Hotel Select

Het prachtige Hotel Villa Select

Veel toeristen appreciëren hetgeen Vincent Deconinck en zijn vrouw, gemeenteraadslid Dina Nevens. doen voor het behoud het erfgoed van De Panne. Op de Zeedijk hebben zij namelijk 3 villa’s gerestaureerd: villa Anita, villa Escale en villa Select. Deze 3 zeezichthotels zijn een mooie uitbreiding van het meest luxueuze hotel van DP: het 4 sterrenhotel Donny Link>>>>.
In 2017 ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Donny hotel, heeft Vincent een mooi boek uitgegeven “Met de familie aan zee”. Een must in de bibliotheek van iedere Pannenoar, want ook 2 hoofdstukken over de geschiedenis van onze duinen en het verhaal van de familie Donny (het hotel is immers gebouwd boven op het duin waar de villa van de familie gebouwd was. Een unieke locatie.
Lees meer over 25 jaar “Donny Hotel” , een blijvende meerwaarde voor De Panne ! >>>.
Op Facebook komen veel lovende berichten als dank voor het behoud van het hotel Villa Select. Vandaar hier wat meer geschiedenis grotendeels overgenomen uit dit mooie boek.

Lees verder
Geplaatst in Geschiedenis, Toerisme | 5 reacties

40 jaar Pannetrappers

Op 14 november 2021 vieren de PANNETRAPPERS hun 40 jarig jubileum in het restaurant Cajou.
Vele Pannenoars kennen deze bloeiende fietsclub goed van in het straatbeeld met hun blauwe truitjes.
Met dit jubileum is het de gelegenheid om de prestaties van deze fietsclub in de kijker te zetten.
Ze bereikten over die veertig jaar ongeveer een 300 tal leden en kijken met trots en veel mooie herinneringen terug naar wat ze in die 40 jaar allemaal gerealiseerd en beleefd hebben. En vooral ook naar de vriendschappen en naar de bijzondere mensen die ze gekend hebben. Voor de toekomst hopen ze dat die gene die hen zullen opvolgen en wat jonger zijn op hetzelfde elan zullen doorgaan.

DE BLIEDEMAKER wenst hen veel verder succes en heeft de geschiedenis samengevat op de WIKI-DE BLIEDEMAKER .

Lees verder>>>

Dit najaar werd ook 40 jaar Orde van de Beren gevierd in de Grande Mare lees>>>>

Geplaatst in Geschiedenis, Nieuws | 1 reactie

Het Panneviertje

Het vuurtorenplein vroeger

Velen kennen het Vuurtorenplein in De Panne maar weten weinig over de vuurtoren van De Panne. Hoe zag die eruit? Tot wanneer werd die dagelijks gebruikt.

Lees verder
Geplaatst in Varia | 16 reacties

Zware industrie haalt de normen van de “Green Deal”?

LAATSTE NIEUWS van 31 oktober: Resultaten eerste CRM veiling vanaf 2025 voor 8 of 15 jaar. (waaronder aardgascentrale Vilvoorde en Les Awirs (beide 800 MW door Engie met 900 milj € investeringssubsidies over 15 jaar) lees>>>>
Hierin wordt de bouw van 2 nieuwe Engie aardgascentrales aangeboden als jback-up voor de HE (zon, wind,..) na 2025 (in november moet dit nog geëvalueerd worden door het ministerie van energie en later gestemd worden in het federaal parlement met wellicht de te verwachten politieke strubbelingen en vertragingen)
Belangrijk was woensdagavond een zeer leerzaam on-line debat in de reeks “De Grote Shift” waarbij door De Standaard de 4 belangrijkste CO2 industriële emitterende bedrijven van BE samen gebracht werden.
Herbekijk>>>
Dat waren AcelorMittal, BASF Antwerpen, TotalEnergies en Engie. De totale CO2 emissie van al de bedrijven in BE bedraagt ongeveer 40% van de Belgische broeikast emissie en de emissie van enkel deze 4 bedrijven tezamen is ongeveer de helft dus 20% van BE.
De grootste speler in het toekomstig beleid is duidelijk Engie omdat elektriciteit het sleutelwoord is in de ganse “energiewende”. Spectaculair zijn ook de resultaten die AcelorMittal aan het realiseren is in hun staalfabriek te Gent, die momenteel nog de grootste broeikasgasemissies heeft van de 4.
Ook was zeer duidelijk dat Engie de optie “
kerncentrales D4 en T3 verlengen” als TE LAAT beschouwt (verwijt de overheid dat het vanaf 2003 tot heden geen enkele beslissing genomen heeft in dat dossier). Opvallend was dat de andere 3 zeer grote E-verbruikers daar ook niet op aandrongen.
Wel zetten ze zich alle 4 de bedrijven zich in op
MAXIMAAL Hernieuwbare Energie (HE: wind, zon,..). Ze geloven volop daarin, weliswaar met aardgas als “transitiebrandstof” naar waterstof (groene: door elektrolyse met HE of grijze: via chemische processen)

BASF heeft zich via Vattenfall voor 49,5% ingekocht in het windmolenpark Hollandse Kust Zuid (HKZ = 1,5 GW windmolenpark dat momenteel gebouwd wordt op 18 kilometer van de kust van IJmuiden (in dienst 2023). Ze dragen 1,3 miljard euro bij aan de bouw.

AcelorMittal zal radicaal 1 van de 2 hoogovens herbouwen op DRI-steel= Direct Reduced Iron. Op korte termijn (2030) zal die op aardgas draaien maar is later overschakelaar op waterstof (“waterstof-ready”). Ze onderhandelen met de grote Deense windmolenparkbouwer Ørsted die in Zeeland een waterstoffabriek van 1 GW zou bouwen (voor rond 2030), dat wordt gekoppeld aan een groot nieuw windmolenpark in het Nederlandse deel van de Noordzee. Ørsted zou zelf dat windpark van 2 GW willen bouwen (cf eerste helft van het bestaande windpark Borssele vóór Cadzand).

TotalEnergies is toonaangevend in de petroleumwereld en zal wereldwijd zijn activiteiten sterk uitbreiden in de richting van HE (vb reeds zonne-energie vanuit Spanje in Antwerpen). Toch moeten ze nog gedeeltelijk investeringen in fossiele brandstoffen blijven ondersteunen om energietekorten te vermijden die de brandstofprijzen wereldwijd zouden kunnen opdrijven. Total is overtuigd van de enorme mogelijkheden van technische INNOVATIE en samenwerking tussen de bedrijven in de Antwerpse haven vooral in verband met CO2 infrastructuur vb voor CCUS (Carbon Capture Utilisation & Storage). Ook willen ze een biodieselfabriek bouwen, mogelijk in Antwerpen, om de klassieke brandstoffen te vergroenen

Engie verlaat de kernenergie productie en ambieert grote investeringen in nieuwe windenergieparken en centrales op aardgas als transitiebrandstof. Het bedrijf onderstreept de noodzaak van hoogvermogen E-connectors met het buitenland en internationaal de offshore windparken. Engie speelt vooral ook een grote rol in de ondersteuning van haar industriële afnemers voor vermogensbeheer en HE productie.

Eigen SAMENVATTING van het “De Grote Shift” debat>>>>

Besluit van DE BLIEDEMAKER : deze 4 grote industriële spelers in BE hebben niet alleen duidelijk uitgetekende plannen voor de CO2 reducties tegen 2030-2035 maar zijn ook reeds gestart met de realisaties. Hun voorbeeld zal veel kleinere bedrijven aanzetten om ook in hun bedrijf radicale veranderingen door te voeren.
Iets gans anders dan de vele politieke discussies op congressen en in de media zonder daden. “Blablabla”. Inderdaad “actie” is vereist zoals de jeugd in de spijbelbetogingen eisen. Helaas vreest Engie dat de besluitvorming van het Belgisch overheidsysteem voor vergunningen van nieuwe nodige infrastructuur zeer traag werkt of zelfs verbiedt. (omgevingsvergunningen voor bestaande en nieuwe aardgascentrales op bestaande sites, tracés voor nodige nieuwe 380 kV HS leidingen en nieuw gaspipeleidingen voor aardgas, CO2 en waterstof,….). Het valt ook op hoe onthutsend ver de politiek in Vlaanderen achter loopt. Tot vandaag straalde de Vlaamse regering, met de N-VA op kop, uit dat al dat klimaatgedoe haalbaar en betaalbaar moet zijn. De ceo’s van de grootste chemie- en staalbedrijven schatten voor zichzelf in dat koolstofneutraal worden vitaal is voor hun overleven.
De 4 bovenstaande bedrijven vragen ook dat de overheid zou investeren in de nieuwe nodige basisinfrastructuur vb energie-eiland en E-verbinding vasteland, haveninstallaties voor meer import van aardgas en binnenkort ook waterstof,..) Dit is veel belangrijker dan project-subsidies alhoewel dat voor nieuwe innovatie-realisaties toch een duwtje kan helpen, vooral ook via de grote “Green Deal” budgetten (cf andere EU landen),
HET IS HOOPGEVEND WAT DEZE 4 BEDRIJVEN AAN HET REALISEREN ZIJN.
Dit is een voorbeeld voor de kleinere bedrijven om ook te geloven in “Green Deal” investeringen.

Geplaatst in Varia | 8 reacties

Kernuitstap 2025 (deel 2 van 2)

Het plan voor VindØ energie-eiland beslist door de Deense regering

De KERNUITSTAP moet gezien worden om, op middellange termijn, (tot 2030) prioriteit te geven naar maximaal offshore WINDENERGIE in BE. De maximale omslag naar Hernieuwbare Energie (=HE) is in ons klein landje hoofdzakelijk te bereiken door onze windmolenparken op zee MAXIMAAL uit te breiden en onze HS verbinden met andere landen te verstevigen. Ingevolge de recente prijsstijgingen, en eventueel mogelijke tekorten, van aardgas is het bewustzijn verder gegroeid dat we af moeten van de invoer van fossiele brandstoffen. We moeten ook onze energie in eigen handen houden.
Vandaag spenderen we immers miljarden euro’s aan de invoer van fossiele brandstoffen die van buiten Europa komen. Met een sterke Europese samenwerking kunnen we de omslag naar duurzame energie waarmaken en onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Winsten en investeringen vloeien dan terug naar onze economie. Op de koop toe zorgen we zo voor nieuwe kwaliteitsvolle jobs.
Een tweede reden is de Green Deal die we onderschreven hebben met Europa. Door het ETS systeem zullen enerzijds de CO2 taksen op het gebruik van fossiele energie fel stijgen en kunnen we anderzijds gebruik maken van zeer grote Europese subsidies voor HE-investeringen.
Een derde reden is doordat investeringen van steeds grotere windmolens op zee voortaan, op zichzelf, rendabel worden zonder subsidies (cf Hollandse Kust Zuid (HKZ) windpark vóór Cadzand).
(volgens schattingen hebben de windmolens elektriciteitsprijzen van ongeveer 50€/MWh nodig om rendabel te zijn zonder subsidies. De huidige E marktprijzen liggen dubbel zo hoog).
Helaas heeft windenergie op zee 1 groot nadeel: de productie is afhankelijk van de wind. Het aanbod hebben we dus niet in de hand. De E-vraag kan enigszins gemoduleerd worden, maar er zal ook steeds back-up vermogen moeten beschikbaar gesteld worden in BE vooral door flexibele aardgascentrales en zware E-interconnecties met het buitenland (ook eventueel via gelijkstroomkabels).
Nucleaire centrales zijn weinig flexibel en moeten op vollast draaien om rentabel te zijn. Daardoor kunnen nu reeds windmolens niet altijd op basislast draaien. Ook de uraniumprijs volgt op termijn de olieprijs.
Conclusie: absolute prioriteit moet gegeven worden aan de WINDENERGIE met de onvermijdelijke back-up met CRM subsidies. We zijn benieuwd om volgende maand in november 2021 te vernemen welke bestaande/nieuwe gascentrales en andere technieken in aanmerking zullen komen voor deze eerste CRM investeringsveiling. Men probeert de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 niet meer nodig te hebben als basislast (kunnen de zware investeringskosten voor een exploitatie-verlenging van 40 naar 50 jaar afgeschreven worden? Hoeveel zullen de subsidies zijn om de exploitatie verliezen op te vangen indien deze niet meer uitgebaat worden als basislast?
)

Lees verder
Geplaatst in Nieuws, Techniek | 29 reacties

Kernuitstap 2025 (deel 1 van 2)

Gemarkeerd= aangepast t.o.v. oorspronkelijk bericht

Nabije toekomst: HE vooral windenergie en zonnepanelen. Verdere toekomst (na 2040) nieuwe generatie kernreactoren (SMR)

Ingevolge de druk van de Green Deal werkt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten zeer hard om de Belgische markt open te stellen voor maximaal Hernieuwbare Energie (HE). Daarvoor wil zij de oude “wet op de kernuitstap” gestemd in 2003 ten uitvoer brengen. Tijdens de onderhandelingen bij de vorming van de regering-De Croo (1 oktober 2020 tot heden, de zogenaamde Vivaldi-coalitie) werd beslist deze wet uit te voeren: “Kernuitstap tegen 2025!”(totale uitstap = 5,9 GW)
Dit regeringsakkoord was op zich reeds een eerste overwinning voor de federale minister van Energie Tinne.
Een tweede overwinning heeft ze in augustus 2021 binnengehaald met de goedkeuring door Europese Commissie van het CRM subsidie systeem. Europa ziet geen graten in de subsidies die België wil betalen aan elektriciteitsproducenten die tussen zullen komen als de kerncentrales dicht gaan: dit via vraagsturing en/of productiesturing. Dat is vanaf 2025.
In oktober 2021 is zij hierdoor de openbare veiling kunnen starten om installaties te voorzien in 2025 om 2,3 MWpiek op te vangen (wellicht door hoofdzakelijk aardgascentrales als back-up te voorzien, maar ook grote batterijen zijn mogelijk). Dit is haar derde uitdaging.
Als de bevooradingszekerheid en de verwachte E-prijs van deze veiling politiek aanvaard wordt kan de regering definitief beslissen om op einde 2025 ook de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 te sluiten (onder voorbehoud dat er geen vertraging komt bij de uitreiking van de nodige regionale Omgevingsvergunningen). Als dat niet volledig lukt zou men Doel 4 en Tihange 3 aanpassen om 10 jaar langer in bedrijf te houden (van alle oudere kencentrales staat de sluitingskalender al lang vast).

Rond haar strategie om de “Energiewende” in België te realiseren zijn veel studies gebeurd. Het is zeer duidelijke visie op middellange termijn maar wordt door de grote massa niet altijd goed begrepen en wordt soms onterecht zwaar gecontesteerd (vooral uit N-VA hoek). Ook veel “FAKE NEWS” op de sociale media.
Ook aan de “klimaatmars” van zondag 10 oktober 2021 was te merken aan de leuzen dat veel burgers de problematiek in zijn geheel niet overzien (vooral tegenstand tegen CO2 producerende back-up centrales)
De overheid heeft dus zeker de taak om de problematiek grondiger uit te leggen. Hier een kleine poging door DE BLIEDEMAKER

Lees verder
Geplaatst in Nieuws, Techniek | 10 reacties

DEGRIECK 3.0 (Artikel 4 van 4) 

Maandag 19 oktober werd op de gemeenteraad het traditionele agendapunt ”Variapunten” als eerste punt behandeld (normaal op het einde). Dit is volgens het voorstel van de burgemeester in de gemeenteraad van 20 september om in de gemeenteraad van oktober een “rechtzetting te doen van alle gezegden en geschriften die circuleren over de “coup”.
Lees pt 3: Rechtzetting praatjes van de bevolking>>>>>.

Dan werd ook gevraagd om al uw vragen over te maken aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) zodanig dat die kunnen geanalyseerd en behandeld worden.
Deze kans heb ik gebruikt en ik heb mijn vragen opgestuurd naar het CBS. Deze werden ALLE beoordeeld in de gemeenteraad, gemengd met andere vragen. Alleen enkele persoonsgebonden vragen zijn vetrouwelijk en moet ik rechtstreeks vragen aan de betrokken personen (heb ik reeds gedeeltelijk gedaan). Dit agendapunt alleen heeft 1:30 uur in beslag genomen en was een volledige evaluatie van de vragen evenals de huidige stand van zaken van het zogezegd slecht afgeschilderde gemeentebestuur.
HERBELUISTER>>>

De verschillende schepenen hebben deze gelegenheid aangegrepen om hun blazoen in detail op te poetsen. Ook werd zeer duidelijk een gedetailleerd overzicht gegeven van het “zogezegd” financieel wanbeleid (geen reacties hierop van de aanwezige oppositieleden. N-VA afwezig).

Ik dank het CBS voor deze duidelijke uitleg. Een voorbeeld van goede communicatie.

Hiermee kan de ”coup” pagina nu definitief overgeslagen worden. Ook alle goeie voornemens uit het Meerjarenplan (o.a. vernieuwing van veel straten) werden gedetailleerd toegelicht.
Zeker de moeite om de Raad te herbeluisteren.

Financiële nota van schepen Nicolas>>>>

Enkele belangrijke punten aangehaald in “Het Laatste Nieuws”>>>>

Geplaatst in Gemeente Politiek | Een reactie plaatsen

Marthe Florizoone is heengegaan

Marthe met José tijdens 1 van de evenementen van 100 jaar De Panne in 2011

In de laatste weken heeft DE BLIEDEMAKER twee goede vrienden verloren. Nu deze woensdag een moeder van een vriend: “Madame Florizoone” de moeder van Guy Florizoone. 
Zij had wel de gezegende leeftijd van juist geen 100 jaar. Zij had het geluk van een gezond en welgevuld leven genoten te hebben tot haar laatste levensmaanden. Je kwam ze overal tegen in DP dankzij een gezelschapsdame die haar met de rolstoel rondwandelde.

Lees verder
Geplaatst in Geschiedenis, Nieuws | 14 reacties

PARAPANNE in De Panne

Aankomst op het Marktplein

Niettegenstaande het “strontweer” waren de eerste “ParaPanne Cycling Days” zeer succesvol. Een 2 daags koersevent voor personen met een fysieke, visuele of verstandelijke beperking.
Helaas wegens het weer en de koers Paris-Roubaix waren er weinig kijklustigen. Maar de ervaring om zoiets bij te wonen was buitengewoon. De internationale deelname was indrukwekkend. 79 deelnemers. Veel Fransen maar ook Finland, Denemarken en Nederlanders waren voor 2 dagen naar DP gekomen.
De eerste “ParaPanne” was gepland voor het lang Hemelvaart WE van 2020. Helaas werd deze afgelast ingevolge corona. Idem Hemelvaart 2021. Dit evenement werd verschoven naar verleden WE: nl. 2 en 3 oktober.
DE BLIEDEMAKER is geen echte wielerfan maar toch verdient zo’n event ongetwijfeld een speciaal artikel. Temeer om nu ook reeds reclame te maken voor de volgende editie van mei 2022.
Ook een dikke BRAVO voor de 5 drijvende krachten van het bestuur ParaPanne, evenals dank aan de vele helpende handen en vrijwilligers.

Lees verder
Geplaatst in Evenement | 2 reacties

Operatie Dynamo in De Panne (Deel 3/3)

Schepen van Cultuur Nicolas Luyssen start de boekvoorstelling IJZERGELUK

We komen aan het einde van het jaar van de herdenking van de OPERATIE DYNAMO. De reeks evenementen eindigt met nog 2 hoogtepunten. Vrijdagavond 1 oktober de persvoorstelling van het boek IJZERGELUK, het debuut van auteur Dirk Marteel (61) en op zaterdag 2 oktober is er ook nog het afsluitende concert ‘Van Vera Lynn tot Lady Linn’ in het Proximustheater.
Moderator Mieke Dumont heeft de boekvoorstelling zeer professioneel gebracht in de gemeentelijke feestzaal via een gesprek met enkele kenners van Operatie Dynamo en de auteur Dirk.

Lees verder
Geplaatst in Geschiedenis | 3 reacties