verbreden om de toegankelijkheid van de Duinhoekstraat tijdens de werken mogelijk te maken. En om de veiligheid van de fietsers te garanderen. Na de werken vormt de Langeleedstraat een mooie fietsverbinding voor lokaal verkeer en fietstoerisme.

Niets door Plan-B

Begin>>>
27. Meer openbaar Groen 

Bij de heraanleg van straten en pleiner moet er meer beplantingen en bomen voorzien worden. Voor elke omgekapte boom moeten er 2 terugkomen.

Niets door Plan-B

Begin>>>
28. Groen Toerisme te Adinkerke

– Géén massatoerisme, maar rustig fiets- en wandeltoerisme
-Centraal staan Hoeve Paepehof, de Duinkerkevaart, de Vijvers Markey en De Drie Vijvers
-Nieuwe wandel- en fietspaden, infrastructuur voor waterrecreatie en pleziervaarten
-Promoten streekproducten-ambassadeurs
-Het marktplein aan de Garzebekeveldstraat moet een mooie, veilige en groene ruimte worden met speelruimte voor kinderen.

Niets door Plan-B

Begin>>>
29. Senioren

– Op regelmatige basis willen we een rondvraag organiseren bij de senioren om te luisteren naar hun wensen en bekommernissen. Inspraak kan veel zorgen verhelpen door te luisteren en het beleid bij te sturen.
– Meer windluwe zitruimtes en rustgevende pleintjes doorheen de volledige gemeente.
– Meer openbare toiletten en latere openingsuren.
– De jeugd kan een beroep doen op een taxicheque om uit te gaan. ACT!E wil dit ook voorzien voor de senioren om op stap te gaan.
– Een gecoördineerde samenwerking en ondersteuning van de verschillende sociaal-hulpbiedende instanties zoals RVT Sint Bernardus, de mutualiteiten, de Zorgbrigade en andere thuiszorgteams zal zorgen voor een betere dienstverlening voor onze senioren.

-De senioren 65+zouden het middagmaal moeten kunnen nuttigen in de Boare…. We willen deze dienstverlening uitbreiden door een samenwerking met Sint-Bernardus op te starten. Op termijn zou het mogelijk moeten zijn ook OCMW cliënten tot het seniorenrestaurant toe te laten. Dergelijke projecten halen mensen uit hun isolement en voorkomen eenzaamheid.

Niets door Plan-B

De N-VA wil nauw samenwerken met de locale initiatieven om in te zetten op woonzorg voor bejaarden.

Begin>>>

30.  Toerisme

– Toerisme is onze grootste economische sector, het is dan ook onze ambitie om De Panne en Adinkerke op alle vlak nog aantrekkelijker te maken voor de bezoekers.
– De structuur van de vzw Toerisme moet herzien worden. Minder politieke inmenging en een professionele PR-manager.
– Toerisme en Lokale Economie dichter bij elkaar brengen.
– De publieke balie van de toeristische dienst verplaatsen naar het toeristische centrum.
– Een grondige evaluatie van het evenementen-aanbod waarin kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.
– In het toeristisch evenementenaanbod moet er een gezond evenwicht zijn voor elke generatie. Blijven inzetten op andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de actieve 50+ers. (spenderen meer bij de lokale economie)
– Optredens op publieke plaatsen moeten in een aantrekkelijker kader georganiseerd worden.
– Seniorenfeest, Sinterklaasfeest, wijkfeesten, uitstappen enz… horen niet tot de organisatie van het Toerismebureau. Een evenwicht zoeken tussen de diensten die geleverd worden in functie van het toerisme en diensten in functie van de inwoners.
– Een nieuwe handige website en app moet een duidelijk overzicht geven van het toeristisch aanbod.
– Een nieuw imago creëren met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl voor “Toerisme De Panne aan Zee”.
– Een stijlvolle en herkenbare promotie voeren buiten De Panne.
– Toeristische Pannese ambassadeurs promoten hun gemeente.
– Geen massa-toerisme, maar een rustig fiets- en wandeltoerisme.
– Fietsknooppunten doortrekken vanuit De Panne en koppelen aan de fietsroutes rond Adinkerke en het hinterland. Koppeling maken met de Voie Verte (F) aan De Mol.
– Zandwinning: onderzoeken welke mogelijkheden hier zijn voor het realiseren van een actieve waterrecreatie.
– Vijvers Markey: rustige natuurbeleving met respect voor de buurtbewoners.
– Duinkerkevaart: actieve waterrecreatie met een uitbreiding van de mogelijkheden voor de pleziervaart.
– Omgeving van de Drie Vijvers: rustige recreatiezone met paarden.

– Onze Gemeente is de mooiste kustgemeenteDaar mogen we gerust wat trotser op zijn.
– Door samen met handelaars, werknemers, bewoners én tweedeverblijvers hard aan dezelfde kar te trekken, geven we onze Gemeente het imago dat het verdient. 
-Het plan – B stelt klaar en duidelijk dat er kan gesproken worden van een imagoprobleem.  En dat dat imago moet opgeblonken worden.

– In De Panne & Adinkerke moet iederéén zich thuis voelen.  
– Anderzijds moeten we durven stellen dat een verloederd straatbeeld, clochards en oversized-mannen-in-speedo’s in ons handelscentrum ons imago alleszins niet ten goede komen. 
– We moeten een AAA-merk worden.

– De Panne heeft het potentieel om opnieuw een toptoeristische badplaats te worden.
– Hiervoor is zelfs geen grote nieuwe infrastructuur nodig, maar moet men de toeristische werking volledig herbekijken – en oriënteren en nieuwe andere prioriteiten stellen. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen activiteiten die een toeristische meerwaarde bieden m.a.w. meer overnachtingen genereren en/of uitgaven van dagtoeristen. Waardevolle evenementen zoals het seniorenfeest moeten blijven bestaan maar dienen niet op het budget toerisme te worden verrekend.
– Een intense samenwerking met Plopsaland moet in overleg met beide partners uitgewerkt worden. Hierbij zijn verschillende pistes mogelijk op vlak van communicatie, promotie, werkgelegenheid, bezoek,… Onze gemeente moet de aanwezigheid van Plopsaland gebruiken om zich sterker te profileren als kindvriendelijk paradijs aan de Vlaamse Kust.
– De natuur , het erfgoed, de sportfaciliteiten, horeca… zijn mogelijkheden om De Panne-Adinkerke sterker op de toeristische kaart te zetten. In de toekomst moet aangenaam shoppen hier nog kunnen aan toegevoegd worden.
– Het bestuur dient voornamelijk met oog op toerisme in te zetten op projectwerking en hiervoor pro-actief de nodige en voldoende co-financiering te voorzien.
– Voor de N-VA moet er voldoende aandacht zijn voor dagjesmensen, toeristen die overnachten (inclusief kampeerauto’s) en de tweede verblijvers. Dit vereist een jaaraanbod. In kalmere periodes moet er ten gunste van de horeca en ondernemers in de toeristische sector gemikt worden op het MICE-toerisme. Het aantal jobs in de toeristische sector en bij de lokale ondernemers moet kunnen stijgen.
De N-VA wil het wandelaanbod richting St. Idesbald uitbreiden in samenspraak met de gemeente Koksijde.
– De N-VA wil de fietsverbinding Perroquet – Duinkerke asap realiseren.

– meer jonge gezinnen naar onze mooie gemeente lokken. Dit willen we doen door een eenmalige renovatie- & vestigingspremie uit te betalen.
– organiseren van “thema markten” in de Zeelaan of op de Markt.

Begin>>>

31. Veiligheid

– Behoud van een lokaal politiekantoor in het centrum mét permanentie.
– De bedelaars in de Zeelaan moeten uit het straatbeeld. Hiervoor moeten we het politiereglement aanpassen zoals in Koksijde en de politie laten hun werk doen.
– Aandacht voor een betere straatverlichting vergroot de veiligheid.
– BIN-netwerken (Buurt Informatie Netwerken) uitbreiden en activeren, meer wijken en groepen engageren door sociale media te gebruiken.
– Meer wijkagenten en betere communicatie met de bevolking.
– Meer agenten op schooltrajecten voor en na school.

Niets door Plan-B

– Optimale veiligheid op en naast de weg MOET een permanente zorg zijn. Voor de N-VA is het advies van brandweer en politie van cruciaal belang als het op veiligheid aankomt.
– Veilige buurten kunnen enkel als er werk gemaakt wordt van intense wijkwerking.
– De reddingsdiensten aan het strand dienen uitgebreid te worden vanaf de verlengde weekends in mei tot en met september.

Begin>>>

32.Taks op Plopsaqua

Niets door ACTIE

– Het plan – B wil de fiscale druk op het volledige pretpark vergelijken met wat andere parken in ons land aan de lokale overheid betalen. En deze druk aanpassen.(de voltallige gemeenteraad keurde op 24 mei 2011 de principiële samenwerking met de NV Plopsaland goed voor de bouw van een zwembadcomplex: jaarlijkse investeringssubsidie van 650 000 eur en een jaarlijkse prijssubsidie van 100 000 eur + 6 % btw.  Op 1 ticket van 5 euro ontvangt Plopsaland 2,65 euro betaald aan Plopsaland en wordt 2,35 euro gecrediteerd op deze prijssubsidie van 100.000 euro. En dat voor 20 jaar.Het definitieve contract werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 november 2011).
– Daarnaast dienen bewoners op korte termijn méér voordeel uit de Plopsaqua-deal halen.  Dat kan door de tarieven terug te brengen tot het contractuele minimum van 2,65 euro.  Hierdoor kunnen meer mensen gaan zwemmen aan een veel betere prijs.
Analyse 3 jaar Plopsaqua>>>
– Plan B stelt voor de belasting op vermakelijkheden te verhogen: Plopsaland + Plopsaqua betalen op vandaag slechts elk 40 000 eur belastingen.

Begin>>>

33. Toeristentaks

– Een goed toeristisch beleid kost geld.  De toerist mag gerust wat bijdragen.Door het invoeren van een Toeristentaks betaalt de toerist mee in het budget (De Panne besteedt op vandaag ongeveer 900 000 eur aan Toerisme, exclusief de personeelskost).
– Door het invoeren van deze Toeristentaks

. moet de sector actiever ondersteund worden;
. zal de toerist een hoogwaardiger programma aangeboden worden;
. komt budget vrij voor beleid voor bewoners én tweedeverblijvers.
– Aan Onze Kust heeft enkel Oostende dergelijk reglement. 
– Toeristentaks is een veelvoorkomende belasting, die toeristen als een evidentie beschouwen.  Het kleine bedrag dat een individu moet betalen zal niemand afschrikken om in De Panne te verblijven. Voor De Panne wordt een vast tarief voorgesteld van 1 eur / persoon / nacht.

Begin>>>

34. Leegstaand en verwaarlozing

– Strenger en adequater optreden tegen leegstaande EN verwaarloosde handelspanden.  Verwaarloosde handelspanden zorgen immers voor een marginaal commercieel straatbeeld.
Primordiaal moeten eigenaars van leegstaande handelspanden aangezet worden om te voorzien in basisonderhoud.  En dient het gebrek daaraan snel worden aangepakt.
– Enerzijds moet men met een nieuwe reglementering sneller op de bal kunnen spelen en verwaarloosde panden sneller kunnen opzoeken en beboeten via de GAS – reglementering, maar anderzijds tevens dat we de lange procedure via belastingen sneller kunnen starten. Daarnaast kan de nuance gebracht worden dat leegstaande en verwaarloosde panden strenger worden aangepakt dan leegstaande, maar goed onderhouden panden én dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen woningen / gebouwen / gelijkvloerse handelspanden.
– GAS – boete moet mogelijk gemaakt worden voor gebrek aan basisonderhoud
– Mits het aanwerven van een personeelslid met GAS – bevoegdheid die deze specifieke taak wordt toebedeeld kan de problematiek van leegstand / verwaarlozing op zowel korte als op langetermijn bevochten worden.  Met juiste afspraken onder de diensten kan een efficiënt werken worden opgesteld, waaraan een zeker rendement voor het bestuur gekoppeld wordt.  Dat rendement zal zich zowel in het straatbeeld als in de gemeentekas te vinden zijn.

– Een duidelijk register van de leegstaande panden niet enkel richten op de uiterlijke staat van de woning. Leegstand door verkrotting of het gevolg van te hoge huurprijzen zal belast worden met een bedrag dat ruimschoots de kostprijs van de administratie compenseert.

Begin>>>

35. Toegankelijkheid

– Toegankelijkheid voor mensen met een beperking, voor personen met een rollator, voor gezinnen met buggies, voor fietsers en voetgangers is belangrijk. Op dit vlak is er heel veel werk aan de winkel. Lokale ondernemers hebben er tevens alle belang bij dat hun zaken makkelijk bereikbaar zijn.
– De verbeteringen van een aantal voetpaden in de straten van het centrum en de toegangswegen dringen zich op.

Begin>>>

36. Inclusie

-Een warme gemeenschap, een plek voor iedereen. We willen van onze gemeente een plek maken waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking en nieuwkomers – zich thuis kunnen voelen.
– Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten vervult.
– De N-VA wil initiatieven ondersteunen die goed werk leveren en bijdragen tot de sociale cohesie, ongeacht tot welke zuil ze behoren. We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit dat we binnen alle beleidsdomeinen rekening houden met de impact op gezinnen, personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen. Als gemeenschapspartij sluiten we niemand uit, maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. Op die manier maken we van onze gemeente een warme gemeenschap.

De N-VA wil werk maken van een onthaalbeleid waarbij er een nauwe betrokkenheid is tussen inwoners en nieuwkomers.

– Met elke steuntrekker wordt een sterk doorgedreven overeenkomst of GPME ( Globaal Plan Maatschappelijke Integratie) opgemaakt. Het OCMW waakt erover dat door het verplicht volgen van Nederlandse lessen, het volgen van beroepsopleidingen, actief zoeken naar werk en verrichten van vrijwilligerswerk de steuntrekker niet in zijn situatie geïsoleerd raakt.

Begin>>>

37. Nederlands promoten

– De N-VA wil het
Nederlands promoten. Op vraag van tal van handelaars wil N-VA werk maken van initiatiecursussen Nederlands om het personeel de basiskennis en woordenschat aan te reiken die relevant en nodig is bij de uitvoering van hun job.
– De troeven van nieuwkomers kunnen ingezet worden !

De kennis van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor integratie. Nieuwkomers en anderstaligen krijgen, bij Cervo Go, de kans om Nederlands te leren. Omdat de kennis van het Nederlands een onderdeel is van de integratie zal bij het toewijzen van sociale woningen de kennis van het Nederlands als voorwaarde worden gesteld.

Begin>>>

38. Internationaal

– De N-VA wenst in de komende periode ook aandacht hebben voor de internationale agenda. Hierboven werd al verwezen naar klimaat en duurzaamheid, maar er is meer.
– De N-VA wenst vanuit de gemeente ook aandacht te besteden aan onder meer ontwikkelingssamenwerking, hierbij wordt bij voorkeur aangesloten bij de werking OS van de Vlaamse Overheid. Belangrijk hierbij is sensibiliseren.

Begin>>>

39.Gemeentelijke wegenwerken (buiten Dumontwijk)

– Nieuwpoortlaan-Duinkerkelaan: plannen de vernieuwing van de openbare verlichting gecombineerd met nieuw straatmeubilair en heraanleg van de voetpaden.
– Veurnestraat: plannen de vernieuwing van de voetpaden en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.
– De Panne Oost: wordt grondig gerenoveerd. Een kostenonderzoek moet worden opgestart om na te gaan of het laatste gedeelte, de Barkenlaan, de Vlaanderenlaan en de Toeristenlaan budgettair haalbaar
– Sloepenlaan en de Kasteelstraat: in te richten met met dezelfde materiaalkeuze als Zeelaan-dorp, om op die manier het handelscentrum in haar tegelkeuze te bevestigen. Ook de rest van de Kasteelstraat vraagt een opknapbeurt
– Noordhoekstraat: daar zal de fietsverbinding met Veurne langs de spoorweg moeten gerealiseerd worden. Het pad ligt er al gedeeltelijk en de NMBS heeft beloofd het kleine ontbrekende stuk richting Adinkerke, enkel voor fietsers, verder aan te leggen.

Begin>>>

40. Begraafplaats in De Panne 

De tweede fase is de traditionele begraafplaats aanpakken door het verwijderen van verlaten graven en het “verparken” van de omgeving. ..De derde fase is een aangepaste zone om waardig afscheid te nemen van de overledenen met nieuwbouw van het gebouwtje voor het personeel vooraan het kerkhof. Wij stellen voor om zeker 1 fase te realiseren in de volgende legislatuur.

Begin>>>

41. Huisjesmelkers dringend aanpakken

-Volgens de kansarmoedeatlas is huisvesting een van de oorzaken van kansarmoede. ..We gaan dan ook het gemeentereglement zo aanpassen dat bij ieder te huur aangeboden pand een conformiteitsattest zal moeten worden afgeleverd. In de praktijk zal een huurder bij zijn inschrijving bij de dienst bevolking een conformiteitsattest moet kunnen voorleggen van zijn gehuurd pand. Een maatregel die eveneens gedragen wordt door de immobiliën- sector.
– Een woonwinkel in samenwerking met naburige gemeenten noodzakelijk. In de komende legislatuur staat dit punt bovenaan de agenda. Het zal ons de middelen geven om een duurzaam woonbeleid te ontwikkelen en het woonloket in onze gemeente verder uit te breiden.

Begin>>>

42.Slimmer met de beperkte ruimte

– Het plan – B aanvaardt dat op sommige plaatsen binnen onze Gemeente dat Ruimtelijk Rendement kan verhoogd worden.  Wat niet betekent dat we zomaar alles met appartementsgebouwen kunnen gaan volbouwen.  Integendeel.  Het verhogen van het Ruimtelijk Rendement moet vooral de vaste bewoner ten goede komen.  Niet de tweedeverblijver.  Dat is een belangrijk uitgangspunt. Het wordt zaak om in de komende decennia slimmer om te gaan met de beperkte ruimte.  Als bewoners hebben we weinig boodschap aan méér tweedeverblijven.  We hebben nood aan ruimte voor ónze bewoners.
– De site Rijkswacht en het achterliggende Flora-complex moeten ontwikkeld worden tot een open woonerf, waarbij wonen wordt gecombineerd met ondergrondse garages, buurtvoorzieningen en open ruimte.  Het is een geweldige opportuniteit om binnen onze woonkern, op een steenworp van het commerciële centrum van De Panne, een bijzonder mooi inbreidingsproject te realiseren. 
Op deze volledige site zijn vier grote spelers:

 • De gemeente: als eigenaar van de site Rijkswacht en de woning naast de toegang naar het Flora-complex in de Ollevierlaan:
 • De VZW Panne – Instituut: als eigenaar van een aantal aansluitende panden in de Ollevierlaan + gronden aansluitend aan de school;
 • Het Gemeenschapsonderwijs, als eigenaar van de schoolsite – waaronder een aantal “overtollige” gebouwen;
 • De Vereniging van Mede-Eigenaars Floracomplex.Zo kan de Gemeente haar doelstelling waarmaken om méér woningaanbod te creëren voor vaste bewoners en kunnen een aantal buurtvoorzieningen worden ingepland, zoals een polyvalente ruimte (die ook turnzaal kan zijn voor de school), een overdekte fietsenstalling voor de hele buurt, …70 wooneenheden (mix tussen appartementen en gezinwoningen) kunnen worden gerealiseerd in een open en doorwaadbare structuur én ondergronds tot 350 parkeerplaatsen / garageboxen. 

– De rijkswachtkazerne deze site ontwikkelen in een totaalproject van rijkswachtkazerne en garages kant Ollevierlaan incluis. een goeie mix is tussen woningbouw en vergroening van de binnenstad. De terreinen van de oude rijkswachtkazerne in De Panne willen wij verkavelen.De site moet voorzien worden van een ondergrondse parking.
– maatregelen treffen om het samenvoegen van percelen te bemoeilijken. Deze vorm van grondspeculatie verkleint het aanbod van eengezinswoningen.

Begin>>>

43. Subsidiloog

Door de aanstelling van een subsidiloog werd de subsidiemarkt dagelijks tegen het licht gehouden en haalden we uitzonderlijk veel subsidies binnen om sociale en culturele projecten op poten te zetten

Begin>>>